احادیث پیغمبر (صلى الله عليه وآ له وسلّم)

   در فضیلت سوره های مبارک قرآن مجید

  از مجموعۀ مجلدات تفسیر شریف نمونه

کلید راهنما :       ﴿ فضیلت سورۀ  مبارک نام سوره ﴾﴿نمبر سوره

﴿شمارۀ مسلسل ﴾ ﴿متن حد یث ...  ﴾ ﴿ص  صفحۀ حدیث ج جلد نمونه 

﴿فضیلت سورۀ مبارک فا تحه ﴾ ﴿ 1

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآ له وسلّم)  فرمود :

﴿1﴾ ﴿ آیا برترین سورۀ را که خدادرکتابش نازل کرده به توتعلیم کنم،جابر عرض کردآری پدرومادرم به فدایت باد،به من تعلیم کن،پیغمبر ص سورۀ حمد که ام الکتاب است به او آموخت ،سپس اضافه فرموداین سوره شفای هردردی است مگر مرگ

﴿ ص 3/ ج 1

   پیغمبر  (صلى الله عليه وآ له وسلّم)  فرمود :

﴿2﴾ ﴿ قسم به کسی که جان من به دست اواست خداوند ج نه در تورات  ونه درانجیل ونه درزبور ، ونه حتی درقرآن ،مثل این سوره را نازل نه کرده است ،واین   ام الکتاب است . ﴾ ﴿ ص 3/ ج 1

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآ له وسلّم)  فرمود :

﴿3﴾ ﴿هرمسلمانی سورۀ حمدرابخواندپاداش اوبه اندازۀ کسی است که دوسوم قرآن راخوانده است( وطبق نقل دیگری پاداش کسی است که تمام قرآن راخوانده باشد) وگوئی به هرفردی ازمردان وزنان مؤمن هدیۀ فرستاده است(ص 4  / ج 1 

 

  پیغمبر  (صلى الله عليه وآ له وسلّم)  فرمود :

﴿4﴾ ﴿ خداوند بزرگ به خاطردادن سورۀ حمد بالخصوص بر من منت نهاده وآنرا دربرابر قرآن عظیم قرارداده، وسورۀ حمد باارزش ترین ذ خا ئر گنجهای عرش خدااست( ص 5 / ج 1 

 

      ﴿ فضیلت سورۀ  مبارک بقره ﴾﴿2

 

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :َ

﴿5﴾ ﴿ پرسیدند : کدام یک ازسوره های قرآن ازهمه برتراست؟ فرمود: سورۀ بقره ،عرض کردند:کدام آیه ازآیات سورۀ بقره افضل است ؟ فرمودآیة الکرسی ﴾ ﴿ ص 59 /ج 1 :

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآ له وسلّم)  فرمود :

 ﴿6﴾ ﴿   كسى كه چهار آيه از آغاز سوره بقره و آية الكرسىو دو آيه بعد از آن و سه آيه از آخر آن را بخواند هرگز در جان و مال خود ناخوشآيندى نخواهد ديد، و شيطان به او نزديك نمى شود، و قرآن را فراموش نخواهد كرد﴾ ﴿ ص 59 /ج 1 .

﴿فضیلت سورۀ مبارک  آل عمران ﴿ 3

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم)  فرمود :

﴿7﴾﴿ هرکس سورۀ آل عمران رابخواندبه تعدادآیات آن ، امانی برپل دوزخ به اومیدهند﴾﴿  ص  408 / ج 2  

 

                 ﴿ فضیلت سورۀ  مبارک  نساء ﴾﴿4

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿8﴾﴿هرکس سورۀ نساء رابخواند گویابه اندازۀهرمسلمانی که طبق مفاداین سوره ارث می برد،درراه خداانفاق کرده است وهم چنین پاداش کسی راکه برده ای را آزاد کرده به او می دهند( ص 275 / ج 3)

         

 ﴿فضیلت سورۀ مبارک توبه ﴾﴿9

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿9  ﴿  سورۀ   برائت  وتوحید   با هفتاد هزار صف ازصفوف ملا ئکه برمن نازل گردیدوهرکدام اهمیت این دوسوره راتوصیه می کردند   ( ص 275 / ج 7 )

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک یونس(10)

   در روا یتی از امام صادق رض می خوانیم که :

  ﴿10﴾ ﴿    کسیکه سورۀ یونس رادرهردو یاسه ماه  بخواند بیم آن نه می رود که از جاهلان وبی خبران باشد ، وروز قیا مت از مقربان خواهد بود( ص 213 / ج 8  

﴿فضیلت سورۀ مبارک هود ( 11 

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿11﴾﴿ کسی که این سو ره رابخواند، پاداش وثوابی به تعدادکسانی که به هود  وسایر پیغمبران ایمان آوردند وکسانی که آنهاراانکارنمودند خواهد داشت  ، وروزقیامت درمقام شهداء قرارمی گیرد ، وحساب آسانی  خواهد داشت (5 ــ ص/9 ــ ج )

 ﴿فضیلت سورۀ مبارک ابراهیم ( 14)

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿12﴾﴿کسیکه سورۀ ابراهیم وحجر   رابخواند، خداوند ج به تعدادهریک از آنها که بت می پرستیدندوآنهاکه بت نه می پرستیدند ، ده حسنه به او می بخشد(259 ــ ص//  10 ــ ج   

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک نحل  ﴾﴿ 16﴾   

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

 ﴿13﴾﴿کسیکه این سوره رابخواند خئاوند ج اورادربرابرنعمتها ئی که دراین جهان به او بخشیده محاسبه نه خواهد کرد

(150 ــ ص/  11 ــ ج )

 ﴿فضیلت سورۀ مبارک کهف ( 18 )

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿14﴾﴿ آ یا سورۀ را به  شمامعرفی کنم که هفتاد هزارفرشته به هنگام نزولش آنرا بد رقه کردند وعظمتش آسمان وزمین را پر کرد یاران عرض کردند آری ؟ فرمود: آن سوره کهف است هرکس آنرا روز جمعه بخواند خداوند تاجمعۀ دیگراورا می آمرزد (وطبق روایتی اوراازگناه حفظ میکند) ... وبه او نوری می بخشدکه به آسمان می تابد وازفتنۀ د جال محفوظ خواهد ماند

(336 ــ ص/  12 ــ ج )

پیغمبر   (صلى الله عليه وآله وسلّم)فرمود :

﴿15﴾﴿ هرکس 10 آیه ازاول سوره راحفظ کند نور وروشنائی برای او درقیامت خواهد بود (336 ــ ص/  12 ــ ج )

 فضیلت سورۀ مبارک مریم ﴾﴿19

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿16﴾﴿هرکس این سوره رابخواندبه تعدادکسانیکه زکریاراتصدیق یاتکذیب کردندوهم چنین یحی (3  ــ ص/  13 ــ ج )

﴿فضیلت سورۀ مبارک طه ﴾﴿20

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿17﴾﴿خداوند سورۀ طه و یس راقبل از آفرینش آد م به د وهزار سال برای فرشته گان بازگوکرده هنگامیکه فرشتگان این بخش از قرآن را شنید ند گفتند: خوشا به حال امتی که این سوره ها برآنهانازل میگردد ، خو شابه د لهائی که این آیات رادرخود پذ یرا می شود، وخوشابه زبانهائی که این آیات برآن جاری می گردد(152  ــ ص/  13 ــ ج ) 

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم)  فرمود :

﴿18﴾﴿ هرکس آن رابخواند درروزرستاخیز ثواب مها جران وانصار نصیبش می شود(152  ــ ص/  13 ــ ج )

 

﴿ فضیلت سورۀ مبارک انبیاء  ﴾﴿21  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿19﴾﴿هرکس سورۀ انبیا رابخواندخداوند حساب اوراآسان می کند(ودرمحاسبۀ اعمالش روز قیامت سخت گیری نخواهد کرد(348  ــ ص/  13 ــ ج

    

 ﴿فضیلت سورۀ مبارک حج ﴾﴿22  

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم)  فرمود :

﴿20﴾﴿هرکس سورۀ حج رابخواند پاداش حج وعمره را خدا به او می دهد  به تعدادتمام کسانی که درگذشته وآینده حج عمره بجاآ ورده یاخواهندآورد (4 ــ ص/ 14 ــ ج )

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک مؤمنون ﴾﴿23  

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم)  فرمود :

﴿21﴾﴿ هرکس سورۀ مؤمنون راتلا وت کند فرشتگان درروزقیامت اورا به روح وریحا ن بشارت می دهند وهنگا می که فرشتۀ مرگ برای قبض روح او می آید چنان بشارتی به او می دهد که چشمش روشن می شود  (189  ــ ص/ 14 ــ ج    

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک نور ﴾﴿24  

پیغمبر   (صلى الله عليه وآله وسلّم)فرمود :

﴿22﴾﴿ کسیکه سورۀ نوررابخواند( ومحتوای آ ن را درزندگی خود پیاده کند ) خداوند به عدد هرزن ومرد با ایمانی درگذشته وآینده ده حسنه به عنوان پاداش به او خواهد داد

(353   ــ ص/ 14 ــ ج )

  ﴿فضیلت سورۀ مبارک فرقان ﴾﴿25   

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿23﴾﴿ کسیکه سورۀ فرقان را بخواند ( وبه محتوای آن بیند یشد ودر اعتقاد  و عمل  ازآن الهام گیرد ) روزقیامت مبعوث می شوددرحالیکه در صف مؤ منان به رستاخیزاست ، کسانیکه یقین داشتندکه قیامت فرا میرسد وخداوند مردگان رابه زند گی جدیدباز می گرداند(5 ــ ص/ 15 ــ ج )

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک   شعرا﴾﴿26  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿24﴾﴿کسیکه سورۀ شعرا رابخواند به عدد هر کسی که نوح را تصدیق ویا تکذیب کرده است ده حسنه برای او خواهد بود ، وهم چنین هود ،شعیب وصالح ،ابراهیم ، وبه عدد تمام کسانی که تکذیب عیسی وتصدیق محمد  ص کرده اند  ﴾﴿ 180 ــ ص/ 15 ــ ج

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک نمل ﴾﴿27  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿25﴾﴿هرکس سورۀ طس سلیمان ( سورۀ نمل ) رابخواند به تعداد کسانی که سلیمان راتصدیق ویاتکذیب کردند ، وهم چنین هود و شعیب وصالح و ابراهیم را ، ده حسنه به او می دهد ،وبه هنگام رستاخیز که از قبرش بیرون می آید لا اله الا الله سر میدهد﴿ 180 ــ ص/ 15 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک قصص ﴾﴿28  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿26﴾﴿کسیکه سورۀ قصص رابخواند به تعداد هریک ازکسانی که موسی راتصدیق یاتکذیب کردند ده حسنه  به او داده خواهد شد ، وفرشتۀ درآسمانها وزمین نیست مگر اینکه روز قیامت گواهی برصدق او می دهد

﴿ 6  ــ ص/ 16 ــ ج

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک عنکبوت ﴾﴿29  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿27﴾﴿هرکس سورۀ عنکبوت رابخواند به تعداد تمام مؤمنان ومنافقان ، ده حسنه برای او نوشته می شود

﴿ 200  ــ ص/ 16 ــ ج

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک روم ﴾﴿30  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿28﴾﴿هرکس سورۀ  روم رابخواند پاداشی معادل ده حسنه به تعداد هر فرشتۀ که درمیان آسمان وزمین تسبیح خدا می گوید خواهد داشت وآنچهرادرروز وشب ازدست داده جبران خواهد کرد ﴾﴿ 357  ــ ص/ 16 ــ ج

 

   ﴿فضیلت سورۀ مبارک لقمان ﴾﴿31     

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿29﴾﴿کسیکه سورۀ لقمان رابخواند لقمان درقیامت رفیق ودوست اواست،  وبه عددکسانیکه کار نیک یابد انجام داده اند(به حکم امر به معروف و نهی  از منکر در برابرآنها) ده حسنه به او داده می شود ﴾﴿ 7  ــ ص/ 17 ــ ج

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک سجده ﴾﴿32  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿30﴾﴿کسیکه سورۀ الم تنزیل و تبارک رابخواند مانند آن است که شب قدررااحیا گرفته باشد

﴿103  ــ ص/ 17 ــ ج

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک احزاب ﴾﴿33  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿31﴾﴿کسیکه سورۀ احزاب را تلاوت کند وبه خا نوادۀ خودتعلیم دهداز عذاب قبر درامان خواهد بود

﴿183  ــ ص/ 17 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک سبأ ﴾﴿34  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿32﴾﴿کسیکه سورۀ سبأ رابخواند درقیامت تمام انبیاء ورسولان رفیق وهمنشین او خواهند بود ،وهمگی با او مصافحه می کنند﴾﴿4  ــ ص/ 18 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک فاطر ﴾﴿35  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿33﴾﴿هرکس سورۀ فاطر رابخوانددرروز قیامت سه در ازدرهای بهشت اورا به سوی خود دعوت می کند که از هرکدام می خواهی وارد شو﴾﴿162  ــ ص/ 18 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک یس﴾﴿36

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿34﴾﴿هرچیز قلبی دارد وقلب قرآن یس است﴾﴿310 ــ ص/ 18 ــ ج

﴿35﴾﴿سورۀ یس درتورات به عنوان عمومیت آفرین نامیده شده ، سوال شد ازچه رو به آن عمومیت آفرین گفته می شود ؟ فرمود : به خاطر اینکه کسی که همدم وهم نشین این سوره باشداورا مشمول تمام خیر دنیا وآخرت می کند ﴾﴿311  ــ ص/ 18 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک صافات﴾﴿37

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿36﴾﴿کسیکه سورۀ صافات رابخواند به عد د هر جن وشیطا نی ده حسنه به او داده می شود ، وشیاطین متمرد

  ازاو فاصله می گیرند ، واز شرک پاک میشود ودوفرشته ای که مامور حفظ او هستند درقیامت دربارۀ او شهادت می دهند که به رسولان خداوند ایمان داشته است ﴾﴿4  ــ ص/ 19 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک ص ﴾﴿38

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿37﴾﴿کسیکه سورۀ ص را درشب جمعه بخواند ازخیر دنیا وآخرت آن قدر(ازسوی خداوند ) به او بخشیده می شود که به هیچ کس داده نه شده ، جز پیامبران مرسل ،وفرشته گان مقرب ، وخدا او وتمام کسانی راکه ازخانواده اش مورد علاقۀ اوهستند وارد بهشت میکند ،حتی خدمت گذ اری که به او خدمت می کرده  ﴾﴿204  ــ ص/  19 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک زمر﴾﴿39

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿38﴾﴿کسیکه سورۀ زمر راقرائت کند خداوند امیدش را (ازرحمت خود) قطع نخواهد کرد ، وپاداش کسانی راکهازخدا می ترسند به او عطا میکند ﴾﴿361  ــ ص/ 19 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک مؤ من ﴾﴿40

 

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿39﴾﴿سوره های  هفت گانه حم تاج قر آن است﴾﴿5 ــ ص/ 20 ــ ج

 ﴿40﴾﴿ هرچیزی مغزی دارد ومغز قر آن سوره های حم است

﴿41﴾﴿سوره های حم هفت سوره اند ودرهای جهنم نیز هفت در است ، هریک از حا میم ها می آیدودرمقابل یکی از این درهامی ایستد ومی گویدخداوندا کسی را که به به من ایمان آورده ومرا خوانده ازاین دروارد مکن

﴿6 ــ ص/ 20 ــ ج

﴿42﴾﴿هرکس سورۀ حم مؤمن رابخواند همۀ ارواح انبیا وصدیقان ومؤمنان براو درود می فرستند وبرای او استغفار می کنند  ﴾﴿6 ــ ص/ 20 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک حم سجده فصلت ﴾﴿41

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿43﴾﴿هرکس که حم سجده رابخواندخداوند به تعداد حرفی ازآن ده حسنه به اوعطا میکند﴾﴿204 ــ ص/ 20 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک شوری  ﴾﴿ 42

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 44﴾﴿کسیکه سورۀ شوری راتلاوت کندازکسانی استکه فرشتگان براو رحمت می فرستد وبرای اواستغفار وطلب آمرزش می کنند ﴾﴿  344 ــ ص/  20 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک زخرف  ﴾﴿ 43

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 45 ﴾﴿کسیکه سورۀ زخرف را تلاوت کد ازکسانی است که روز قیامت به این خطاب مخاطب می شود:ای بندگان من ! امروز نه ترسی بر شما است ، ونه غمی ، بدون حساب وارد بهشت شوید ﴿ 4ــ ص/ 21 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک د خان  ﴾﴿ 44

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿46 ﴾﴿کسیکه سورۀ   د خان راشب وروزجمعه بخواند خداوند خانۀ در بهشت برای او بنا می کند

﴿  144 ــ ص/ 21  ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک جاثیه  ﴾﴿ 45

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 47﴾﴿کسیکه سورۀ جاثیه را بخواند ( والبته درآن اند یشه کند ود ر زندگی  خود به کاربند د ) خداوند عیوب اورا روز قیامت می پوشاند ، وترس ووحشت اورا به آ رامش مبد ل می سازد﴾﴿ 224ــ ص/  21 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک احقاف ﴾﴿  46  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿48 ﴾﴿هرکس سورۀ احقاف رابخواند به ازاء هردانه شن که دراین دنیا است ده حسنه به او داده می شود ،وده سیئه محو می گردد ، وده درجه  بردرجات او افزوده می شود .﴾﴿   295ــ ص/ 21  ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک  محمَد ﴾﴿ 47

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 49 ﴾﴿کسیکه سورۀ محمَد صلی الله علیه وسَلم راتلا وت کند بر خدا حق است که اورا از نهر های بهشت سیراب سازد  ﴾﴿ 388ــ ص/ 21 ــ ج﴾﴾

 

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک فتح  ﴾﴿ 48

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿50﴾﴿آیۀ بر من نازل شده که ازتمام د نیا نزد من محبو ب تر است (در بعضی ازروایات نیز آمده است سورۀ برمن نازل شده ﴿  7ــ ص/  22 ــ ج  

 

﴿ 51 ﴾﴿هرکس این سوره را قرائت کند مانند کسی است که به هنگام فتح مکه درخد مت پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) ودرلشکر او بوده است ( ودرروایت دیگری آمده : مانند کسی است که با محمَد(صلى الله عليه وآله وسلّم) درزیر درختی که در حدیبیه بود بیعیت کرده است ﴾﴿  8ــ ص/  22 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک   حجرات ﴾﴿ 4

  پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿52 ﴾﴿هرکس سورۀ حجرات رابخواند به عد د تمام کسا نیکه خدارا اطاعت یا عصیان کرده اند ده حسنه به او دا ده می شود .﴾﴿  130 ــ ص/  22 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک ق  ﴾﴿ 50

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿53 ﴾﴿کسیکه سورۀ ق را بخواند خداوند مشکلات وسکرات مرگ را بر او آسان می سازد﴾﴿223ــ ص/22 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک طور  ﴾﴿ 52

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿54 ﴾﴿ هرکس سورۀ طور را بخواند بر خدا ج است که ا ورا ازعذا بش ایمن سازد ، واورا در بهشتش متنعم دارد ﴾﴿  408 ــ ص/  22 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک نجم  ﴾﴿ 53

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 55﴾﴿4هرکس سورۀ النجم رابخواند خداوند ج   به عد د هریک از کسانی که به پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) ایمان آوردند وکسانی که اورا انکارکردند ده حسنه به او عطا می کند ﴾﴿  475 ــ ص/  22 ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک قمر  ﴾﴿ 54

 

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 56﴾﴿هرکس سورۀ اقتربت رایک روزد رمیان بخواند روز قیامت در حالی بر انگیخته می شود که صورتش همچون ماه د ر شب بد ر است،

وهرکس آنرا هر شب بخواند افضل است ، ودرقیا مت نور وروشنا ئی صورتش بر سایر خلا یق بر تری دارد

﴿  6 ــ ص/ 23  ــ ج

      ﴿فضیلت سورۀ مبارک  الر حمن  ﴾﴿ 55  پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 57 ﴾﴿هرکس سورۀ الرحمن رابخواند خداوند ج به ناتوانی او ( درادای شکر نعمتها ) رحم می کند ، وحق شکر نعمتهائی راکه به او ارزانی داشته خودش ادا می کند﴾﴿ 93 ــ ص/ 23 ــ ج(

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک واقعه  ﴾﴿ 56

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 58 ﴾﴿کسیکه سورۀ واقعه رابخواند نوشته می شود که این فرداز غافلا ن نیست﴾﴿   194 ــ ص/ 23   ــ ج  

﴿ 59 ﴾﴿وقتی از آن حضرت (صلى الله عليه وآله وسلّم) سؤال کردند: چرا با این سرعت آ ثار پیری در چهرۀ مبارک شما ظاهر شدهاست ؟ درپاسخ فرمود : سوره های  هود و واقعه ومرسلات وعم یتسائلون مرا پیر کرد

﴿  194ــ ص/3 2  ــ ج

﴿ 60 ﴾﴿هر کس سورۀ واقعه راهر شب بخواند هر گز فقیر نه خواهد شد﴾ ﴿  195ــ ص/3 2  ــ ج

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک حد ید    ﴾﴿ 57  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 61 ﴾﴿کسیکه سورۀ حد ید رابخوانددرزمرۀ کسانیکه به خدا ج و پیامبرش ایمان آورده اندنوشته خواهد شد

﴿   292 ــ ص/3 2   ــ ج

﴿ 62﴾﴿درحدیث دیگری ازهمان حضرت (صلى الله عليه وآله وسلّم)  نقل شده که از خواب مسبَحات راتلاوت می فرمود ( مسبَحات سوره های است که با  سبح لله   یا یسبح لله آغاز می شود وآن پنج سوره است : سورۀ حدید ، حشر ، صف ،جمعه وتغا بن ) ومی فرمود : درآ نها آ یه ای است که از هزار آیه برتر است  البته پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) این آیه راتعین نه فرموده ، ولی بعضی از مفسران احتمال داده اند که منظور آخرین آیۀ  سورۀ حشر است ، هرچند دلیل روشنی برای این معنی دردست نیست . ﴿ 292ــ ص/3 2  ــ ج

 

     ﴿فضیلت سورۀ مبارک  مجاد له  ﴾﴿ 58

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 63 ﴾﴿ هرکس سورۀ مجادله راتلا وت کند ( ودرآن بیندیشد وبه کار بند د ) درقیامت درزمرۀ حزب الله خواهد بود  ﴿   404 ــ ص/ 23   ــ ج﴾﴾

 

﴿ 64 ﴾﴿هرکس سورۀ حد ید ومجادله رادرنمازهای فریضه بخواند وآنرا ادامه دهد ، خداوند ج هرگز اورا درتمام طول زندگی عذاب نه می کند ، ودرخود وخوانواده اش هرگزبدی نه می بیند ، ون    یز گرفتار فقر وبد حالی نه می شود ﴾﴿   404 ــ ص/ 23   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  حشر  ﴾﴿ 59    

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 65 ﴾﴿هرکس سورۀ حشر رابخواند تمام بهشت ودوزخ وعرش وکرسی وحجاب وآسمانها وزمینهای هفت گانه وحشرات وبادها وپرندگان ودرختان وجنبندگان وخورشید وماه وفرشتگان همگی براو رحمت می فرستند ، وبرای او استغفار می کنند ، واگر در آن روز یا درآن شب بمیرد شهید مرده است﴾﴿  480  ــ ص/ 23 ــ ج

 

 ﴿فضیلت سورۀ مبارک ممتحنه   ﴾﴿ 60

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 66 ﴾﴿هرکس سورۀ ممتحنه راقرائت کند تمام مؤمنین ومؤمنات ، شفیعان او درروزقیا مت خواهند بود﴾﴿  5 ــ ص/  24   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک صف   ﴾﴿ 61

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 67 ﴾﴿هرکس سورۀ عیسی سورۀ صف رابخواند حضرت مسیح براودرود می فرستد وتا د رد نیا زنده است برای او استغفار می کند ودرقیامت رفیق ا و است ﴾﴿    58ــ ص/ 24  ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک جمعه   ﴾﴿ 62

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 68 ﴾﴿هرکس سورل جمعه رابخواند خداوند بهتعدادکسانی که درنماز جمعه شرکت میکنند وکسانی که شرکت نهمی کنند درتمام بلاد مسلمین به او ده حسنه می بخشد ﴾﴿   101 ــ ص/ 24   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک منا فقین   ﴾﴿ 63

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 69 ﴾﴿کسیکه سورۀ منافقین رابخواند ازهرگونه نفاق پاک می شود ﴾﴿   144 ــ ص/ 24   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  تغا بن   ﴾﴿ 64

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 70 ﴾﴿هرکس سورۀ تغابن را بخواند  مرگ ناگهانیازاودفع می شود ﴾﴿   182 ــ ص/4 2   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  طلا ق  ﴾﴿ 65

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 71 ﴾﴿هرکس سور ۀ طلاق را بخواند ( وآنرا دربرنامه های زند گی خود به کار بند د) برسنت پیام بر ا زدنیا می رود﴾﴿ 218 ــ ص/4 2 ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  تحر یم  ﴾﴿ 66

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 72 ﴾﴿هرکس این سوره را بخواند  خدا وند ج توفیق توبۀ خالص به او می د هد ﴾﴿   268 ــ ص/ 24   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  ملک   ﴾﴿  67  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 73 ﴾﴿کسیکه سورۀ تبارک   را بخواندچنان است که گوئی شب قدر را احیا داشته ﴾﴿   312 ــ ص/ 24   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  قلم  ﴾﴿ 68

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 74 ﴾﴿کسیکه سورۀ ن والقلم راتلاوت کند خداوند ج ثواب کسانی راکه دارای حسن اخلاق اند به آنها می دهد﴾﴿ 366 ــ ص/ 24 ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  حا قه   ﴿ 69

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 75 ﴾﴿کسیکه سورۀ حا قه رابخواند خداوند ج حساب اورادر قیا مت آسان می کند﴾﴿433 ــ ص/ 24 ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  معا رج  ﴾﴿  70  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 76 ﴾﴿ کسیکه سورۀ سأ ل سائل رابخواند ثواب کسانی رابه او می دهد که  امانات  وعهد وپیمان خود را حفظ می کنند وکسانی که مواظب ومراقب نماز های خویشند﴾﴿4 ـ ص ــ 25ـ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک   نو ح  ﴿ 71

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 77 ﴾﴿کسیکه سورۀ نوح رابخواند از مؤ منانی خواهد بود که شعاع دعوت نوح پیامبر او را فرا می گیرد

﴿   54 ــ ص/5 2   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  جن  ﴾﴿ 72

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 78 ﴾﴿هرکس سورۀ جن رابخواند به تعداد هر جن وشیطانی که تصدیق به محمد ص یا تکذ یب او کرده است ثواب آ زاد کردن بردۀ داده می شود﴾﴿  97  ــ ص/5 2   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک مزمل   ﴾﴿ 73

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 79 ﴾﴿هرکس سورۀ مزمل رابخواند سختیهادردنیاوآ خرت از او بردا شته  می شود﴾﴿  163  ــ ص/5 2   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک مد ثر   ﴾﴿ 74

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 80 ﴾﴿هرکس سورۀ مدثر رابخواندبه تعداد هریک از کسانی که پیغمبراسلام  (صلى الله عليه وآله وسلّم) را درمکه تصدیق یا تکذیب کردند به او ده حسنه داده می شود ﴾﴿   206 ــ ص/ 25   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک   قیا مت ﴾﴿ 75

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 81 ﴾﴿کسیکه سورۀ قیا مت را بخواند من وجبر ئیل برای اودرروز قیا مت گواهی می دهیم که اوایمان به آن روز داشته ، ودرآن روزصورتش  ازصورت سا یر مردم  درخشند ه تراست﴾﴿   271 ــ ص 5 2 ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  دهر  ﴾﴿  76  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 82 ﴾﴿کسیکه سورۀ  هَلْ أَتَى رابخواندپاداش اوبرخداوندج بهشت ولباسهای بهشتی است﴾﴿331ــ ص/ 25 ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  مر سلا ت  ﴾﴿ 77

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 83 ﴾﴿کسیکه سورۀ مُرْسَلَاتِ را بخواند نوشته می شود که اواز مشرکان نیست﴾﴿   392 ــ ص/ 25   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  نبأ   ﴾﴿ 78

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 84 ﴾﴿کسیکه سورۀ  عَمَّ يَتَسَاءلُونَ رابخواند ازنوشید نی خنک وگوا را ی بهشتی درقیامت سیرابش میکند

﴿   4 ــ ص/ 26   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  نا زعا ت  ﴾﴿ 79

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 85 ﴾﴿کسیکه سور ۀ نازعات رابخواند توقف وحساب اود رروز قیامت  تنها به اندازۀ خواندن یک نماز روزانه است ، وبعد ازآن وارد بهشت می شود﴾﴿   72 ــ ص/6 2   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک   عبس ﴾﴿ 80   

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 86﴾﴿کسیکه سورۀ عَبَسَ را بخواند روزقیا مت درحالی وارد محشر  می شود که صورتش خندان وبشاش است

﴿ 121   ــ ص/6 2   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  تکو یر  ﴾﴿ 81

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 87 ﴾﴿کسیکه سورۀ    إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ رابخواندخداوند ج اوراازرسوائی درآن هنگام که نامه های عمل کشوده میشود حفظ می کند  ﴾ ﴿  166ــ ص/ 26 ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  انفطا ر  ﴾﴿ 82

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 88 ﴾﴿هرکس این دو سورۀ انفطار وسورۀ انشقاق را تلاوت کند ، وآن دورا درنماز فریضه  ونافله برابر چشم خود قراردهد هیچ حجابی اورا خدا ج محجوب نمی دارد ، وچیزی میان او وخداوند ج حائل نه می شود ، پیوسته ( با چشم دل ) به خدا ج می نگرد وخدا ج ( بالطفش ) به او نگاه می کند ، تا ازحساب مردم فارغ شود﴿   206 ــ ص/ 26   ــ ج﴾﴾

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک مطففین   ﴾﴿ 83

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 89 ﴾﴿هرکس سورۀ مطففین را بخواند خدا ج  اورا ازشراب طهور زلال وخالص که دست احد ی به آ ن نرسیده لست درآن روز سیراب  می کند﴾﴿   241 ــ ص/ 26   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  ا نشقا ق  ﴾﴿ 84

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 90 ﴾﴿کسیکه سورۀ ا نشقاق رابخواند  اورا از اینکه درقیا مت نا مۀ ا عما لش به پشت سر ش داده شود در ا مان می دارد﴾﴿   294  ــ ص/ 26   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  بر و ج  ﴾﴿ 85

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 91 ﴾﴿هرکس این  سور ه را بخواند خداوند  ج به تعداد تمام کسانی که در نماز جمعه اجتماع می کنند ، وتمام کسانی که روز عرفه ( در عر فات ) جمع می شوند ، ده حسنه به او می دهد  ، وتلا وت  آ ن انسا ن را از  ترسها و شدا ئد رها ئی می بخشد ﴾﴿   325  ــ ص/6 2   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  طا ر ق  ﴾﴿ 86  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 92 ﴾﴿هرکس آ نرا تلا وت کند  خداوند ج به تعداد هر ستار ۀ که در آ سمان وجود دارد ده حسنه به او می بخشد ﴾﴿ 356 ــ ص/6 2  ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  ا علی   ﴾﴿ 87  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 93 ﴾﴿هرکس سورۀ اعلی را بخواند خداوند ج به عدد هر حر فی که بر ابراهیم ع ومو سی ع و محمد(صلى الله عليه وآ له وسلّم)   نا زل کرده ده حسنه به او عطا می فرماید﴾﴿   380  ــ ص/26 2   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  غا شیه  ﴾﴿ 88

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 94 ﴾﴿هرکس آ نرا تلاوت کند  خداوند ج حساب اورا در قیا مت آ سا ن می کند  ﴾﴿ 412 ــ ص/6 2 ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک فجر ﴾﴿ 89

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 95 ﴾﴿کسیکه آ نرا در شبهای ده گانه ( ده شب اول ذی الحجه ) بخواند خداوند ج گنا هان او را می ، وکسیکه در سایر ایام بخواند نور وروشنائی خواهد بود برای روز قیا متش ﴾﴿ 436 ــ ص/  26 ــ ج

 ﴿فضیلت سورۀ مبارک  بلد   ﴾﴿ 90

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 96 ﴾﴿کسیکه سورۀ بلد رابخواند خداوند ج اورا از خشم خود درقیامت درامان می دارد ﴾﴿ 4 ــ ص/ 27 ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک الشمس   ﴾﴿ 91

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 97 ﴾﴿هرکس آ نرابخواند گوئی به تعدادتمام اشیای که خورشیدوماه برآنهامی تابد درراه خدا ج صد قه داده است﴾﴿ 36 ــ ص/ 27   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  اللیل  ﴾﴿ 92

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 98 ﴾﴿هرکس این سوره را تلاوت کند خداوند ج آ نقدربه اومی بخشد که راضی شود ، واورا ازبدبختیها نجات می دهد ومسیر زندگی رابرای او آ سان می سازد﴾﴿  66  ــ ص/7 2 ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک   ضحی  ﴾﴿ 93

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 99 ﴾﴿هرکس آ ن را تلا وت کندازکسانی خواهد بود که خدا ج ازآنهاراضی می شودوشایسته است که محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) برای شفاعت کند وبه عدد هریتیم ومسکین سوال کننده ده حسنه برای او خواهد بود

﴿  92  ــ ص/7 2   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  الم نشرح  ﴾﴿  94  

 پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 100 ﴾﴿هرکس این سوره رابخواند پاداش گسی رادا ردکه محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) راغم گین دیده واندوه را ازقلب او زدوده است﴾﴿  118  ــ ص/ 27   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  تین  ﴾﴿  95  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 101 ﴾﴿هرکس این سوره رابخواند خداوند ج دونعمت رامادامیکه که دردنیا است به او می بخشد: سلامت ویقین ، وهنگامیکه ازدنیا برود به تعداد تمام کسانی که این سوره راخوانده اند ثواب یک روز روزه به عنوان پاداش به اومی بخشد﴾﴿  136  ــ ص/7 2   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  قدر  ﴾﴿ 97   

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 102 ﴾﴿هرکس آن را تلاوت کندمانند کسی است کهماه رمضان را روزه گرفته ، وشب قدررااحیاداشته است ﴾﴿  150  ــ ص/7 2   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  بینه  ﴾﴿  98  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 103 ﴾﴿اگرمردم می دانستند چه برکاتی این سوره دارد خانواده واموال رارها کرده ، به فراگرفتن آن می پر داختند .

 مردی ازقبیلۀ خزاعه عرض کرد : ای رسول خدا ج !تلاوت آن چه اجروپاداشی دارد؟

فرمود : هیچ منافقی آنرا تلاوت نه می کند  ، ونه کسانی که شک وتردید دردل شان است ،به خدا ج سوگند فرشتگان مقرب ازآن روزکه آسمانها وزمین آفریده شده است آنرا می خوانند ، ولحظۀ درتلاوت آن سستی نه می کنند ، هرکس آنرا درشب بخواند خداوند ج فرشتگانی رامأ مور می کند که دین ودنیای اوراحفظ کنند ، وآمرزش ورحمت برای او بطلبند ، واگر درروزبخواند به اندازۀ آن چه روز آنراروشن میکند وشب آن راتاریک می سازد ثواب به او می دهند﴾﴿ 196 ــ ص/7 2 ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  زلزله  ﴾﴿  99  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 104 ﴾﴿هرکس آنراتلاوت کندگوئی سورۀ بقره را قرائت کرده ، وپاداش او به اندازۀ کسی است که یک چهارم قر آن را تلاوت کرده باشد  ﴾﴿   218 ــ ص/ 27   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک عاد یا ت   ﴾﴿ 100   

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 105 ﴾﴿  هركس آن راتلاوت كند به عدد هر يـك از حـاجـيـانـى كه (شب عيد قربان ) در ((مزدلفه )) توقف مى كنند و در آنجا حضور دارند ده حسنه به او داده مى شود. ﴾﴿   237 ــ ص/ 27   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  تکاثر  ﴾﴿  102  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 106 ﴾﴿   :((كسى كه آن را بخواند خـداونـد در بـرابـر نعمتهايى كه در دنيا به او داده او را موردحساب قرار نمى دهد و پاداشى به او مى دهد كه گوئى هزار آيه قرآن را تلاوت كرده ﴾﴿   272 ــ ص/7 2   ــ ج

فضیلت سورۀ مبارک همزه   ﴾﴿  104  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 107 ﴾﴿   هركس اين سوره را تـلاوت كـنـد بـه عـدد هر يك از كسانى كه محمد و يارانش رااستهزا كردند ده حسنه به او داده مى شود ﴿309 ــ ص/7 2   ــ ج  

﴿فضیلت سورۀ مبارک  قریش  ﴾﴿  106  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 108 ﴾﴿  كسى كه آن را بخواند به تعداد هر يك از كسانى كه در گرد خانه كعبه طواف كرده , يا در آنجا معتكف شده , ده حسنه به او مى دهند﴾ ﴿  346  ــ ص/ 27   ــ ج                                    

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  کوثر  ﴾﴿  108  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 109 ﴾﴿ هـركس آن را تلاوت كند خداوند او را از نهرهاى بهشتى سيراب خواهد كردو به عدد هر قربانى كـه بـنـدگـان خدا در روز عيد (قربان ) قربانى مى كنند, و همچنين قربانى هائى كه اهل كتاب و مشركان دارند, به عدد هر يك از آنان اجرى به اومى دهد﴾﴿ 369 ــ ص/7 2 ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  کافرون ﴾﴿  109  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 110 ﴾﴿ كسى كه سوره ((قل يا ايهاالكافرون )) را بـخـوانـد گـوئى ربـع قـرآن را خـوانـده , و شياطين طغيانگر از او دورمى شوند, و از شرك پاك مى گردد, و از فزع بزرگ (روزقيامت ) در امان خواهد بود﴾  ﴿ 318 ــ ص/7 2 ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  نصر  ﴾﴿  110  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 111 ﴾﴿ كسى كه آن را تلاوت كند همانند اين است كه همراه پيغمبر(ص ) در فتح مكه بوده است ﴾﴿395ــ ص/7 2   ــ ج

 

﴿فضیلت سورۀ مبارک  مسد  ﴾﴿  111  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿  112 ﴾﴿  كسى كه آن سوره راتلاوت كند من امـيـدوارم خـداوند او و ابولهب را در خانه واحدى جمع نكند ﴾

﴿   412 ــ ص/ 27   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  اخلاص   ﴾﴿  112  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿  113﴾﴿  آيا كسى از شما عاجزاست از اين كه يك سوم قرآن را در يك شب بخواند ؟!. ﴾
يكى از حاضران عرض كرد: اى رسول خدا! چه كسى توانائى بر اين كار دارد؟.
پيغمبر(ص ) فرمود: ((سوره قل هواللّه را بخوانيد)).
 ﴾﴿    429ــ ص/  27   ــ ج

﴿فضیلت سورۀ مبارک  فلق  ﴾﴿  113  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :

﴿ 114 ﴾﴿  آياتى بر من نازل شده كه همانند آنها نازل نشده و آن دو سوره فلق و ناس است﴾﴿ 455ــ ص/ 27 ــ ج

﴿ 115 ﴾﴿  مى خواهى دو سوره به تو تعليم كنم كه برترين سوره هاى قرآن است ))!. 
عرض كرد: آرى اى رسول خدا!.
حـضرت معوذ  تان (سوره فلق و سوره ناس ) را به او تعليم كرد, سپس آن دو را در نماز صبح قرائت نمود و به او فرمود: هرگاه برمى خيزى و مى خوابى آنها را بخوان