احادیث شریف که درجلد اول تفسیر شریف   نمونه است

سور  ۀ فاتحه    1

 {{{{

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 1 :1خواست بنده

﴿ 116 ﴾﴿ خداوند متعال ج چنین فرموده : من سورۀ حمد را میان خود وبنده ام تقسیم کردم نیمی ازآن برای من ، ونیمی از آن برای بندۀ من است ، وبندۀ من حق دارد هرچه رامی خواهد ازمن بخواهد ﴿ ص ــ 7 :ج ــ 1 :  

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿   1: 1شروع به بسم الله

﴿  117﴾﴿هرکار مهمی که بدون نام خدا ج شروع شود بی فرجام است﴾ ﴿ص ــ 14 : ج ــ  1

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿1 : 1رحمت

﴿  118﴾﴿خداوند بزرگ ج صد 100 باب رحمت دارد که یکی  از آ ن را به زمین نازل کرده است ، ودرمیان مخلوقا تش تقسیم نموده وتمام عاطفه ومحبتی که درمیان مردم است ازپرتو همان است ، ولی نود ونه 99 قسمت  را برای خود نگاه داشته ودرقیامت بندگانش رامشمول آن می سازد﴾﴿ص ــ 24 : ج ــ 1 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 6: 1

﴿ 119 ﴾﴿ می فرمود رب زدنی علمأ خدایا علم ( وهدایت ) مرابیشترکن ﴾﴿ص ــ 47 : ج ــ  1

  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 6: 1

 

﴿ 120﴾﴿صراط مستقیم راه پیغمبران است وهمانها هستند که مشمول نعمت های الهی شده اند﴾﴿ص ــ 50 : ج ــ  1

 

سور  ۀ بقره  2

{{{{

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿27 :2 شرک

﴿ 121 ﴾﴿از پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) پرسیدند : مغبوض ترین عمل در پیشگاه خداوند ج کدام است ؟ درپاسخ فرمود : شرک به خدا پرسیدند بعدازآن ؟ فرمود : قطع رحم ﴾﴿ص ــ 157 : ج ــ 1 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿36 - 2:34  بروت یا سبیل

﴿  122﴾﴿موهای شارب  سبیل خویش رابلند مگذارید ، زیرا شیطان آنرا محیط امن برای زندگی خویش قرارمی دهد ، ودرآن جا پنهان می گردد ﴾﴿ص ــ  193: ج ــ 1 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :  د رآیۀ﴿ 2:59 

 .  (قارچ نوعى از من است )123  ﴿ص ــ 263 : ج ــ  1 . ﴿

       

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 59: 2رجز

﴿ 124 ﴾﴿    در مورد طاعون فرمود:   : آن يكنوع عذاب است كه بعضى   امت های پیشین بوسیلۀ آن معذب می شدند ﴿ص ــ 269 : ج ــ  2 ﴾﴾

 

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿124: 2مشرک

   ﴿ 125 ﴾﴿ خداوندجفرمود:  من پيمان امامت را به ستمكاران از دودمان تو نمى بخشم

 ابراهيم عرض ‍ كرد: ستمكارانى كه اين پيمان به آنها نمى رسد كيانند؟ خداوند فرمود  :

  ﴿ کسی که برای بتی سجده کرد هرگز اورا امام نخواهم كرد و شايسته نيست كه امام باشد

 

   ص ــ 443 : ج ــ  1

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 152 -151 : 2ترس ازخدا

   ﴿ 126 ﴾﴿    (سه كار است كه اين امت توانائىانجام آن را (بطور كامل ) ندارند، مواسات و برابرى با برادر دينى در مال ، و اداىحق مردم با قضاوت عادلانه نسبت به خود و ديگران ، و خدا را در هر حال ياد كردن

منظور سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر نيست ، بلكه منظور اين است هنگامى كه كار حرامى در مقابل او قرار مى گيرد از خدا بترسد و آن را ترك گويد.
ولى به هر حال چه جالب است كه خداوند با آن عظمت ، ذكر بندگان را در كنار
ذكر خود قرار مى دهد، بندگان در آن عالم محدود و كوچكشان و خدا
وند بزرگ در آن عالم نامحدود و بى انتها با آن همه رحمتها و بركات ! ص ــ 517 : ج ــ  1

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿  159: 2پنهان کردن دانش

﴿ 127 ﴾﴿ هر گاه از دانشمندى چيزى را كه مى داند سؤ ال كنند و او كتمان نمايد روز قيامت افسارى از آتش بر دهان او مى زنند﴾﴿ص ــ 551 : ج ــ  1     

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿  182ــ181: 2 وصیت قبل ار مرگ

 

﴿  128 ﴾﴿  سزاوار نيست مسلمان شب بخوابد مگر اينكه وصيتنامه اش زير سراو  باشدوبه روایت دیگر :

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :آیۀ﴿  182ــ181: 2 وصیت

 

       ﴿  129 ﴾﴿كسى كه بدون وصيت از دنيا برود مرگ او مرگ جاهليت است﴾﴿ص ــ 619 : ج ــ  1

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 185ـــ183: 2روزه

  ﴿  130﴾﴿  بهشت درى دارد به نام ریان  (  سیراب شده ) كه تنها روزه داران از آن وارد مى شوند. .

 ﴿ص ــ 630 : ج ــ  1

  

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 185ــ 183 :2 احترام

﴿  131﴾﴿ سجده براى غير خدا جايز نيست ، پيامبر خود را تنها به عنوان يك بشر احترام كنيد ولی حق  او را بشناسيد و از او پيروى نمائيد﴾﴿ص ــ 631 : ج ــ 1 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 185ــ 183 :2 روزه

  ﴿  132﴾﴿    روزه بگيريد تا سالم شويد   ﴾ ﴿ص ــ 633 : ج ــ  1 ﴾    

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 186: 2 مرزهای الهی

﴿ 133 ﴾﴿ محرمات الهى قرقگاه هاى او است هر كس گوسفندخود را در كنار قرقگاه ببرد بيم آن مى رود كه وارد منطقه ممنوعه شود  ﴾﴿ص ــ  652: ج ــ  1 . .

قرقگاه :  سرحد بین دو امر مثلابین حلال وحرام وبین ممنوع ومجاز

ختم جلد اول

 

 

 

 

احادیث شریف جلد دوم

  {{{{{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 188 :2 رشوه وهدیه

   ﴿ 134 ﴿ اگر شما در خانه بنشينيد و از طرف من فرماندار محلى نباشيد آيا مردم به شما هديه  ای  مى دهند؟

 سپس ‍ دستور داد هديه را گرفتند و در بيت المال قرار دادند و وى را از كاربركنار كرد   ﴿ص ــ  8: ج ــ  2

   ﴿ 135 ﴿  خداوند گيرنده و دهنده رشوه و آن كس را كه واسطه ميان آن دو است از رحمت خود دور  گرداند. ﴾﴿ص ــ  8: ج ــ  2

   

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 195 :2 اخلاق نیکو

  ﴿  136﴾﴿  احسان آن است كه خدا را آن چنان پرستش كنى كه گوئى او را مى بينى و اگر تو او رانه می بینی او تورا می بیند  . ﴾﴿ص ــ 40 : ج ــ  2    

 

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 195 :2 شرک

 ﴿  137﴾﴿ سجده براى غير خدا جايز نيست ، پيامبر خود را تنها به عنوان يك بشر احترام كنيد ولىحق  او را بشناسيد و از او پيروى نمائيد﴾﴿ص ــ 631 : ج ــ 2 

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 214  : 2 صبر

  ﴿ 138 ﴾﴿ خباب بن ارت كه از مجاهدان راستين صدر اسلام بود مى گويد:   

  خدمت پيامبر (صلی الله عليه و آله و سلم ) از آزار مشركان شكايت كردم فرمود امتهائى كه پيش از شمابودند با انواع بلاها شكنجه مى شدند، ولى اين امر هرگز آنها را از دينشان منصرف نمىكرد تا آنجا كه اره بر سر بعضى از آنها مى گذاردند و آنها را به دو پاره تقسيم مى كردند... به خدا سوگند كه برنامه دين خدا كامل مى شود و به پيروزى مى رسد تا آنجاكه يك نفر سوار، فاصله ميان صنعاء و حضرموت (و بيابانهاى مخوف عربستان ) را طى مى كند، و از هيچ چيز جز خدا نمى ترسد... ولى شما عجله مى كنيد﴾﴿ص ــ 102 : ج ــ 2  :

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 221 :2 مشرک

        ﴿ 139 ﴾﴿   مشركان را از جزيرة العرب بيرون كنيد شاهد اين مدعى است چرا كه به طور مسلم اهل كتاب از جزيرة العرب اخراج نشدند بلكه به عنوان يك اقليت مذهبى طبق دستور قرآن بادادن جزيه در پناه اسلام زندگى مى كردند﴾﴾﴿ص ــ  134: ج ــ 2   

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿  221 : 2 أامیدنیک.

       ﴿ 140 ﴾﴿  هنگامى كه انسان مى ميرد اميد او جز از سه چيز قطع مى شود: صدقات جاريه اموالى كه از منافع آن مرتبا بهره گيرى مى شود) و علمى كه از آن سود مى برند و فرزند صالحى كه براى او دعا مى كند

﴿ص ــ 142 : ج ــ  2   

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 245 :2 صدقه

﴿ 141 هر كس ‍ صدقه اى بدهد دو برابر آن در بهشت خواهد داشت ، ابو الدحداح انصارى عرض كرد، اى رسول خدا من دو باغ دارم اگر يكى از آنها را به عنوان صدقه بدهم دو برابر آن را در بهشت خواهم داشت ،

فرمود: آرى ، عرض ‍ كرد ام الدحداح نيز با من خواهد بود فرمود: آرى ، عرض كرد: فرزندان نيز با منند؟ فرمود آرى ، سپس او باغى را كه بهتر بود، به عنوان صدقه به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) داد، آيه فوق نازل شد، و صدقه او را دو هزار هزار برابر براى او كرد و اين

 است   معنى اضعافا كثيرة ابو الدحداح بازگشت و همسرش ام الدحداح و فرزندان را در آن باغى ديد كه صدقه قرار داده بود به در باغ ايستاد و نخواست وارد آن شود، و همسرش را صدا زد و گفت : من اين باغ را صدقه قرار داده ام و دو برابرش را در بهشت خريدارى كرده ام و تو و

فرزندان نيز با من خواهيد بود، همسرش گفت مبارك است آنچه را فروخته و آنچه را خريدهاى ، پس همگى از باغ خارج شدند و آن را به پيامبر تسليم كرد، پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: چه بسيار نخله هائى در بهشت كه شاخه هايش براى ابى الدحداح آويزان شده است .

﴾﴿ص ــ 223 : ج ــ  2   

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 255: 2 برترین آیه

 

    ﴿ 142 ﴾﴿  كدام آيه برترين آيه كتاب الله است ؟ عرض كرد:   اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) دست بر سينه او زدو فرمود: دانش بر تو گوارا باد، سوگند به كسى كه جان محمد (صلى الله عليه و آله و سلم در دست او است اين آيه داراى دو زبان و دو لب است كه در پايه عرش الهى تسبيح و تقديس خدا مى گويد   ﴾﴿﴿ص ــ 260  : ج ــ  2

 

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 255: 2 برکت آیة الکرسی

    ﴿ 143 ﴾﴿     برگزيدۀقرآن سوره بقره و برگزيدۀ بقره ، آية الكرسى است ، در آن پنجاه كلمه است و در هر كلمه اى پنجاه بركت است       

﴿ص ــ  261: ج ــ  2

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 255: 2 برکت آیة الکرسی

     ﴿ 144 ﴾﴿   آية الكرسى از گنجى زير عرش الهى به من داده شده است و به هيچ پيامبرى قبل از من   داده نشد. ﴾﴿ص ــ  262: ج ــ  2

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :د رآیۀ﴿255  : 2برکت آیة الکرسی.

     ﴿ 145 ﴾﴿ در حديث ديگرى آمده است كه دو برادر به حضور پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم رسيدند و عرض ‍ كردند براى تجارت به شام مى رويم ، به ما تعليم دهيد چه بگوييم (تا از شر اشرار مصون بمانيم ) فرمود:

 هنگامى كه به منزلگاهى رسيديد و نماز عشا را خوانديد، موقعى كه يكى از شما در بستر قرار مى گيرد، تسبيح فاطمه زهرا (عليهاالسلام)  

بگويد و سپس آية الكرسى بخواند  : مسلما او از همه چيز در امان خواهد بود تا صبح ، سپس در ذيل اين حديث آمده است كه در يكى از منزلگاهها دزدان قصد هجوم به آنها را داشتند اما هر چه تلاش كردند موفق نشدند

﴿ص ــ  262: ج ــ  2

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 255 :2 اجرقرائت چهارآیه

﴿ 146 ﴾﴿  كسى كه چهار آيه از اول سوره بقره و آية الكرسى و دو آيه بعد از آن و سه آيه از آخر بقره را بخواند، هرگز ناخوشايندى در خودش و مالش نمى بيند و شيطان به او نزديك نمى شود، و قرآن را فراموش ‍ نمى كند

﴿ص ــ 276 : ج ــ  2

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :د رآیۀ﴿ 262 : 2اخلاق رزیله.

     ﴿ 147 ﴾﴿  كسى كه به فرد با ايمانى نيكى عطا كند، سپس او را با سخنى آزار دهد، يا منتى بر او بگذارد، به يقين انفاق خود را باطل كرده است﴾﴿ص ــ 319 : ج ــ  2

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :د رآیۀ﴿ 263: 2اخلاق

   ﴿ 148 ﴾﴿ هنگامى كه حاجتمندى از شما چيزى بخواهد گفتار او را قطع نكنيد تا تمام مقصود خويش را شرح دهد، سپس با وقار و ادب و ملايمت به او پاسخ بگوييد، يا چيزى كه در قدرت داريد در اختيارش بگذاريد و يا به طرز شايسته اى او را باز گردانيد زيرا ممكن است سؤ ال كننده فرشتهاى باشد كه مامور آزمايش شما است تا ببيند در برابر نعمتهائى كه خداوند به شما ارزانى داشته چگونه عمل مى كنيد ﴿ص ــ 322 : ج ــ  2  

    

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 2:286 دین سهل

﴿149 ﴾ ﴿ به آيينى مبعوث شده ام كه عمل به آن براى همه سهل و آسان است﴾﴾﴿ص ــ 403 : ج ــ  2 .

 

سورۀ آ ل عمران 3

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 7: 3 دواصل اسلام

﴿  150﴾﴿دو چيز گرانمايه را در ميان شما به يادگار مى گذارم : كتاب خدا و خاندانم و اين دو هرگز از هم جدا نمى شوند تا در قيامت در كنار كوثر به من برسند﴾﴾﴿ص ــ 437 : ج ــ  2

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آیۀ﴿ 21: 3 اخلاق رزیله

﴿ 151 ﴾﴿ پرسيدم كداميك از مردم عذابش در روز قيامت از همه شديدتر است ؟ فرمود: كسى كه پيامبرى را به قتل برساند يا مردى را كه امر به معروف و نهى از منكر مى كند، سپس اين آيه را تلاوت فرمود:

 

  وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسطِ مِنَ النَّاسِ

سپس افزود: اى ابا عبيده ! بنى اسرائيل 43 پيامبر را درآغازروزدریک

ساعت كشتند، در اين حال 112 نفر از عابدان بنى اسرائيل قيام كردند و قاتلين راامربه  معروف و نهى از منكر نمودند، آنها نيز در همان روز كشته شدند، و اين همان است كه خداوند مى فرمايد :

       فَبَشرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ3:21   ﴾﴿ص ــ 481 : ج ــ  2

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :د رآیۀ﴿ 30: 3عمل انسان

     ﴿ 152 ﴾﴿ ا ى قيس ! ناگزير، همنشينى دارى كه پس از مرگ ، همراه تو دفن مى شود، در حالى كه او زنده است و با او دفن ميشوى در حالى كه تو مرده اى ، اگر او نيك و گرامى باشد، تو را گرامى مى دارد و هر گاه او پست باشد تو را تسليم حوادث مى كند، سپس او با كسى جز تو محشور نمى شود و تو هم با كسى جز او به صحنه رستاخيز نمى آئىاز تو درباره غير آن سؤ الى نمى شود، بنابراين ، سعى كن آن را به صورت شايسته انجام دهى زيرا اگر آن ،   شايسته باشد، با او انس مي گيرى، و گر نه از هيچ كس جز او وحشت ندارىو آن عمل تواست   ﴿ص ــ  508 : ج ــ  2

              

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 60ــ59: 3دعوت به سوی خداوند

﴿ 153 ﴾﴿  از جمله مسائلى كه در اين گفتگو مطرح شد اين بود كه آنها از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) پرسيدند: ما را به چه چيز دعوت ميكنى ؟ پيامبر (صلى الله عليه و آله  سلم ) فرمود: به سوى خداوند يگانه ، و اينكه از طرف او رسالت خلق را دارم و مسيح (عليه السلام ) بنده اى از بندگان او است ، و حالات بشرى داشت و مانند ديگران غذا مى خوردآنها اين سخن را نپذيرفتند و به ولادت عيسى (عليه السلام ) بدون پدر اشاره كرده و آ ن  را دليل بر الوهيت او خواندند، آيات فوق نازل شد و به آنها پاسخ داد و چون حاضر به قبول پاسخ نشدند، آنها را دعوت به مباهله كرد كه شرح آن به زودى خواهد آمد. ﴾﴿ص ــ 575 : ج ــ 2 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 85ــ83: 3نامۀ اعمال

﴿ 154 ﴾﴿روز قيامت اعمال را يك به يك (در دادگاه الهى ) مى آورند هر كدام خود را معرفى مى كند يكى مىگويد من نمازم ، ديگرى مى گويد من روزه ام و ... و سپس اسلام را مى آورند و مىگويد: پروردگارا!

تو سلامى و من اسلام ، خداوند مى فرمايد:... امروز به واسطۀ( مخالفت با) تو مؤاخذه مى كنم و به تو پاداش ميدهم . خداوند در كتابش مى فرمايد:  وَ مَن يَبْتَغ غَيرَ الاسلَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فى الاَخِرَةِ

 مِنَ الْخَسِرِينَ(85 :3) ﴿ص ــ 646 : ج ــ  2   ترجمه: 85) - ﴿ و هر كس جز اسلام (و تسليم در برابر فرمان حق ،) آيينى براى خود انتخاب كند، از او پذيرفته نخواهد شد، و او در آخرت ، از زيانكاران است ر
                              

 

 

ختم جلد دوم

جلد سوم

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 92: 3 صدقه

  

يكى از ياران پيامبر صلى اللّه عليه و آله بنام ابوطلحه انصارى در مدينه   نخلستان و باغى داشت بسيار مصفا و زيبا، كه همه در مدينه از آن سخن مى گفتند، در آن چشمه آب صافى بود كه هر موقع پيامبر صلى اللّه عليه و آله به آن باغ مى رفت از آن آب ميل مى كرد و وضو مى ساخت ، و علاوه بر همه اينها آن باغ درآمد خوبى براى ابو طلحه داشت ، پس از نزول آيه فوق به خدمت پيامبرصلى اللّه عليه و آله آمد وعرض كرد:

 مى دانى كه محبوبترين اموال من همين باغ است ، و من مى خواهم آن را  در راه خدا  انفاق كنم تا ذخيره  اى براى رستاخيز من باشد، پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود:

 

    ﴿ 155 ﴾﴿   آفرين برتو، آفرين بر تو، اين ثروتى است كه براى تو سودمند خواهد بود .   

 

سپس  پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 102: 3صدقه به خویشاوندان

   ﴿ 156 ﴾﴿ من صلاح مى دانم كه آن را به خويشاوندان نيازمند خود بدهى ، ابو طلحه دستور پيامبر صلى اللّه عليه و آله را عمل كرد و آن را در ميان بستگان خود تقسيم كرد.﴿ص ــ 13 : ج ــ  3

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 102: 3 تقوی

﴿ 157 ﴾﴿ حق تقوىو پرهيزگارى اين است كه پيوسته اطاعت فرمان او كنى ، و هيچگاه معصيت ننمايى ، همواره به ياد او باشى ، و او را فراموش نكنى ، و در برابر نعمتهاى او شكرگزار باشى و كفران نعمت او ننمايى﴾﴿ص ــ 40 : ج ــ  3

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 103ــ102: 3ایمان

﴿ 158 ﴾﴿افراد با ايمان نسبت به يكديگر همانند اجزاى يك ساختمانند كه هرجزئى از آن جزء ديگر را محكم نگاه مى دارد

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 103ـ102: 3مؤمن

 ﴿ 159 ﴾﴿ مؤ منان همچون يك روحند

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 103ـ102: 3

   ﴿ 160 ﴾﴿   مثل افراد با ايمان در دوستى و نيكى به يكديگر  همچون اعضاى يك پيكر است كه چون بعضى از آن رنجور شود و به درد آيد اعضاى ديگر را قرار و آرامش نخواهد بود﴾﴾﴿ص ــ 46 : ج ــ  3

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 104: 3گنهگار

﴿ 161 ﴾﴿يك فرد گنهكار، در ميان مردم همانند كسى است که باجمعی سواركشتى شود، و به هنگامى كه در وسط دريا قرار گيرد تبرى برداشته و به سوراخ كردن موضعى كه در آن نشستهاست بپردازد، و هر گاه به او اعتراض كنند، در جواب بگويد من در سهم خود تصرف مى كنم !، اگر ديگران اورا از اين عمل خطرناك بازندارند ، طولی نمی كشد كه آب دريا به داخل كشتى نفوذ كرده و يكباره  مگى در دريا غرق مى شوند﴾﴿ص ــ 5 : ج ــ 3 

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 104: 3 وعظ نیک

﴿ 162 ﴾﴿كسى كه امر به معروف و نهى از منكر كندجانشين خداوند در زمين ، و جانشين پيامبر و كتاب او است ﴾﴿ص ــ 51 : ج ــ  3

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 104: 3وعظ نیک

﴿ 163 ﴾﴿ آن كس كه از همه بيشتر امر به معروف و نهى از منكر كند و آن كس كه از همه پرهيزگارتر باشد و در راه خشنودى خدا از همه بيشتر گام بردارد﴾﴾﴿ص ــ 52 : ج ــ  3

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 104: 3وعظ نیک

﴿ 164 ﴾﴿ بايد امربه معروف و نهى از منكر كنيد و گرنه خداوند ستمگرى را بر شما مسلط مى كند كه نه بهپيران احترام مى گذارد، و نه به خوردسالان رحم مى كند، نيكان و صالحان شما دعا مى كنند ولى مستجاب نمى شود و از خداوند يارى مى طلبند اما خدا به آنها كمك نمى كندو حتى توبه مى كنند و خدا از گناهانشان در نمى گذرد

﴿ص ــ 52 : ج ــ  3

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 136ـ134 : 3اخلاق

﴿  165﴾﴿آن كس كه خشم خود را فرو ببرد با اينكه قدرت بر اعمال آن دارد خداوند دل او را ازآرامش و ايمان پرمى كند ﴾﴿ص ــ 118 : ج ــ3

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  160ـ159 : 3مشاوره

 ﴿ 166 ﴾﴿هيچ كس هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رائی ، خوشبخت نشده است﴾﴿ص ــ  169: ج ــ 3 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 160ـ159: 3مشاوره

﴿ 167 ﴾﴿ هنگامى كه زمامداران شما، نيكان شما باشند و توانگران شما سخاوتمندان و كارهاي تان به مشورت انجام گيرد، در اين موقع روى زمين از زير زمين براى شما بهتر است (يعنى شایسته حیات وزندگی هستید) ولی اگر زمامدارانتان ، بدان ، و ثروتمندان ، افراد بخيل باشند و در كارها مشورت نكنيد در اين صورت ، زير زمين از روى آن براى شما بهتراست﴾﴿ص ــ 169 : ج ــ   3

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 160ـ159: 3هنگام تصمیم توکل بر خداوند ج کن !

هنگامى كه يك نفر عرب ، پاى شتر خود را نه بسته بود و آن را بدون محافظ رها ساخته بود و اين كار را نشانه توكل بر خدا مى دانست به او فرمود:

 ﴿ 168 ﴾﴿  اعقلها و توكل ؛ يعنى پايش را ببند و سپس توكل كن﴾﴿ص ــ 173 : ج ــ  3

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 171ـ169: 3شهید

﴿  169﴾﴿ابن مسعود از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله نقل مى كند كه خداوند به ارواح شهيدان احد خطاب كرد و از آنها پرسيد: چه آرزوئى داريد؟ آنها گفتند: پروردگارا! ما بالاتر از اين چه آرزوئى مى توانيم داشته باشيم ، كه غرق نعمتهاى جاويدان توايم و در سايه عرش تو مسكن داريم ، تنها تقاضاى ما اين است كه بار ديگر به جهان برگرديم و مجددا در راه تو شهيد شويم ، خداوند ج فرمود: فرمان تخلف ناپذير من اين است كه كسى دوباره به دنيا بازنگردد، عرض كردند: حالا كه چنين است تقاضاى     ما اين است كه سلام ما را به پيامبر صلى اللّه عليه و آله برسانى و به بازماندگان مان ، حال ما را بگوئى و از وضع ما به آنها بشارت دهى كه هيچگونه نگران نباشند در اين هنگام آيات فوق نازل  شد﴾﴿ص ــ  195: ج ــ  3

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 171ـ 169 :3 مجاهد فی سبیل الله

﴿ 170 ﴾﴿هنگامى كه جنگجويان ، تصميم بر شركت در ميدان جهاد مى گيرند خداوند آزادى از آتش دوزخ را براى آنها مقرر ميدارد..
و هنگامى كه سلاح بر ميدارند و آماده ميدان مى
شوند فرشتگ
ان بوجود آنها افتخار مى كنند.

و هنگامى كه همسر و فرزند و بستگان آنها با آنها خداحافظى مى كنند، ازگناهان خود خارج می شوند... از اين موقع آنها هيچ كارى نميكنند مگر اينكه پاداش آن ، مضاعف مى گردد و در برابر هر روز پاداش عبادت هزار عابد براى آنها نوشته مى شود ...
و هنگامى كه با دشمنان روبرو مى شوند، مردم جهان ، نميتوانند ميزان ثواب آنها را درك كنند. وهنگامى كه گام به ميدان براى نبرد بگذارند و  

 نیزه ها و تيرها رد و بدل شود، و جنگ  تن به تن شروع گردد، فرشتگان با پر و بال خود اطراف آنها را مى گيرند و از خدا تقاضا مى كنند كه در ميدان ، ثابت قدم باشند، در اين هنگام منادى صدا ميزند الجنة تحت ظلال السيوف ؛ بهشت در سايه شمشيرها است ، در اين هنگام ضربات دشمن بر پيكر شهيد ، ساده تر و گواراتر از نوشيدن آب خنك در روز گرم تابستان است .

    و هنگامى كه شهيد از مركب فرو مى غلطد، هنوز به زمين نرسيده ، حوريان بهشتى به استقبال او مى شتابند و نعمتهاى بزرگ معنوى و مادى كه خدا براى او فراهم ساخته است ، براى او شرح مى دهند..

     و هنگامى كه شهيد به روى زمين قرار مى گيرد، زمين مى گويد: آفرين بر روح   پاكيزه اى كه از بدن پاكيزه پرواز مى كند، بشارت باد بر تو، ان لك ما لا عين راءت ولا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر: نعمتهائى در انتظار تو است كه هيچ چشمى نديده وهيچ گوشى نشنيده و بر  قلب هيچ انسانى خطور نکرده است و خداوند مى فرمايد:    من سرپرست  بازماندگان اويم ، هر كس آنها را خشنود كند مرا خشنود كرده است و هركس آنها را به    خشم آورد مرا بخشم آورده است...   ﴾﴿ص ــ  199ـ198 : ج ــ  3  

   

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 187: 3کتمان دانش

﴿ 171 ﴾﴿هر كس كه علم و دانشى را از آنها كه اهل آن هستند (و نياز به آن دارند) كتمان كند خداوند در روز رستاخيز، دهنه اى از آتش به دهان او مى زند﴾﴾﴿ص ــ237: ج ــ  3

سورۀ نساء 4

 {{{{{{{{

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 23: 4حرام

﴿  172﴾﴿تمام كسانى كه از نظر ارتباط نسبى حرامند از نظر شيرخوارگى نيز حرام مى شوند.

﴿ص ــ 365 : ج ــ  3

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 31 :4 گناه باخوشحالی

﴿ 173 ﴾﴿هر كس گناهى كند درحالى كه خندان باشد در آتش وارد مى شود در حالى كه گريان است

﴿ص ــ 402 : ج ــ 3  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿36 : 4حق همسایه

  ( حق جواریاهمسایه )  در اسـلام بـه قـدرىاهـمـيـت دارد كه در وصاياى معروف امير مؤ منان  (رض ) مى خوانيم:

﴿ 174 ﴾﴿آنقدر پيامبر (صلى الله عليه و آله ) درباره آنها سفارش كرد، كه ما فكر كرديم شايد دستور دهد همسايگان از يكديگر ارث ببرند

  دربخاری نیز همین مضمون از پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)نقل شده است. ﴾﴿ص ــ 423 : ج ــ 3 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿36 : 4حق همسایه

﴿ 175 ﴾﴿ در حـديـث ديـگـرى از پـيـامـبـر (صـلى الله عـليـه وآله ) نـقـل شـده كـه در يـكى از روزها سه بار فرمود: و الله لا يؤ من ؛ به خدا سوگند چنين كـسـى ايـمان ندارد... يكى پرسيد: چه كسى ؟!

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : كسى كه همسايه او از مزاحمت او در امان نيست. 

 ﴿ص ــ 423 : ج ــ 3 

       

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿36 : 4حق همسایه

﴿  176﴾﴿ كسى كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارد بايد به همسايگان خود نيكى كند﴾﴿ص ــ 424 : ج ــ 3 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 68ـ66 :4 ایمان

﴿  177﴾﴿ بعضى از پيروان من چنانند كه ايمان در دلهاى آنها پابرجاتر است از كوههاى محكم

﴿ص ــ  507: ج ــ  3  

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿70-69 :4 ایمان دار

﴿ 178 ﴾﴿ بـه خـدا سـوگـنـد، ايـمـان مـسـلمـانـى كامل نمى شود مگر اينكه مرا از خود و پدر و مادر و همه بستگان بيشتر دوست دارد، و در برابر گفتار من تسليم باشد﴾﴿ص ــ 508 : ج ــ 3 

 

 

 

 

جلد چهارم

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 85 : 4 پاداش نیک وبد

﴿ 179 ﴾﴿هر كس به كار نيكى يا نهى از منكرى كند و يا مردم را راهنمائى به عمل خير نمايد، و يا به نحوى موجبات تشويق آنها را فراهم سازد، در آن عمل سهيم و شريك است ، و همچنين هرکس دعوت به کار

  بد يا راهنمائى و تشويق نمايد او نيز شريك است﴾﴿ص ــ 39 : ج ــ 4 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 86 :4 اخلاق سلام

﴿  180﴾﴿كسى كه پيش از سلام آغاز به سخن كند پاسخ او را نگوئيد

﴿ص ــ 44 : ج ــ  4

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 86 :4 اخلاق سلام

﴿ 181 ﴾﴿ سوال شدكدام عمل بهتر است ! فرمود:

اطعام طعام كن و سلام به كسانى كه مى شناسى و نمى شناسى بنما و نيز در احاديث وارد شده كه:

 

  ﴿  182﴾﴿ سواره بر پياده ، و آنها كه مركب گرانقيمت ترى دارند به كسانى كه مركب ارزانتر دارند، سلام كنند، ﴾﴿ص ــ 45 : ج ــ 4 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 96ـ95 :4 جهاد

﴿  183﴾﴿افرادى را در مدينه پشت سر گذاشتيد كه در هر گام در اين مسير با شما بودند (و درپاداشهای الهى شركت داشتند) آنها كسانى بود ند كه نيتى پاك داشتند و به اندازه كافى خير خواهى كردند و قلبهاى آنها مشتاق به جهاد بود ولى موانعى همچون بيمارى و زيان و غير آن آنها را از اين كار باز داشت﴾﴿ص ــ  78: ج ــ4

     

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 96ـ95: 4جهاد

﴿ 184 ﴾﴿آن كس كه جهاد را ترك گويد، خدا بر اندام او لباس ذلت مى پوشاند، و فقر و احتياج بر زندگى ، و تاريكى بر دين او سايه شوم مى افكند، خداوند پيروان مرا به وسيله سم ستورانى كه به ميدان جهاد پيش ‍ مى روند و به وسيله پيكانهاى نيزه ها، عزت مى بخشد ﴾﴿ص ــ81: ج ــ  4

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 96ــ95 :4 جهاد

﴿ 185 ﴾﴿جهاد كنيد تا مجد و عظمت را براى فرزندانتان به ميراث بگذاريد﴾﴿ص ــ  81: ج ــ 4 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 101: 4مهاجر

﴿  186﴾﴿كسى كه براى حفظ آئين خود از سرزمينى به سرزمين ديگر حتى به اندازه يك وجب مهاجرت كند استحقاق بهشت مى يابد و يار و همنشين محمد (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) و ابراهيم (عليه السلام ) خواهد بود (

 زيرا اين دو پيامبر بزرگ پيشواى مهاجران جهان بودند﴾﴿ص ــ 94 : ج ــ 4 

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 101: 4نماز

﴿  187﴾﴿  درباره نماز قصر فرمود: ﴿ اين هديه اى است كه خداوند به شما داده است آنرا بپذ يريد ﴿ص ــ 94 : ج ــ 4  :

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 106ــ105 :4 پرهیز

﴿  189﴾﴿ من بشرى همانند شما هستم (و مامور به ظاهرم ) شايد بعضى از شما به هنگام بيان دليل خود قويتر از بعضى ديگر باشيد، و من هم بر طبق همان دليل قضاوت مى كنم ، در عين حال بدانید داورى من كه بر طبق ظاهر دليل طرفين صورت مى گيرد، حق واقعى را تغيير نمى دهد، بنابراين اگر من به سود كسى (طبق ظاهر) قضاوت كنم و حق ديگرى را به او بدهم پاره اى از آتش جهنم در اختيار او قرار داده ام و بايد از آن بپرهيزد  ﴿ص ــ 113 : ج ــ  4

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 112ــ110: 4تهمت

﴿ 190 ﴾﴿ كسى كه به مرد يا زن با ايمان تهمت بزند و يا درباره او چيزى بگويد، كه در او نيست ، خداوند در روز قيامت او را بر تلى از آتش قرار مى دهد تا از مسئوليت آنچه گفته است در آيد.

﴿ص ــ 120 : ج ــ  4

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿114 : 4صلح دادن

﴿  191﴾﴿ آيا تو را از صدقه اى آگاه كنم كه خدا و پيامبرش آن را دوست دارند : هنگامى كه مردم با يكديگر دشمن شوند آنها را اصلاح ده و زمانى كه از هم دور گردند آنها را به هم نزديك كن﴾﴿ص ــ 128: ج ــ4

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 123: 4کارنیک

﴿ 192 پس از نزول اين آيه بعضى از مسلمانان آنچنان در وحشت فرو رفتند كه از ترس ‍ به گريه افتادند زيرا ميدانستند انسان خطا كار است و بالاخره ممكن است گناهانى از او سرزند، اگر بنا باشد هيچگونه عفو و بخششى در كار نباشد، كيفر همه اعمال بد خود را ببيند كار، بسيار مشكل خواهد شد و لذا به پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) عرض كردند كه اين آيه چيزى براى ما باقى نگذارده است ، پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم )  فرمود:  ﴿ قسم به آن كس كه جانم به دست او است مطلب همان است كه در اين آيه نازل شده ، ولى اين بشارت را به شما بدهم كه موجب نزديكى شما به خدا و تشويق به انجام كارهاى نيك گردد، مصائبى كه به شما ميرسد كفاره گناهان شما است حتى خارى كه در پاى شما می خلد﴾ ﴿ص ــ 142 : ج ــ  4

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 159: 4پیامبر ازخود

﴿ 193 ﴾﴿  چگونه خواهيد بود هنگامى كه فرزند مريم در ميان شما نازل گردد در حالى كه پيشواى شما از خود شما است ﴾﴿ص ــ 204 : ج ــ 4 

 

 

سورۀ مائده 5

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿1 : 5وفا به عهد

﴿ 194 ﴾﴿آن كس كه به پيمان خود وفادار نيست دين ندارد

﴿ص ــ  246: ج ــ 4 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 2: 5ظالم

﴿  195﴾﴿  هنگامى كه روز قيامت بر پا شود منادى ندا در ميدهد كجا هستند  ستمكاران و كجا هستند ياوران آنها و كسانى كه خود را به شبيه آنهاساخته اند؟ -حتى كسانى كه براى آنها قلمى تراشيده اند و يا دواتى را ليقه كرده اند -- همه آنها را در تابوتى از آهن قرار مى دهند سپس در ميان جهنم پرتاب مى شوند﴾﴿ص ــ 254 : ج ــ  4

  لیقه =پنبه یاابریشمی که دردیوات میگذارندتامرکب رنگ رابه خود جذب کند

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 2 :5 همکاری با دشمنان اسلام

﴿  196﴾﴿ده طايفه از اين امت به خدا كافر شده اند كه يكى از آنها كسى است كه اسلحه به دشمنان اسلام كه با آنها در حال جنگند بفروشد  ﴿ص ــ 256 : ج ــ 4 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 3 :5 دعاء

الله اكبر بر تكميل دين و اتمام نعمت پروردگار و خشنودى خداوند از رسالت من و ولايت على (عليه السلام ) بعد از من ، سپس فرمود:

 

      ﴿  197﴾﴿  هركس من مولاى اويم على (عليه السلام ) مولاى او است ، خداوندا! آن كس كه او را دوست بدارد دوست بدار،  و آن كس كه او را دشمن دارد، دشمن بدار، هر كس او را يارى كند يارى كن و هر كس دست از ياريش بر دارد دست ا ز او بردار﴾﴿ص ــ 266 : ج ــ 4 

 

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 10ـ 8: 5اخلا ق رذیله

﴿  198﴾﴿هوا پرستى شما را ازحق باز مى دارد﴾﴿ص ــ 301 : ج ــ 4 

    

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  10-8: 5ظلم

﴿ 199 ﴾﴿ از ظلم بپرهيزيد زيرا در روز رستاخيز كه هر عملى بشكل مناسبى مجسم ميشود ظلم در شكل ظلمت تجسم خواهد يافت و پرده اى از تاريكىطراف ظالمان را فرا خواهد گرفت ، و مى دانيم هر خير و بركتى هست در نور است و ظلمت منبع ، هر گونه عدم و فقدان ميباشد ،﴿ص ــ 302 : ج ــ  4

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 10-8:5 عدل

﴿ 200﴾﴿آسمانها و زمين بر اساس عدل استوارند﴾﴿ص ــ 302 : ج ــ 4   .

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿10- 8: 5ظالم

 ﴿  201﴾﴿حكومتها ممكن است كافر باشند و دوام يابند اما اگر ظالم باشند دوام نخواهند يافت ، ﴾﴿ص ــ 302 : ج ــ 4 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسسلم ) فرمود:  ﴿     31-30: 5قاتل

﴿ 202 ﴾﴿ خون هيچ انسانى به ناحق ريخته نميشود مگر اينكه سهمى از مسؤ ليت آن بر عهده قابيل است كه اين سنت شوم آدمكشى را در دنيا بنا نهاد﴿ص ــ  353: ج ــ 4  .  

   

ختم جلد چهارم

احادیث شریف جلد پنجم

  {{{{{{{{

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 67: 5نعمت

 

﴿  203﴾﴿  خداوند بزرگ است ، همان خدائى كه آئين خود را كامل و نعمت خود را بر ما تمام كرد، و از نبوت و رسالت من و ولايت على (عليه السلام ) پس از من راضى و خشنود گشت ﴾﴿ص ــ 12 : ج ــ5

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 67 :5 دعای پیامبر ص

﴿ برخيز زيرا من ترا بعد از خودم امام و رهبر انتخاب كردم.

﴿ 204 ﴾﴿ و سپس فرمود: هر كس من مولا و رهبر اويم اين مرد مولا و رهبر او است پس شما همه از سر صدق و راستى از او پيروى كنيد

 

  ﴿ 205 ﴾﴿   در اين هنگام ، پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) عرض كرد: بارالها دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار...

﴾﴿ص ــ 13 : ج ــ  5

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 86-82 :5 مهاجر

پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) با مشاهده جعفر و مهاجران حبشه ، اين جمله تاريخى را فرمود:

  ﴿ 206 ﴾﴿ نمى دانم از پيروزى خيبر خوشحالتر باشم يا از بازگشت جعفر؟ ﴾ ﴿ص ــ 54 : ج ــ 5 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 92-90: 5شراب

﴿ 207 ﴾﴿شراب خوار همانند بت پرست است﴾﴿ص ــ 72 : ج ــ 5 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿105 : 5امر به معروف تا...

﴿ 208 ﴾﴿امر به معروف كنيد و نهى از منكر، اما هنگامى كه ببينيد، مردم دنيا را مقدم داشته و بخل و هوى بر آنها حكومت مى كند و هر كس تنها راى خود را ميپسندد (و گوشش بده كارسخن دیگری نيست ) به خويشتن بپردازيد و عوام را رها كنيد ﴾﴿ص ــ 110 : ج ــ  5

سورۀ انعام 6

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 44 :6 سرکشیها

 

﴿ 209 ﴾﴿هنگامى كه ببينى خداوند در برابر گناهان نعمت مى بخشد بدان كه مقدمه مجازات است سپس آيه فوق را تلاوت فرمود ﴿ص ــ 238 : ج ــ  5

 

فَلَمَّا نَسوا مَا ذُكرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَب كلِّ شىْءٍ حَتى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسونَ(44)
 

: ترجمه            

﴿هنگامى كه (اندرزها سودى نبخشيد و) آنچه به آنها يادآورى شده بود فراموش كردند درهاى همه چيز (از نعمتها) را به روى آنها گشوديم تا (كاملا) خوشحال شدند (و دل به آنها بستند) ناگهان آنها را گرفتيم (و سخت مجازات كرديم !) در اين هنگام همه مايوس شدند (و درهاى اميد به روى آنها بسته شد)
 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 74 :6 فضیلت پیامبر ص

    ﴿ 210 ﴾﴿ همواره خداوند مرا از صلب پدران پاك به رحم مادران پاك منتقل مى ساخت ، و هرگز مرا به آلودگيهاى دوران جاهليت آلوده نساخت  ﴾﴿ص ــ 305 : ج ــ 5

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿83ــ80 : 6 شرک

﴿ 211 ﴾﴿منظور آنچه شما فكر مى كنيد نيست آيا گفته بنده صالح خدا (لقمان ) را نشنيده ايد كه مى گويد: فرزندم براى خدا شريك قرار مده زيرا شرك ، ظلم بزرگى است﴾﴿ص ــ 320 : ج ــ 5 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 103ــ100 :6 شرک

﴿ 212 ﴾﴿هر كس خدا را شبيه خلق بداند كافر است﴾﴿ص ــ 383 : ج ــ  5

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 125 :6 نور الله ج

﴿ 213 ﴾﴿ پرسيدند شرح صدر چيست ؟ فرمودند : ﴿ نورى است كه خدا در قلب هر كس بخواهد مى افكند و در پرتو آن ، روح او وسيع و گشاده می شود.

پرسيدند: آيا نشانه اى دارد كه با آن شناخته شود؟

    ﴿ 214 ﴾﴿  فرمودند :  آرى نشانه اش ‍ توجه به سراى جاويدان و دامن بر چيدن از زرق و برق دنيا و آماده شدن براى مرگ است (با ایمان  وعمل  صالح و تلاش و كوشش در راه حق ) پيش از آنكه مرگ فرا رسد.

﴿ص ــ 436 : ج ــ  5

 

 

احادیث شریف  جلد ششم

 {{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 151:153: 6 فرمانهای ده گانه

 ﴿ پرسيد به چه چيز ما را دعوت مى كنى ؟

 ﴿ 215 ﴾﴿ فرمود: به شهادت به يگانگى خدا و اينكه من فرستاده اويم و شما را به اين  کارها دعوت میکنم وسپس آيات سه گانه ، فوق كه مشتمل بر دستورات ده گانه بود تلاوت كرد﴾﴿ص ــ 37 : ج ــ  6

 

آيه و ترجمه
ق
ُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكمْ عَلَيْكمْ أَلا تُشرِكُوا بِهِ شيْئاً وَ بِالْوَلِدَيْنِ إِحْسناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكم مِّنْ إِمْلَقٍ نحْنُ نَرْزُقُكمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَوَحِش مَا ظهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتى حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكمْ وَصاكُم بِهِ لَعَلَّكمْ تَعْقِلُونَ(151)
وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتى هِىَ أَحْسنُ حَتى يَبْلُغَ أَشدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسطِ لا نُكلِّف نَفْساً إِلا وُسعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذَا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكمْ وَصاكُم بِهِ لَعَلَّكمْ تَذَكَّرُونَ(152)
وَ أَنَّ هَذَا صرَطِى مُستَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصاكُم بِهِ لَعَلَّكمْ تَتَّقُونَ(153)
:ترجمه 

151 - ﴿بگو بيائيد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده است برايتان بخوانم : اينكه چيزى را شريك خدا قرار ندهيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد، و فرزندانتان را از (ترس ) فقر نكشيد، ما شما و آنها را روزى مى دهيم ، و نزديك كارهاى زشت و قبيح نرويد چه آشكار باشد چه پنهان ، و نفسى را كه خداوند محترم شمرده به قتل نرسانيد، مگر به حق (و از روى استحقاق ) اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش ‍ كرده ، تا درك كنيد.
152 -
﴿و به مال يتيم جز به نحو احسن (و براى اصلاح ) نزديك نشويد تا به حد رشد برسد، و حق پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد، هيچكس را جز به مقدارتوانائى تكليف نمى كنيم ، و هنگامى كه سخنى مى گوئيد عدالت را رعايت نمائيد حتى اگر در مورد نزديكان بوده باشد، اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى كند تا متذكر شويد. ر.
153 -    
﴿و اينكه اين راه مستقيم من است از آن پيروى كنيد و از راههاى مختلف (و انحرافى ) پيروى نكنيد كه شما   را از راه حق دور مى سازد، اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش مى كند تا پرهيزگار شويد.
فرمانهاى دهگانه !
پس از نفى احكام ساختگى مشركان كه در آيات قبل ، گذشت ، اين سه آيه اشاره به اصول محرمات در اسلام كرده و گناهان كبيره رديف اول را
ضمن بيان كوتاه و پر مغز و جالبى در ده قسمت بيان مى كند، و از آنها دعوت مى نمايد كه بيايند و حرامهاى واقعى الهى را بشنوند و تحريمهاى دروغين را كنار بگذارند. نخست مى گويد به آنها بگو بيائيد تا آنچه را خدا بر شما تحريم كرده است بخوانم و برشمرم.ر  

 قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكمْ عَلَيْكمْ
1                                      1ـ اينكه هيچ چيز را شريك و همتاى خدا قرار ندهيد-     أَلا تُشرِكُوا بِهِ شيْئاً                     
2 - نسبت به پدر و مادر نيكى كنيد (و بالوالدين احسانا).ر
3 - فرزندان خود را به خاطر تنگدستى و فقر نكشيد (و لا تقتلوا اولادكم من املاق ).ر
زيرا روزى شما و آنها همه به دست ما است و ما همه را روزى مى دهيم (نحن نرزقكم و اياهم ).ر
4 - به اعمال زشت و قبيح نزديك نشويد، خواه آشكار باشد خواه پنهان
يعنى نه تنها انجام ندهيد بلكه به آن هم نزديك نشويد (و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ).ر
5 - دست به خون بيگناهان نيالائيد و نفوسى را كه خداوند محترم شمرده و ريختن خون آنها مجاز نيست به قتل نرسانيد مگر اينكه طبق قانون الهى اجازه قتل آنها داده شده باشد (مثل اينكه قاتل باشند) (و لا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ).ر
به دنبال اين پنج قسمت براى تاكيد بيشتر مى فرمايد: اينها امورى است كه خداوند به شما توصيه كرده ، تا دريابيد و از ارتكاب آنها خوددارى نمائيد (ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ).ر
6 - هيچگاه جز به قصد اصلاح نزديك مال يتيمان نشويد، تا هنگامى كه به حد بلوغ برسند (و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده ).ر
7 - كم فروشى نكنيد و حق پيمانه و وزن را با عدالت ادا كنيد، (و اوفوا الكيل و الميزان بالقسط).
و از آنجا كه هر قدر انسان دقت در پيمانه و وزن كند باز ممكن است ، مختصر كم و زيادى صورت گيرد كه سنجش آن با پيمانه ها و ترازوهاى معمولى امكان پذير نيست ، به دنبال اين جمله اضافه مى كند هيچكس ‍ را جز به اندازه توانائى تكليف نمى كنيم (لا نكلف نفسا الا وسعها).
8 - به هنگام داورى يا شهادت و يا در هر مورد ديگر سخنى مى گوئيد عدالت را رعايت كنيد و از مسير حق منحرف نشويد، هر چند در مورد خويشاوندان شما باشد و داورى و شهادت به حق به زيان آنها تمام گردد (و اذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى ).ر
9 - به عهد الهى وفا كنيد و آنرا نشكنيد (و بعهد الله اوفوا).ر
در اينكه منظور از عهد الهى در اين آيه چيست ، مفسران احتمالاتى داده اند، ولى مفهوم آيه ، همه پيمانهاى الهى را اعم از پيمانهاى ((تكوينى )) و ((تشريعى )) و تكاليف الهى و هر گونه عهد و نذر و قسم را شامل مى شود.
و باز براى تاكيد در پايان اين چهار قسمت ، مى فرمايد: ((اينها امورى است كه خداوند به شما توصيه مى كند، تا متذكر شويد)) (ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ).ر
10 - ((اين راه مستقيم من ، راه توحيد، راه حق و عدالت ، راه پاكى و تقوا است از آن پيروى كنيد و هرگز در راههاى انحرافى و پراكنده گام  ننهيد كه شما را از راه خدا منحرف و پراكنده مى كند و تخم نفاق و اختلاف را در ميان شما مى پاشد (و ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ). و در پايان همه اينها براى سومين بار تاكيد مى كند كه اينها امورى است كه خداوند به شما توصيه مى كند تا پرهيزگار شويد (ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ).ر
 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 160ــ159 :6 دواصل

 ﴿ 216 ﴾﴿ من در ميان شما دو چيز گرانمايه به يادگارى مى گذارم كه اگر به آنها متمسك شويد هيچگاه گمراه نخواهيد شد، كتاب خدا و عترتم

﴿ص ــ 52 : ج ــ 6  عترت = خاندان

سورۀ اعراف 7

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 28ـ26 : 7زیب وزینت بیهوده

﴿ على (رض ) فرمود: من چنين فكر ميكنم كه اينها بايد اين لباسهاى زيبا و انگشترهاى گرانقيمت را از تن بيرون كنند سپس خدمت پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) برسند آنها چنين كردند، پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) سلام آنها را پاسخ داد و با آنها سخن گفت ، سپس فرمود:

﴿ 217 ﴿  سوگند به خدائى كه مرا به حق فرستاده است ، نخستين بار كه اينها بر من وارد شدند  ديدم شيطان نيز به همراه آنها است

 

﴿ص ــ 136 : ج ــ  6

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 131ــ130 :7 امیدواری به خداوند ج

﴿ 218 ﴾﴿كارها را به فال نيك بگيريد (و اميدوار باشيد) تا به آن برسيد﴾﴿ص ــ 317 : ج ــ  6

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 131ــ130: 7

﴿ 219 ﴾﴿ فال بد زدن (و آنرا مؤ ثر در سرنوشت آدمى دانستن ) يك نوع شرك به خدا است﴾﴿ص ــ318  : ج6

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 131ــ130 :7 راه نجات از...

﴿ 220 ﴾﴿ سه چيز است كه هيچكس از آن سالم نمى ماند (و وسوسه هاى آن   دردرون قلب غالب اشخاص پيدا مى شود) فال بد وحسد وسوء ظن است،   

عرض كردند پس چكنيم ؟

           فرمود:

   ﴿ 221 ﴾﴿ هنگامى كه فال بد زدى اعتنا مكن و بگذر و هنگامى كه حسد در دلت پيدا شد عملا كارى بر طبق آن انجام مده و هنگامى كه سوء ظن پيدا كردى آنرا ناديده بگير﴾﴿ص ــ 319 : ج ــ  6

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 157ــ156 :7 رحمت نامتناهی

﴿در حديثى از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنين نقل شده است كه حضرت مشغول نماز بود، شنيد مرد عربى مى گويد:   خداوندا تنها من و محمد (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) را مشمول رحمت قرار بده و           

      هيچكس ديگر را در اين رحمت وارد مكن هنگامى كه پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) سلام نماز را داد رو به او كرده،

        ﴿ 222 ﴾﴿  فرمود: لقد تحجرت واسعا يعنى! موضوع نامحدود و وسيعى را محدود ساختى و جنبه اختصاصى به آن دادى

 

         اشاره به اينكه رحمت بى پايان خدا به هيچ صورت نمى تواند محدود به من و تو باشد

﴿ص ــ 394 : ج ــ  6

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 166ــ163 : 7 آزمایش انسان

﴿حضرت  على (رض ) از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنين نقل مى كند:
﴿ 223 ﴾﴿ روزى فرا مى رسد كه مردم به وسيله اموالشان آزمايش مى شوند، بر خدا منت مى گذارند كه ديندارند، و در عين حال در انتظار رحمت اويند و از مجازات او خود را در امان مى بينند حرام خدا را با شبهات دروغين و خيالات واهى حلال مى شمرند، شراب را تحت عنوان نبيذ و رشوه را بهعنوان هديه (و حق و حساب و ربا را به نام بيع ، براى خود حلال مى پندارندص ــ 428 : ج ــ  6

  نبیذ عبارت ازاین بوده که مقداری خرما یا کشمش را درظرفی که مقداری آب درآن بود می ریختند وچندروزی می گذاشتند ،وسپس می نوشیدند گرچه رسمأ شراب نبود ، ولی براثر گرمی هواموادقندی آن تبدیل به الکل خفیفی می شد.ر

  

 

احادیث شریف جلد هفتم

{{{{

 

شروع سورۀ انفال 8

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 9: 8دعا

﴿  224﴾﴿در پاره اى از روايات آمده كه پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نيز با مسلمانها در استغاثه و يارى طلبيدن از خداوند هم صدا بود، دست خود را به سوى آسمان بلند كرده بود و عرضه مى داشت

       خداوندا وعده اى را كه به من داده اى تحقق بخش ، پروردگارا اگر اين گروه مؤ منان نابود شوند پرستش تو از زمين بر چيده خواهد شد، و آنقدر پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) به اين استغاثه و دعا ادامه داد كه عبا از دوشش بر زمين افتاد. ﴾﴾﴿ص ــ 103 : ج ــ 7 

 
در اين هنگام خداوند
ج تقاضاى شما را پذيرفت و فرمود: من شما را   با یک هزار نفر از فرشتگان كه پشت سر هم فرود مى آيند، كمك و يارى مى كنم  .

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 41 :8 زکات

﴿ 225 ﴾﴿ پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) فرمود : اى بنى عبد المطلب زكات نه براى من حلال است ، و نه براى شما ولى من به جاى اين محروميت به شما وعده شفاعت مى دهم ... شما به آنچه خداوند و پيامبر برايتان تعيين كرده راضى باشيد ( و كار به امر زكات نداشته باشيد ) آنها گفتند راضى شديم . ﴾﴿ص ــ 184 : ج ــ  7

 

سورۀ توبه 9

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 18 ــ 17: 9 اعمارمسجد

﴿  226﴾﴿ كسى كه مسجدى بنا كند هر چند به اندازه لانه مرغى بوده باشد ، خداوند خانه اى در بهشت براى او بنا خواهد ساخت .ر( ص 318 / ج 7 )

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 18ــ 17: 9چراغ درمسجد

﴿ 227 ﴾﴿ كسى كه چراغى در مسجدى برافروزد فرشتگان و حاملان عرش الهى مادام كه نور آن چراغ در مسجد مى تابد براى اوا ستغفار مى كنند .  ﴾﴿ص ــ 318: ج ــ 7 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 33ــ 30: 9نشراسلام

﴿ 228 ﴾﴿ بر صفحه روى زمين هيچ خانه اى باقى نمى ماند نه خانه هائى كه از سنگ و گل ساخته شده و نه خيمه هائى كه از كرك و مو بافته اند مگر اينكه خداوند نام اسلام را در آن وارد مى كند !  ﴾﴿ص ــ 373 : ج ــ 7 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 30ــ 30 :9

﴿ 229 ﴾﴿  بالاترين اعمال امت من انتظار فرج از ناحيه خدا كشيدن است.   ﴿ص ــ 381 : ج ــ 7   

  فرج ـــ گشا یش درکار ، رفع هم وغم.faraj

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 35ــ 34 :9 ذکواة

 

﴿ 230 ﴾﴿ خداوند زكات را واجب نكرده است مگر به خاطر اين كه باقيمانده اموال شما براى شما پاك و پاكيزه باشد ، لذا قانون ارث را در باره اموالى كه بعد از شما مى ماند قرار داده است

 يعنى اگر گردآورى مال به كلى ممنوع بود قانون ارث موضوع نداشت ( ص    ﴿ص ــ 394 : ج ــ  7

 

احادیث شریف جلد هشتم

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 63ــ62 :9

﴿ 231 ﴾﴿  تو بد سخنگوئى هستى ! چرا نگفتى هر كس نافرمانى خدا و پيامبرش را كند.. (بلكه با ضمير تثنيه آوردى و گفتى هر كه آن دو را مخالفت كند)﴾ ﴿ص ــ 20 : ج ــ   8

 توضیح: در حقيقت اشاره به اين است كه رضايت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) از رضايت خدا، جدا نيست ، و او همان مى پسندد كه خدا مى پسندد، و به تعبير ديگر اين اشاره به حقيقت توحيد افعالى است ، چرا كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) در مقابل خدا از خود استقلالى ندارد، و رضا و غضب او همه به خدا منتهى مى شود، همه براى او و در راه او است .
در پاره اى از روايات نقل شده كه در عصر پيامبر مردى ضمن سخنان خود چنين گفت :    ((كسى كه خدا و پيامبرش را اطاعت كند رستگار است ، و كسى كه اين دو را مخالفت كند گمراه و نارستگار است.ر 
هنگامى كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) اين تعبير را شنيد كه او خدا و پيامبر را در يك رديف قرار داده و با ((ضمير)) تثنيه ذكر كرده ، ناراحت شد، وحد
یث فوق را فرمود ــ تثنیه به معنی جداکردن به دو.ر

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 72ــ71 :9 جنات عدن

﴿ 232 ﴾﴿ عد ن آن خانه پروردگار است كه هيچ چشمى آن را نديده ، و به فكر كسى خطور نكرده و تنها سه گروه در آن ساكن مى شوند: پيامبران ، صديقان (آنها كه پيامبران را تصديق كردند و از آنها حمايت كردند) و شهيدان﴾﴿ص ــ 38 : ج ــ  8

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 72ــ71: 9 جنات عدن

﴿ 233 ﴾﴿ كسى كه دوست دارد حياتش همچون من و مرگش نيز همانند من بوده باشد، و در بهشتى كه خداوند به من وعده داده در جنات عدن ساكنشود، بايد على بن ابى طالب (عليهالسلام ) و فرزندان بعد از او را دوست دارد﴾﴿ص ــ 38 : ج ــ  8

ا ز اين حديث روشن مى شود كه جنات عدن باغهائى است از بهشت كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) و جمعى از خاصان پيروان او در آنها مستقر خواهند شد.

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 78ــ75 :9 آرزوی زیادت مال

﴿ يكى از انصار به نام ثعلبة بن حاطب نازل شده است ، او كه مرد فقيرى بود و مرتب به مسجد پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) مى آمد اصرار داشت كه پيامبر(صلى اللّه عليه و آله و سلم ) دعا كند تا خداوند مال فراوانى به او بدهد!، پيغمبر به اوفرمود :

﴿ 234 ﴾﴿ مقدار كمى كه حقش را بتوانى ادا كنى ، بهتر از مقدار زيادى است كه توانائى اداء حقش را نداشته باشى  ﴾﴿ص ــ 48 : ج ــ  8

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 78ــ75: 9 منافق

﴿ 235 ﴾﴿ سه چيز است در هر كس باشد منافق است ، هر چند روزه بگيرد و نماز بخواند،  و خود را مسلمان بداند: كسى كه در امانت خيانت كند، و در سخن دروغ گويد، و به هنگام وعده تخلف جويد﴾﴿ص ــ52  : ج ــ 8

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 80ــ79: 9 صدقه

﴿ 236 ﴾﴿در حديثى مى خوانيم كه از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) سؤ ال شد:  كدام صدقه و كمك از همه برتر است پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود: ﴿مقدار توانائى افراد كم در آمد﴾ ﴿ص ــ59  : ج ــ 8 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 80ــ 79: 9دعای منافق

﴿ 237 ﴾﴿به خدا سوگند بيش از هفتاد بار براى آنها استغفار مى كنم به اين اميد كه خداوند آنها را بيامرزد، در اين هنگام آيه (سوره منافقان ) نازل شد كه خداوند در آن مىفرمايد: تفاوت نمى كند چه براى آنها استغفار كنى و چه نكنى ، هرگز خد آنها را نمی آمرزد  ﴾﴿ص ــ 60 : ج ــ  8

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 83ــ81: 9منافقان

﴿ 238 ﴾﴿ حديث معروفى كه بسيارى از مفسران از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل كرده اند كه فرمود :

﴿ اگر آنچه را من (از كيفرهاى هولناك قيامت ) مى دانم شما هم مى دانستيد، كم مى خنديديد و بسيار گريه مى كرديد﴾﴿ص ــ 65  : ج ــ 8

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿93ــ91 : 9 مؤمن

﴿ 239 ﴾﴿هنگامى كه از غزوه تبوك بازگشت و به نزديكى مدينه رسيد فرمود: ﴿شما در اين شهر مردانى را پشت سر گذاشتيد كه در تمام مسير با شما بودند!، هر گامى كه برداشتيد، و هر مالى كه در اين راه انفاق كرديد، و هر سرزمينى را كه پيموديد با شما همراهى داشتند!
عرض كردند: اى رسول خدا چگونه با ما بودند با اينكه در مدينه ماندند؟

فرمود: به اين دليل كه آنها به خاطر عذر نتوانستند در جهاد شركت كنند اما قلبشان با ما بود ﴾﴿ص ـ2 8 : ج ــ 8  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 100: 9مسلمان اول

﴿ 240 ﴾﴿ نخستين كسى كه در كنار حوض كوثر بر من وارد مى شود، نخستين كسى است كه اسلام آورده ، و او على بن ابى طالب (رض) است﴾﴿ص ــ 104 : ج ــ  8

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 100: 9 مسلمان اول

﴿ 241 ﴾﴿گروهى از دانشمندان اهل سنت از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل كرده اند كه پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) دست على (رض) را گرفت و فرمود:  

 اين اولين كسى است كه به من ايمان آورده ، و اولين كسى است كه درقيامت با من مصافحه مى كند و اين صديق اكبر است  ﴿ص ــ 105 : ج ــ  8

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 100 :9 مسلمان اول

﴿ 242 ﴾﴿ابو سعيد خدرى از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنين نقل مى كند كه دست به ميان شانه هاى على (رض) زد و فرمود:      يوم القيامة :   اى على هفت صفت ممتاز دارى كه احدى در قيامت نمى تواند درباره آنها با تو گفتگو كند، تو نخستين كسى هستى كه به خدا ايمان آوردى ، و از همه نسبت به پيمانه اى الهى باوفاترى ، و در اطاعت فرمان خداپابرجاتری  ﴾﴿ص ــ 105 : ج ــ 8 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 105ــ103 :9 صدقه

﴿  243 ﴾﴿  صدقه پيش از آنكه در دست نيازمند قرار بگيرد به دست خدا مى رسد﴾﴿ص ــ 122 : ج ــ 8 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 105ــ 103 :9 صدقه

﴿  244﴾﴿هيچ كس از شما صدقه اى از در آمد حلالى نمى پردازد - و البته خداوند جز حلال قبول نمى كند - مگر اينكه خداوند با دست راست خود آنرا مى گيرد حتى اگر يك دانه خرما باشد، سپس در دست خدا نمؤ مى كند تا بزرگتر از كوه شود﴾﴿ص ــ 122 : ج ــ  8

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 110ــ107 :9  نظافت

 ﴿ 245 ﴾﴿ در ذيل اين آيه از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل شده چنين مى خوانيم كه به اهل مسجد قبافرمود: ﴿  شما به هنگام پاك ساختن خود چه كارى انجام مى دهيد كه خداوند اين چنين شما را مدح كرده است ؟ گفتند ما اثرمدفوع را با آب مى شوئيم﴾﴿ص ــ 140 : ج ــ  8     

 

 

 

احادیث شریف جلد نهم 

{{{{

 

 سور هود 11

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 16ــ11:15 عبادت ریا

﴿ 246 ﴾﴿ هنگامى كه روز قيامت مى شود، پيروان من به سه گروه تقسيم مى شوند، گروهى خدا را با اخلاص پرستش مى كردند و گروهى از روى ريا، و گروهى به خاطر اينكه به دنيا برسند، در آن هنگام خداوند به كسى كه او را به خاطر دنياپرستش مى كرده مى گويد::

به عزت و جلال من سوگند، بگو هدف از پرستش من چه بود؟ در پاسخ مى گويد دنيا، خداوند مى گويد بنابراين آنچه را اندوختى به حال تو سودى نمى دهد و به آن باز نمى گردى او را به  سوى آتش ببريد!

و به آنكس كه خدا را از روى ريا عبادت مى كرده مى گويد: به عزت      و جلالم سوگند، بگو منظورت از عبادت من چه بوده ؟ در پاسخ مى گويد: ريا:، مى فرمايد: آن عبادتى را كه از روى ريا انجام ميدادى چيزى از آن

به سوى من صعود نمى كرد، و امروز هيچ سودى به تو نخواهم داد، او را به سوى آتش ببريد !
و به آنكس كه خدا را از روى خلوص عبادت كرده گفته مى شود به عزت و جلالم سوگند بگو منظورت از عبادت چه بود؟ در پاسخ ميگويد به عزت و جلالت قسم تو از آن آگاهترى ، من فقط تو را براى خودت و براى
   سراى آخرت مى پرستيدم مى فرمايد بنده ام راست ميگويد او را به بهشت

ببريد  ﴾﴿ص ــ 50 : ج ــ  9

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿43ــ40 :11 پیروان حقیقی

﴿ 247 ﴾﴿مثل اهلبيت من مثل كشتى نوح است كه هر كس به آن پناه برد نجات مى يابد﴾﴿ص ــ 108 : ج ــ  9

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 47ــ45 :11 اخلاق رزیله

﴿ 248 ﴾﴿آنكس كه با برادران مسلمانش تقلب و خيانت كند از ما نيست ﴿ص ــ 119 : ج ــ  9

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 49ــ48 :11 ظالم

﴿  249﴾﴿  بدانيد كسى كه مردم او را به خاطر اجتناب از شرش گرامى دارند از من نيست

﴿ص ــ  120ــ119   ج ــ 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 65ــ62: 11تنفریارضایت ازانجام کاربدیاخوب

﴿ 250 ﴾﴿كسى كه شاهد و ناظر كارى باشد اما از آن متنفر باشد همانند كسى است كه از آن غائب بوده و در آن شركت نداشته است ، و كسى كه در برنامه اى غائب بوده اما قلبا به آن رضايت داشته ، همانند كسى است كه حاضر و شريك بوده﴾﴿ص ــ 159 : ج ــ  9

 توضیح:در روايات اسلامى مى خوانيم آنكس كه ناقه را از پاى در آورد يك نفر بيش نبود، ولى با اين حال قرآن اين كار را به تمام جمعيت مخالفان صالح نسبت مى دهد و به صورت صيغه جمع مى گويد فعقروها.
اين به خاطر آن است كه اسلام رضايت باطنى به يك امر و پيوند مكتبى با آن را به منزله شركت در آن مى داند، در واقع توطئه اين كار جنبه فردى نداشت ، و حتى كسى كه اقدام به اين عمل كرد، تنها متكى به نيروى خويش ‍ نبود بلكه به نيروى جمع و پشتيبانى آنها دلگرم بود و مسلما چنين كارى را نمى توان يك كار فردى محسوب داشت بلكه يك كار گروهى و جمعى محسوب مى شود

ناقه: یعنی شترماده درزما ن  پیغمبر صالح ع.ر  
 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 83ـــ 81 :11 ظلم کشتن ناقه

﴿ 251 ﴾﴿هنگامى كه قوم لوط آن اعمال ننگين را انجام دادند زمين آنچنان ناله و گريه سر دادكه اشكهايش به آسمان رسيد، و آسمان آنچنان گريه كرد كه اشكهايش به عرش ‍ رسيد، در اين هنگام خداوند به آسمان وحى فرستاد كه آنها را سنگباران كن ! و به زمين وحى فرستاد كه آنها را فرو بر! (بديهى است گريه و اشك جنبه تشبيه و كنايه دارد)

﴿ص ــ 193: ج ــ  9

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 108ــ105 :11 اسباب سعادت وشقاوت بدبختی،سخت دلی

﴿ 252 ﴾﴿  چهار چيز است كه از اسباب سعادت و چهار چيز است از اسباب شقاوت است:  
اما آن چهار چيز كه از اسباب سعادت است : همسر صالح ، خانه وسيع ، همسايه شايسته و مركب خوب است
.

 و چهار چيز كه از اسباب شقاوت است : همسايه بد و همسر بد و خانه تنگ و مركب بد است﴾﴿ص ــ 251 : ج ــ  9

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 108ــ105: 11 بدبختی

﴿ 253 ﴾﴿از نشانه هاى شقاوت آنست كه هرگز قطره اشكى از چشم انسان    نريزد، و نيز از علامات آن سنگ دلى ، و حرص شديد در تحصيل روزى ، و اصرار بر گناه است﴾﴿ص ــ 252ــ251 : ج ــ  9

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 115ــ113: 11نماز

﴿ 254 ﴾﴿نمازهاى پنجگانه براى امت من همچون يك نهر آب جارى است كه بر در خانه يكى از شما باشد، آيا گمان مى كنيد اگر كثافتى در تن او باشد و

       سپس پنج بار در روز در آن نهر غسل كند آيا چيزى از آن بر جسد او خواهد ماند (مسلمانه ) همچنين است بخدا سوگند نمازهاى پنجگانه براى امت من﴾﴿ص ــ 269 : ج ــ 9 

 

 

سورۀ یوسف   12

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فر مود : د رآیۀ﴿ 3ـ1: 12

 

﴿ 255 ﴾﴿ بهترين قصه ها اين قرآن است﴾﴿ص ـ 301: ج ـ 9

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿6ــ4 : 12خواب

﴿ 256 ﴾﴿خواب و رؤ يا سه گونه است گاهى بشارتى از ناحيه خداوند است گاه

  وسيله غم و اندوه از سوى شيطان ، و گاه مسائلى است كه انسان در فكر خود مى پروراند و آن را در خواب مى بیند. ﴾﴿ص ــ 312 : ج ــ 9

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 10ــ7: 12حسد رشک،بدخواهی

﴿ 257 ﴾﴿ خداوند موسى بن عمران را از حسد نهى كرد و به او فرمود  : شخص حسود نسبت به نعمتهاى من بر بندگانم خشمناك است ، و از قسمتهائى كه ميان بندگانم قائل شده ام ممانعت مى كند، هر كس چنين باشد)).  نه او از من است و نه من از اويم ﴾﴿ص ــ 327 : ج ــ 9     

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 14ــ 11 :12 دروغ

﴿  258﴾﴿ به دروغگو تلقين نكنيد تا به شما دروغ گويد، چرا كه پسران يعقوب تا آن موقع نمى دانستند كه ممكن است گرگ به انسان حمله كند و او را بخورد و هنگامى كه پدر اين سخن را گفت از او آموختند  ﴾

﴿ص ــ 338 : ج ــ  9

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 18ــ15 :12 اشک ریختن  رحمت است

﴿ از احاديث اسلامى استفاده مى شود كه اتفاقا همين ايراد را به هنگامیکهكه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) بر مرگ فرزندش ابراهيم اشك مى ريخت به او كردند كه شماما را از گريه كردن نهى كردى اما خود شما اشك مى ريزيد؟

   پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)  در جواب فرمود:        
 
    ﴿259 ﴾﴿ چشم مى گريد و قلب اندوهناك ميشود ولى چيزى كه خدا را به خشم  آورد نمى گويم و در جاى ديگر مى خوانيم فرمود:

   ﴿  260 ﴾﴿ اين گريه (بى تابى ) نيست ، اين رحمت(گريه عاطفى ) است﴾﴿             

اشاره به اینکه درسینۀ انسان قلب است نه سنگ ، و طبيعى است كه در برابر مسائل عاطفى واكنش نشان مى دهد و ساده ترين واكنش آن جريان اشك از چشم است ، اين عيب نيست اين حسن است ، عيب آنست كه انسان سخن بگويد كه خدا را به غضب آورد. ﴿ص ــ 352 : ج ــ 9 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 24ــ23 :12 جهاداصغر واکبر

﴿ 261 ﴾﴿ گروهى از مسلمانان را به سوى جهاد فرستاد هنگامى كه (با تنهاى خسته و بدنهاى مجروح بازگشتند فرمود آفرين بر گروهى كه جهاداصغر را انجام دادند، ولى وظيفه جهاد اكبر بر آنها باقى مانده ، عرض كردند اى رسول خدا! جهاد اكبر چيست ؟       )

 فرمود: جهاد با نفس﴾﴿ص ــ  376: ج ــ 9 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿29ــ25 : 12چهارمعجزۀ سخن گفتن.

﴿ 262 ﴾﴿ چهار نفر در طفوليت سخن گفتند: فرزند آرايشگر فرعون ، و شاهد يوسف ، و صاحب جريج و عيسى بن مريم﴾﴿ص ــ 387 : ج ــ 9 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿34ــ30 : 12هفت صفات عالیه

﴿ 263 ﴾﴿ هفت گروهند كه خداوند آنها را در سايه عرش خود قرار مى دهد آن روز كه سايه اى جز سايه او نيست :
پيشواى دادگر.
و جوانى كه از آغاز عمر در بندگى خدا پرورش يافته .
و كسى كه قلب او به مسجد و مركز عبادت خدا پيوند دارد و هنگامى كه از آن خارج مى شود در فكر آن است تا به آن باز گردد.
و افرادى كه در طريق اطاعت فرمان خدا متحدا كار مى كنند و به هنگام جداشدن از يكديگر نيز رشته اتحاد معنوى آنها همچنان برقرار است .
و كسى كه به هنگام شنيدن نام پروردگار (به خاطر احساس مسؤ ليت يا ترس از گناهان ) قطره اشك از چشمان او سرازير مى شود.
و مردى كه زن زيبا و صاحب جمالى او را به سوى خويش دعوت كند او بگويد من از خدا ترسانم .
و كسى كه كمك به نيازمندان مى كند و صدقه خود را مخفى مى دارد آنچنان كه دست چپ او ازصدقه اى كه با دست راست داده باخبر نشود!.

﴿ص ــ  402: ج ــ  9

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 42ــ39: 12.

﴿ 264 ﴾﴿ در روايتى از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنين مى خوانيم كه فرمود من از برادرم يوسف در شگفتم كه چگونه به مخلوق ، و نه به خالق ، پناه برد و يارى طلبيد؟. ﴾﴿ص ــ 414 : ج ــ 9 

    یوسف ع به يكى از آن دو رفيق زندانى كه مى دانست آزاد خواهد شد سفارش كرد كه نزد مالك و صاحب اختيار خود (شاه ) از من سخن بگو تا  تحقيق كند و بى گناهى من ثابت گردد

البته اينگونه دست و پا كردن ها براى نجات از زندان و ساير مشكلات در مورد افراد عادى مساله مهمى نيست ، و از قبيل توسل به اسباب طبيعى مى باشد، ولى براى افراد نمونه و كسانى كه در سطح ايمان عالى و توحيد قرار دارند، خالى از ايراد نمى تواند باشد، شايد به همين دليل است كه خداوند اين ترك اولى را بر يوسف نبخشيد و بخاطر آن چند سالى زندان او ادامه يافت.ر .
 

﴿ در حديث ديگرى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه بعد از اين داستان ، جبرئيل نزد يوسف آمد و گفت چه كسى تو را زيباترين مردم قرار داد؟ گفت : پروردگار من!  

گفت چه كسى مهر تو را آنچنان در دل پدر افكند؟ گفت : پروردگار من . گفت چه كسى قافله را به سراغ تو فرستاد، تا از چاه نجاتت دهند؟ گفت : پروردگار من .
گفت چه كسى سنگ را
(كه از فراز چاه افكنده بودند) از تو دور كرد؟ گفت پروردگار من :
گفت چه كسى تو را از چاه رهائى بخشيد؟ گفت : پروردگار من .
گفت چه كسى مكر و حيله زنان مصر را از تو دور ساخت ؟ گفت پروردگار من !
در اينجا جبرئيل چنين گفت : پروردگارت مى گويد چه چيز سبب شد كه حاجتت را بنزد مخلوق بردى ، و نزد من نياوردى ؟ و به همين جهت بايد چند سال در زندان بمانى .
﴾﴿ص ــ 414 : ج ــ 9 

 

  

احادیث شریف

 

جلد دهم

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿93ــ87 : 12 گذشت عالی پیامبر ص

﴿آيات فوق اين درس مهم اخلاقى و دستور اسلامى را به روشنترين وجهى به ما مى آموزد كه به هنگام پيروزى بر دشمن ، انتقامجو و كينه توز نباشيد.
برادران يوسف ، سخت ترين ضربه ها را به يوسف زده بودند، و او را تا آستانه مرگ پيش بردند كه اگر لطف خدا شامل حال او نشده بود، رهائى براى او ممكن نبود، نه تنها يوسف را آزار دادند كه پدرش را نيز سخت شكنجه دادند اما اكنون همگى زار و نزاردر برابر او قرار گرفته اند و تمام قدرت در دست او است ، ولى از لابلاى كلمات يوسف به خوبى احساس مى شود كه او نه تنها هيچگونه كينه اى در دل نگرفته ، بلكه اين موضوع او را رنج مى دهد كه نكند برادران به ياد گذشته بيفتند و ناراحت شوند و احساس شرمندگى كنند!

 به همين دليل نهايت كوشش را به خرج مى دهد كه اين احساس را از درون جان آنها بيرون براند و حتى از اين بالاتر، مى خواهد به آنها حالى كند كه آمدن شما به مصر از اين نظر كه وسيله شناسائى بيشتر من در اين سرزمين و اينكه از خاندان رسالتم ، نه يك غلام كنعانى كه به چند درهم فروخته شده باشم براى من مايه فخر و مباهات است او مى خواهد آنها چنين احساس كنند نه تنها بدهكار نيستند بلكه چيزى هم طلبكارند!

  جالب توجه اينكه : هنگامى كه پيامبر اسلام در شرائط مشابهى قرار گرفت و در جريان فتح مكه بر دشمنان خونخوار، يعنى سران شرك و بت پرستى پيروز شد:

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود:

 (   ﴿ 265 ﴾﴿ شكر خداى را كه وعده اش تحقق يافت و بنده اش را پيروز كرد و احزاب و گروههاى دشمن را منهزم ساخت سپس رو به مردم كرد و فرمود  :
چه گمان مى بريد اى جمعيت قريش كه در باره شما فرمان بدهم ؟ آنها در پاسخ گفتند ما از تو جز خير و نيكى انتظار نداريم ، تو برادر بزرگوار و بخشنده و فرزند برادر بزرگوار ما هستى ، و الان قدرت در دست تو است ، پيامبر فرمود: و من در باره شما همان ميگويم كه برادرم يوسف در باره برادرانش به هنگام پيروزى گفت. امروز روز سرزنش ‍ و ملامت و توبيخ نيست . ﴾﴿ص ــ 66 : ج ــ  10

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ :12 عفووبخشش خداوند ج

﴿ 266 ﴾﴿ اگر عفو و بخشش خدا نبود، هرگز زندگى در كام كسى گوارا نميشد و اگر تهديدهاى الهى و مجازاتش نبود، هر كسى تكيه به رحمت او مى كرد و هر چه مى خواست انجام مى داد  ﴾﴿ص ــ 127  : ج ــ  10

سورۀ   رعد    13 

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿24ــ19 : 13جبران کاربد به خوب

﴿  267﴾﴿ هنگامى كه كار بدى كردى در كنار آن كار خوبى انجام ده كه آنرا محو كند ﴾﴿ص ــ 191 : ج ــ  10

سورۀ ابراهیم 14 ایام الله

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 7ــ4: 14

﴿ 268 ﴾﴿ ايام الله (روزهاى ) نعمتهاى او و آزمايشهاى اوبوسيله بلاهاى  او است ﴾﴿ص ــ 276 : ج ــ  10

 مسلما همه روزها، ايام الهى است ، همانگونه كه همه مكانها متعلق به خدا است ، اگر نقطه خاصى بنام بيت الله (خانه خدا) ناميده شد دليل بر ويژگى آن است ، همچنين عنوان ايام الله مسلما اشاره به روزهاى مخصوصى است كه امتياز و روشنائى و درخشش فوق العادهاى دارد.

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 12ــ11 :14 توکل

﴿ 269 ﴾﴿ از پيك وحى خدا، جبرئيل ، پرسيدم توكل چيست ؟ گفت: آگاهى به اين واقعيت كه مخلوق نه زيان و نفع ميرساند و نه عطا و منع دارد، و چشم از دست مخلوق برداشتن ، هنگامى كه بنده اى چنين  شد جز براى خدا كار نمى كند و ازغيراو اميد ندارد، اين حقيقت توكل است .     

﴿ص ــ298  : ج ــ  10

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 17ــ13: 14متکبر ستیزه کار

﴿ 270 ﴾﴿ جبار عنيد كسى است كه از گفتن لا اله الا الله ابا كند﴾﴿ص ــ 303 : ج ــ 10 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 18: 14 سیر کردن گرسنه

 ﴿ در باره عبد الله بن جدعان كه از مشركان معروف جاهليت و از سران قريش بود چنين نقل شده : كم عذابترين اهل جهنم ابن جدعان است ، سؤ ال كردند يا رسول الله چرا؟ فرمود:

 ﴿ 271 ﴿ او گرسنگان را سير مى كرد 
در روايت ديگرى مى خوانيم كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به عدى بن حاتم (فرزند حاتم طائى ) فرمود:

 ﴿  272 ﴿  خداوند عذاب شديد را از پدرت به خاطر جود و بخشش ‍ او برداشت﴾﴾﴿ص ــ 316 : ج ــ  10