قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

  

{ {{{{{{تـجـویـد قـرآن مـجـیـد{{{{{{{

 

 آمـوزش تـجـــویـد قرآن مجید   

تجوید یعنی( نیکوتلفظ کردن حروف وکلمات قرآن مجید )

  خداوندج درآهنگ صدائی تلاوت حروف وکلمات قرآن مجید معجزه های را آفریده که یکی ازآن تاثیر شفا بخش مریضی وتسکین وآرامش مغز است.

دانشمندان مشهور علوم طبی امروزی زمانیکه شنیدن صدای تلاوت قرآن مجید رابالای مریضان مهلک از جمله آنهائیکه به فشار بلند خون مواجه بودندآزمایش نمودند، درنتیجه دریافتند که:

ــــ تاثیرات استرسهای منفی را که موجب امراض گوناگون می شودازبین برده .

 ــــ مغز را آرامش داده وفعالیت آن را تشدید وبا فریکانس زمینی عیار نموده( فصل ذِکـرملاحظه شود).

آدرس (1 ) فصل ذِکـراسمائالحسنی مبارک رابازکنید)ــــــ

 ذکر اسماءالحسنی مبارک |ــکلک

 

 ــــ  فشار بلند خون را به حال نورمال آورده وقلب را تسکین بخشیده.

نتیجه اینکه مریضان مذکورشفا حاصل کردند.

 چنانچه خداوندج می فرماید: 

{{{{{{{{{{{{

 

 الجن|ــکلک﴾﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا - سوره: 73 , آیه: 4﴿

                                    ﴿  يا بر نصف آن بيفزا، و قرآن را با دقت و تامل بخوان.

                   ﴾﴿۴or add to it, and recite the quran as it ought to be recited﴿

{{{{{{{{{{{{

چون هر صدا متشکل از امواج صدائی وتـون ( پستی وبلندی) خاص خودرادارد که اگربه همان تـون خوانده شود ،شنونده تاثیرمثبت وخوش آیند آن راحس ومجذوب آن می گردد.

 برای اینکه قرآن مجید با دقت وتامل تلاوت شود، علمی به نام تــجـویــد یعنی( نیکوتلفظ کردن حروف وکلمات قرآن مجید ) وجود دارد وآدرس موجوده مارا به آموزش آن رهنمائی میکند.

اگرقرآن مجید مطابق دستورات علمی تـجـویـد تلاوت شود نه تنها که خود ما بلکه شنونده های آن نیزاز نعمات فوق مستفید می گردند انشاءالله .

باز کردن آدرس وچگونگی استفاده ازآن

آدرس(2  ) را کلیک کنید)ـــــ

  

Qur'an, Arabic and Translation

 

|ـــکِلِک Open Qur'an Explorer

 محتوای آدرس :

برای شما یک صفحه بازمی شود که درپایان آن جملۀ که نقل آن درزیراین آدرس تحریرشده ظاهر می شود وشما بالای آن کلیک نمائید صفحۀ قرآن مجید باز می شود:

اگر شما به طرز استفادۀ این آدرس آشنا ویک مراتبه از تمام خوبی های که دارد مستفید شدید، یقین است که برای دایم آن را باز نموده هم خود وهم فرزندان تان راتشویق به استفاده ازان خواهید کرد انشاءالله. زیرا شما می توانید که قاریها ، ترجمه ها، رنگ ، خورد ساختن وبزرگ ساختن متن آیات مبارک را  به دلخواه خودتان تغیر بدهید. وتجوید قرآن مجید را ازآن بیاموزید.

این آدرس سـه بخش اصلی تجوید را حاضر میکند که عبارت اند از:

1)ـــ حروف وکلماتیکه صدا های آن براساس تجوید تغیر میکند بارنگهای جداگانه تحریر میشود .

وقتی عقرب موس را بالای رسم ( دایره) که درپهلوی راست علامۀ لاود سپیکرو درصف بالائی صفحه آدرس قرآن مجید است ، آورده وفشار دهید تمام متن قرآن مجید با علامات تجوید که 7 بخش دارد به 7 قسم رنگ ظاهر می شود. مثلا

 ـــ صدای اخـفـا به رنگ سـُرمه ئی یا آبی تیره.

 ـــ صدای اخفا میم ساکن  به رنگ گلابی کم رنگ .

ـــ  صدای قـلـقـله به رنگ سـُرخ.

ـــ  صدای قـلب به رنگ یا سمنی.

ـــ  صدای ادغـام به رنگ سبز تیره.

ـــ  صدای ادغـام مـیم ساکن به رنگ سبز کمرنگ.

ـــ  صدای غــُنـه به رنگ شـتری کم رنگ.

2)ـــ قاریان مشهور جهان که تلاوت می کنند وشنونده آیات را دیده وصدای قاری آن را می شنود.

reciterوقتی عقرب موس را بالای علامۀ < که مثل عدد 7 دری و مربوط به کلکینچۀ

 یعنی قاریان و درزیر لود سپیکر ودر صف بالا قراردارد آورده وفشار دهید برای شما نام 6 نفر قاریان مشهور جهان را نشان می دهد، هر یک را انتخاب کنید موس را بالای آن آورده وفشار دهید درحال همان قاری به تلاوت شروع می کند .

3)ـــ آیاتیکه قاری قرائت میکند بارنگ نشان داده میشود:( تا شنونده آیۀ خوانده شده رایکجا باآیۀ آن دیده   وتجوید آن رابشناسد)، وهم اینکه آیۀ یا سورۀ تلاوت شده را چند دفعه تکرارکند:

 .option وقتی عقرب موس را بالای کـلـمۀ انگلیسی

که درطرف راست کلکینچۀ قاریان است آورده وفشار دهید برای شما یک صفحۀ خورد باز می شود که  دران چهار بخش است:

بخش اول درراست بالا[فاصله بین آیات] یا دوام دار ویا وقفه ئی که باموس دایره های آنها سرخ شود.

بخش دوم درچپ بالا[ برای تکرار کردن هرآیه یا هرسوره] که درکلکینچۀ آنها اعداد تحریر می شود.

بخش سوم درراست وزیر بخش اول[ برای تعین رنگهای متن قرآن مجید وتعین رنگهای آیاتیکه تلاوت میشود]هررنگ را که انتخاب کنیدبالای علامۀ < کلکینچۀ آن فشار دهید، ده ها رنگ ظاهر می شود یک ی ازآن را که دلخواه شما است انتخاب کنید.

وحالا:

 الف ) برای فعال شدن بالای مثلث که درزیر صفحه وطرف چپ است کلک کنید.

ب) اگر شما خواسته باشید که فقط متن قرآن مجید درصفحه باشد ونه ترجمه ها دران زمان:

بالای علامۀ طرف راست کلکینچه کلک میشود ، کلکینچه باز شده وشما با فشاردادن موس بالای کلمۀ

Hide پـُت شدن

آن را سیاه می کنید، درحال صفحۀ مکمل قرآن مجید بیدون ترجمه ظاهر می شود.

ج) واگر می خواستید که ترجمه ها هم باشد، آنوقت بالای یکی ازاین زبانها فشار می دهید، درحال درطرف راست متن قرآن مجید ودرطرف چپ ترجمۀ آن یا ( هالندی ،انگلیسی،فرانسوی،اندونیزیائی، مالیزی،ترکی) می آید.

 {{{{{{{{ادامه دارد{{{{{{{{

 

شـرح فـشـردۀ ازبخـشـهای تـجـویـد قـُرآن مـجـیـد

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved