احادیث نبوی صلی الله

علیه وآله سلّم)

 

 

احادیث شریف جلد یازدهم

سورۀ حجر 15

{{{{

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 5ــ1: 15

﴿ 273 ﴾﴿و نيز از پيامبر بزرگ اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده هنگامى كه دوزخيان در دوزخ گرد مى آيند و گروهى از مسلمانان خطا كار را، با آنها قرار مى دهند، كفار به مسلمين مى گويند مگر شما مسلمان نبوديد؟ در پاسخ مى گويند: آرى بوديم ، و آنها در جواب مى گويند پس ‍ اسلام شما هم نيز به حالتان سودى نداشت ! چون شما هم با ما در يكجا هستيد !

آنها مى گويند: ما گناهان (بزرگى ) داشتيم كه به خاطر آن به اين سرنوشت گرفتار شديم (اين اعتراف به گناه و تقصير و آن سرزنش دشمن سبب مى  

شود كه ) خداوند دستور مى دهد هر فرد با ايمان و مسلمانى در دوزخ است خارج سازيد در اين هنگام كفارمى گويند اى كاش ما نيز اسلام آورده بوديم . ﴾﴿ص ــ 8 : ج ــ  11

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 18ــ16: 15 تا  

﴿ 274 ﴾﴿ياران من همچون ستارگانند كه به هر كدام اقتدا شود مايه           هدايت است ﴾﴿ص ــ 49 : ج ــ 11

   پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :  د رآیۀ﴿ 25ــ22: 15

﴿ 275 ﴾﴿در حديثى مى خوانيم كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) تاكيد فراوانى در زمينه شركت در صف اول نماز جماعت فرمود، و گفت:

خداوند و فرشتگان درود مى فرستند بر آنهائى كه پيشگامند در اين     صفوف و به دنبال اين تاكيد مردم براى شركت در صف اول فشار       بنی عذره بودند كه خانه هايشان از مسجد دور    آوردند، قبيله بنام

  بود گفتند ما خانه هايمان را مى فروشيم و خانه هائى نزديك مسجد     پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) خريدارى مى كنيم تا به صف اول برسيم ، آيه فوق نازل شد (و به آنها گوشزد كرد كه خدا نيات شما را مى داند حتى اگر در صف آخر قرار گيريد چون تصميم بر اين داريد كه در صف اول باشيد پاداش نيت خود را خواهيد داشت﴾﴿ص ــ4 6 : ج ــ 11

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 44ــ26 :15

﴿  276﴾﴿ دخترم فاطمه بانوى زنان جهان از اولين و آخرين است . در اين صورت آيه فوق دلالتى بر اين مقصود نخواهد داشت و درست به اين ميماند كه كسى بگويد خداوند، عده اى را از ميان انسانها (انسانهاى تمام قرون و اعصار) برگزيد كه يكى از آنها آدم است در اين صورت هيچ لزومى ندارد كه در عصر و زمان آدم ، انسانهاى ديگرى وجود داشته باشند كه نام عالمين بر آنها اطلاق گردد و يا آدم از ميان آنها برگزيده شود

به خصوص اينكه سخن در برگزيدن خدا است خدائى كه از آينده و نسلهائى كه درزمانهاى بعد مى آيند به خوبى آگاه بوده است

﴿ص ــ 88 : ج ــ  11

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 91ـ85: 15

﴿ 277 ﴾﴿  كسى كه چشم خود را به آنچه در دست ديگران است        بدوزد

هميشه اندوهگين و غمناك خواهد بود و هرگز آتش خشم در دل او فرو نمى نشيند﴾﴿ص ــ 135 : ج ــ  11

سورۀ نحل 16

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿8ــ3 : 16

﴿  278﴾﴿پيامبر به يكى از بستگانش فرمود چرا در خانه ات برکت

نمى آورى ؟ عرض كرد منظورتان از بركت چيست ؟ فرمود: گوسفند شيرده  سپس اضافه فرمود: هر كس در خانه خود گوسفند شيرده يا گاو ماده داشته باشد سرتا پا بركت است  ﴾﴿ص ــ 163 : ج ــ  11

 .

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 8ــ3 :16 ﴾  

﴿ 279 ﴾﴿گوسفند سرمايه بسيار خوبى است﴾﴿ص ــ 164 : ج ــ 11  .

 

 

پیغمبر(صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 8ــ3: 16

﴿ 280 ﴾﴿وظيفه شماست كه به تربيت گوسفند و كشاورزى بپردازيد كه رفت و آمد هر دو خير و بركت﴾﴿ص ــ  164: ج ــ  11

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 13ــ9: 16﴾  

﴿ 281 ﴾﴿ بهترين طعام شما نان و بهترين ميوه شما انگور است

﴿ص ــ 175 : ج ــ  11

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 29ــ24: 16﴾  

﴿ 282 ﴾﴿ هر كسى دعوت به هدايت كند و از او پيروى كنند، پاداشى همچون پاداش پيروانش خواهد داشت ، بى آنكه از پاداش آنها چيزى كاسته شود. و هر كس دعوت به ضلالت كند و از او پيروى كنند همانند كيفر پيروانش را خواهد داشت ، بى آنكه از كيفر آنها كاسته شود.

﴿ ص ــ 207 : ج ــ 11

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 29ــ24 :16

﴿  283﴾﴿ پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) در ميان ياران نشسته بود، جمعى پا برهنه و فاقد لباس خدمتش رسيدند در حالى كه شمشيرها را بر كمر بسته بودند (و آماده جهاد بودند) از مشاهده فقر آنها، چهره پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) دگرگون شد، به خانه رفت و سپس برگشت و به بلال دستور داد مردم را دعوت به اجتماع و نماز كند، بعد از برگزارى نماز پيامبر خطبه اى خواند و فرمود: اى مردم از خدا بترسيد همان

خدائى كه شما را همگى از يك نفس آفريد و بدانيد خدا مراقب شما است ،    مردم ! تقوا پيشه كنيد و به فكر فرداى قيامت باشيد، هر كدام بتوانيد از          دينار، درهم ، لباس ،گندم ، خرما، حتى بخشى از يك دانه خرما به نيازمندان كمك كنيد﴾﴿ص ــ 208 : ج ــ 11 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 50ــ48: 16

﴿  284﴾﴿ خداوند فرشتگانى دارد كه از آغاز آفرينش آنها تا روز رستاخيز براى خدا سجده مى كنند و در آن روز سر از سجده بر مى دارند و مى گويند   : ما حق عبادت ترا انجام نداديم﴾﴿ص ــ 256 : ج ــ 11 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 60ــ56 :16

﴿  285﴾﴿ در حديثى مى خوانيم كه به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) خبر دادند خدا به او دخترى داده است ، ناگهان نگاه به صورت يارانش كرد ديد آثار ناخشنودى در آنها نمايان گشت ! (گوئى هنوز رسوبات افكار جاهلى از مغز آنها بر چيده نشده ) پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فورا فرمود:  

 اين چه حالتى است در شما مى بينم ؟! خداوند گلى به من داده آنرا مى بويم   و اگر غم روزى  او را مى خوريد، روزيش با خدا است،

﴿ص ــ275  : ج ــ 11 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 60ــ56: 16

﴿ 286 ﴾﴿ چه فرزند خوبى است دختر! هم پر محبت است ، هم كمك كار، هم پاك كننده﴾﴿ص ــ 276 : ج ــ  11

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 60ـ56 :16

﴿ 287 ﴾﴿ كسى كه بازار مى رود و تحفه اى براى خانواده خود مى خرد

همچون كسى است كه مى خواهد به نيازمندانى كمك كند (همان پاداش را دارد) و هنگامى كه مى خواهد تحفه را تقسيم كند نخست بايد به دختر و بعد به پسران بدهد، چرا كه هر كس دخترش را شاد و مسرور كند چنان است كه گوئى كسى از فرزندان اسماعيل (عليه السلام ) را آزاد كرده باشد

﴿ص ــ 276 : ج ــ  11

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿76ــ65 : 16

﴿ 288 ﴾﴿ تنها چيزى كه مى تواند جاى آب و غذا را كاملا بگيرد شير است﴾ ﴿ص ــ  293: ج ــ  11

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 69ــ68 :16

﴿  289﴾﴿ كسى كه (لااقل ) هر ماه يكبار عسل بنوشد، و شفائى را كه قرآن از آن ياد كرده بطلبد،خدا او را از 77 نوع بيمارى شفا مى  بخشد  . ﴿ص ــ 304 : ج ــ 11 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 72ــ70: 16

﴿ 290 ﴾﴿ زير دستان شما برادران شما هستند از آنچه مى پوشيد به آنها بپوشانيد، و از آنچه مى خوريد به آنها اطعام كنيد - ابو ذر بعد از اين توصيه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) - كارى مى كرد كه ردا و لباس   زير دستانش با خودش كمترين تفاوتى نداشته باشد

﴿ص ــ 321 : ج ــ 11 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿90 : 16

﴿  291﴾﴿ مجموعۀ تقوا در اين گفتار خدا است ، كه ميفرمايد: خداوند به عدل  و احسان فرمان ميدهد. ﴾﴿ص ــ 372 : ج ــ  11

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿90 :16

﴿ 292 ﴾﴿ دو گروه از امت منند كه اگر اصلاح شوند امت من اصلاح ميشوند و   اگر فاسد شوند امت من فاسد ميشوند .

 عرض كردند اى رسول خدا اين دو گروه كيانند فرمود:   دانشمندان وزمام داران ﴾﴿ص ــ 373 : ج ــ  11

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿90 :16

﴿  293﴾﴿ در روز رستاخيز آتش دوزخ با سه گروه سخن مى گويد، زمامداران ، دانشمندان و ثروتمندان :
به زمامداران مى گويد اى كسانى كه خدا به شما قدرت داد اما اصول عدالت را به كار نبستيد، و در اين هنگام آتش آنها را ميبلعد همانگونه كه پرندگان دانه كنجد را!

 و به دانشمند مى گويد اى كسى كه ظاهر خود را براى مردم زيبا ساختى ، اما به معصيت خدا پرداختى ، سپس او را ميبلعد.
و به ثروتمند مى گويد اى كسى كه خداوند به تو امكانات وسيعى بخشيد و از تو خواست مختصرى از آنرا انفاق كنى اما تو بخل كردى سپس او را نيز مى بلعد! ﴾﴿ص ــ 373 : ج ــ  11

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 97ــ95: 16

﴿  294﴾﴿   هنگامى كه فرزند آدم از دنيا ميرود اميد او از همه چيز     بريده خواهد شد مگر از سه چيز: صدقات جاريه (آثار خيرى كه در خدمت مردم و در راه خدا در جريان است ) و علم و دانشى كه مردم از آن بهره ميگيرند، و فرزند صالح كه براى او دعا ميكند . چرا كه همه   براى    اینها برای خدا و در راه او هستند و رنگ ابديت دارند.

﴿ص ــ 391 : ج ــ  11

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 100ــ98 :16

﴿  295﴾﴿ اصحاب و ياران پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) قرآن را ده آيه ده آيه از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) مى آموختند، وده آيه  دوم را فرا نمى گرفتند مگر اينكه آنچه در آيات نخستين بود از علم و عمل بدانند.
 
  ﴿  296﴾﴿ و در حديث ديگرى از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم )    مى خوانيم :قرآن را فصيح و روشن بخوانيد و از شگفتيهاى مفاهيم آن بهره گيريد﴾﴾﴿ص ــ  402: ج ــ  11

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 105ــ101: 16

﴿  297﴾﴿دروغ انسان را در مقابل گناه آزاد مى كند، و راستگوئى محدود. اتفاقا اين حقيقت در حديثى كه از پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) نقل شده كاملا تجسم يافته ، حديث چنين است :
 
شخصى به حضور پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) رسيد، عرض كرد نماز نمى خوانم و عمل منافى عفت انجام مى دهم ، دروغ هم ميگويم ! كدام را اول ترك گويم ؟! پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: دروغ ، او در محضر پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) تعهد كرد كه هرگز دروغ نگويد:

 هنگامى كه خارج شد، وسوسه هاى شيطانى براى عمل منافى عفت در دل او پيدا شد، اما بلافاصله در اين فكر فرو رفت ، كه اگر فردا پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) از او در اين باره سوال كند چه بگويد، بگويد چنين عملى را مرتكب نشده است ، اينكه دروغ است و اگر راست بگويد حد بر او جارى مى شود، و همين گونه در رابطه با ساير كارهاى خلاف اين طرز فكر و سپس خود دارى و اجتناب براى او پيدا شد و به اين ترتيب ترك دروغ سرچشمه ترك همه گناهان او گرديد.

﴿ص ــ 413 : ج ــ  11

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 105ــ101 :16

﴿ 298 ﴾﴿از پيامبر پرسيدند آيا انسان با ايمان ممكن است (گاهى ) ترسو باشد فرمود: آرى ، باز پرسيدند آيا ممكن است (احيانا) بخيل باشد فرمود: آرى     پرسيدند آيا ممكن است کذاب  و دروغگو باشد؟ فرمود نه

﴿ص ــ 414 : ج ــ  11        
  است و نفاق با ايمان سازگار نيست   چرا كه دروغ از نشانه هاى نفاق

 

 

احادیث شریف جلد دوازدهم

سورۀ اسرا ء 17  

{{{{

.

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 12ــ9: 17

﴿ 299 ﴾﴿مردم را عجله هلاك مى كند، اگر مردم با تاءمل كارها را انجام مى دادند كسى هلاك نمى شد﴾﴿ ص ــ 45 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿12ــ9 : 17

﴿ 300 ﴾﴿تاءنى و ترك شتابزدگى از ناحيه خدا است و عجله از شيطان است﴾﴿ص ــ 45 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 12ــ9 :17

﴿ 301 ﴾﴿ خداوند كار نيكى را دوست دارد كه در آن شتاب شود

﴿ص ــ45  : ج ــ  12

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 15ــ13: 17

﴿ 302 ﴾﴿ خانه شوم خانه تنگ و تاريك و خانه اى است كه همسايگان بد داشته باشد﴾﴿ص ــ 53 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 15ــ13: 17

﴿  303﴾﴿ خداوندا نيكى تنها از ناحيه تو است ، هيچ فال نيك و بدى جز يابد و پروردگارى جز تو نيست اراده تو تحقق نمى

﴿ص ــ 54 : ج ــ  12

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 25ــ22: 17

﴿  مردى نزد پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) آمد و عرض كرد من جوان بانشاط و ورزيده اى هستم و جهاد را دوست دارم ولى مادرى دارم كه از اين موضوع ناراحت مى شود،پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) ﴿  304 فرمود: ﴿ برگرد و با مادر خويش ‍ باش ، قسم به آن خدائى كه مرا به حق مبعوث ساخته است يك شب مادر با تو مأ نوس گردد از يك سال جهاد در راه خدا بهتر استص ــ 79 : ج ــ   12  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 25ــ22 :17

﴿  305﴾﴿بترسيد از اينكه عاق پدر و مادر و مغضوب آنها شويد، زيرا بوى بهشت از پانصد سال راه به مشام مى رسد، ولى هيچگاه به كسانى كه در مورد خشم پدر و مادر هستند نخواهد رسيد﴾﴿ص ــ 80 : ج ــ 12 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ :17

﴿مردى مشغول طواف بود و مادرش را بر دوش گرفته طواف مى          داد،پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) را در همان حال مشاهده كرد عرض كرد آيا حق مادرم را با اين كار انجام دادم ،

 ﴿  306﴾﴿  فرمود: نه حتى جبران يكى از ناله هاى او را (به هنگام وضع حمل ) نمى كند﴾﴿ص ــ 80 : ج ــ  12

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿25ــ22 : 17

﴿كسى نزد پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) آمد و از حق پدر و فرزند سؤ ال كرد :

     ﴿ 307 ﴾﴿   فرمود:  بايد او را با نام صدا نزند (بلكه بگويد پدرم !) و جلوتر از او راه نرود، و قبل از او ننشيند، و كارى نكند كه مردم به پدرش ‍ بدگوئى كند)) (نگويند خدا پدرت را نيامرزد كه چنين كردى !

﴿ص ــ 81 : ج ــ  12

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿25ــ22 :17

﴾﴿ د قت در مساله اسراف و تبذير تا آن حد است كه در حديثى مى خوانيم پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) از راهى عبور مى كرد، يكى از يارانش بنام سعد مشغول وضوء گرفتن بود، و آب زياد مى ريخت ،                          ﴿  308﴾﴿  فرمود: چرا اسراف مى كنى اى سعد! عرض كرد: آيا در آب وضو نيز اسراف است ؟ فرمود:  آرى هر چند در كنار نهر جارى باشى

﴾﴿ص ــ 87 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 30ــ26: 17

﴿  309﴾﴿در روايات مى خوانيم كه بعد از نزول اين آيه هنگامى كه كسى چيزى از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مى خواست و حضرت چيزى نداشت كه به او بدهد مى فرمود: يرزقنا الله و اياكم من فضله

: ((اميدوارم خدا ما و تو را از فضلش روزى دهد)).

﴾﴿ص ــ 90 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 35ــ31 :17

﴿ 310 ﴾﴿در زنا شش اثر سوء است ، سه قسمت آن در دنيا و سه قسمت آن در آخرت است.
 
اما آنها كه در دنيا است يكى اين است كه صفا و نورانيت را از انسان مى   گيرد روزى را قطع مى كند، و تسريع در نابودى انسانها مى كند .
 
      و اما آن سه كه در آخرت است غضب پروردگار، سختى حساب و دخول - يا خلود - در آتش دوزخ است﴾﴿ص ــ 105 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 355ــ31 :17

﴿ 311 ﴾﴿خون هيچ مسلمان كه شهادت به وحدانيت خدا و نبوت پيامبر    اسلام مى دهد حلال نيست مگر سه گروه : قاتل ، زانى محصن ، و آن      كس كه دين خود را رها كند و از جماعت مسلمين بيرون رود

﴿ص ــ 106 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 40ــ36 :17

﴿ 312 ﴾﴿از گمان بپرهيزيد كه گمان بدترين دروغ است

﴿ص ــ  119: ج ــ   12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 44ــ41 :17

 

﴿ 313 ﴾﴿ يك روز پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نزد عايشه رض آمد، فرمود: اين دو لباس مرا بشوى عرض ‍ كرد: اى رسول خدا  

ديروزشستم .

   فرمود:  آيا نمى دانى كه لباس انسان نيز تسبيح خدا مى  گويد و هنگامى كه چرك و آلوده شود تسبیح آن قطع مى شود . ﴾﴿ص ــ139: ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 72ــ70 :17

﴿ 314 ﴾﴿ كسى كه بدون امام و رهبر از دنيا برود مرگ او مرگ جاهليت است﴾﴿ص ــ 205 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 75ــ73: 17

﴿ 315 ﴾﴿  هنگامى كه آيات فوق نازل شد پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) عرض كرد  :: خدايا مرا حتى به اندازه يك چشم بر هم زدن به خويشتن وامگذار ﴾﴿ص ــ  215: ج ــ   12

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿81ــ78 : 17

﴿ 316 ﴾﴿ بهترين شما كسانى هستند كه در سخن گفتن مودبند گرسنگان را سير مى كنند و در شب در آن هنگام كه مردم خوابند نماز مى خوانند

﴿ص ــ 228 : ج ــ  12

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 81ــ78: 17

﴿ 317 ﴾﴿ كسى كه نماز شب بخواند صورت (و سيرتش ) در روز نيكو خواهد بود﴾﴿ص ــ 228 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 81ــ78 :17

﴿ 318 ﴾﴿ در وصايايش به على (رض) فرمود : تو را به امورى سفارش مى كنم همه را حفظ كن - سپس فرمود: خداوندا! او را بر انجام اين وظائف

 يارى فرما - تا آنجا كه فرمود: بر تو باد به نماز شب ، بر تو باد به نماز شب بر تو باد به نماز شب ! ﴾﴿ص ــ 229 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 81ــ78: 17

﴿ 319 ﴾﴿ پيامبر اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) به جبرئيل فرمود: مرا پند ده جبرئيل گفت : يا محمد  هر چه مى خواهى عمر كن اما بدان كه سرانجام خواهى مرد، و به هر چه مى خواهى دل ببند اما بدان سرانجام از آن جدا خواهى شد، و هر عملى مى خواهى انجام ده ولى بدان سرانجام ، عملت را خواهى ديد، و نيز بدان كه شرف مومن نماز شب او است ، و عزتش خوددارى از ريختن آبروى مردم است﴾﴿ص ــ 230 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿111ــ110 :17

﴿  320﴾﴿ خداوند نود و نه اسم دارد هر كس آنها را شماره كند داخل بهشت خواهد شد﴾﴿ص ــ 326 : ج ــ   12

سورۀ مبارک کهف 18

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  82 ــ79 :18

﴿  321﴾﴿ هنگامى كه موسى خضر را ملاقات كرد، پرنده اى در برابر آن دو ظاهر شد قطره اى بـا مـنـقـارش از آب بـرداشت ، خضر به موسى گفت مى دانى پرنده چه مى گويد؟ موسى گفت چه مى گويد؟ خضر گفت مى گويد: دانش تو و دانش موسى در برابر علم خداوند همانند قطره اى است كه منقار من از آب برداشت﴾﴿ص ــ 515 : ج ــ  12

پیغمبر(صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 108ــ103 :18

 ﴿  322﴾﴿در روز قيامت مردان فـربـه بـزرگ جـثـۀ  را در دادگـاه خـدا حـاضـر مـى كـنـنـد كه وزنشان حتى به اندازه بـال مگسى نيست !

﴿ص ــ  568: ج ــ   13

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 110ــ119: 18

﴿  323﴾﴿هر وقت از خدا تقاضاى بهشت را مى كنيد مخصوصا تقاضاى

 فردوس كنيد كه جامعترين و كاملترين منزلگاه هاى بهشت است

﴿ص ــ 570 : ج ــ  12

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 110ــ109: 18

﴿ 324 ﴾﴿اگر طالب رستگارى هستيد زير پرچم توحيد درآئيد (قولوا لا اله الا الله تفلحوا﴾﴿ص ــ  577: ج ــ  12 )

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 110ــ109: 18

﴿ 325 ﴾﴿كسى كه چهل روز اعمال خود را خالصانه انجام دهد خداوند چشمه هاى حكمت و دانش را ازقلبش بر زبانش مى گشايد

 ﴿ص ــ 579 : ج ــ   12

 

احادیث شریف جلد سیزدهم

 

سورۀ مبارک مریم 19 

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 26ــ22: 19

﴿  326﴾﴿بایداولین چیزی که زن پس ازوضع حمل می خورد رطب باشد زیرا خداوند بزرگ ج به مریم رض فرمود :درخت خرماراتکان ده تا رطب تازه برتوفروریزد﴾﴿ص ــ 47 : ج ــ  13

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 33ــ27: 19

﴿ 327 ﴾﴿ مردی نزد پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)آمدوعرض کرد ای پیامبربه چه کسی نیکوئی کنم  ؟ فرمود : به مادرت ، عرض کردپعدازاوبه چه کسی ؟ فرمود : به مادرت ، بارسوم عرض کرد بعدازاوبه چه کسی ؟ فرمود : به مادرت ، درچهارمین بار که این سُوال را تکرارکرد ،فرمود :به پدرت ﴾﴿ص ــ 56 : ج ــ  13

  پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)    فرمود : د رآیۀ﴿33ــ27 : 19

﴿  328﴾﴿ جوانی نزد پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) برای شرکت درجهاد (آنجاکه جهاد واجب عینی نبود )آمد، پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود: آ یا ماد ری داری عرض کرد آری ، فرمود : درخدمت مادر باش که بهشت زیر پای مادران است﴾﴿ص ــ 56 : ج ــ  13

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿33ــ27 : 19

﴿ 329 ﴾﴿جالب اینکه درحدیثی می خوانیم : ام سلمه خدمت پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) رسید وعرض کرد: همۀ افتخارات نصیب مردان شده ،زنان بیچاره چه سهمی ازاین افتخارات دارند ؛ پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : آری ( زنان هم افتخارات فراوانی دارند ) هنگامی که زن باردار می شود درتمام طول مدت حمل به منزلۀ روزه دار وشب زنده دار ومجاهددرراه خدا ج با جان ومال است ، وهنگامی که وضع حمل می کند آن قدر خدا ج   به او پاداش میدهد که هیچکس حدَ آ ن را از عظمت نه میداند،وهنگامی که فرزندش را شیر می دهددربرابرهرمکید نی ازسوی کودک خداوند جپاداش آزادکردن بردۀ ازفرزندان اسماعیل را به او میدهد ،وهنگا می که دوران شیر خوارگی کودک تمام شد یکی ازفرشته گان بزرگوار خداوند ج برپهلوی اومی زند ومی گوید : برنامۀ اعمال خودراازنوآغاز کن چراکه خداوندج همۀگناهان تورابخشیده ( گوئی نامۀ عملت از نو آغاز می شود )

﴿ص ــ 57 : ج ــ  13

 در  ذیل آیۀ 17:23  صفحۀ 88   حدیثهای دیگری دراین زمینه است .

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 45ــ41: 19

﴿  330﴾﴿کسیکه به سخن سخنگوئی گوش فرادهد (گوش دادن ازروی تسلیم ورضا ) اوراپرستش کرده ، اگر این سخنگو ازسوی خدا ج سخن می گوید خدارا پرستیده است ،واگرازسوی ابلیس سخن می گوید ابلیس را عبادت کرده . ﴾﴿ص ــ 78 : ج ــ   13

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 63ــ61: 19

﴿  331﴾﴿هدایای جالب ونخبه ازسوی خداوند بزرگج دراوقاتیکه دراین دنیا نماز می خواندند به آنها دربهشت می رسد

﴿ص ــ 107 : ج ــ  13

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 63ــ61: 19

﴿  332﴾﴿هرکس بدون استثنا ء منزلگاهی دربهشت ومنزلگاهی دردوزخ دارد ، کافران دوزخی مؤمنان را به ارث می برند، ومؤمنان جایگاه بهشتی کافران را﴾﴿ص ــ 108 : ج ــ   13

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿72ــ71 : 19

﴿ازجمله از جابر بن عبدالله انصاری چنین نقل شده که شخصی ازاودربارۀ این آیه پرسید ، جا بربا هردو انگشت به دو گوشش اشاره کرد وگفت : مطلبی بااین دوگوش خود از پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)شنیدم که اگردروغ بگویم هردوکرباد! می فرمود :

 ﴿  333﴾﴿ورود دراینجا به معنی دخول است هیچ نیکوکار وبد کاری نیست مگراینکه داخل جهنم می شود ، آتش دربرابر مؤمنان سرد وسالم خواهد بود ،همان گونه که برابراهیم بود ، تا آنجا که آتش یا ــ جهنم ــ ( تردید ازجابراست ) ازشدت سردی فریاد می کشد ، سپس خداوند ج پرهیزگاران رارهائی می بخشدوظالمان را درآن ذلیلانه رها میکند    ﴿ص ــ  119: ج ــ   13

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿72ــ71 : 19

﴿  334﴾﴿آتش به فرد باایمان روزقیامت می گوید زودترازمن بگذر که نورت ،شعلۀ مراخاموش کرد﴾﴿ص ــ 119 : ج ــ  13

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 72ــ71: 19

﴿  335﴾﴿ مردم همگی وارد آتش (دوزخ ) می شوند سپس برحسب اعمال شان از آن بیرون می آیند ، بعضی همچون برق ، سپس کمتر ازآن همچون گذشتن تند باد ، بعضی همچون دویدن شدید اسپ ، بعضی همچون سوار معمولی ،بعضی همچون پیاده ئی که تند می رود ، وبعضی همچون کسی که معمولی راه می رود ﴾﴿ص ــ 120 : ج ــ  13

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 87ــ83: 19

﴿  336﴾﴿کسیکه سرور وشادی دردل مؤ منی ایجادکند مرا مس وهرکس مرا مسرورکند عهدی نزد خدا ج دارد ﴾﴿ص ــ 136 : ج ــ 13

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ  ﴿ 87ــ83: 19

﴿درحدیث دیگری که در بیان چگونگی وصیت کردن از پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) نقل شده تقریبأ تمام مسایل اعتقادی جمع است ،

 ﴿ 337 ﴾﴿  آنجا که فرمود : مسلمان باید درآستانۀ مرگ چنین وصیت کند ، وبگوید : پروردگارا !تو ئی که خالق آسمانها وزمین هستی ،دانای پنهان و آشکاری ، رحمن ورحیمی ، من دراین دنیا با تو پیمان می بندم وشهادت میدهم که معبودی جز تو نیست ، یگانه ئی ،شریکی نداری ، محمد بنده وفرستادۀ تو است ،بهشت حق است ، دوزخ حق است ، رستاخیز وحساب ،حق است ،تقدیر ومیزان سنجش اعمال  حق است ، دین همان گونه است که تو بیان کردی ،واسلام همان است که توتشریع نمودی ،وسخن همان است که تو گفته ای ، قرآن همان گونه است که تو نازل کردی ، تو خداوند حق وآشکاری ، پروردگارا !محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) رااز مابه بهترین پاداشی پاداش ده وتحیت وسلام بر او وآلش بفرست.

      پروردگارا ! توسرمایۀ من درمشکلاتی ویارمن درشدتها ، تو ولی نعمت منی  ، تومعبود من ومعبود پدران منی ، به اندازۀ یک چشم برهم زدن مرا به خود وامگذار که اگر واگذاری به بدیها نزدیک ،وازنیکیها دور می شوم ای خدای من ! تو مونس من درفبر با ش وبرای من عهدی قرارده که درروز قیامت آن را گشاده ببینم .

         سپس پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : بعد ازاعتراف به این حقا یق آنچه را که لازم می بیند وصیت می کند وتصدیق این وصیت درسورۀ مریم است در آیۀ 87 این است عهد ووصیت ...

﴿ص ــ 136 : ج ــ  13

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 98ــ96: 18

﴿ 338 ﴾﴿هنگامی که خداوند ج کسی ازبندگانش رادوست دارد به فرشتۀ بزرگش جبرئیل می گوید من فلان کس رادوست دارم اورا دوست بدار ، جبرئیل اورادوست خواهد داشت ، سپس درآسمانها ندا می دهدکه ای اهل آسمان ! خداوند ج فلان کس رادوست دارد اورادوست دارید ، وبه دنبال آن همۀ اهل آسمان اورادوست می دارند ،سپس پذیرش این محبت درزمین منعکس می شود .

      وهنگامی که خداوند ج کسی رادشمن بدارد به جبرئیل می گوید من ازاو متنفرم ،اورادشمن بدار ، جبرئیل اورا دشمن می دارد ، سپس درمیان اهل آسمانها ندا می دهد که خداوند ج ازاو متنفراست اورادشمن دارید ،همۀ اهل آسمانها ازاو متنفر می شوند ، سپس انعکاس این تنفر درزمین خواهد بود ﴾﴿ص ــ 146 : ج ــ 13 

 

سورۀ مبارک طه 20

 

پیغمبر(صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :د رآیۀ﴿114ــ 113: 20

﴿ 339 ﴾﴿آن روز که فرارسد وعلم ودانشی که مرا به خدا ج نزدیک کند بر علم من افزوده نه شود طلوع آفتاب آن روز برمن مبارک مباد ﴾﴿ص ــ 315 : ج ــ  13

 

پیغمبر(صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :د رآیۀ﴿ 114--113: 20

﴿ 340 ﴾﴿داناترین مردم کسی است که دانش مردم را بردانش خود بیفزاید ، گرانبهاترین مردم کسی است که ازهمه داناتر باشد وکم بهاترین مردم کسی است که دانشش ازهمه کمتر باشد﴾﴿ص ــ  315: ج ــ 20 

پیغمبر(صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 130ــ128: 20

﴿ 341 ﴾﴿غافل ترین مردم کسی است که ازدگر گون شدن دنیا اندرز نه گیرد ﴿ص ــ 336 : ج ــ  13

سورۀ مبارک انبیا 21

پیغمبر(صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 106ــ105: 21

﴿  342﴾﴿اگراز عمر جهان جز یک روز نماند ، خداوندج آن روزرا آن قدر طولانی می کند تامرد صالحی را ازخاندان من بر انگیزد که صفحۀ زمین را پرازعدل ودادکند همان گونه که ازظلم وجور پرشده است

﴿ص ــ 519 : ج ــ   13

   احادیث شریف جلد چهاردهم

سورۀ مبارک حج 22

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿2ــ1 : 22

﴿  343﴾﴿ در حالى كه مردم در حال حركت به سوى ميدان جنگ بودند، پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مردم را صدا زد، آنها توقف كردند و گرداگرد پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) حلقه زدند،

حضرت اين آيات را بر آنها خواند صداى گريه از مردم بلند شد، و

  در آن شب مسلمانان بسيار گريستند، هنگام صبح به قدرى نسبت به

دنيا و زندگى دنيا بى اعتنا شده بودند كه حتى زين به روى مركبها

ننهادند و خيمه اى بر پا نساختند، گروهى گريه مى كردند و گروهى نشسته در فكر فرو رفته بودند.

رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود: آيا مى دانيد اين چه روزى است عرض كردند: خدا و پيامبرش آگاهتر است ، فرمود: روزى است كه از هر هزار نفر 999 نفر به سوىدوزخ روان مى شوند و تنها

   يك نفر به سوى بهشت ! اين امر بر مسلمانان سخت آمد و شديدا

گريستند؟ و عرض كردند پس چه كسى نجات خواهد يافت ؟ پيامبر فرمود: گنهكارانى غير از شماهستند كه اكثريت را تشكيل مى دهند من اميدوارم شما حداقل يك چهارم اهل بهشت باشيد(مسلمانان تكبير گفتند  )    بعد فرمود: اميدوارم يك سوم اهل بهشت  باشيد (بازهم تکبیرگفتند) بعد   اضافه فرمود: اميدوارم دو سوم اهل بهشت از شما باشد، چرا كه اهل بهشت 120 صفند كه 80 صف آنها از امت من هستند ..

﴿ص ــ 10 : ج ــ  14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 28ــ26: 22

﴿  344﴾﴿ كسى كه پياده حج مى كند در هر گام هفتصد حسنه دارد در حالى كه سواره ها در هر گام هفتاد حسنه دارند﴾﴿ص ــ 70 : ج ــ  14

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 30ــ29: 22

﴿ 345 ﴾﴿ اى مردم شهادت به باطل همطراز شرك با خدا است

 سپس اين آيه    30 را تلاوت فرمود ﴾﴿ص ــ92  : ج  14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿33ــ31 : 22

﴿ 346 ﴾﴿در حديثى از پيامبر گرامى اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مى خوانيم كه اشاره به سينه مبارك خود كرد و فرمود التقوى هاهنااينجا است  حقيقت تقوا ﴾﴿ص ــ 98 : ج ــ  14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿48ــ46 : 22

﴿  347﴾﴿ بدترين نابينائى نابينائى دل است

   پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿48ــ46 : 22

﴿  348﴾﴿ نابينائى ترين نابينائى ها نابينائى دل است

﴿ص ــ 130:ج ــ 14

 پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿48 ــ  46 : 22

﴿  349﴾﴿هنگامى كه خدا بخواهد در حق بنده اى نيكى كند چشمان قلب او را مى گشايد تا چيزهائى را كه از او پنهان بود مشاهده كند

﴿ص ــ 130 : ج ــ  14  

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿78 ــ  75 : 22

﴿  350﴾﴿ خداوند چند فضيلت و برترى به امت اسلام داده است ، از جمله اينكه در امتهاى پيشين ، پيامبر آنها شاهد و گواه قومش بود ولى خداوند تمام امت مرا گواهان بر خلق قرارداده زيرا مى فرمايد:           

لِيَكُونَ الرَّسولُ شهِيداً عَلَيْكمْ وَ تَكُونُوا شهَدَاءَ عَلى النَّاسِ  

   آیۀ 78 فوق. ..تا پیامبر شاهد وگواه برشما باشد وشماگواهان برمردم .. ﴾﴿ص ــ 184 : ج ــ 14 

   

سورۀ مبارک مؤ منون 23

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿11 ــ  1 : 23

﴿  351﴾﴿هر يك از شما بدون استثنا داراى دو منزل است : منزلى در بهشت ، و منزلى در دوزخ ، اگر دوزخى شود و وارد جهنم گردد اهل بهشت منزلگاه او را به ارث مى برند﴾﴿ص ــ 202 : ج ــ 14 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 54ــ  51 : 23

﴿  352﴾﴿مردى خدمتش عرض كرد دوست دارم دعايم مستجاب شود، فرمود غذاى خود را پاك كن ، و از هر گونه غذاى حرام بپرهيز

﴿ص ــ 255 : ج ــ  14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 52ــ 51  : 23

﴿  353﴾﴿اى مردم ! خداوند پاك و پاكيزه است و جز عمل پاك و پاكيزه چيزى را قبول نمى كند﴾﴿ص ــ  257: ج ــ   14

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 104 ــ 101: 23

﴿  354﴾﴿ پيوند هر حسب و نسبى روز قيامت بريده مى شود جز حسب و نسب من﴾﴿ص ــ 331 : ج ــ 14 

سورۀ مبارک نور 24

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿3 ــ 1  : 24

﴿  355﴾﴿روز قيامت بعضى از زمامداران راكه يك تازيانه ازحد الهى كم کر  ده اند در صحنه محشر مى آورند و به او گفته مى شود چرا چنين كردى ؟ مى گويد: براى رحمت به بندگان تو! پروردگار به او مى گويد: آيا تو نسبت به آنها از من مهربانتر بودى ؟! و دستور داده مى شود او را به آتش بيفكنيد! ديگرى را مى آورند كه يك تازيانه بر حد الهى افزوده ، به او گفته مى شود: چرا چنين كردى ؟ در پاسخ مى گويد: تا بندگانت از معصيت تو خوددارى كنند! خداوند مى فرمايد: تو از من آگاهتر و حكيمتر بودى ؟! سپس دستور داده مى شود او را هم به آتش دوزخ ببرند .

﴿ص ــ 360ــ359 : ج ــ  14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 3ــ 1  : 24

﴿  356﴾﴿شخص زناكار به هنگامى كه مرتكب اين عمل مى شود، مؤ من   نيست ، و همچنين سارق به هنگامى كه مشغول دزدى است ايمان ندارد، چرا كه به هنگام ارتكاب اين عمل ، ايمان را از او بيرون مى آورند هما نگونه كه پيراهن را از تن﴾﴿ص ـ ـ  363: ج ــ 14 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿20 ــ 17: 24

﴿  357﴾﴿كسى كه كار زشتى را نشر دهد همانند كسى است كه آن را در آغاز انجام داده﴾﴿ص ــ  406: ج ــ 14 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 34ــ  32 : 24

﴿  358﴾﴿ازدواج كنيد تا نسل شما فزونى گيرد كه من با فزونى جمعيت شما حتى با فرزندان سقط شده در قيامت به ديگر امتها مباهات مى كنم !

﴿ص ــ 463 : ج ــ 14 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿34 ــ  32 : 24

﴿  359﴾﴿ و در حديث ديگر از آن حضرت مى خوانيم :

                   كسى كه همسر اختيار كند نيمى از دين خود را محفوظ
داشته ، و بايد مراقب نيم ديگر باشد ﴾﴿ص ــ 463 : ج ــ  14

 پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿34 ــ  32 : 24

﴿  360﴾﴿بدترين شما مجردانند﴾﴿ص ــ464  : ج ــ  14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿34 ــ  32 : 24

﴿ 361 ﴾﴿كسى كه فرزندش به حد رشد رسد و امكانات تزويج او را داشته باشد   و اقدام نكند، و در نتيجه فرزند مرتكب گناهى شود، اين گناه بر هردو نوشته مى شود﴾﴿ص ــ 464 : ج ــ  14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 34ــ  32 : 14

﴿  362﴾﴿زن بد قدم  زنی است که مهرش سنگین باشد

﴿ص ــ4 46 : ج ــ14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 34ــ  32 : 14

﴿ 363 ﴾﴿یکی ازنشانه های شوم بودن زن آن است که هزینۀ زندگی یاهزینۀ ازدواجش سنگین باشد﴾﴿ص ــ 464 : ج ــ  14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 34ــ 32: 24

﴿ 364 ﴾﴿ مردى خدمت حضرتش رسيد و از تهيدستى و نيازمندى شكايت كرد پيامبر (صلى اللّه عليه آله و سلّم ) فرمود:  ازدواج  كن ، او هم ازدواج  کرد و گشايش در كار او پيدا شد﴾﴿ص ــ 465 : ج ــ  14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿34 ــ  32 : 24

﴿ 365 ﴾﴿كسى كه ازدواج را از ترس فقر ترك كند گمان بد به خدا برده است ، زيرا خداوند متعال ج مى فرمايد:

 اگر آنها فقير باشند خداوند آنها را از فضل خود بى نياز مى سازد

 ﴿ص ــ 466 : ج ــ  14

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿38 ــ  35 : 24

 ﴿  368﴾﴿ به هنگام تلاوت آیۀ 36از آن حضرت پرسيدند منظور چه بيوتى خانه است ؟ فرمود : بيوت الانبياء است ابوبكر رض پرسيد اين خانه (اشاره به خانه بی بی  فاطمه رض وحضرت علی رض

 على كرد) نيز از آن جمله است ؟ پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم )   

فرمود : آرى اين از برترين آنها است﴾﴿ص ــ 482 : ج ــ 14 

   

 

احادیث شریف جلد پانزدهم

 

سورۀ فرقان   25

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿26 ــ  25 : 25

﴿ 369 ﴾﴿ وقتی پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) آ یۀ  مبارک :

فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة راکه نشان می دهد روز قيامت معادل پنجاه هزار سال است تلاوت فرمود ، عرض كردند چه روز طولانى و عجيبى است ؟

 پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود:   سوگند به آن كسى كه جانم به  آن کسی که که جانم به دست او است که آن روزبرای مؤمن سبک می شود به مقدار مدت یک نماز فریضه که دردنیا انجام می دهد

﴿ص ــ 66 : ج ــ  15

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿29 ــ 27: 25

﴿ 370 ﴾﴿چهار چيز است كه قلب انسان را مى ميراند: تكرار گناه - تا آنجا كه فرمود: و همنشينى با مردگان ، كسى پرسيد اى رسول خدا مردگان كيانند؟! فرمود: ثروتمندانى كه مست ثروت﴾﴿ص ــ 74 : ج ــ  15

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 34ــ 30: 25

 ﴿  371﴾﴿پيامبر به پيشگاه خدا عرضه داشت : پروردگارا! اين قوم من قرآن را ترك گفتند و از آن دورى جستند ﴾﴿ص ــ 76 : ج ــ 15 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 34ــ30 : 25

﴿  371﴾﴿ هنگامى كه قرآن را خواندى آن را با ترتيل بخوان

﴿ص ــ 84 : ج ــ 15 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 34ــ 30: 25

ابن عباس مى گويد پرسيدم : ترتيل چيست ؟ فرمود:

﴿ 372 ﴾﴿حروف و كلمات آن را كاملا روشن ادا كن ، نه همچون خرماى خشكيده (يا ذرات شن ) آن را پراكنده كن ، و نه همچون شعر آن را با سرعت پشت سر هم بخوان ، به هنگام برخورد با عجائب قرآن توقف كنيد و بينديشيد و دلها را با آن تكان دهيد، و هرگز نبايد همت شما اين باشد كه به سرعت سوره را به پايان رسانيد (بلكه مهم انديشه و تدبر و بهره       گیری از قرآن است﴾﴿ص ــ 84 : ج ــ 15   

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : : د رآیۀ﴿50 ــ45 : 25

 ﴿ 373 ﴾﴿در حديثى از پيامبر گرامى اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مى خوانيم كه همه روز صبحگاهان اين جمله را مى فرمود:

الحمد لله الذى احيانا بعد ما اماتنا و اليه النشور

ستايش مخصوص خداوندى است كه ما را بعد از مرگ زنده كرد و حيات نوين بخشيد، و سرانجام به سوى او محشور خواهيم شد

﴿ص ــ  114: ج ــ  15

فرمود : : د رآیۀ﴿55 ــ 51: 25

 ﴿جهاد فكرى و تبليغاتى در برابر وسوسه هاى گمراهان و دشمنان حق از

است بزرگترين جهادهااست .وحتی ممکن است حدیث معروف پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) :

﴿﴿ 374 ﴾﴿  ﴿ ما از جهاد كوچك به سوى جهاد بزرگ بازگشتيم  

اشاره به همين جهاد وعظمت كار دانشمندان وعلما در تبليغ دين باشد

﴿ص ــ  122 : ج ــ  15

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : : د رآیۀ﴿ 67ــ 63: 25 .

﴿  375﴾﴿ روزى از كوچه اى عبور مى كردند جمعى از مردم را در يك نقطه مجتمع ديدند از علت آن سؤ ال كردند عرض كردند ديوانه اى است كه اعمال جنون آميز و خنده آورش مردم را متوجه خود ساخته پيامبر آنها را به سوى خود فرا خواند و فرمود: مى خواهيد ديوانۀ واقعى را به شما معرفى كنم ؟ همه خاموش بودند و با تمام وجودشان گوش مى دادند

 فرمود: كسى كه با تكبر و غرور راه مى رود و پيوسته به دو طرف خود نگاه مى كند، پهلوهاى خود را با شانه خود حركت مى دهد (غير از خود را نمى بيند و انديشه اش از خودش فراتر نمى رود) كسى كه مردم به خير او اميد ندارند و از شر او در امان نيستند ديوانه واقعى او است اما اين را كه ديد يد تنها يك بيمار است . ﴾﴿ص 149ــ 148 : ج ــ  15

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : : د رآیۀ﴿71 ــ68 : 25

  ﴿ ابن مسعود از پيامبر گرامى اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنين نقل مى كند عرض كردم : كدام گناه از همه گناهان بزرگتر است ؟

 ﴿  376﴾﴿   فرمود: اين كه براى خدا شبيهى قرار دهى در حالى كه او تو را آفريد، عرض كردم بعد از آن كدام گناه ؟

  فرمود: اينكه فرزند خود را از ترس اينكه مبادا با تو هم غذا شود به قتل برسانى !، باز عرض كردم بعد از آن كدام گناه ؟

   فرمود: اينكه به همسر همسايه ات خيانت كنى .

در اين هنگام خداوند تصديق سخن پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) را در اين آيه نازل کرد آیۀ 68 ﴾﴿ص ــ 157 : ج ــ  15

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : : د رآیۀ﴿ 71ــ 68: 25

﴿  377﴾﴿ دعا اسلحه مؤ من ، و ستون دين و نور آسمانها و زمين است﴾﴿ص ــ 175 : ج ــ  15  .

 

سورۀ شعرا 26

  پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 135ــ 123: 26 

﴿  378﴾﴿در حديثى از پيامبر اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مى خوانيم : كه روزى از گذرگاهى مى گذشت چشمش به قبه و بارگاهى افتاد كه مشرف  بر جاده بود، پرسيد: اين چيست ؟
ياران عرض كردند متعلق به يكى از انصار است ، حضرت كمى توقف كرد صاحب آن فرا رسيد و سلام كرد پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) صورت از او گرداند ...
مرد انصارى اين مطلب را با ياران خود در ميان گذاشت و گفت : به خدا سوگند من نظر رسول الله را نسبت به خودم ناخوش آيند مى بينم نمى دانم درباره من چه اتفاقى افتاده و من چه كرده ام ؟!
گفتند: پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) آن ساختمان مجلل تو را ديده و ناراحت شده .
مرد انصارى رفت و آن قبه و بارگاه را با خاك يكسان كرد، يكروز پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) آمد و آنرا ند يد، فرمود چه بر سر اين ساختمان كه اينجا بود آمد؟ جريان را عرض كردند:

آنحضرت  فرمود: هر بنائى در روز قيامت وبال صاحب آن است ، مگر مقدار كه انسان از آن ناگزير است !﴾﴿ص ــ 294 : ج ــ  15

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 166ــ 160: 6 2  

﴿ 379﴾﴿ بوى بهشت به مشام كسى كه مورد همجنس گرائى واقع مى شود نخواهد رسيد﴾﴿ص ــ  320: ج ــ  15

پیغمبر(صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 166ــ 160: 26

  ﴿ 380﴾﴿ كسى كه پسرى را از روى شهوت ببوسد  خداوند در روز قيامت لجامی از آتش بردهان او می زند﴾﴿ص ــ  320: ج ــ 15 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿227 ــ221 : 26

﴿چه كسى مى تواند انكار كند كه گاه يك شعر اخلاقى آنچنان در اعماق جان انسان نفوذ مى كند كه يك كتاب بزرگ و پر محتوا كار آنرا انجام نمى دهد.
آرى همانگونه كه در حديث معروف از پيامبر گرامى اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) نقل شده :

  ﴿ 381 ﴾﴿ بعضى از اشعار، حكمت است ، و پاره اى از سخنان ، سحر! گاهى اشعار غوغا به پا مى كند. ﴾﴿ص ــ 383 : ج ــ 15 

 

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿227 ــ221 : 26

       ﴿ 382 ﴾﴿ در حديثى از پيامبر اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مى خوانيم در مورد چنين اشعارى فرمود:   به آن كسى كه جان محمد (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) در دست قدرت او است ، با اين اشعار گوئى تيرهائى به سوى آنها پرتاب مى كنيد ﴾﴿ص ــ 383 : ج ــ 15    

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿227 ــ221 : 26

﴿  383﴾﴿  مؤ من با جان و شمشير و زبانش در راه خدا جهاد مى كند

﴿ص ــ 383 : ج ــ  15

سورۀ نمل 27

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 16ــ 15: 27

﴿ 384 ﴾﴿ ما پيامبران ارثى از خود به يادگار نمى گذاريم ، و آنچه از ما بماند بايد به عنوان صدقه در راه خدا مصرف شود  ﴾

﴿ص ــ  424: ج ــ 15 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 16ــ 15: 27

﴿ 385 ﴾﴿ پيامبران درهم و دينارى از خود بيادگار نگذاردند

﴿ص ـ7 42: ج ــ  15

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 40ــ 38: 27

﴿  ﴿ در حديثى از ابو سعيد خدرى از پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) چنين آمده است كه ابو سعيد مى گويد: من از معنى الذى عنده علم من الكتاب (كه در داستان سليمان آمده ) از محضرش سؤ ال كردم :

    ﴿ 386 ﴾﴿  فرمود: او وصى برادرم سليمان بن داود بود،

عرض كردم  ومن عنده علم الكتاب از چه كسى سخن مى گويد :

     فرمود:   او برادرم على بن ابيطالب است﴾﴿ص ــ  473: ج ــ15

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 85ــ82 : 7 2

﴿ 387 ﴾﴿ او به قدرى نيرومند است كه هيچكس به او نمى رسد و كسى از  دست او نمى تواند فرار كند، در پيشانى مؤ من علامت مى گذارد و مى نويسد مؤ من و در پيشانى كافر علامت مى گذارد و مى نويسد كافر! با او عصاى موسى و انگشتر سليمان است﴾﴿ص ــ 552 : ج ــ  15

      آیۀ   82 : 27 دابة الارض

احادیث شریف جلد شانزدهم

سورۀ قصص 28

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  17ــ 14 : 8 2

﴿  386﴾﴿در ساعت غفلت نماز نافله بجا آوريد و لو دو ركعت مختصر باشد.

 ﴿ص ــ 41 : ج ــ  16 تفریح وسرگرمی وشب نشینی ( ساعت غفلت ) تعبیر شده .

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  42ــ 38 : 8 2

﴿ 387 ﴾﴿در حديث معروف قد سى آمده است كه خداوندج مى فرمايد:    
 بزرگى رداى من است و عظمت لباسى است كه به قامت كبريائى من دوخته شده ، هر كس در اينها با من منازعه كند او را به دوزخ مى افگنم

 ﴾﴿ص ــ 89 : ج ــ 16 

سورۀ مبارک عنکبو ت 29

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 9 ــ  8: 9 2

﴿  388﴾﴿شخصى خدمتش آمد و عرض كرد: من به چه كسى نيكى كنم ؟               فرمود: به مادرت ، دوباره سؤ ال كرد: بعد از او به چه كسى ؟

     فرمود : به مادرت ، بار سوم سؤ ال كرد: بعد از او به چه كسى؟

  باز فرمود: به مادرت ! و در چهارمين بار توصيه پدر و سپس ساير بستگان را به ترتيب نزديكى آنها با انسان فرمود﴾﴿ص ــ 218 : ج ـ 16

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  9ــ 8 : 9 2

﴿ 389 ﴾﴿بهشت زير پاى مادران است﴾﴿ص ــ 218 : ج ــ  16  

راه بودن در برابر آنهامی توان    و تنها از طريق خضوع و همچون خاك

به بهشت برين راه يافت.

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 13 ــ  10: 9 2

﴿ 390 ﴾﴿كسى كه سنت بدى بگذارد، گناه آن سنت و گناه كسانى كه به آن عمل مى كنند بر او است ، بى آنكه از گناه عمل كنندگان چيزى كاسته شود﴾﴿ص ــ  224: ج ــ  16

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 13 ــ 10 : 9 2

﴿  391 ﴾﴿پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) با جمعى از ياران همراه بود سائلى آمد و تقاضاى كمك كرد كسى باو چيزى نداد، مردى پيشقدم شد و به او كمكى كرد، ديگران تشويق شدند، آنها نيز كمك كردند، در اينجا پيامبر فرمود :   كسى كه سنت نيكى بگذارد و ديگران به آن اقتدا كنند پاداش آن و از پاداش كسانى كه پيروى كردند براى او خواهد بود، بى آنكه از پاداش شان كاسته شود، و كسى كه سنت شرى بگذارد و به آن اقتدا كنند، گناه آن و از گناهان كسانى كه پيروى كرده اند بر او خواهد بود، بى آنكه از گناهان آنها كاسته شود﴾﴿ص ــ 225 : ج ــ  16

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 45 : 9 2

﴿  392﴾﴿كسى كه نمازش او را از فحشاء و منكر باز ندارد هيچ بهره اى از نماز جز دورى از خدا حاصل نكرده است﴾﴿ص ــ 286 : ج ــ  16

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  45 : 9 2

﴿ 393 ﴾﴿كسى كه اطاعت فرمان نماز نكند نمازش نماز نيست ، و اطاعت نماز آن است كه نهى آن را از فحشاء و منكر به كار بندد

﴿ص ــ 286 : ج ــ  16

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  45: 9 2

﴿  394 و در حديث سومى از همان بزرگوار چنين مى خوانيم : كه جوانى از انصار نماز را با پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) ادا مى كرد اما با اين حال آلوده گناهان زشتى بود اين ماجرا را به پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) عرضه داشتند:

فرمود : سرانجام نمازش روزى او را از اين اعمال پاك مى كند

 ﴿ص ــ 287 : ج ــ  16

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  45  : 9 2

﴿  395﴾﴿معاذ بن جبل نقل مى كند كه از  پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)  خدا پرسيدم : كدام عمل از همه اعمال برتر است ؟

.          فرمود : اينكه به هنگام مردن زبان تو به ذكر خداوند بزرگ مشغول باشد  ﴾﴿ص ــ 289 : ج ــ 16 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  45  : 9 2

﴿ 396 ﴾﴿  پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)  از ياران خود سؤ ال كرد: اگر بر در خانه يكى از شما نهرى از آب صاف و پاكيزه باشد و در هر روز پنج بار خود را در آن شستشو دهد، آيا چيزى از آلودگى و كثافت در بدن او مى ماند؟ در پاسخ عرض كردند: نه ،:

  نماز درست همانند اين آب جارى است ، هر زمان كه انسان:  فرمود

نمازى مى خواند گناهانى كه در ميان دو نماز انجام شده است از ميان مى

رود  . ﴾﴿ص ــ 290 : ج ــ  16

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  49ــ  46: 9 2

﴿  397﴾﴿ هيچكس حقيقت ايمان را به طور كامل درك نمى كند مگر  اینکه  (مراء) راترک گويد، هر چند حق با او باشد )

 ﴿ص ــ  310: ج ــ  16   

  مراء به معنی اظهار فضل وکمال است

 پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 49 ــ 46: 9 2

﴿ 398 ﴾﴿ هيچ گروهى پس از هدايت گمراه نشدند مگر اينكه از راه جدال و بحثهاى پرخاشگرانه و برتري جويانه ، كه حقيقت در آن دنبال نمى شود وارد شدند  ﴾﴿ص ــ 311 : ج ــ  16

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 60 ــ  5: 9 2

﴿  399﴾﴿ در بهشت غرفه هائى است آنقدر شفاف كه بيرونش از درون ، و درونش از بيرون ديده مى شود كسى برخاست عرض كرد: اين غرفه ها از آن كيست اى رسول خدا؟

  فرمود :   اينها براى كسى است كه سخن خود را پاكيزه كند، گرسنگان را سير نمايد، و روزه بسيار بگيرد و در دل شب ، هنگامى كه مردم در خوا بند ، براى خدا نماز بخواند﴾﴿ص ــ  330: ج ــ  16

سورۀ مبارک روم 30

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 19 ــ 17 : 30

﴿  400﴾﴿ هر كس دو آيه فوق و آيه ما بعد از آن را صبحگاهان بخواند آنچه را در روز از او فوت مى گردد جبران خواهد كرد، و هر كس آن را در آغاز شب بخواند آنچه را در شب از او فوت شود جبران خواهد كرد

﴿ص ــ 384 : ج ــ  16

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 25 ــ 23 : 30

﴿ 401  ﴾﴿ در حديثى از پيامبر گرامى اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) مى خوانيم كه بعد ازجنگ احد به   دختر جحش فرموددائی تو حمزه شهیدشداوگفت انا لله و اناالیه راجعون من اجر اين مصيبت را از خدا مى خواهم .

باز به او فرمود برادرت نيز شهيد شد، ديگر بارانا للّه گفت و اجر   و پاداش خود را از خدا خواست .  اما همین که  خبر شهادت همسرش را به او داد دست بر سر گذاشت و فرياد كشيد .

    یغمبر(صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :  هيچ چيز براى زن همانند همسر نيست﴾﴿ص ــ 407 : ج ــ  16

 پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود :د رآیۀ﴿  29ــ  26: 30

﴿  402﴾﴿هر قنوتى در قرآن به معنى اطاعت است

﴿ص ــ 410 : ج ــ  16

ضمنا بايد توجه داشت قانت ازمادۀ قنوت دراصل به معنی 

   ملازمت اطاعت توام با خضوع است.

پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 32ــ  30: 30

﴿ 403 ﴾﴿هر نوزادى بر فطرت اسلام و دين خالى از شرك متولد مى شود و رنگهائى همچون يهوديت و نصرانيت انحرافى از طريق پدر و مادر به آنها القا مى شود﴾﴿ص ــ 429 : ج ــ 16 

 

احادیث شریف جلد هفدهم

سورۀ مبارک لقمان 31

{{{{

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 9 ــ 6 : 31  

﴿  404﴾﴿آموزش دادن كنيزان خواننده ، و خريد و فروش آنها حرام است و درآمدى كه از اين راه به دست مى آيد نيز حرام است ، گواه اين مطلب چيزى است كه خداوند دركتابش فرموده:

وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشترِى لَهْوَ الْحَدِيثِ آیۀ 6 ﴾﴿ص ــ  13: ج ــ 17 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 9 ــ 6 : 31

﴿  405﴾﴿ شيطان اولين كسى بود كه غنا خواند﴾﴿ص ــ 20 : ج ــ  17

واما لَهْوَ الْحَدِيثِ آیۀ 6 سخنان باطل وبیهوده :

       مفهوم وسيع و گسترده اى دارد كه هر گونه سخنان يا آهنگهاى        

سرگرم كننده و غفلت زا را كه انسان را به بيهودگى يا گمراهى مى كشاند در بر مى گيرد، خواه از قبيل غنا ( به زیرمثل غیاب) و الحان وخواه

آهنگهاى شهوت انگيز و هوس آلود باشد، وخواه سخنانی که که نه ازطریق

آهنگ ، بلكه از طريق محتوى انسان رابه بيهودگى و فساد، سوق مىدهد.  و يا از هر دو طريق ، چنانكه در تصنيفها و اشعار عاشقانه خوانندگان معمولى است كه هم محتوايش گمراه كننده است و هم آهنگش.

 

پیغمبر  (صلى الله عليه و آله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 9 ــ 6 : 31

﴿  406﴾﴿تعليم زنان خواننده حلال نيست ، و همچنين خريد و فروش اين كنيزان ، و چيزى كه در مقابل آن گرفته مى شود نيز حرام است

﴿ص ــ 21 : ج ــ  17

یغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 9 ــ 6 : 31

﴿ 407 ﴾﴿غنا روح نفاق را در قلب پرورش مى دهد همانگونه كه آب گياهان را﴾﴿ص ــ 22 : ج ــ  17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 15 ــ 12 : 31

﴿ 408 ﴾﴿به حق مى گويم كه لقمان پيامبر نبود، ولى بنده اى بود

كه بسيار فكر ميكرد، ايمان و يقينش عالى بود، خدا را دوست مى داشت ، و خدا نيز او را دوست داشت ، و نعمت حكمت بر او ارزانى فرمود...

 ﴿ص ــ 44 : ج ــ  17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 19 ــ 16 : 31

﴿ 409 ﴾﴿كسى كه از روى غرور و تكبر، روى زمين راه رود زمين ، و كسانى كه در زير زمين خفته اند، و آنها كه روى زمين هستند ،همه او را لعنت مى كنند ﴾﴿ص ــ 57 : ج ــ  17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿19  ــ 16 : 32

﴿ 410 ﴾﴿پيامبر از راه رفتن مغرورانه و متكبرانه نهى كرد و فرمود: كسى كه لباسى بپوشد و با آن كبر بورزد، خداوند او را در كنار دوزخ به قعر زمين مى فرستد﴾﴿ص ــ 57 : ج ــ  17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 19 ــ 16 : 31

﴿  411﴾﴿اين ديوانه نيست ، مى خواهيد ديوانه واقعى را به شما معرفى كنم

 عرض كردند آرى اى رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلّم)!

  فرمود: ديوانه واقعى كسى است كه متكبرانه گام بر مى دارد، دائما به

پهلوهاى خود نگاه مى كند، پهلوهاى خود را به همراه شانه ها تكان مى دهد   (و كبر و غرور از تمام وجود او مى بارد).

  این دیوانۀ واقعی است اما آنکه دیدید بیمار است .ا

﴿ص ــ 58 : ج ــ  17

 پیغمبر (صلى الله عليه وآله وسلّم)  فرمود : د رآیۀ﴿ 19 ــ 16 : 31

﴿ 412 ﴾﴿شخصى نزد پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) آمد، عرض كرد يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)   مرا سفارش كن ،!

فرمود: برادر مسلمانت را با روى گشاده ملاقات كن

﴿ص ــ 60 : ج ــ 17

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 19 ــ 16 : 31

﴿  413﴾﴿در روز قيامت چيزى برتر و بالاتر از حسن خلق در ترازوى عمل كسى نهاده نمى شود﴾﴿ص ــ 60 : ج ــ   17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 19 ــ 16 : 31

﴿ 414 ﴾﴿بيشترين چيزى كه سبب مى شود امت من به خاطر آن وارد بهشت شوند تقواى الهى و حسن خلق است﴾﴿ص ــ  60: ج ــ  17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 24ــ  20: 31                                                        

   بعضی نعمت ظاهر راچیزی می دانند که برای هیچکس                       

قابل انکار نیست همچون آفرینش وحیات وانواع روزیها.

            ونعمتهای باطن رااشاره به اموری می دانند که بدون دقت ومطالعه قابل درک نیست مانند بسیاری ازقدرتهای روحی وغرائز سازنده   .

﴿  415﴾﴿ ابن عباس از آن حضرت (صلى الله عليه وآله وسلّم)دراین زمینه سوال کرد :

    فرمود : ابن عباس ! نعمت ظاهراسلام است ، و آفرينش كامل و منظم تو

  بوسيله پروردگار، و روزى هائى كه به تو ارزانى داشته . و اما نعمت باطن ، پوشاندن زشتيهاى اعمال تو و رسوا نكردنت در برابر مردم است  .

﴿ص ــ  65: ج ــ  17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  24ــ  20: 31

﴿  416﴾﴿بعد از من فتنه اى تاريك و ظلمانى خواهد بود تنها كسانى از آن رهائى مى يابند كه به عرو ة الوثقى چنگ زنند، عرض كردند: اى رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلّم)عروة الوثقى چيست ؟

 فرمود: ولايت سيد اوصياء است.

عرض كردند يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) سيد اوصياء كيست ؟ فرمود: امير مؤ منان.

عرض كردند امير مؤ منان كيست ؟

 فرمود : مولاى مسلمانان و پيشواى آنان بعد از من ،.

باز براى اينكه پاسخ صريحترى بگيرند عرض كردند او كيست ؟

 فرمود: برادرم على بن ابى طالب (عليه السلام) ﴾﴿ص ــ 68 : ج ــ 17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 32 ــ 31 : 31

﴿ 417 ﴾﴿ايمان دو نيمه است ، نيمه اى صبر و نيمه اى شكر

﴿ص ــ  86 : ج ــ   17

 و يا اشاره به اين است كه براى درك آيات با عظمت الهى در پهنه آفرينش ‍ انگيزه اى لازم است ، همچون شكر منعم تواءم با صبر و شكيبائى براى دقت و كنجكاوى هر چه بيشتر.

 

سورۀ مبارک الم  سجده 32

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 20 ــ 15 : 32

﴿  418﴾﴿ خدا ج مى فرمايد: من براى بندگان صالحم نعمتهائى فراهم كرده ام كه هيچ چشمى نديده و هيچ گوشى نشنيده ، و بر فكر كسى نگذشته است﴾﴿ص ــ 149 : ج ــ 17 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 20 ــ 15 : 32

چنين نقل شده كه در غزوۀ تبوک  معاذ بن جبل از    ﴿ 419﴾﴿  خدمت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) بودم ، گرما همه را سخت  ناراحت كرده بود و هر كس به گوشه اى پناه مى برد، ناگهان ديدم  

كه پيامبر (صلى اللّه عليه و آله وسلم) ازهمه به من نزدیک تر است ، خدمتش رفتم عرض کردم : ای رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلّم) !  

 عملى به من بياموز كه مرا وارد بهشت  كند، و از آتش دوزخ دور سازد .
فرمود: سؤ ال بزرگى كردى ، اما پاسخ آن براى كسى كه خدا بر او آسان كرده است مشكل نيست سپس افزود: خدا را پرستش ‍ كن و

 چيزى را شريك او قرار نده نمازهاى واجب را انجام ده و زكات واجب

 ـ حق مستمندان - را اداء كن و ماه رمضان را روزه بگير

بعد فرمود: و اگر  بخواهى از ابواب خيرات به تو خبر مى دهم عرض كردم اى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلّم) بفرمائيد.

    فرمود : روزه، سپرى است در برابر آتش و انفاق ، در راه خدا كفاره گناهان است ، و قيام انسان در دل شب براىخشنودى خدا ج . سپس آيۀ تَتَجَافى جُنُوبُهُمْ   ( آیۀ 16 فوق ) را قرائت فرمود

﴿ص ــ 156 : ج ــ17

   

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 25 ــ 23 : 32

﴿ 420 ﴾﴿صبر در برابر ايمان همچون سر است در مقابل تن

﴿ص ــ  171: ج ــ  17

سورۀ مبارک احزاب 33

{{{{

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 6 ــ 4 : 33

﴿  421﴾﴿من از هر مؤ منى نسبت به او اولى هستم ، كسى كه مالى از خود

    بگذارد براى وارث او است ، و كسى كه بدهكار از دنيا برود و يا فرزند و عيالى بگذارد كفالت آنها بر عهده من است﴾﴿ص ــ 20 : ج ــ 17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 25 ــ 21 : 33

﴿  422﴾﴿تمام ايمان در برابر تمام كفر قرار گرفت

﴿ص ــ 250 : ج ــ  17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 25 ــ 21: 33

﴿  423﴾﴿اكنون ديگر ما با آنها مى جنگيم و آنها قدرت جنگ نخواهند داشت﴾﴿ص ــ 251 : ج ــ 17 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 25 ــ 21 : 33

﴿  424﴾﴿بر تو باد كه قرآن را تلاوت كنى و خدا ج را بسيار ياد نمائى كه اين سبب مى شود كه در آسمانها (فرشتگان ) ياد تو كنند و نورى است براى تو در زمين﴾﴿ص ــ 265 : ج ــ17   

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 25 ــ  21: 33

﴿  425﴾﴿آيا بهترين اعمال و پاكيزه ترين كارهاى شما را نزد پروردگار به شما بگويم ؟، عملى كه برترين درجه شما است ، و بهتر از دينار و درهم ، و حتى بهتر از جهادو شهادت در راه خدا است ؟ عرض كردند: آرى ، فرمود: خدا را بسيار ياد كردن﴾﴿ص ــ 266 : ج ــ 17 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 25 ــ 21 : 33

﴿ 426 ﴾﴿ به سوى باغهاى بهشت بشتابيد .
ياران عرض كردند:  باغهاى بهشت چيست ؟
فرمود: مجالس ذكر است . ﴾﴿ص ــ 266 : ج ــ 17 

منظور جلساتى است كه در آن علوم اسلامى احيا شود و بحثهاى آموزنده و تربيت كننده مطرح گردد، انسانها در آن ساخته شوند و گنهكاران پاك گردند و به راه خدا آيند.

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 35 : 33

﴿  427﴾﴿ هنگامى كه مرد همسرش را شبانگاه بيدار كند و هر دو وضو بگيرند و نماز (شب ) بخوانند از مردان و زنانى خواهند بود كه بسيار ياد خدا مى كنند. ﴾﴿ص ــ312  : ج ــ17   

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  40 : 33

﴿ 428 ﴾﴿حلال من تا روز قيامت حلال است و حرام من تا روز قيامت حرام﴾﴿ص ــ 342 : ج ــ 17 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  40 : 33

     ﴿  429﴾﴿ تو نسبت به من ، به منزله هارون نسبت به موسى هستى ، جز اينكه بعد از من پيامبرى نيست ﴾﴿ص ــ 342 : ج ــ 17 

           ( بنابر اين تو همه منصبهاى هارون را نسبت به موسى دارى جز نبوت)

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  44ــ 41: 33

﴿ 430 ﴾﴿ از آن حضرت پرسيدند:  كداميك از بندگان در روز قيامت مقامشان از همه برتر است؟  

فرمود: آنها كه خدا ج را بسيار ياد مى كنند .

ابو سعيد مى گويد: عرض كردم يا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلّم)
آيا چنين كسانى حتى از جنگجويان راه خدا والامقامترند؟ !

فرمود:  اگربا شمشیرش آنقدر بر پيكر كفار و مشركين بزند كه شمشيرش بشكند و با خون رنگين شود آنها كه ياد خدا بسيار مى كنند از او برترند
﴾﴿ص ــ 352 : ج ــ 17

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 44 ــ41 : 33

﴿  431﴾﴿آن كس كه خدا زبانى به او داده كه به ذكر پروردگار مشغول است

خير دنيا و آخرت به او داده شده است﴾﴿ص ــ 357 : ج ــ 17 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 54 ــ53 : 33

﴿  432﴾﴿حقوق ميهمان آنست كه او را تا در خانه بدرقه كنى

﴿ص ــ 408ــ407 : ج ــ 17   

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 58 ــ56 : 33

 

﴿ 433 ﴾﴿هرگز بر من صلوات ناقص نفرستيد! عرض كردند: صلوات ناقص ‍ چيست ؟

 فرمود: اينكه فقط بگوئيد اللهم صل على محمد. و ادامه ندهيد ،

         بلكه  بگوئيد:   اللهم صل على محمد و آل محمد .

﴿ص ــ 420ــ419 : ج ــ 17 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  71ــ 69: 33

﴿  434﴾﴿ايمان هيچ بنده اى از بندگان خدا به راستى نمى گرايد مگر اينكه قلبش ‍ مستقيم گردد، و قلبش مستقيم نمى شود مگر اينكه زبانش درست شود﴾﴿ص ــ 448 : ج ــ  17

 

احادیث شریف جلد هجد هم

 

سورۀ مبارک سبا 34

{{{{ {{{{          

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 42 ــ 39: 34

﴿  435﴾﴿ در هر شب منادى آسمانى ندا ميدهد بزائيد براى مردن ! و منادى ديگرى ندا ميدهد بنا كنيد براى ويرانى !

و منادى ندا ميدهد خداوندا! براى آنها كه انفاق ميكنند عوضى قرار ده .
و منادى ديگرى ندا ميكند خداوندا! براى آنها كه امساك ميكنند تلفى قرار ده !
و منادى ديگرى مى گويد: اى كاش مردم آفريده نمي شدند!

 و منادى ديگرى صدا ميزند اى كاش اكنون كه آفريده شدند، انديشه ميكردند كه براى چه آفريده شده اند؟. ﴾﴿ص ــ  122: ج ــ  18

(منظورازاین منادیها که ندا می دهند فرشتگان اند کهفرمانخدا تدبیر امور این عالم رامی کنند .)

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)  فرمود  د رآیۀ﴿ 42 ــ39 : 34

 ﴿  435﴾﴿كسى كه يقين به عوض و جانشين داشته باشد در انفاق كردن سخاوت مند خواهد بود﴾﴿ص ــ 122 : ج ــ  18

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 42 ــ 39: 34

﴿  437﴾﴿هر كار نيكى به هر صورت باشد صدقه و انفاق در راه خدا محسوب

ميشود( و منحصر به انفاقهاى مالى نيست﴾﴿ص ــ 126 : ج ــ  18

سورۀ مبارک فاطر 35

{{{{

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 3 ــ1 : 35

﴿  438﴾﴿منظور صورت زيبا، و صداى زيبا، و موى زيبا است  

﴿ص ــ 169 : ج ــ 18 

    منظوراز آیۀ 1 يَزِيدُ فى الخَْلْقِ مَا يَشاءُ

اوهرچه بخواهد درآ فرینش می افزاید

   هم آفرینش فرشتگان و هم سا یر افزایشهای که درآفرینش موجودات صورت می گیرد درخود جمع دارد

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  ــ : 35

﴿ 439 ﴾﴿قرآن را با صداى زيبا زينت بخشيد، چرا كه صداى خوب بر زيبائى قرآن مى افزايد، سپس اين آيه را تلاوت فرمود يَزِيدُ فى الخَْلْقِ مَا يَشاءُ  ﴾﴿ص ــ  170: ج ــ  18

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  10ــ 8: 35

﴿  440﴾﴿يكى از اصحاب عرض كرد يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)

 ای رسول  خدا ج ! چگونه پروردگار مرد گان را زنده ميكند و نشانه و نمونۀ آن در جهان   خلقت چيست ؟  
پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود:   آيا از سرزمين قبيله ات گذر نكرده اى در حالى كه خشك و مرده بوده ، و سپس از آنجا عبور كنى

 در حالى كه از خرمى و سرسبزى گوئى به حركت در آمده ؟
(صلى الله عليه وآله وسلّم) : گفتم آرى اى پيامبر
 فرمود: اينگونه خداوند مردگان را زنده ميكند و اين نمونه و نشانه او   درآفرينش ‍ است ﴾﴿ص ــ 192 : ج ــ 18 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 10 ــ 8: 35

﴿  441﴾﴿ پروردگار شما همه روز مى گويد: منم عزيز و هر كس عزت دو جهان خواهد بايد اطاعت عزيز كند﴾﴿ص ــ 193 : ج ــ 18 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  12ــ11 : 35

﴿  442﴾﴿ انفاق در راه خدا و صله رحم خانه ها را آباد، و عمرها را طولانى مى كند ﴾﴿ص ــ 208 : ج ــ  18

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  12ــ11 : 35

﴿ 443 ﴾﴿ كسى كه دوست دارد رزقش افزون ، و اجلش بتاخير افتد صله رحم بجا آورد﴾﴿ص ــ 208 : ج ــ 18 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 12 ــ 11: 35

﴿ 444 ﴾﴿ اى مسلمانان از زنا بپرهيزيد كه شش پيامد سوء دارد: سه چيز در

   دنيا، و سه چيز در آخرت ، اما آن سه كه در دنيا است بهاء ونورا

   نيت را از انسان مى برد، فقر و تنگدستى ببار مى آورد، و از عمر انسان مى كاهد ﴾﴿ص ــ 208 : ج ــ 18 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 23 ــ19 : 35

﴿ 445 ﴾﴿ در حديث معروفى آمده است كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) در روز جنگ بدر دستور داد اجساد كفار را بعد از پايان جنگ در چاهى بيفكنند، سپس آنها صدا زد وفرمود:   آيا شما آنچه را كه خدا و رسولش وعده داده بود به حق يافتيد؟ من كه آنچه را خداوند به من وعده داده بود به حق يافتم . ﴾﴿ص ــ  233: ج ــ  18

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿  23ــ19 : 35

﴿  446﴾﴿ به دیگران فرمود : شما سخنان مرا از آنها بهتر نمى شنويد، چيزى كه هست آنها توانائى پاسخگوئى راندارند. ﴾﴿ص ــ 233 : ج ــ 18 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 30 ــ 29: 35

﴿  447﴾﴿ مردى خدمت رسول خدا عرض كرد: چرا من مرگ را دوست ندارم ؟!
فرمود: آيا مال و ثروتى دارى ؟ عرض كرد آرى .

 فرمود: آنرا پيش از خودت بفرست ، عرض كرد نمى توانم !
 فرمود: قلب انسان همراه اموال او است ، اگر آن را پيش ‍ ازخود بفرستد،

   دوست دارد به آن ملحق شود، و اگر آن را نگهدارد دوست دارد همراه آن بماند. ﴾﴿ص ــ 252 : ج ــ 18 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 30 ــ 29: 35

﴿ 448 ﴾﴿ منظور مقام شفاعت است كه به آنها داده مى شود تا در باره كسانى كه در دنيا به آنها خوبى كرده اند ولى بر اثر اعمالشان مستحق عذابند شفاعت كنند﴾﴿ص ــ 253 : ج ــ  18

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 38 ــ 36: 35

﴿  449﴾﴿ هنگامى كه روز قيامت شود منادى ندا كند انسانهاى شصت ساله كجا هستند؟ اين همان عمرى است كه خداوند در باره آن فرموده : آيا ما شما را به مقدارى كه افراد متذكر شوندعمر نداديم ؟ ﴾﴿ص ــ 277 : ج ــ 18 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 45: 35

﴿  450﴾﴿ خداوند عز و جل فرموده : اى فرزند آدم به وسيله اراده و خواست

من است كه تو مختار آفريده شده اى ، و مى توانى هر چه را بخواهى براى خودت بخواهى ، و به اراده من تو صاحب اراده شده اى كه مى توانى هر چه را بخواهى براى خويشتن اراده نمائى ، با نعمتهائى كه به تو دادم نيرو پيدا كرده اى و مرتكب معصيت من شدى ، و با قدرت و عافيت من توانستى فرايض مرا انجام دهى ، بنا بر اين من نسبت به حسنات

تو  از خودت اولى هستم ، و تو نسبت به گناهانت از من اولى هستى ، پيوسته خيرات از سوی من به  وسيله نعمتهائى كه به تو داده ام واصل ميشود و همواره شر و بدى از سوى تو به خودت به خاطر جناياتت مى رسد... من هرگز از انذار و اندرز تو فروگذار نكرد م ، و به هنگام غرور

  و غفلت تو را فورا مورد مجازات قرار ندادم  (بلكه فرصت كافى براى توبه و اصلاح در اختيار تو گذاردم ) سپس پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود اين همانست كه خدا ج مى فرمايد:

        وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاس بِمَا كسبُوا مَا تَرَك عَلى ظهْرِهَا مِن دَابَّةٍ   ( آیۀ  فوق 45)﴾﴿ص ــ 304 : ج ــ  18

سورۀ یس   36

{{{{

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿12 ــ 11: 36

﴿  451﴾﴿ رسول خدا وارد زمين بى آب و علفى شد، به يارانش فرمود: هيزم بياوريد، عرض كردند: اى رسول خدا! اينجا سرزمين خشكى است كه هيچ هيزم در آن نيست ، فرمود: برويد، هر كدام هر مقدار ميتوانيد جمع كنيد، هر يك از آنها مختصر هيزم يا چوب خشكيده اى با خود آورد، و همه را پيش روى پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) روى هم ريختند (شعله اى در آن افكند و آتشى عظيم از آن زبانه كشيد) سپس پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمود: اينگونه گناهان (كوچك ) روى هم متراكم مى شوند (و شما براى تك تك آنها اهميتى قائل نيستيد!) سپس فرمود: بترسيد از گناهان كوچك كه هر چيزى طالبى دارد، و طالب آنها آنچه را از پيش فرستادند، و آنچه را از آثار باقى گذاشته اند مى نويسد و همه چيز را در كتاب مبين ثبت كرده ﴾﴿ص ــ  334: ج ــ  18

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 12ــ 11: 36

﴿ 452 ﴾﴿  آثار شما (گامهاى شما به سوى مسجد) در نامه اعمالتان نوشته خواهد شد (و پاداش خواهيد گرفت ) هنگامى كه بنو سلمه اين

سخن را شنيدند صرفنظر كردند و در جاى خود ماندند.

﴿ص ــ 335 : ج ــ 18 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿30 ــ 20: 36

﴿  453﴾﴿پيشگامان امتها سه نفر بودند كه هرگز حتى به اندازه يك چشم به هم زدن به خدا كافر نشدند: على بن ابى طالب ، و صاحب يس (حبيب نجار) و مؤ من آل فرعون ، آنها پيامبر زمان خود را (قولا و عملا) تصديق كردند و على برترين آنهاست﴾﴿ص ــ 366 : ج ــ  18

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿30 ــ 20: 36

   ﴿ 454 ﴾﴿ تصديق كنند گان انبيا سه كس ‍ بودند حبیب نجار  مؤ من آل يس كه صدا زد اى قوم من ! از فرستاد گان خدا تبعيت كنيد،و حزقیل   مؤ من آل فرعون كه (به هنگام دفاع از موسى در برابر توطئه كه از سوى فرعونيان ترتيب داده شده بود) گفت : آیا مردی را می خوا قتل

  خواهيد به قتل برسانيد كه مى گويد: پروردگار من الله است ؟! و على بن ابی طالب که برترین آنهاست﴾﴿ص ــ 366 : ج ــ  18

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿53 ــ 48: 36

﴿ 455 ﴾﴿در روايات اسلامى از پيغمبر گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) آمده است كه اين صيحه آسمانى آنچنان غافلگيرانه است كه دو نفر در حالى كه پارچه اى را گشوده اند و مشغول معامله اند پيش از آنكه آن را برچينند و بپيچند جهان پايان مييابد! و كسانى هستند كه در آن لحظه لقمه غذا از ظرف برداشته اما پيش از آنكه به دهان آنها برسد

   صيحه آسمانى فرا ميرسد و جهان پايان مى يابد، كسانى هستند كه مشغول تعمير و گل مالى حوضند تا چهار پايان را سيراب كنند پيش از آنكه چهار پايان سيراب شوند قيامت بر پاميشود!

﴿ص ــ 407 : ج ــ  18

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 58ــ 54: 36

﴿  456﴾﴿در روايتى از پيغمبر گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم ) آمده است : در همان حال كه بهشتيان غرق در نعمتهاى بهشتى هستند نورى بر بالاى سر آنها آشكار ميشود، نور لطف خداست كه بر آنها پرتو افكنده ، ندائى برميخيزد كه سلام بر شما اى بهشتيان و اين همان است كه در قرآن آمده :   سلَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍ رَّحِيمٍ( آیۀ 58))

اينجاست كه نظر لطف خداوند چنان آنها را مجذوب ميكند كه از همه چيز جز او غافل ميشوند، و همه نعمتهاى بهشتى را در آن حال به دست فراموشى مى  سپارند، و اينجاست كه فرشتگان از هر درى بر آنها وارد ميشوند و می گويند درود بر شما﴾﴿ص ــ  419: ج ــ  18

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿68 ــ 63: 36

﴿ 457 ﴾﴿يكى از پنج چيزى را كه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به ابو ذر توصيه فرمود همین بود که دوران جوانی قبل از پیری غنیمت

  بشمار﴾﴾﴿ص ــ 437 : ج ــ  18

  ﴿ 458 ﴾﴿ پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت بشمر، جوانيت را قبل از پيرى ، و سلامتت را قبل از بيمارى ، و بى نيازيت را قبل از فقر، و زندگيت قبل از مرگ ، و فراغت خاطر را قبل از گرفتارى

 ﴾﴿ص ــ 437 : ج ــ  18

 

احادیث شریف جلد نؤزدهم

 

سورۀ صافات 37

 

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ ــ : 37

 

﴿ 459 ﴾﴿اگر شياطين قلوب فرزندان آدم را احاطه نكنند مى توانند به جهان ملكوت نظر افكنند .! ﴾﴿ص ــ 98 : ج ــ  19

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 113ــ 111: 37

﴿  460﴾﴿ اى بنى هاشم نكند در روز قيامت مردم با اعمالشان به سراغ من بيايند و شما با انساب و پيوند خويشاونديتان ! (آنها پيوند مكتبى داشته باشند و شما پيوند جسمانی . ﴾﴿ص ــ 131 : ج ــ  19

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 148ــ 139: 37

﴿ 461 ﴾﴿ هيچ قومى اقدام به قرعه (به هنگام بن بست كامل ) نكردند در حا لى كه كار خود را به خدا واگذار كرده باشند مگر اينكه قرعه به واقعيت اصابت مى

كند و حق آشكار مى شود﴾﴿ص ــ 167 : ج ــ  19

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 182ــ 178: 37

﴿  462﴾﴿ كسى كه مى خواهد در روز قيامت اجر و پاداش او با پيمانه بزرگ و كامل داده شود بايد آخرين سخنش در هر مجلسى كه مى نشيند اين بوده باشد سبْحَنَ رَبِّك رَب الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ( 180))
               وَ سلَمٌ عَلى الْمُرْسلِينَ( 18) 

               وَ الحَْمْدُ للَّهِ رَب الْعَلَمِينَ( 182)

﴿ص ــ 198: ج ــ 19

سورۀ ص 38

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿7 ــ4 : 38

﴿ 463 ﴾﴿ هنگامى كه رسول خدا دعوتش را آشكار كرد سران قريش نزد ابوطالب آمدند و گفتند اى ابوطالب فرزند برادرت ما را سبك مغز مى خواند، و به خدايان ما ناسزا مى گويد، جوانان ما را فاسد نموده ، و در جمعيت ما تفرقه افكنده است اگر اين كارها به خاطر كمبود مالى است ما آنقدر مال براى او جمع آورى مى كنيم كه ثروتمند ترين مرد قريش شود، و حتى حاضريم او را به رياست برگزينيم .
ابوطالب اين پيام را به رسول الله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) عرض ‍ كرد: پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) فرمود: اگر آنها خورشيد را در دست راست من و ماه را در د ست چپ من بگذارند من به آن تمايل ندارم ، ولى (به جاى اين همه وعده ها) يك جمله ، با من موافقت نمايند تا در سايه آن بر عرب حكومت كنند، و غير عرب نيز به آئين آنها درآيند، و آنها سلاطين بهشت خواهند بود!.
ابوطالب اين پيام را به آنها رسانيد، آنها گفتند: حاضريم به جاى يك جمله ده جمله را بپذيريم (كدام جمله منظور تو است ؟ .
پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) به آنها فرمود: تشهدون الا لا اله الا الله و انى رسول الله : گواهى دهيد كه معبودى جز الله نيست و من رسول خدا هستم .
آنها (از اين سخن سخت وحشت كردند و) گفتند: ما 360 خدا را رها كنيم تنها به سراغ يك خدا برويم ؟ چه چيز عجيبى ؟! (آنهم خدائى كه هرگز ديده نمى شود!).
در اينجا آيات زير نازل شد :  

 وَ عجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنهُمْ وَ قَالَ الْكَفِرُونَ هَذَا سحِرٌ كَذَّابٌ

( آیۀ 4 : 38فوق )

آنها تعجب كردند كه چرا پيامبر انذار كننده اى از ميان آنها برخاسته ، و كافران گفتند: اين ساحر دروغگوئى است !)

همين معنى در تفسير مجمع البيان با تفاوت مختصرى نقل شده و در آخر آن آمده است : پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) در حالى كه اشك از چشمانش جارى بود فرمود اى عمو! اگر اينها خورشيد را در دست راست من و ماه را در دست چپم قرار دهند تا دست از اين سخن بردارم هرگز چنين نخواهم كرد، مگر اينكه اين سخن را در جامعه نفوذ دهم ، و يا در راه آن كشته شوم ، هنگامى كه ابوطالب اين سخن را شنيد عرض كرد به دنبال برنامه خود باش به خدا سوگند كه من هرگز دست از يارى تو بر نخواهم داشت . ﴾﴿ص ــ 214 : ج ــ  19

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 29ــ26 : 38

﴿ 464 ﴾﴿ اى مردم ! وحشتناكترين چيزى كه از ناحيه آن بر شما مى

   ترسم دو چيز است : پيروى از هوا و آرزوهاى دور و دراز است ، اما پيروى هوا شما را از حق باز مى دارد، و آرزوهاى دور و دراز قيامت را به دست فراموشى مى سپارد﴾﴿ص ــ 264 : ج ــ  19

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 33ــ 30: 38

﴿ 465 ﴾﴿خير و خوبى به پيشانى اسب تا روز قيامت بسته شده است .

﴾﴿ص ــ 273 : ج ــ  19

 پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿40 ــ 34: 38

﴿ 466 ﴾﴿شنيده ايد خداوند چه اندازه از ملك و حكومت به سليمان داد؟ با اين حال اينهمه مواهب جز بر خشوع او نيفزود، به گونه اى كه حتى از

شدت خشوع و ادب چشم به آسمان نمى انداخت .

 ﴿ص ــ 290 : ج ــ 19 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿70 ــ 65: 38

﴿ 467 ﴾﴿از طرق اهل سنت  و شيعه نقل شده مى خوانيم كه پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم   از يكى از  يارانش پرسيد: آيا مى دانى فرشتگان عالم بالا در چه چيز بحث و گفتگو مى كنند ؟!
عرض كرد: نه .
فرمود:   آنها در مورد  كفارات (كارهائى كه گناهان را جبران مى كند) و درجات    (آنچه بر درجات انسان مى افزايد) به گفتگو پرداختند: اما كفارات وضوى پر آب در سرماى زمستان گرفتن ، و به سوى نماز جماعت گام برداشتن ، و انتظار نمازى بعد از نماز ديگر كشيدن است ، و اما درجات ، بسيار سلام كردن و اطعام طعام نمودن ، و نماز در شب به هنگامى كه چشم مردم در خواب است باشد.

﴿ص ــ332  : ج ــ  19

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 88ــ 84: 38

﴿ 468 ﴾﴿ متكلف سه نشانه دارد:

 ـــ   پيوسته با كسانى كه مافوق او هستند نزاع و پرخاشگرى مى كند،

 ـــ   و به دنبال امورى است كه به آن هرگز نمى رسد،

  ـــ  و سخن از مطالبى  میگويد كه از آن آگاهى ندارد.

 ﴿ص ــ 353 : ج ــ  19

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 88ــ 84: 38

﴿ 469 ﴾﴿ وهم درحدیث دیگر ازوصایای پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) به حضرت علی (رض) می خوانیم:

 سه نشانه دارد :((متكلف ))  
  ــ در حضور تملق مى گويد

 
  ــ  در غياب غيبت مى كند .
و به هنگام مصيبت زبان به شماتت مى گشاید. ـــ 

﴿ص ــ  353: ج ــ 19 

سورۀ زمر 39

 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 3ــ 1: 39

﴿ 470 ﴾﴿ مردى خدمت پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم)  آمد و عرض كرد:

اى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) ما اموال خود را به ديگران مى بخشيم تا اسم و رسمى در ميان مردم پيدا كنيم آيا پاداشى داريم ؟

فرمود نه .
مجددا عرض كرد: گاهى هم براى اجر الهى و هم به دست آوردن نام مى بخشيم آيا پاداشى داريم ؟

 پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلّم)   فرمود: خداوند ج چيزى را قبول نمى كند مگر اينكه خالص براى او باشد، سپس اين آيه را تلاوت كرد:

أَلا للَّهِ الدِّينُ الخَْالِص... آیۀ 3  : 39فوق :

﴾﴿ص ــ 365 : ج ــ 19 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 16ــ 10: 39

﴿ 471 ﴾﴿هنگامى كه نامه هاى اعمال گشوده مى شود، و ترازوهاى عدالت پروردگار نصب مى گردد، براى كسانى كه گرفتار بلاها و حوادث سخت شدند و استقامت ورزيدند نه ميزان سنجشى نصب مى شود، و نه نامه عملى گشوده خواهد شد، سپس پيامبر به عنوان شاهدسخنش آيه فوق را تلاوت فرمود كه خداوند اجر صابران را بى حساب مى دهد

إِنَّمَا يُوَفى الصبرُونَ أَجْرَهُم بِغَيرِ حِسابٍ(آیۀ 10 فوق).

( ..که صابران اجروپاداش خودرا بی حساب دریافت می دارند )   

﴾﴿ص ــ 403 : ج ــ 19 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 55ــ 53: 39

﴿ 472 ﴾﴿كسى كه از گناه توبه كند همانند كسى است كه اصلا گناه نكرده است . ﴾﴿ص ــ 505 : ج ــ  19

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 64ــ 60: 39

﴿  473﴾﴿در جهنم سرزمينى است مخصوص متكبران كه به آن سقر گفته مى شود يك وقت از شدت حرارتش به خداوند شكايت كرد و تقاضا كرد تنفسى كند به او اجازه داده شد، نفسىكشيد كه جهنم را سوزانيد!

﴿ص ــ 520 : ج ــ  19

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿67 ــ 65: 39

﴿ 474 ﴾﴿خداوند همه بندگان را محاسبه مى كند مگر كسى كه شرك به

خدا آورده كه بدون حساب به آتش فرستاده مى شود .

 ﴿ص ــ  527: ج ــ 19 

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 67ــ 65: 39

﴿ 475 ﴾﴿ما تو را چنانكه حق معرفتت مى باشد نشناختيم ، و ما تو را آن گونه كه حق عبادت تو است پرستش ‍ نكرديم﴾﴿ص ــ 532 : ج ــ  19

پیغمبر  (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرمود : د رآیۀ﴿ 68 : 39

 

﴿  476﴾﴿صور شاخى است از نور كه در آن سوراخهائى به عدد ارواح بندگان است﴾﴿ص ــ 539 : ج ــ  19