قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

فـرهـنگ مــوضـوعـی قــُرآن مـجـِیـد
در « خلقت جهان هستی »د

 
 

مــُقـَــدًِ  مَـــه :{ اگرمـُقدمۀ هـذاکه برای درک  ومطالعۀ دقیق تر موضوعات داخل « فرهنگ» بسیار مفید است ، امیدمی رود تا قبل از باز کردن بخشها مطالعه گردد.}

بـخـشـهـا کـلـِک گـردنـد:

بـخـش {1}ـــ « نـشـانـه » های آفریده شده درآغــازآفـرینش جـهـان.|«ــــکـِلک

بـخـش {2}ـــ « نـشـانـه » های آفریده شده درآسـمـان .

بـخـش {3}ـــ « نـشـانـه » های آفریده شده درسـتـاره هـا.

بـخـش { 4} ـــ « نـشـانـه » های که دربنیاد خلقت آفتاب و مـاهـتـاب آفـریده شده. .|«ــــکـِلک

بـخـش { 5} ــــ « نـشـانـه » های که دربنیاد خلقت « زمین » آفریده شده. .|«ــــکـِلک

بـخـش { 6}ــــ « نـشـانـه » های که دربنیاد خلقت « انــســا ن» آفریده شده. .|«ــــکـِلک

بـخـش { 7} ــــ « نـشـانـه » های که دربنیاد خلقت « حـیوانات» آفریده شده. .|«ــــکـِلک

بـخـش {8} ــــ « نـشـانـه » های که دربنیاد خلقت « پـرنـدگـان» آفریده شده. .|«ــــکـِلک

بـخـش {9} ــــ « نـشـانـه » های که دربنیاد خلقت « خـزندگـان»

  آفریده شده. .|«ــــکـِلک

بـخـش {10 } ــــ « نـشـانـه » های که دربنیاد خلقت « نـبـاتـات»

  آفریده شده.|«ــــکـِلک

بـخـش {11 } ــــ « آیـات کـریـمـۀ » دانـش.|«ــــکـِلک

بـخـش {12 } ــــ « آیـات کـریـمـۀ » فـضـیلـت قـُرآن مـجـیـد.|«ــــکـِلک بـخـش { 13 } ــــ « آیات کـریـمـۀ نـعـائـیم خـُداونـد«ج» .|«ــــکـِلک

بـخـش {14 }ــــ« آیـات کـریـمـۀ » مـُذمـت قـُرآن مجـید ازانسان.|«ــــکـِلک

بـخـش {15 } ــــ « فـضـیـلـت پـیغـُمـبـرخـُدا(صـلی الـلـه عـلـیه

  وآلـه وسـلـم)».|«ــــکـِلک

  بـخـش {16 } ــــ قــصــه هـای قـُرآن مجــیـد.|«ــــکـِلک

  بـخـش {17 } ــــ پـیغـُمـبران «ع» گـُذشـته درقـُرآن مجـیـد.|«ــــکـِلک

  بـخـش { 18} ــــ

  بـخـش { 19} ــــ

  بـخـش {20 } ــــ

  بـخـش { 21} ــــ

  بـخـش {22 } ــــ

  بـخـش {23 } ــــ 
 

بـخـش { . } ــــ « نـشـانـه » هاوعـلائیم خـاتـمـۀ جــهـان».|«ــــکـِلک

¯{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²  {الله .{ ²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{¯

مــُقـَــدًِ  مَـــه :ر

بــااتـکـاه بـه ایـن مـُـژدۀ قـُــرآن مَـجــیـد کــه مـی فـــرمــایـــد:ر

  ¯{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯¯{{¯ 
 

       ﴿ 53 :41 فـُصلت ﴾﴿ سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِى الآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَىْء شَهِيدٌ

          ﴿ بزودى نشانه هاى خود را در اطراف عالم و در درون جانشان به آنها نشان مى دهيم تا براى آنان آشكار گردد كه او حق است; آيا كافى نيست كه پروردگارت بر همه چيز شاهد و گواه است؟! ر

     ﴿ 45:13 جـاثـیه ﴾﴿ وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِى السَّماواتِ وَ ما فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذالِكَ لَآيات لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ (13)

  ﴿او آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همه را از جانب خويش مُسَخـًر شما ساخته; در اين نشانه هاى (مهمّى) است براى كسانى كه انديشه مى كنند.ر

¯{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯¯{{¯

   برهریک از صاحبان دانش ومعتقد لازم است تا با اظهار سپاس از مژدۀ دو آیت کریمۀ فوق، سعی وتلاش داشته باشند تا مجموعه « نــشــانــه» های را که خـُداونـد«ج» به منظور« تسخیر یا درخدمت قرارگرفتن» جهان هستی برای انسان آفریده،جستجو ومطالعه وازآن صاحب دانش وعلم گردند. روی همین ملحوظ است که « فرهنگ موجوده» حاضر شد که تمام « نـشـانـه» های را که دانشمندان درطول اعصار کشف نموده اند با تشریحات «سـائـیـنـسی » آن درعناوین مربوط بگنجاند تا علاقه مندان دانش از محتوای آن مستفید گردند. « انـشـاءالـلـه».ر

درمقدمۀ هـذاعصاره یا فشردۀ از متون « فرهـنگ موضوعی قـُرآن مجید درخلقت جهان هستی » شرح می گردد تاباشد که خواننده را برای مطالعۀ دقیق تر از متون اصلی فرهنگ فوق تشویق و موضوعات مختلف خوب تر هضم گردد.ر

  درجمله نعمت های بی شماریکه  خــُداونـد مـُتعـال «ج» خـلق  فرموده مهمترین آنها « جهان هستی» وهم آفرینش خود « انـسـان»  می باشد.ر

  خلقت جهان هستی برای خود«  هــدفـی » دارد که منظورازآن:ر

 اول« میسر شدن زمینه ها برای آفرینش انسان»>

 ودوم حاصلۀ کار مجموعه بخشهای جهان هستی به نفع ودر خدمت انسان قرار گرفتن است.ر

قرآن  مجیداین هـدف ومنظورخلقت جهان رابصورت  مُعجزه آساء در1400 سال قبل از امروز در بسیاری ازآیات کریمۀ«تکوینی وانـفـُسی»و« آیات کریمۀ تسخیر» بشارت داده، و علم امروز حقیقت داشتن آیات قرآن مجیدرادران زمان تائید نمودند که به کشف آغازآفرینش جهان هستی و« نـشـانـه» های که همرا با آغازآفرینش جهان هستی دربنیاد ذرات واجسام جهان هستی آفریده شده ، موفق گردیدند،اکثریت آنهابا مطالعه وآزمایش نیاز های حیاتی انسان ، ورابطۀ حیات انسان با نشانه های که درزمین ، در آفتاب ، درکهکشان ، در ستاره ها ودر تسلسل تاریخی جهان هستی وجوددارد وبدون آن نشانه ها حیات وجودنمیداشت ، به این عقیده وگواهی رسیدند که ادامۀ حیات جهان هستی به استقامتی به پیش می رود که فعالیت موجوده وهم حاصلۀ کارمجموعه بخشهای جهان هستی به نفع انسان ودر خدمت انسان قرار می گـیرد، ولذامعتقد شدند که جهان هستی برای خود هـدفی داردکه«انـسـان»است. پس آن چیزی که هدف دارباشد ازخود طراح وخالقی دارد که آن را طرح وخلق نموده وآن طراح وخالق همان خـُداونـد«ج» می باشد. به این وسیله مطابق با بشارتهای قرآن مجید معتقد اند که :ر

اولا جهان ابدی نبوده از خودآغازی دارد.ر

 وثانیأ آنچه آغازی داشته باشد خاتمۀ خودرا نیز می بیند.ر

 وثالثأ ایمان دارند که آنچه آغازی دارد لذا از خود آغاز گری را نیز دارد که آن ذات پاک خـُداونـد«ج» می باشد.ر

ورابعأ ثابت ساختند که خلقت جهان برای خود « هــدفـی» دارد وآن هدف « انــسـان» است.ر

  هـدف ومنظوردر« فرهـنگ موجوده » این است که توافق قرآن مجید را با گواهی علم مثبت سائینس درقسمت آفرینش جهان هستی شرح وتفصیل دهد. بنأ این عناوین درآن گنجانیده شده است:ر

1)

 آیات کریمۀ که مالکیت وارادۀ خـُداونـد مُـتعال«ج» رابر «جهان هستی» مژده می دهد.ر

2)

 آیات کریمۀ که ارادۀ خـُداونـد مُـتعال«ج» رابرآفرینش همه موجودات «جهان هستی»مژده می دهد.ر

3)

 آیات کریمۀ « تسـخـیر جهان برای انسان ».ر

4)

 آیات کریمۀ « نظم وآرامش جهان   ».ر

5)

آیات کریمۀ هـریک از بخشهای«تکوینی وانـفـُسی» ر

6)

 ماشرح فرهنگ الفبائی را برمبنای اکتشافات سائینسی وعلوم طبیعی که درقسمت آفرینش «جهان هستی وانسان» بدست آمده و حقیقت قرآن مجید را مانند نور آفتاب تجلی وگواهی می دهد خواهیم داشت.تا باشد که نه تنها تمام افکار وذهن خواننده را روشن ومعتقد تر از آنچه هستند، بسازد، بلکه یک راهنمای دقیق وعمیق برای دانش دوستان واهل عقیده وایمان باشد .ذ

برای  آشنا شدن به موضوعات« فرهـنگ موجوده » فشردۀ از عناوین متن « فرهنگ » را داریم که درراس همه « وجـود نـظـم وآرامـش درجـهان » می باشد:ذ

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯ 
 

{ 1 }

« نــشـانــه»}:ـــ جـهـان مادرخود نــظـم وآرامش دارد :د 
 

تـعـریـف  نـظـم : هرگاه اجزای متفاوتیکه هریک دارای کمیت وکیفیت مخصوص به خود هستند ، به آن ترتیبی دریک مجموعه یا سـیسـتم باهم جمع شوندکه هم کاری وهم آهنگی آنها با یکدیگر فقط برآورده شدن یک هــدفـی باشد به آن نظم گویند.

عناصر سازنده واصلی که « نـظـم » را بوجود می آورد عبارت انداز:

1:ــ طراحی وبرنامه ریزی بی نهایت دقیق.( وجود یک طراح ودیزان کننده).

وحالا چیزی مانند طبیعت که ازخودعـلم  وآگاهی ندارد نمی تواند که بصورت  خودی خود به طرف مقصدی ویا غایتی  حرکت کند.ولی ازآنجا که اجزای عـالم  یا جهان فاقد علم وآگاهی است ،ولی بازهم هدف مند کارمیکند ، پس باید بوسیلۀ موجود عـالـِم وهـوشمند بوجود آمده تاهدف مند شده باشد، که آن موجود هـمانا خـُداونـد «ج» می باشد .

2:ــــ هـدف مندی: ( همه پدیده های منظم به سوی غایتی یا مقصدی درحرکت است). پس جهان هستی که « هدف مند » است، او نیز به سوی غایتی یا مقصدی درحرکت است که آن « انـسان » است.

  مقدمتا باید به این نکته توجه داشت که: همه جا«نظم و انسجام» دلیل بر وجود علم و دانش است، و همه جا «هم اهنگی» دلیل بر وحدت و یگانگی است. ولذا نظم جهان است که میگوید« عالم ودانش مند می تواند کنه وکیفیت مرا بشناسد.

قـُرآن  مجید دربسیاری از آیات کریمۀ خودکه به نام « آیات تسخیر» شناخته می شود، چنین مژده فرموده که « جهان وآنچه درمیان آنها است به تسخیر یادرخدمت انسان قرارداده شده» ( یکی ازان آیات کریمه را درآغاز داریم )این مـُژدۀ قرآن مجید ثابت کننده ونشان دهندۀ آنست که درجهان نظم ، بی عیب بودن، وحدت وآرامش کلی برقراراست. ما هـمـۀ آیات کریمۀ آن را تحت عنوان مستقل آن داریم.ذ

  شرح این ماده را می توان از عنوان « نظم درجهان» بدست آورد.

3:ـــ سـازمان دهی کاملا حساب شده:( آفرینش اندازه گیریها، نشانه ها،قوانین ومساعی مشترک یک جانبه وچند جانبه) را سازمان دهی کاملا حساب شده گویند.ذ

  علما ودانشمندان اسلاف بشریت از قرنها قبل به این طرف متوجه بودند که چطوروچرادر جهان  پهناور ما چنین نظم ،وحدت ، آرامش وثبات برقراراست ؟ وسعی داشتند تا عوامل ( نـشـانـه)های را که موجب برقراری نظم جهان شده کشف نمایند.

این سعی وتلاش نتیجۀ مثبت خودرا  درزمانی آشکار ساخت که آنها دو چیزرا  ثابت ساختند: اول آنکه جهان ما ابدی نبوده بلکه در یک مقطع زمانی آفریده شده.

دوم آنکه آنها هم زمان با کشف آغاز آفرینش جهان، «نـشـانـه» هـای ذیل رانیز کشف وبا معلوم کردن کیفیت وخواص آنها دریافتند که همین«نـشـانـه» هااند که وظایف برقراری نظم درجهان را برعهده دارند. ما وظایف آن همه«نـشـانـه» ها را که بی نهایت دلچسپ واز حکمت جاودان خالق جهان گواهی می دهند بالترتیب نشان می دهیم

  این است که خـُداونـد«ج» دربنیاد هر ذرۀ از بخشهای جهان هستی وارگانهای وجود انسان« نـشـانـه» های راآفریده که براساس آن ارتباطهای یک جانبه وچند جانبه را بین آسمان ( مجموعه بخشهای آن )، زمین وبـدن انسان بوجود آورده است که همه آنها درخود نــظـم ، هــم آهنگی ، تــعـادل ، وحــدت ، آرامـش ، ثـبـات وزیــبـائـی هـای رادارا هستند، ووظیفۀعلم هم آنست که چگونگی این نظم را کشف نماید.زیرااگر درجهان نظمی نه می بود، علم هم درجهان وجود پیدا نه می کرد.

چطوریکه درآیات کریمه بشارت داده شده که به آسمان بنگرید که آیا کدام خلا  وکمبودی دران می بینید؟ اگر ما به هرطرف از جهان بنگریم، همه جاهارا بسیار منظم وکامل می بینیم ونشان می دهد که همه وهمه پلان شده  وتعجب آوراست. هراندازه علم زیاد باشد به همان اندازه ، نظم وطرح پلان شدۀ زیاد تر را می توان کشف کرد.

همه جاها یعنی اعتبار از دورترین کهکشانها تا عمیق ترین ذرات داخل یک «اتـُم» راکه درجهان می بینیم، ما به موجودیت نظم  کامل درآنها روبرو می شویم.

  دانشمندان زیادی را داریم که  درخصوص نظم جهان اعتراف ومثالهای  زیادی راداده ومی گویند که:

هرگاه مطابق با قانون دوم « تـرمودینامیک» که میگوید: (تمام معلوماتها ونظم  طبیعتأ تمایل به نابودی وغیب شدن دارد)، پس سوال میشود که این همه معلوماتها که توانسته جهان را یک محل خاصی بسازد، در آغازجهان از کجا آمده؟ ازجمله دو دانشمند مشهور جهانی را می بینیم:ذ

 ــــ دانشمند « پـاوُل داویس» P. Davies:

  درکتاب « چـانـس یا انتـخـاب؟» وسوال آیا جـهان ما یک تصادف است؟می نویسد:ذ

{جهان  ما سـاعـتی را می ماندکه  «کـوک » آن آهسته آهسته به  ختم می رسد، پس جهان این«  کـوک» را در اول وقت چطور  گرفت؟( صفحۀ 506).

ــــ  دانشمند« سـر اسـحـق نـیوتـون » :ذ

حرکات منظم وحساب شدۀ سیارات وحرکات غیر  منظم وخودسر سنگ های آسمانی را مثال داده و درکتاب « پرنسیپ های ریاضی  » صفحات 544ــ543 چنین می نویسد:

{ شـش سیارۀ اولیه در دایره های متحدالمرکزی که حرکات شان به عین استقامت متوجه وتقریبأ درعین سطح صورت می گیرد به اطراف آفتاب می چرخند. و10عدد اقمارآنهابه اطراف زمین ، مـُشتری وساتـورن ، نیزهمرای شان در دایره های متحدالمرکزکه حرکات شان به عین استقامت متوجه وتقریبأ نزدیک به عین سطح مداری سیارات مذکوراست می چرخند؛ ولی نباید تصور کرد که فقط کدام علت میکانیکی سبب این حرکات بسیار منظم فوق شده، زیرا سنگ های آسمانی که تقریبأ تمام بخش های آسمان را گرفته درمدار های غیر عادی وگریز از مرکزحرکت دارند.}. 

آدرس : حرکت خود سرانۀ  سنگهای آسمانی را باز  کنید:ذ

Picture of the day|«ــــ»|  | animation

ــــ پـرنسیپ زیـست شناسی یا «انترو پیک » را می بینیم:ذ

دراینجا ارتباطها ی گوناگون، مسافات، وحقایق زیاد بسیار قاطع دیگری نیز برای میسر شدن حیات وجوددارد.ذ

سـائـین تـیســتها کوایف وتدابیر نیرومندی رادرطبیعت کشف ومعلوم نموده اند  که همۀ آنها چنان کار وفعالیت دارند  که زمینۀ حیات وبقای حیات را درکرۀ  زمین برای ما میسر می نماید، وهمین است  که مجموعۀ این فعالیت هارا به نام  « پـرنسـیپ های انـتـروپـیک »  مسمی نموده اند. ازجمله معلوم است  که در آب ، آتموسفر زمین ،عناصر کیمیا  وی طرح ودیزاین بی نهایت  دقیق وجوددارد تا حمایه واحیای حیات انسان میسر شود.

  واز جانب دیگرمسافۀ مـاهـتاب  وزمین را مد نظر می گیریم:ذ

ـــ اگر این مسافه بسیار نزدیک  می بود: قوۀ جاذبۀ مـاهـتاب آب ابحاررا  بطرف خود جذب وازان مـوجـهای بسیار  نیرومند را تشکل داده اولابخش بسیار  بزرگ خشکه را تحت آب نموده وثانیأ ابحار بسیار گرم شده وتناسب وتعادل حرارتی کرۀ زمین راازبین برده حیات را به فاجعه ونابودی می رساند. واز جانب دیگر قوۀ جاذبۀ زمین ماهتاب را بطرف خود جذب وموجب تصادم  بازمین می گردید.ذ

ـــ اگر این مسافه بسیار دور  می بود: اولا مـاهـتاب درمکان بزرگ فرار می کرد ، وثانیأ تشکل امواج درابحار  بسیار کم شده وموجب بطی شدن  یا شل شدن بحرمی شد، سکون بودن آب ابحار حیات بحری  را نابود می ساخت، واز آنجا که بسیاری از نبات بحری مانند جامنکها آکسیجن مورد نیاز تنفس انسان را تولید می کنندلهذا کمبود آکسیجن موجب نابودی حیات می گردید.ذ

پس  سوال می شود اینکه: چرا ماهتاب درآسمان  دریک موقعیت بی نهایت دقیق قرارگرفته؟ کی اورا دران موقعیت قرارداد؟.ذ

  واضح است که ماهتاب مانند  یک ریل بسیار سریع نبوده  که بعدازان تصمیم به توقف  و با دقت کامل درمدار متوازن  قرار گرفته باشد .ذ

آدرس  تاثیر جاذبۀ ماهتاب را بالای ابحار  باز کنید:ذ

See full size image|«ــکلِک

ماشرح مفصل هریک از « نـشـانـه» ها رادرعناوین مربوط به « فرهنگ موجود» خواهیم داشت. وحالا تعریف « نشـــانـــه »؟.ذ 
 

  تعریف «نـشـانـه» :ذ  
 

«نــشــانــه  »ها« قـدرت، اندازه گیریها،قوانین »  عبارت از آن« اعـداد ثابت فزیکی  »است که سرحد فعالیت هریک از نشانه های  ذیل راتعین واجازه نه می دهدکه از سرحد مذکورنه بطرف بالا ونه بطرف پایان اضافه یا کم شودواگر چنین حالت پیدا شود، جهانی را که ما می بینیم  نه بوده ولذا حیات درجهان هم نه خواهد  بود. دانشمندان علوم طبیعی،کیهانی ،فزیک وکیمیا وجود چنین سرحد دقیق اعداد ثابت فزیکی راکه از قدرت وتوانائی بشر خارج است زادۀ دست قدرت خـُداونـد«ج» دانسته ومعتقد هستند که درجهان نظمی برقراراست واین نظم معلول آفرینش «نــشــانــه» های است که دربنیاد جهان آفریده شده وجهان را به استقامتی به پیش می برد که به نفع انسان یا درتسخیر انسان ویادرخدمت انسان تمام می شود. بنأ آنها وجود «نــظـم» رابه نام آن « عــیـار دقـیـق » ودر آیات کریمه وجود «نـظم » را که درخدمت انسان قرار می گیرد بنام « تــسـخــیـر» مـُژده فرموده.ذ

¯{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯¯{{¯ 
 

آدرس: قـُوۀ انفـجـاریکه  موجب آفرینش جهان شد باز کنید:ذ

. قوۀ انفجار درآغاز خلقت جهان|«ـــــــــــکلک 
 

|«ـــــــــــکلک Video results for big bang explosion video 
 

¯{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯¯{{¯ 
 

{2} «نـشـانـه» ها ی که همراه با آغاز آفرینش جهان خلق شد:ر

 آغاز آفرینش جهان از یک نقطۀ بی عرض وطول که درعلم به نام «هیچ» یاد می شودشروع شد.این آغاز از نتیجۀ انفجار یک حرارت وغلظت لایتناهی بزرگ درهمان نقطه بمیان آمده وجـهـان مادی ازآن تشکل کرد.ر

دانشمند « آلـبـرت آئـیـن شـتایـن» کیفیت وحاصلۀ این آغاز راچنین میگوید:ر

{ مـاده ،انـرژی  است. انـرژی نـور  اسـت.  خلقت هـمۀ  مـاازنـور است}.ر

Matter is Energy. Energy is Light. We are all Light Beings." ~ Albert Einstein

  آغازآفرینش جـهان با خود این « نشـانـه» هارا نیزداشت.ر

ــــ آفرینش « مکـان لایتناهی بزرگ» که توانسته تمام ماده وانرژی جهان را درخود جاه دهد.  ــــ تبدیل انرژی به اولین ذرات تهدابی ماده که ازآنهاساختار واحدمادی جهان بوجود آمد.

ــــ پخش گردیدن همسان انرژی درهمه جهان.

ــــ وسعت یافتن متوازن ، دایمی وبرابر جهان هستی درتمام استقامت ها.

ــــ توزیع شدن برابر وهمسان انرژی وماده در تمام جهات جهان نو تشکیل.

ــــ آفرینش حرکت برای ذرات ابتدائی جهان که از آغاز تا ختم جهان درحرکت هستند واین حرکت شان در مکان « خــالـی» به سرعت 300.000کیلومتر در فی ثانیه می باشد.

ــــ آفرینش چـهـار قوه های تهدابی جهان که وظایف شان دارای یک طرح ودیزاین عالی خلقت بوده وبرای خود طراح یا خالق جهان را گواهی می دهد وعبارت اند از :ر

¯{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯¯{{¯ 
 

{ 3}ـــ «نـشـانـۀ» آفرینش « قـُوۀ جـاذبـۀ عمومی جـهـان»

« قـُوۀ جـاذبـۀ  عمومی جـهـان»بمثابۀ عظیم ترین«نـشـانـۀ» خلقت بوده که ساختار کلی جهان را به عهده دارد :ر

خـُداونـد«ج» خالق جهان، درآیات کریمه وجوددو قسم جهان موجودرا بشارت داده( آیات کریمِۀ عنوان ذرات تلاوت شود) ودر هردو جهان( جهان قابل دید وجهان غیر قابل دید) « نـشـانـه» های را آفریده که شرح مکمل آنهاراداریم ولی اسلاف بشریت نسبت محدود بودن دانش علمی ازوجود جهان غیر قابل دید خبری نداشتند که بعدها انکشا فات علمی  قرن

20دانشمندان علوم طبیعی رامعتقد به آن نموده اند که در حقیقت امر جـهان هستی دو جهان است .

اول « جهان ماکروسـکوپیک» جهانی است که به چشم دیده می شود .

دوم « جـهان مـکـروسکـوپـیک » جهانی است که به چشم دیده نمیشود .

خـُداونـد«ج»  برای هردو جهان «نـشـانـه» های آفریده که هریک از آنهارا خواهیم دید.

قـُوۀ جـاذبـۀ عمومی جـهـان قوۀ است که درسطح بزرگ تریعنی «درجهان ماکروسکوپیک» مسئو ل ساختار مادی جهان هستی وحفظ آن ساختارها( کهکشانها، ستاره ها، سیاره ها، انسان وموجو دات دیگر) می باشد.با انکه هریک ازان ساختارها درفی ساعت به هزاران کیلو متر مسافه را در مکان پهناور جهان و به اطراف سیستم مرکزی شان می پیمایند ، بازهم قوۀ جاذبه است که آنهارا در جاهای معین شان حفظ ویک نظم وآرامش کلی را درجهان برقرار نموده است .برای تجسم بهتر مثالی داریم:ر

 1ـــ کهکشانی که نظام شمسی دران قراردارد موسوم به کهکشان راه شیری است.  بر طبق تحقیقات اخیر، این کهکشان دارای قریب به400 ملیاردستاره و وزنی معادل 700 ملیارد تا 1000 ملیارد آفتاب است عرض کهکشان راه شیری حدود 100میلیون سال نوری است.  برای تجسم بزرگی این کهکشان بیایید سرعت نوررا درنظربگیریم. نوربا سرعتی معادل 300 هزارکیلومتردرهرثانیه حرکت میکند. مسافتی که نوردریک سال (درخلاء یا مکان خالی) طی میکند معادل 9.46 x 10^17 سانتی متر یا   9,460,000,000,000  کیلومتراست. ــــ نزدیکترین ستاره به زمین، بعد ازخورشید، قریب به 4/3 سال نوری فاصله دارد. منظومه شمسی که زمین درآن واقع است درمحدوده آخرکهکشان راه شیری قراردارد. 

2ــــ آسمان ما شامل ملیاردها کهکشان که هرکدام دارای ملیاردها ستارگان بسیاربزرگترازکره زمین است. دورترین ستاره ای که در آسمان ما تاکنون دیده شده است نزدیک 18 ملیارد سال نوری از زمین فاصله دارد.

  این ابعاد آسمانی ما را به  تفکردر موردعظمت خالق هستی  و ضعف و ناتوانی نوع بشرو  خردی و کوچکی زمینی که درآن  زنده گی میکنم وامیدارد.ر

ازکهکشانهای پهناورتاکوچکترین ذرات عالم هستی ( اتم وذرات داخل اتم)همگی تحت کنترل دقیق و منظم خدای دانا و تواناست.  که  هزاران میلیارد کهکشان را که هرکدام ملیاردها ستاره دارند درمدارهایی معین شده و دقیق همزمان حرکت میدهد. عظمت نگاهداری این مجموعه غیرقابل تصور و غیرقابل شمارش با علوم بشری بقدری است که خدای متعال در قران کریم به مواضع و طرز قرار گرفتن ستاره ها  قسم یاد میکند:  

3ـــ کرۀ زمین باسرعت 1770کیلومتر درفی ساعت به اطراف محور خود چرخیده وازآن شب وروز و باسرعت 108.000کیلومتر درفی ساعت به بالای مدار خود حرکت داشته ودرمدت یک سال آفتاب را دور می کند وازآن سال پیدا می شود. وهمین کرۀ زمین است که همرا با سیستم نظام شمسی با سرعت 720.000کیلومتر فی ساعت به دور کهکشان شیری می چرخند. وبعد کهکشان شیری همرا با 200بلیون ستارۀ که درکهکشان است باسرعت 950.000کیلومتر فی ساعت به اطراف کهکشان « سگیتاریوس» می چرخند.

آدرسهای کهکشان شیری را با ستاره های متحرک آن باز کنید: 
 

درتصور  انسان نه می گنُجد که با چنین حرکات  سریع وزیاد بازهم « نـظم » کامل برقرار است ولی این نظم راخداوند«ج»  با آفرینش « نـشـانـۀ قوۀ جاذبۀ  عمومی» اراده فرموده.( چگونگی حفظ  مدار حرکی اجسام سماوی را به کهمک قوۀ جاذبه درتحت عنوان «مـدارها»  می بینیم).

آدرسهای سیارات نظام شمسی متحرک را دراطراف آفتاب باز کنید: 
 

See full size image

  
 

celestial motion and orbit animation 
 

large|YouTube   |«ـــ

 

   Milk Hill |«ـــــــــــ»   Flower of Life|«ــــــــــــ»   Rebuttal

این «نشانه» قوۀ جاذبه مسلط بر تمام اجزای جهان هستی است یعنی هر جسمیکه از خود یک کتله داشته باشد، برابر با خوردی وبزرگی آن کتله درخود « قوۀ جاذبه » هم دارد.

  این قوه برای دفعۀ اول از طرف دانشمند « اسحق نیوتـُن 1724 ـــ 1642 » کشف گردید.اما دانشمندان علت پیدایش این قوه را نه می دانند زیرااو از خود علت پیدایشی ندارد وفقط آفریده شده. بعدأ دانشمند « آلـبـرت آئـیـن شـتـئـین  1955 ـــ 1879» با کشف تیوری نسبـیـت، ثابت ساخت که قوۀ جاذبه عبارت از « مـُقـَوسـیت» مکان زمان می باشد وجسم چرخنده همان« مـُقـَوسـیت»  را تقیب می کند.} واو آن را چنین شرح می کند:

{ مکـان مطلق است اما مستقل  نیست، جـسم ثقیل چرخـنده مثل  زمین، مکان زمان محـل مربوطۀ خودرامی پیچاند(مـُقـَوَس)می سازد.مکان زمان، مـاده رامی گوید این طور حرکت نما، ومـاده مکان زمان، رامی گوید (مـُقـَوَس) وپیچیده شو.}. 
 

آدرس: قوۀ جاذبۀ کـُرۀ زمین که مکان زمان را« مـُقـَـوَس » می سازد، باز  کنید:

 1. Animation: Gravity in Einstein's Universe
 
 

وظایفی  را که به عهدۀ « قوۀ جاذبه» گذاشته شده بسیار زیاد وحیاتی است که ما از مهمترین آنها نام می بریم:ر

 1:ــ قوۀ جاذبه ساختار جهان هستی را درمقیاس بزرگ آن به عهده دارد، زیراآفرینش مادۀ اولیه به قسم ذرات بود ووقتی این ذرات دربعضی از بخشهای از مکان جمع شدند، قوۀ جاذبۀ ذرات مذکور باهم جمع و بسیار نیرومند شده وذرات را در اطراف نقطۀ مرکزی جذب وازان ستاره هارا ساخت. هرگا اندازۀ این قوه ازآنچه برایش آفریده شده یک اندازۀ بی نهایت جزئی کم شود، از نتیجۀ آن جهان برای ابد وسعت یافته وزمینه برای تشکل آفتاب وزمین میسر نه می شد لهذا حیات هم نبود واگر برعکس کمی زیاد می بود، قبل ازآنکه آفتاب وزمین تشکل می یافت ، تمام جهان واپس باهم فشرده شده وختم جهان بود وباز هم کدام حیاتی نه می بود .

هرذره یا کتلۀ مادی جهان متناسب با کتلۀ خود  قوۀ جاذبه دارد که قوۀ مذکور  بازیاد شدن کتله نیز اضافه شده  می رود. ووقتی کتله نابود شد قوۀ  جاذبه نیزروبه کاهش ونابودی می شود. ساحۀ تاثیر این قوه « لایتناهی » بوده ووظیفۀ آن بسیار زیاد است  واز جمله مهمترین آن:

 اولا وظیفۀ ساختار جهان را درمقیلس بزرگ به عهده دارد:قوۀ جاذبه نعمت رایگان خـُداونـد«ج» است که تمام کهکشانها ستارگان وسیارات جهان را در محلات خود شان نگهداشته وبه کهمک قانون فزیک وعمل کرد دو جانبه « قوه های الی المرکز وعن المرکز»آنهارا دربالای مدار های معین حفظ نموده ونه می گذارد که یکی بطرف دیگری نزدیک شوند واز جانب دیگرذرات وکتله های خورد وبزرگ مادی که در مکان وسیع وبزرگ پراگنده شده اند آنهارادرخود جذب ومکان راپاک و صاف می نماید. 

ثانیأ یگانه منبع پیدایش حرارت درداخل ستاره ها است: وقتی توده های جذب شده بطرف مرکز کتله فشارداده می شود، به اثرآن مواد داخل کتله به آن اندازه گرم میشود که به تـعـامل هسته وی شروع وعناصر ثقیلۀ مورد نیاز حیات انسان ، حرارت واشعۀ نوری راتولید وآنهارا درفضا پراگنده وخودکتله را به شکل ستاره های روشن تجلی دهد. 
 

آدرس  قوۀ جاذبۀ زمین سیب را از درخت به پایان می اندازد واگر این قوه نبود سیب  در هوا فرار می کرد:

See full size image|«ـــــــــ» Gravity animation   
 
 

نـتایج  بعدی قوۀ جاذبه:ر 
 

  چون جذب وفشار این قوه برای  ابد بوده واگردرمقابل این قوه  کدام قوۀ دیگری مقابله نه  کند، تمام ماده های موجود  درجهان را دریک نقطۀ واحد  فشارداده وکتله را به « حـُفرۀ سـیاه» مبدل  وازنظر ودید غائب می سازد .ر

آدرس  « حـفره های  سـیاه را باز کنید:ر

آفـریـنـش « نـشـانـه » هـای که علاوه بر وظایف  خود جـلو عـاقـبت  های قوۀ جاذبه  را تا یک سرحد معین زمانی  می گیرند:ر

  خـُداونـد «ج» با علم وحکمت  جاوید خودجلواین فاجعه نابودی  جهان « تشکل حفره های سیاه»  راکه بواسط قوۀ جاذبه به  میان می آید ، باخلقت «نـشـانـه»های  دیگری تا یک سرحد معینی زمانی  رفع نموده ، یعنی این « نشـانـه»ها خلاف قوۀ جاذبه عمل کرد داشته وجلوتخریب بعدی آن راازنگاه زمانی می گیرند( تازمانیکه ارادۀ خالق جهان به برقراری جهان است )وآن « نشـانـه» ها عبارت انداز :ر

 { 4}

ـــ « نشـانـه» : موجود شدن مکان بی نهایت وسیع درآغاز آفرینش جهان :ر

بانیروی انفجار اولیه بود که مـکـان بی نهایت  وسیع پیداشد تا مادۀ خلق شده درمکان خورد تجمع نکرده و درمکان پراگنده  شود تازمینه برای جذب آنها از طرف  « قوۀ جاذبه بی نهایت کم باشد».

 { 5}

ـــ « نشـانـه» :جهان همیشه وسعت می یابد:ذ

جهان  اعتبار از نقطۀ آغاز آفرینش خود با یک سرعت فوق العاده به پیش می رود  یعنی وسعت می یابد تا قوۀ جاذبه نه تواند تمام جهان را بطرف خود جذب  کند. ولی دربعضی از نقاط جهان که غلظت کتله های غبار وگازات زیادشد، قوۀ  جاذبه دست به کار شده وآنهارا  دریک کتلۀ بزرگ کهکشانها وستاره ها بطرف خود جذب می کند. ولی اگر جهان وسعت نه می یافت تمام کتله های گازات بعداز مدت بسیار کوتاه گرد هم جمع شده ازان کهکشانها وستاره های بسیار عظیم الجسه تشکل کرده ودرزمان حرکت کردن شان یکی با دیگری نزدیک شده وبواسطۀ قوۀ جاذبۀ قوی تر جذب وبه این صورت باهم درتصادم وبی نظمی وهـرج ومـَرج را بار می آورد،وزمانی برای تشکل آفتاب وسیاره ها وجود نه می داشت ولی جهان موجود اعتبار از نقطۀ آغاز خود تا زمانیکه جهان به ختم خود برسد همیشه وسعت می یابد وآیۀ مبارک (51:47 ) گواه علمی این موضوع است ( عنوان آیات کریمه تلاوت شود).ازآن چنین فهمیده می شود که جهان موجود درواقعیت امر مانند یک « تـوپ بادی» است وکهکشانها وستاره ها درنقاط مختلف این « تـوپ بادی» جاه دارند. درزمانیکه مکان (« تـوپ بادی») می پـُندد، مسافه بین کهکشانها وستاره ها زیاد شده می رودوزمینه برای جذب قوۀ جاذبه های بزرگ وبزرگ تر میسر نه می شود، بلکه هر کهکشان وستاره در موقعیت موجوده باقی می مانند.

آدرس  وسعت یابی جهان راازدوآدرس باز کنید:ذ

universe expansion |«ـــــــ»|ircamera.as.arizona.edu/.../fateuniverse.htm   
 

See full size image ـ«ـــ

 { 6}

ـــ « نشـانـه» :« انـرژی تاریک »:ذ

دربنیاد « انرژی تاریک» خاصیتی آفریده شده که خلاف قوۀ جاذبه کتله هارا بطرف پیش تیله می کنند :ذ

 این انرژی درتمام مکان جهان نفوذ کرده وهم درمکان وسیع محلاتی است که تاریک بوده وکدام چیزی دران دیده نه می شوند ولی این محلات دارای قوه یا انرژی بسیار نیرومندی است که به نام « انـرژی تاریک » یاد و با آلات اندازه گیری شده وخاصیت آنها برخلاف قوۀ جاذبه که کهکشانهارا بطرف خود یاعقب جذب می کند ، این قوه کهکشانهارا به پیش تیله کرده ووسعت می دهد.آدرس باز شود

آدرس  «انـرژی تاریک» جهان راازدوآدرس باز کنید:ذ 
 

dark energy   «ــــ». dark matter animation 
 
 
 

 { 7}

ـــ « نشـانـه» : « انـرژی حرارتی »:ر

  در« انـرژی حرارتی »:خاصیتی آفریده شده که خلاف قوۀ جاذبه کتله هارا بطرف بالا تیله می کنند : { استقامت فشار انرژی ـــــــــــــ»«ـــــــــــ استقامت فشار قوۀ جاذبه}.د 
 

 این انرژی با آغاز جهان تمام جهان را گرفته واز خود خواص یا کیفیتی دارد که برخلاف استقامت قوۀ جاذبه عمل می کند.بنأ تازمانیکه این انرژی حرارتی زیاد بود قوۀ جاذبه نه توانست کتله های بزرگ اتم هارا بطرف خود جذب کند. هم چنین این انرژی که از اثر فشار قوۀ جاذبه درداخل ستاره ها پیدا می شود، برخلاف قوۀ جاذبه عمل نموده ونه می گذارد که قوۀ جاذبه بالای مادۀ داخل ستاره فشارزیاد تر وارد کند( استقامت فشار انرژی حرارتی از پایان بطرف بالا است واز قوۀ جاذبه از بالا بطرف پایان است).خـُداونـد«ج» با آفرینش این «نـشـانـه» در انرژی حرارتی، جلو تخریب قوۀ جاذبه را گرفته ودرمقابل عمر ستاره را به میلیونها سال زیاد ساخته تا جهان باشد ستاره هم زینت جهان باشد .

 { 8}

ـــ: « نشـانـه» : آفرینش میکانیزم اتو ماتیک :ر

  درداخل آفتاب فعال شده وجلو  ادامۀ تعامل هسته وی را درمر  کز آفتاب می گیرد تا از  یک طرف حرارت داخل آفتاب  از سرحد معین اضافه نه شود  واز جانب دیگر مواد سوخت  آفتاب برای بلیونها سال دیگر  ادامه کند.

 { 9}

ـــ « نشـانـه» : آفرینش ذرۀ « نـیوتـریـنـه» که روسها درسال 1985 معلوم کردند که« نیوترینه» دارای کتلۀ10000چند خورد تر تز کتلۀ «الکترون » رادارد. واز تصادم اشعه های فضائی با یکدیگر پیدا می شود.او حامل انرژی است ولی نسبت ناچیز بودن کتلۀ آن است که قوۀ جاذبه بالای آن تاثیر نداشته واو می تواند انرژی حرارتی رااز داخل ستاره به خارج از ستاره خارج سازد .( عنوان ستاره های عظیم الجسه ملاحظه شود).

 { 10}

ـــ « نشـانـه» : آفرینش « قـوه هـای دیگرتـهـدابـی طـبـیـعـت »ازجمله:

  ـــ قوۀ بزرگ  هسته وی 

  ـــ قوۀ ضعیف  هسته وی 

  ـــ قوۀ الکترو  مقناطیسی.

این سه قوه را خداونـد«ج» در جهان دوم « جـهان مـکـروسکـوپـیک » آفریده که وظایف آنها کمتر از قوۀ جاذبه نبوده ودربنیادخشت اول ساختاری جهان دوم «اتـُم» آفریده شده اند.هرسه قوۀ مذکور قوی تر از قوۀ جاذبه هستند ولی ساحۀ تاثیر آنها از قطر هـسـتۀ اتـُم تجاوز نمیکند. ( به استثنای قوۀ الکترو مقناطیسی که ساحۀ تاثیر آن مثل قوۀ جاذبه نامتناهی است)

دانشمندان ریاضی وفزیک سرحد اعظمی هریک از قوای مذکوررا محاسبه نموده  ونام آن را

« عیار دقیق اعـداد ثـابـت فزیکی » گذاشته اند.

سرحد « عیار دقیق اعـداد ثـابـت فزیکی » شامل این اعداد است:

1)

 نسبت الکترون بر پروتون  مساوی است به «1037 :1»

2)

 نسبت قوۀ الکترو مقناطیس بر قوۀ جاذبه مساوی است «  1:1040».ر

3)

 اندازۀ وسعت یابی جهان مساوی است به  «   1:1055 » .ر

4)

 عـدد ثابت جـهانی مساوی است به   «  1:10120 ».ر

اعدادفوق انحراف اعظمی را نشان می دهد، که اگر از اندازۀ آفریده شده یک واحد کمتر ویا یک واحد زیاد تر شود ازنتیجۀ آن یا جهانی تشکل نه می کرد که ما می بینیم ویا اگر جهانی می بودبازهم برای هرگونه حیات موافق نه می بود .ر

¯{{²¯¯²{{¯{{²¯¯²{{{¯{{{²¯¯²{{¯{{²¯¯{{¯

{11}

ــ « نشـانـه» : آفرینش قـُوۀ بزرگ هـسـته وی:ر

ادامه دارد:ر 
 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright © 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved