قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

آيا ت مـُبـارک قـُرآن مـجـيددرفضيلت ذِکـر

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{

 

ذِکـریا یاد خداوند«ج» آن نعمت گرانبهای است که به انسان ذاکِرسه درجۀ عالی قدررامی دهد:

1 ) انسان « ذاکِر» ازراه « ذِکـر» به الـلـه «ج» ارتباط پیدا میکند، به این معنی که او درتمام حالات زندگی خودهر عملی را که انجام می دهد، خداوند«ج» را حاضر وناظر اعمال خود قبول کرده واعتقاد کامل واطمینان خاطر ازآن دارد که حوادث روزگار به او آسیبی نمی رساند، زیرا آن ذات پاک به او یاری وکهمکک می رساند ولذا هیچ حراس ، مایوسیت وناامیدی را به خود راه نه می دهد.

2) اوبه متن ومحتوای « ذِکـر» می فهمد ولذا سعی وتلاش دارد تا اوصاف وکمال صفات خداوند«ج» را که درهر اسمی از« اسماءالحسنی » شریف تجلی دارد، خویشتن را به آن صفات تلقین ومجهز نماید. یعنی کسب کردن اخلاق فاضله را که صفات یک مؤمن خالص می باشد کسب می نماید .

3) اثبات حقانیت، رحمت ونعمت ارزانی شده در«ذِکـر» رادرسه اصل می بیند:(اصل اول آن درهمین عنوان واصل دوم وسوم آن درعنوان جداگانه است ).

ــــ اصل اول آن آیات مبارکۀ است که بنیاد «ذِکـر» درهریک آن بشارت داده شده و تعداد کثیر آن را درذیل همین عنوان تلاوت میکنید.

ــــ  اصل دوم آن دراحادیث مبارک زیاد پـیغـُمبر خدا (صلی الـلـه علیه وآله وسلم ) که تعدادکثیر آن را درتحت عنوان «احادیث ذِکر» مربوط  همین فصل داریم « ازآنجا باز شده ومطالعه شود».

ــــ اصل سوم آن اثبات معجزۀ علمی آیات مبارکۀ مربوط به «ذِکـر» است که دانشمندان امروزی حقانیت آن را بعداز 1400سال ازنزول قرآن مجیدعلمأکشف وشرح آن را تحت «عنوان معجزه های علمی ذکر» مربوط فصل ذکر می بینید. 

   اصل اول یاآیات مبارکۀ که بشارت « ذکِر» را برای بشریت می دهد،یگانه راهنمای آن راه راست به انسان است که فقط می تواند  ازراه « ذکِر» یا« یادکردن» خـداوند«ج» ، به مقام قرب حق تعالی نایل  وبه یاری خداوند«ج» مهربا ن تمام مشکلات این جهان وآن جهان خودرا حل می سازد .

 «ذِکر» را می‌توان نقطه شروع حرکت باطنی و سیر و سلوک به سوی قرب پروردگار جهان دانست،

  تفسیر کلمۀ ذکر واهل ذکر به تدریج ازافق ماده بالاتر می‌رود و به عالم صفا و نورانیت قدم بر می‌دارد، کامل  و کاملتر میشود تا به مقام قرب حق تعالی نایل گردد.

 یاد خدا«ج» به منزلۀ روح عبادتها وبزرگترین هدف تشریع آن می باشد زیرارزش هر عبادت به مقدارتوجه بنده است. ازتلاوت دقیق آیات مبارک وترجمه وتفسیر آنها به این نتیجه می رسید که:      

«ذکر» با مغز اُ نس می­گیرد و دل را روشن می­کند و رحمت را نازل می­گرداند.  i.

 یعنی که انسان ذاکرازراه « ذکِر» یا« یادکردن» تلاوت قرآن مجید واسماءالحسنی مبارک با خداوندمتعال بصورت متمادی وبلا وقه ارتباط داشته وآن ذات پاک را حاضر وناظر اعمال وکردارخودمی داند، وشخصیکه این صفات وکیفیت را بدست آورد، تشوشات ، افسردگی ، اضطراب، ناامیدی، وسواس ، اختلال عصبی، نگرانی ازحیات موجود وآخرت، گذشته های تاریک ، ناسپاسی های روزگار، سوء تفاهمات وخیال های بیهوده، دنیا پرستی، ترس ووحشت از مرگ ، همه وهمه ازبین رفته جای آن را آرامش روح، صبر، امید مستحکم به رحمت خداوند«ج» ،عزم واراده متین را دراصلاح هرچه زیادترکمبودیها برای حصول خوشنودی خداوند«ج» بدست می آورد.

بزرگ ترین راز موفقیت انسان درزندگی آن است که اودرتمام حالات اطمینان خاطر وآرامش روحی داشته وهیچیک ازنشانه ها یاعلاماتیکه که فوقأ ذکر شد و اطمینان خاطر وآرامش روحی اوراضعیف ساخته ویا از بین می برد، درمغز، قلب ووجود نفر «ذاکر» کارگر شده نه می تواند.

خداوند«ج» درهریک از آیات مبارکۀ موجوده، وعدۀ یک یاچند رحمت ونعمتی را به نفر «ذاکر» بشارت می دهد که به اثرآن ایمان وعقیده، عزم وتصمیم ، فکر وخیال نفر «ذاکر» تقویه شده، آرامش روحی وامید دراو زنده می گردد.

         دقــت : بنأ از خوانندۀ محترم توقع برده می شود که برای بدست آوردن موفقیت موادذیل را فراموش نکرده وعمیقأ تلاوت ومطالعه نمایند.

1) هریک از ترجمۀ آیات مبارکه را دقیقأ مطالعه وعمق معانی آن را درذهن بسپارند.

2) با استفاده ازآدرس ( قـرآن کـریم ) صفحۀ آیات مبارک وصفحۀ ( تفـسـیر ) شریف را بازنموده وتفسیر وتشریحات همان آیه را تلاوت وامید راکه درآیۀ مبارکه داده شده یادداشت کنید. ( اگردرباز کردن مشکلی باشد راهنمای آن درذیل « آدرس» تحریر شد).

3) اگر خواسته باشید که متن عربی آیۀ مبارکه ، ترجمۀ دری وترجمۀ انگلیسی آن را یکجا تلاوت کنید، بالای آدرس سوره وآیه که به رنگ آبی ودر اول آیه است «کلِک نمائیدمثلا آدرس سورۀ 13 الرعـد وآیۀ    28چنین است ـــ ﴿ 13:28  ﴾.   

 4) مطالعۀ دقیق عناوین دیگر مربوط به فصل « ذِکر» وهم فشردۀ آخر این عنوان، شمارا در گرفتن عزم تان درادای دایمی«ذِکـر»هم درحیات وهم درآخرت هرچه مستحکم تر می سازد،«انشاءالـله » .

ُ

            نعمتهای را کـه ذاکـِر باادامـه دادن به ذِکــرالـلـه «ج»، نـصـیـب مـیشـود

این نعمت ها بسیار زیاد است وشمامی توانید که فهرست مکل آنهارا باتلاوت هرآیِۀ مبارک «ذِکـر» معلوم کنید. از جمله نعائـم ، برجسته تر آنهارا می بینیم :

  1) ذِکر، شیطان را از خود دور واورا ضعیف می سازد.

1) Zikr keeps away the Satan and weakens his strength.

   2 ) ذِکر، سبب خوشی خـُداوند«ج» قادر وتوانا می شود.

2) It is the cause of Almighty Allah’s pleasure.

   3 ) ذِکرمغز را از خوف ووارخطائی راحت وتسکین می دهد.

3) It relieves the mind of anxieties and worries.

   4 ) ذِکر، در قلب خوشی وشادمانی را بوجود می آورد. آیۀمبارکۀ ﴿ 13:28  

4) It produces joy and happiness in the heart.

   5 ) ذِکرذهن «مغز» وبدن را نیرومند می سازد.

5) it strengthens the body and mind.

  6) ذِکر چهره وقلب راروشن می سازد .

6) It brightens the face and heart.

  7 )  ذِکر وسایل معشیت ونگاه داری شخص راجذب می کند.

7) It attracts one’s subsistence.

  8 ) ذِکر، برای ذاکرخوف وشیرینی را وسعت می دهد، بنأ چشم بینای اورا آمیخته با خوف ، احترام وخوشی می بینید.

 8) It invests with awe and sweetness the Zakirs so that the seeing eye is filled with awe and pleasure at his sight.

9) ذِکر، محبت را باالله«ج» که درحقیقت روح اسلام  ومحور دین است تولید میکند، ومنبع موفقیت ورستگاری اودر آخرت می شود.کسیکه محبت الله را جستجومیکند باید ذکررا انجام دهد، زیرا خواندن وتکرار دروازۀ علم است، پس ذِکر، االله«ج» هم دروازۀ محبت آن ذات پاک است .

9) It induces love for Allah, which in fact is the spirit of Islam and the pivot of “Deen”, and the source of success and salvation in the Hereafter. He who seeks access to the love of Almighty Allah should do Zikr profusely. Just as reading and repetition is the door of knowledge, so Zikr of Allah is the gateway to His love.

10)  ذِکر، شامل مراقبه« اندیشه وتفکریاعبادت عمیق» است که انسان ازراه آن به مرتبۀ « احسان» می رسد.انسان دراین مرتبه خداوند«ج» راطوری عبادت میکند که گویا حقیقتأ آن ذات پاک را می بیند.

10) Zikr involves Muraqaba (deep meditation), through which one reaches the stage of "Ehsan", wherein a person worships Almighty Allah as if he is actually seeing Him.

11)  ذِکر،ذکر انسان رابه رسیدن مرحلۀ کهمک میکندکه او،الله «ج» رادرروح خودبه مثابۀ پرورنده، نگهبان ،مدبر ،  خود قبول نموده ودر موجودیت تمام سختی ها به جانب الله«ج» برمی گردد.

 11) It helps realization of Allah so that by and by a stage is reached when he comes to regard Almighty Allah as his sole Cherisher, Guardian and Master, and he turns unto Him, in all afflictions

12)  ذِکر، کلید نزدیکیت به خداوند«ج» است، یعنی هر اندازه ذکر زیاد باشد به همان اندازه قریب شدن به خداوند«ج» میسر است  وهر اندازه دلسردی یادوری ازذکر باشد به همان اندازه مسافه بین او والله«ج» زیاد است .

12) It is the key to nearness to Almighty Allah; the greater the Zikr, the greater the nearness to Allah, and greater the indifference to Zikr, the greater the distance from him.


 13) ذِکر، دروازۀ معرفت الله«ج» را باز نموده وتحقق می بخشد. است.

13) It opens the door of Ma'arfat (realization)of Allah.

14) ذِکر، انسان رامعتقد به بزرگی وعظمت الله«ج» نموده ووجدانش را به حضور دایمی الله«ج» نیرومی بخشد.

    14) It makes one realize the greatness and grandueur pf Almighty Allah, and strenghthens the consciousness of His Omni presence.

 15) همینذِکر خداوند«ج» است که مطابق ارشادات قرآن مجید ،سبب یادآوری شخص ذاکر دربارگاه الله«ج» می گردد. آیۀ مبارک﴿2:152  ﴾﴿.

15) .Zikr of Allah causes one’s mention in the Court of Allah, as said in the Holy Book.

   مرایادکن، ومن تورا یاد خواهم کرد) وچطوریکه درحدیث شریف بیان شده( آنکس که مرا درقلب خود یادکند، من اورادرقلب خودیاد میکنم). همین موضوع درآیه های مبارکۀ دیگر واحادیث شریف شرح داده شده که حتی اگردرذکر کدام نقاط خوب دیگر به استثنای آنچه بیان شد  نه می بود، بازهم این ذکر علویت خودرا بردیگران برقرار می ساخت. بااین وصف بازهم درذکربسیارزیاد مفاد وپرهیز گاری وجوددارد.

16)  ذِکر، قلب را زندگی وحیات می بخشد.حافظ بن تامیـمیا(1263)، میگوید:ذکر برای قلب مانند آب برای ماهی  نیاز است. حالتی راتصور کنید که اگر ماهی خارج از آب باشد .آیآ مبارکۀ﴿ 13:28  

16) It gives life to the heart. Hafiz Ibn Tamimia (1263),says that Zikr is as necessary for the heart as water for the fish. Imagine the condition of a fish out of water

17)  ذِکر، غذای قلب وروح است ، محروم کردن آنها از ذکر مانند محروم کردن بدن از غذا می باشد.

17) It is food for the heart and the soul; depriving them of Zikr is like depriving the body of its food.

18 )  ذِکر، زنگ قلب را پاک می کند. چطوریکه درحدیث قبلی ذکر شد ؛ یعنی هرچیز مطابق طبیعت اش زنگ می گیرد وقلب با خواهشات دنیائی وبی پروائی زنگ می گیرد،که برای صاف کردن آن ذکر نیاز است .

18) It cleanses the heart of its rust. It has been mentioned in an earlier Hadith; everything rusts according to its nature; and heart ruts with wordly desires and indefference, to purify which Zikr is necessary.

19)  ذِکر، انسان را درمقابل دام ها وگودالها ولغزشها حفظ میکند.

19) It safeguards against pitfalls and lapses.

20)  قلب شخص مسامحه کاروسربه هوابواسطۀ احساس دوری از خدا«ج» شکنجه وآزار  می بیند وغیر  از ذِکر، هیچ چیز دیگر،قلب اوراازاین احساس آزاد نه می تواند.

20) The heart of a neglectful person is tormented by a feeling of remotenes from Allah, and nothing other than Zikr can rid the heart of this feeling.

21)  چطوریکه درحدیث شریف آمده، کلمات ذِکر،گردش خودرادراطراف عرش خداوند توانا ادامه وحفظ میکند.

21) The words of Zikr keep on moving round the Arsh of Almighty Allah, as stated in a Hadith.

22) اگر شخصی خداوند«ج» رادر خوشحالی ذِکر،« یاد» میکند، خداوند«ج» اورادرمصیبت وشکنجه ها یاد میکند.

22) If one remembers Allah in hapiness, Almighty Allah remembers him in his afflictions.

23) ذِکر، راهی رستگاری ورهائی از عذاب خداوند«ج» می باشد .

23) It is a means to deliverance from Allah's punishment.

24) ملائک اطراف شخصی را که در ذِکر،  مشغول است تا آسمان بلند گرفته و سلامتی ورحمت خداوند«ج» را برایش سبب می شود .

24) It causes Allah's peace and Mercy to descend while angels surrond the person engaged in Zikr.

25)  ذِکر، زبان را از افراط درغیبت وبدگوئی، سخن بیهوده ، وسوی استفاده کردن حفظ میکند. ذکریک تجربه وآزمایش کلی برای  شخصی که زبان او به ذکر مشغول است بوده که نه می گذارد مرتکب چنین بیهوده گوئی ومسخره ها شود . ودرعکس حال زبانیکه به ذکر مشغول نیست به آسانی شکار انواع گفتارهای بی فائیده می شود .

25) It saves the tongue from indulging in backbiting, loose talk, lies and abuses. It is a common experience that a man  whose tongue remains engaged in Zikr does not commit these absurdities. On the other hand the
tongue that is not used in Zikr falls an easy prey to all kinds of useless talk

26) درجمیعت ذِکر،  کنندگان جمعیت ملائـک جمع می شوند، ودرجمعیت بدون ذکر، جمعیت شیطان جمع می شوند.وشخص درانتخاب آن دو راه مخیر است، وواقعأ دارای شعور طرفی راانتخاب میکندکه مربوط به طبیعت وخـُلق آن است.

 26) the gatherings of Zikr are gathering of angels, and gatherings without Zikr are gatherings of  Satan. A person is free to have a choice between the two, and verily man, by instinct is drawn towards what is
akin to his temperament
.

27) ذِکر، درتحقق یافتن خشنودی الله«ج» کهمک شده که بواسطۀ آن ویا درقدمۀ که رسید که توجه خداوندقادر«ج» را به مثابۀ پروراننده روح ، نگهبان ومدبر خویش، جلب کرد، آنوقت است که درتمام حالات ومصیبت ها جهت خداوند«ج» را می گیرد .

27) It helps realization of Allah so that by and by a stage is reached when he comes to regard Almighty Allah as his sole Cherisher, Guardian and Master, and he turns unto Him, in all afflictions.

آيا ت مـُبـارک قـُرآن مـجـيددرفضیلت ذِکـر

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{

1-  بـابـاز کـردن آدرس تفـسـیـر شـریف به عـُمق زیـادتـر مـعـانی آیـات مـُبـارکه رسـیـد )ــــــ»

قرآن کریم

     ( متن عربی قرآن مجید همرا باترجمۀ دری ، متن مکمل تفسیرقرآن مجید ،متن مکمل اخلاق به زبان دری ، معارف قرآن مجید با هزاران معلومات های آفاقی )

 طریق باز کردن صفحۀ تفسیر شریف:  بعد از باز شدن صفحه:

 1 ) برای انتـخـاب سوره :

درکنج بالا وراست صفحۀ اول این جمله تحریر شده ( سوره مورد نظر را انتخاب کنید ) درپایان جملۀ مذکورکلکینچۀ سوره های مبارک است که اگر بالای علا مۀ « مثـلث » آن کلِک شود ، لست مکمل 114 سوره می آید وشما بالای سورۀ مبارک مورد نظر تان کلِک کنید، درحال درکلکینچه نام همان سوره می آید. ودر طرف چپ کلکینچۀ آیات پیدا می شود.

  2 ) انتخاب آیۀ مورد نظر وباز شدن متن قرآن باتر جمۀ دری آن :

 درکنج بالا وچپ صفحۀ اول این جمله تحریر شده ( انتخاب آیـه های مورد نظر )

     ودرپایان آن دو کلکینچه ذیل نمبرآیات مبارک  ــ» ( از ....^ تا  .....^ )  نـمـایـش

شما بالای مثلث پهلوی آن کلِک کنید درحال تعداد عمومی نمبرهای تمام آن سوره می آید وبالای هر نمره که فشار دهید همان نمره درکلکینچه پیدا می گردد.

3) برای باز شدن متن قرآن مجید همرا با ترجمۀ آن بالای کلمۀ نـمـایـش کلِک کنید صفحۀ آیات مبارک با ترجمۀ دری آن  ( از ..... تا ..... )  باز می گردد.

4 ) برای بازشدن صفحۀ تفسیر شریف :

درپهلوی راست هر آیه این کلمه تحریر شده ــــــــ» «  تـفـسـیر »

 بالای کلمۀ «  تـفـسـیر » « کلِک » کنید، به شما متن مکمل عربی وترجمۀ همان آیه می آید که درکنج بالا وراست همین صفحه دو کلمه تحریر شده :

                           « حـرکت پنجـره » « بسـتن پنجره »

 اگر خواسته باشید چوکات مذکور را راست یا چپ ببرید موس را بالای کلمۀ:« حـرکت پنجـره » آورده وانگشت شهادت را به حال فشارگرفته وهمان طرف حرکت دهید واگر خواسته باشید که صفحه بسته شود بالای کلمۀ« بسـتن پنجره » کلیک کنید .

               ¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{

************************* البقره 6 آیـه :

          ﴿2:152  «ــکلیکـ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ 

 

﴿پس به ياد من باشيد تا به ياد شما باشم، و شكر مرا گوئيد و كفران (در برابر نعمتها) نكنيد.

                       [  در حديثى از پيغـُمبرخـُدا(صلى الله عليه وآله وسلم)مى خوانيم كه به حضرت على(رضی الله عنه) وصيت فرمودند، از جمله وصايايش اين بود:  

     ﴿ سه كار است كه اين امت توانائى انجام آن را (به طور كامل) ندارند:

مواسات و برابرى با برادر دينى در مال، و اداى حق مردم با قضاوت عادلانه نسبت به خود و ديگران، و خدا را در هر حال ياد كردن، منظور سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ أَكْبَرُ نيست، بلكه منظور اين است: هنگامى كه كار حرامى در مقابل او قرار مى گيرد از خدا بترسد و آن را ترك گويد». 

به هر حال، چه جالب است: خداوند«ج» با آن عظمت، ذكر بندگان را در كنار ذكر خود قرار مى دهد، بندگان، در آن عالم محدود و كوچكشان و خداوند بزرگ، در آن عالم نامحدود و بى انتها با آن همه رحمت .

( نقل از تفسیر شریف نمونه).

ا و بركات!* *   ************************

            ﴿ 2:153 «ــکلیکـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ  ﴾

﴿ اي افراد با ايمان از صبر (و استقامت) و نماز (در برابر حوادث سخت زندگي) كمك بگيريد (زيرا) خداوند با صابران است

(زندگى از اموال غصب، ظلم و ستم بكوشد، و تغذيه او از حرام نباشد.

 حـدیث مبارک :

 ازپيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،  نقل شده: ﴿ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْتَجابَ دُعائُهُ فَلْيُطَيِّبْ مَطْعَمَهُ وَ مَكْسَبَه: «كسى كه دوست دارد دعايش مستجاب گردد بايد غذا و كسب خود را پاك كند»].( نقل از تفسیر شریف نمونه).

 

************************

 ﴾«ـــکلک شود 1- سوره: 2 , آیه: 186

           ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةالدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي    

               وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ                         

﴿ و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند [بگو] من نزديكم و دعاى دعاكننده را به هنگامى كه مرا بخواند اجابت مى‏كنم پس [آنان] بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند   

                                                                                                                                        ************************

     ﴿ 2:198 «ــکلیکـ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ                            اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ  ﴾   ﴿گناهي بر شما نيست كه از فضل پروردگارتان (و از منافع اقتصادي در ايام حج) طلب كنيد (كه يكي از منافع حج، پيريزي يك اقتصاد صحيح است). و هنگامي كه از عرفات كوچ كرديد، خدا را نزد مشعر الحرام ياد كنيد!اورا ياد كنيد همان طور كه شما را هدايت نمود و قطعا شما پيش از اين، ازگمراهان بوديد.

************************

      |﴿  2:200«ــکلیکـ ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ                                    النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ  ﴾

﴿  و هنگامي كه مناسك (حج) خود را انجام داديد، خدا را ياد كنيد، همانند يادآوري از پدرانتان (آن گونه كه رسم آن زمان بود) بلكه از آن هم بيشتر! (در اين مراسم، مردم دو گروه‏اند) بعضي از مردم مي‏گويند: خداوندا! به ما در دنيا (نيكي) عطا كن! ولي در آخرت، بهرهاي ندارند.  ﴾

حـدیث مبارک :

              [ در حديثى نيز از پیغمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،   آمده است: ﴿ مَنْ أُوتِىَ قَلْباً شاكِراً وَ لِساناً ذاكِراً وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِيْنُهُ عَلى أَمْرِ دُنْياهُ وَ أُخْراهُ فَقَدْ أُوتِىَ فِى الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ وُقِىَ عَذابَ النّارِ: «كسى كه به او قلبى شاكر، زبانى مشغول به ذكر حق، و همسرى با ايمان كه او را در امور دنيا و آخرت يارى كند عطا شده باشد، نيكى دنيا و آخرت به او داده و از عذاب آتش باز داشته شده»].

************************

       ﴿ 2:239 «ــکلیکـ ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ                                  تَعْلَمُونَ  

﴿  و اگر (به خاطر جنگ، يا خطر ديگري) بترسيد، (نماز را) در حال پياده يا سواره انجام دهيد! اما هنگامي كه امنيت خود را باز يافتيد، خدا را ياد كنيد! ( نماز را به صورت معمولي بخوانيد!) همانگونه كه خداوند، چيزهايي را كه نميدانستيد، به شما تعليم داد.  ﴾

 

 ************************* آل عمران5 آیـه ::

﴿  |3:19   «ــکلیکـ ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ  ﴾

﴿  در حقيقت دين نزد خدا همان اسلام است و كسانى كه كتاب [آسمانى] به آنان داده شده با يكديگر به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنكه علم براى آنان [حاصل] آمد آن هم به سابقه حسدى كه ميان آنان وجود داشت و هر كس به آيات خدا كفر ورزد پس [بداند] كه خدا زودشمار است  ﴾

************************

  ﴿ 3:41 «ــکلیکـ ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ  إ

﴿  گفت پروردگارا براى من نشانه‏اى قرار ده فرمود نشانه‏ات اين است كه سه روز با مردم جز به اشاره سخن نگويى و پروردگارت را بسيار ياد كن و شبانگاه و بامدادان [او را] تسبيح گوى 

************************

﴾«ــبازکنید 4- سوره: 3 , آیه: 135﴿

: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  

 ﴾﴿ و آنها كه وقتي مرتكب عمل زشتي شوند، يا به خودستم کنند به يادخـُدامی ا ُفتند وبرای گناهان خودطلب آمرزش مي‏كنند - و كيست جز خدا كه گناهان را ببخشد؟ - و بر گناه، اصرار نمي‏ورزند،  با اينكه مي‏دانند.

************************

 ﴿ 3:191 «ــکلیکـ ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  ﴾

﴿  همانان كه خدا را [در همه احوال] ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مى‏كنند و در آفرينش آسمانها و زمين مى‏انديشند [كه] پروردگارا اينها را بيهوده نيافريده‏اى منزهى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار  ﴾

حـدیث مبارک :

                   [   «عطاء بن ابى رياح» مى گويد: روزى نزد «عايشه(رضی الله عنها)» رفتم، از او پرسيدم: شگفت انگيزترين چيزى كه در عمرت از پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)، ديدى چه بود؟

گفت: كار پيامبر همه اش شگفت انگيز بود. ولى از همه عجيب تر اين كه: شبى از شب ها كه  پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،  در منزل من بود، به استراحت پرداخت، هنوز آرام نگرفته بود، از جا برخاست، لباس پوشيد، وضو گرفت و به نماز ايستاد. و آن قدر در حال نماز و در جذبه خاص الهى اشك ريخت، كه جلو لباسش از اشك چشمش تر شد، سپس سر به سجده نهاد، و چندان گريست كه زمين از اشك چشمش تر شد. و همچنان تا طلوع صبح منقلب و گريان بود.

هنگامى كه «بلال» او را به نماز صبح خواند،  پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،  را گريان ديد.

عرض كرد: چرا چنين گريانيد؟ شما كه مشمول لطف خدا هستيد؟

فرمود: أَ فَلا أَكُونُ لِلّهِ عَبْداً شَكُوراً:  ﴿آيا نبايد بنده شكرگزار خدا باشم ؟ چرا نگريم؟ خداوند در شبى كه گذشت، آيات تكان دهنده اى بر من نازل كرده است. و سپس شروع به خواندن پنج آيه فوق كرد. و در پايان فرمود: ﴿وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَها وَ لَمْ يَتَفَكَّرْ فِيْها: «واى به حال آن كس كه آنها را بخواند و در آنها نينديشد .

جمله اخير كه افراد را با تأكيد فراوان به تفكر ـ هنگام تلاوت اين آيات ـ امر مى كند، در روايات متعددى با عبارات گوناگون نقل شده است.

**************************

 

************************

 ﴿3:195 «ــکلیکـ ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ  ﴾

﴿ پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود كه] من عمل هيچ صاحب عملى از شما را از مرد يا زن كه همه از يكديگريد تباه نمى‏كنم پس كسانى كه هجرت كرده و از خانه‏هاى خود رانده شده و در راه من آزار ديده و جنگيده و كشته شده‏اند بديهايشان را از آنان مى‏زدايم و آنان را در باغهايى كه از زير [درختان] آن نهرها روان است درمى‏آورم [اين] پاداشى است از جانب خدا و پاداش نيكو نزد خداست

************************

***************** النساء3 آیـه ::

﴿4:103 «ــکلیکـ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا  

﴿و چون نماز را به جاى آورديد خدا را [در همه حال] ايستاده و نشسته و بر پهلوآرميده ياد كنيد پس چون آسوده‏خاطر شديد نماز را [به طور كامل] به پا داريد زيرا نماز بر مؤمنان در اوقات معين مقرر شده است

************************

﴿4:124 «ــکلیکـ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا  ﴾

 ﴿و كسانى كه كارهاى شايسته كنند چه مرد باشند يا آن در حالى كه مؤمن باشند آنان داخل بهشت مى‏شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى‏گيرند

************************

  ﴿ 4:142 ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلًا  

﴿منافقان با خدا نيرنگ مى‏كنند و حال آنكه او با آنان نيرنگ خواهد كرد و چون به نماز ايستند با كسالت برخيزند با مردم ريا مى‏كنند و خدا را جز اندكى ياد نمى‏كنند

 

*********************** مـائـده1 آیـه ::

﴿5:91 «ــکلیکـ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ  ﴾

﴿  شيطان مي‏خواهد در ميان شما بوسيله شراب و قمار عداوت ايجاد كند، و شما را از ذكر خدا و از نماز باز دارد آيا (با اينهمه زيان و فساد و با اين نهي اكيد) خودداري خواهيد كرد؟!

 **************************** ا لا نـعـام4 آیـه : :

 ﴿ 6:118«ــکلیکـ ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ  

﴿  و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده بخوريد (اما از گوشت حيواناتي كه به هنگام سر بريدن نام خدا بر آن نميبرند نخوريد) اگر به آيات او ايمان داريد.   ﴾

************************

﴿6:119 «ــکلیکـ ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ  ﴾

﴿و شما را چه شده است كه از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمى‏خوريد با اينكه [خدا] آنچه را بر شما حرام كرده جز آنچه بدان ناچار شده‏ايد براى شما به تفصيل بيان نموده است و به راستى بسيارى [از مردم ديگران را] از روى نادانى با هوسهاى خود گمراه مى‏كنند آرى پروردگار تو به [حال] تجاوزكاران داناتر است  ﴾

 ************************

﴿ 6:126«ــکلیکـ ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ  ﴾

﴿و راه راست پروردگارت همين است ما آيات [خود] را براى گروهى كه پند مى‏گيرند به روشنى بيان نموده‏ايم

حـدیث مبارک :

             از پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)، پرسيدند: شرح صدر چيست؟

 پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)، فرمود: ﴿ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشاءُ فَيَنْشَرِحُ لَهُ صَدْرُهُ وَ يَنْفَسِحُ: ﴿ نورى است كه خدا در قلب هر كس بخواهد مى افكند و در پرتو آن، روح او وسيع و گشاده مى شود».

پرسيدند: آيا نشانه اى دارد كه با آن شناخته شود؟

فرمود: ﴿﴿نَعَمْ، الإِنابَةُ إِلى دارِ الْخُلُودِ وَ التَّجافِي عَنْ دارِ الْغُرُورِ وَ الاِسْتِعْدادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ:

 ﴿آرى نشانه اش توجه به سراى جاويدان و دامن بر چيدن از زرق و برق دنيا و آماده شدن براى مرگ است (با ايمان و عمل صالح و تلاش و كوشش در راه حق) پيش از آن كه مرگ فرا رسد

 

 ************************      

 ﴿6:138 «ــکلیکـ ﴿وَقَالُواْ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ  ﴾

﴿و به زعم خودشان گفتند اينها دامها و كشتزار[هاى] ممنوع است كه جز كسى كه ما بخواهيم نبايد از آن بخورد و دامهايى است كه [سوار شدن بر] پشت آنها حرام شده است و دامهايى [داشتند] كه [هنگام ذبح] نام خدا را بر آن[ها] نمى‏بردند به صرف افترا بر [خدا] به زودى [خدا] آنان را به خاطر آنچه افترا مى‏بستند جزا مى‏دهد

************************

 

******************* الا عـراف8 آیـه ::

        ﴿ 7:26«ــکلیکـ ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  ﴾

﴿اى فرزندان آدم در حقيقت ما براى شما لباسى فرو فرستاديم كه عورتهاى شما را پوشيده مى‏دارد و [براى شما]زينتى است و[لى] بهترين جامه [لباس] تقوااست اين ازنشانه‏هاى [قدرت]خداست باشد كه متذكرشوند

حـدیث مبارک :

هيأتى از مسيحيان نجران به خدمت پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،  رسيدند در حالى كه لباس هاى ابريشمين بسيار زيبا كه تا آن زمان در اندام عرب ها ديده نشده بود در تن داشتند.

هنگامى كه به خدمت پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،  رسيدند و سلام كردند، پيامبر(صلى الله عليه وآله)پاسخ سلام آنها را نگفت، حتى حاضر نشد يك كلمه با آنها سخن بگويد.

  ازحضرت  على(رضی الله عنه) در اين باره چاره خواستند، و علت روى گردانى پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)، را از آنها جويا شدند.

  حضرت  على(رضی الله عنه)فرمود: من چنين فكر مى كنم كه اينها بايد اين لباس هاى زيبا و انگشترهاى گران قيمت را از تن بيرون كنند، سپس خدمت پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،   برسند،

آنها چنين كردند،  پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،   سلام آنها را پاسخ داد و با آنها سخن گفت، سپس فرمود:

﴿وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَقَدْ أَتَوْنِي الْمَرَّةَ الأُولى وَ إِنَّ إِبْلِيسَ لَمَعَهُمْ: ﴾ ﴿ «سوگند به خدائى كه مرا به حق فرستاده است، نخستين بار كه اينها بر من وارد شدند، ديدم شيطان نيز به همراه آنها است

  ************************

 

 ﴿ 7:63«ــکلیکـ ﴿أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  ﴾

﴿آيا تعجب كرديد كه بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را بيم دهد و تا شما پرهيزگارى كنيد و باشد كه مورد رحمت قرار گيريد

************************

 ﴿ 7:69«ــکلیکـ ﴿أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ

 

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ    ﴾

 

﴿يا تعجب كرديد كه بر مردى از خودتان پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را هشدار دهد و به خاطر آوريد زمانى را كه [خداوند] شما را پس از قوم نوح جانشينان [آنان] قرار داد و در خلقت بر قوت شما افزود پس نعمتهاى خدا را به ياد آوريد باشد كه رستگار شويد

﴿7:74«ــکلیکـ ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن

 

سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ  ﴾

﴿ و به ياد آوريد هنگامى را كه شما را پس از [قوم] عاد جانشينان [آنان] گردانيد و در زمين به شما جاى [مناسب] داد در دشتهاى آن [براى خود] كاخهايى اختيار مى كرديد و از كوهها خانه‏هايى [زمستانى] مى‏تراشيديد پس نعمتهاى خدا را به ياد آوريد و در زمين سر به فساد برمداريد

 ************************

﴿ 7:130«ــکلیکـ ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  ﴾

﴿ودرحقيقت ما فرعونيان رابه خشكسالى وكمبود محصولات دچاركرديم باشد كه عبرت گيرند

  5حدیث مبارک:

 1) در حديث معروفى كه از  پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،  نقل شده:

 ﴿ تَفَأَّلُوا بِالْخَيْرِ تَجِدُوهُ: ﴿«كارها را به فال نيك بگيريد (و اميدوار باشيد) تا به آن برسيد» جنبه اثباتى اين موضوع منعكس است.

و در حالات خودِ پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،  و پيشوايان اسلام(عليهم السلام) نيز ديده مى شود كه گاهى مسائلى را به فال نيك مى گرفتند، مثلاً:

حـدیث مبارک :

 2) در جريان برخورد مسلمانان با كفار «مكّه» در سرزمين «حديبيه» مى خوانيم هنگامى كه «سهيل بن عمرو» به عنوان نماينده كفار «مكّه» به سراغ پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،    آمد و پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)، از نام او آگاه گرديد، فرمود:

﴿ قَدْ سَهُلَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ: ﴿«يعنى از نام سهيل من تفأل مى زنم كه كار بر شما سهل و آسان مى گردد».  

دانشمند معروف «دميرى» كه از نويسندگان قرن هشتم هجرى است، در يكى از نوشته هاى خود اشاره به همين مطلب كرده مى گويد: اين كه پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)، فال نيك را دوست مى داشت، به خاطر آن بود كه انسان هر گاه اميدوار به فضل پروردگار باشد در راه خير گام برمى دارد و هنگامى كه اميد خود را از پروردگار قطع كند، در راه شرّ خواهد افتاد و فال بد زدن مايه سوء ظن و موجب انتظار بلا و بدبختى كشيدن است.

اما از فال بد كه عرب آن را «تطيّر» و «طيره» مى نامد، در روايات اسلامى ـ همان طور كه گفتيم ـ شديداً مذمت شده، چنان كه در قرآن مجيد نيز كراراً به آن اشاره گرديده و محكوم شده است.

از جمله در حـدیث مبارک :  مى خوانيم:

 3 ) پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)، فرمود:  

  ﴿«فال بد زدن (و آن را مؤثر در سرنوشت آدمى دانستن) يك نوع شرك به خدا است».

و نيز مى خوانيم: اگر فال بد اثرى داشته باشد، همان اثر روانى است، امام صادق(رضی الله عنه) فرمود:

«فال بد اثرش به همان اندازه است كه آن را مى پذيرى، اگر آن را سبك بگيرى كم اثر خواهد بود، و اگر آن را محكم بگيرى پر اثر، و اگر به آن اعتنا نكنى، هيچ اثرى نخواهد داشت».

در اخبار اسلامى از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه: راه مبارزه با فال بد، بى اعتنائى است.

حـدیث مبارک :  

4 ) از پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،  نقل شده كه فرمود:   ﴾

﴿«سه چيز است كه هيچ كس از آن سالم نمى ماند (و وسوسه هاى آن در درون قلبِ غالب اشخاص پيدا مى شود) فال بد و حسد و سوء ظن.

عرض كردند: پس چه كنيم؟ فرمود:

5 )﴿هنگامى كه فال بد زدى اعتنا مكن و بگذر و هنگامى كه حسد در دلت پيدا شد، عملاً كارى بر طبق آن انجام مده و هنگامى كه سوء ظن پيدا كردى آن را ناديده بگير».  

عجيب اين است كه: موضوع فال نيك و بد، حتى در كشورهاى پيشرفته صنعتى و در ميان افراد به اصطلاح روشن فكر، و حتى نوابغ معروف وجود داشته و دارد، از جمله در ميان غربى ها ردّ شدن از زير نردبان، افتادن نمكدان و هديه دادن چاقو به شدت به فال بد گرفته مى شود!

البته وجود فال نيك همان طور كه گفتيم مسأله مهمى نيست بلكه غالباً اثر مثبت دارد، ولى با عوامل فال بد هميشه بايد مبارزه كرد و آنها را از افكار دور ساخت و بهترين راه براى مبارزه با آن تقويت روح توكّل و اعتماد بر خدا در دل ها است، همان طور كه در روايات اسلامى نيز به آن اشاره شده است.

***********************

﴿7:180﴾«ــکلیکـ ﴿وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  ﴾

﴿و براي خدا نامهاي نيكي است خدا را با آن بخوانيد، و آنها را كه در اسماء خدا تحريف مي‏كنند (و بر غير او مي‏نهند و شريك برايش قائل مي‏شوند) رها سازيد آنان به زودي جزاي اعمالي را كه انجام مي‏دادند مي‏بينند

حـدیث مبارک :  

        از حضرت على(رضی الله عنه) نقل شده كه  پيغـمبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)،   فرمود:

   ﴿ إِنَّ لِلّهِ تَبارَكَ وَ تَعالى تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ اسْماً ـ مِأَةٌ إِلاّ واحِدَةٌ ـ مَنْ أَحْصاها دَخَلَ الْجَنَّةَ...:  

  ﴿ «خداوند نود و نُه اسم داردـــ صد، يكى كمتر ـ هر كس آنها را احصاء كند وارد بهشت مى شود».
 
***********************

﴿ 7:205«ــکلیکـ ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ  ﴾

﴿و در دل خويش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بى‏صداى بلند ياد كن و از غافلان مباش

************************

 

  ﴿7:206 «ــکلیکـ ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

﴿به يقين كسانى كه نزد پروردگار تو هستند از پرستش او تكبر نمى‏ورزند و او را به پاكى مى‏ستايند و براى او سجده مى‏كنند

 

************************

 

*************************** الا نـفـال1 آیـه ::

﴿8:2 «ــکلیکـ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ

 

زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  ﴾

 

﴿مؤ منان تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود دلهاشان ترسان مي‏گردد، و هنگامي كه آيات او بر آنها خوانده مي‏شود ايمانشان افزون مي‏گردد و تنها بر پروردگارشان توكل دارند

************************

  *************************** یـوسف1 آیـه ::

 

     ﴿12:104«ــکلیکـ ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ  ﴾

﴿و تو بر اين [كار] پاداشى از آنان نمى‏خواهى آن [قرآن] جز پندى براى جهانيان نيست  

 

 

*************************** الـرعـد 1 آیـه ::

 

 

﴿ 13:28  «ــکلیکـ ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ   ﴾

            ﴿آنها كساني هستند كه ايمان آورده‏اند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن (و آرام) است، آگاه باشيد با ياد خدا دلها آرامش مييابد!

حـدیث مبارک :  

 

در حديثى از پيغـُمبرخـُدا(صلى الله عليه وآله وسلم)مى خوانيم كه به حضرت على(رضی الله عنه) وصيت فرمودند، از جمله وصايايش اين بود:  

     ﴿ سه كار است كه اين امت توانائى انجام آن را (به طور كامل) ندارند:

مواسات و برابرى با برادر دينى در مال، و اداى حق مردم با قضاوت عادلانه نسبت به خود و ديگران، و خدا را در هر حال ياد كردن، منظور سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ أَكْبَرُ نيست، بلكه منظور اين است: هنگامى كه كار حرامى در مقابل او قرار مى گيرد از خدا بترسد و آن را ترك گويد». 

 

 

 

 

************************ الآحـجـر1 آیـه :

                   ﴿15:98 «ــکلیکـ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ  ﴾

                  ﴿ (براي دفع ناراحتي آنان) پروردگارت را تسبيح و حمد گو، و از سجده                                   كنندگان باش.   ﴾

 

************************* الاسـراء2 آیـه :

﴿17:44 «ــکلیکـ ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا  ﴾

﴿ آسمانهاي هفتگانه و زمين و كساني كه در آنها هستند همه تسبيح او مي‏گويند، و هر موجودي تسبيح و حمد او مي‏گويد، ولي شما تسبيح آنها را نمي‏فهميد او حليم و آمرزنده است

* * *

تسبيح و حمد عمومى موجودات جهان.

در آيات مختلف قرآن، سخن از تسبيح و حمد موجودات عالم هستى، در برابر خداوند بزرگ به ميان آمده كه، شايد از همه صريح تر، آيه مورد بحث باشد كه بدون هيچ گونه استثناء، همه موجودات عالم هستى: زمين، آسمان، ستارگان، كهكشان ها، انسان ها، حيوانات، برگ هاى درختان و حتى دانه هاى كوچك اتم را در اين تسبيح و حمد عمومى، شريك مى داند.

قرآن مى گويد: عالم هستى يك پارچه زمزمه و غوغا است، هر موجودى به نوعى به حمد و ثناى حق مشغول است، و غلغله اى خاموش در پهنه عالم هستى طنين افكنده كه بى خبران توانائى شنيدن آن را ندارند.

اما انديشمندانى كه قلب و جانشان به نور ايمان زنده و روشن است، اين صدا را از هر سو به خوبى به گوش جان مى شنوند و به گفته شاعر:

گر تو را از غيب چشمى باز شد *** با تو ذرات جهان هم راز شد

نطق آب و نطق خاك و نطق گل *** هست محسوس حواس اهل دل!

جمله ذرات، در عالم نهان *** با تو مى گويند روزان و شبان

ما سميعيم و بصير و باهشيم *** با شما نامحرمان ما خامشيم

از جمادى سوى جان جان شويد *** غلغل اجزاى عالم بشنويد

فاش تسبيح جمادات آيدت *** وسوسه تاويل ها بزدايدت

ولى در تفسير، حقيقت اين حمد و تسبيح، در ميان دانشمندان، فلاسفه و مفسران بسيار گفتگو است:

بعضى آن را حمد و تسبيح «حالى» دانسته اند، و بعضى «قالى» كه خلاصه نظرات آنها را با آنچه مورد قبول ما است، ذيلاً مى خوانيد:

1 ـ جمعى معتقدند: همه ذرات موجودات اين جهان، اعم از آنچه ما آن را عاقل مى شماريم يا بى جان و غير عاقل، همه داراى يك نوع درك و شعورند، و در عالم خود تسبيح و حمد خدا مى گويند، هر چند، ما قادر نيستيم به نحوه درك و احساس آنها پى بريم و زمزمه حمد و تسبيح آنها را بشنويم.

آياتى مانند: وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ: «بعضى از سنگ ها از ترس خدا از فراز كوه ها به پائين مى افتند».  

و مانند: فَقالَ لَها وَ لِلاْ َرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ: «خداوند به آسمان و زمين فرمود از روى اطاعت يا كراهت به فرمان من آئيد، آنها گفتند: ما از در اطاعت مى آئيم» .

و مانند آن را مى توان گواه بر اين عقيده گرفت.

2 ـ بسيارى معتقدند: اين تسبيح و حمد، همان چيزى است كه ما آن را «زبان حال» مى ناميم، حقيقى است نه مجازى ، ولى به زبان حال است نه قال (دقت كنيد).

توضيح اين كه: بسيار مى شود به كسى كه آثار ناراحتى، درد و رنج و بى خوابى در چهره و چشم او نمايان است، مى گوئيم: هر چند تو از ناراحتى ات سخن نمى گوئى، اما چشم تو مى گويد: ديشب به خواب نرفته اى، و چهره ات گواهى مى دهد: از درد و ناراحتى جانكاهى رنج مى برى!

اين «زبان حال» گاهى آن قدر قوى و نيرومند است كه «زبان قال» را تحت الشعاع خود قرار مى دهد، و به تكذيب آن برمى خيزد و به گفته شاعر:

·      گفتم: كه با مكر و فسون *** پنهان كنم راز درون!

·      پنهان نمى گردد كه خون *** از ديدگانم مى رود!

اين همان چيزى است كه حضرت على(رضی الله عنه) در گفتار معروفش مى فرمايد:  

«هرگز كسى رازى را در دل نهان نمى كند، مگر اين كه: در لابلاى سخنان ناآگاه و صفحه صورتش آشكار مى گردد».

از سوى ديگر، آيا مى توان گفت: يك تابلو بسيار زيبا ـ كه شاهكارى از هنر راستين است ـ گواهى بر ذوق، مهارت نقاش نمى دهد و او را مدح و ثنا نمى گويد؟!

آيا مى توان انكار كرد كه: ديوان شعر شعراى بزرگ و نامدار از قريحه عالى آنها حكايت مى كند؟ و دائماً آنها را مى ستايد؟

آيا مى توان منكر شد كه: ساختمان هاى عظيم، كارخانه هاى بزرگ، مغزهاى پيچيده الكترونيك، و امثال آنها، با زبان بى زبانى از سازنده، مخترع و مبتكر خود سخن مى گويند، و هر يك در حدّ خود از آنها ستايش مى كنند؟

بنابراين، بايد قبول كرد، عالم شگرف هستى، با آن نظام عجيبش، با آن همه رازها و اسرار، با آن عظمت خيره كننده اش و با آن ريزه كارى هاى حيرت زا، همگى «تسبيح و حمد» خدا مى گويند.

مگر «تسبيح» جز به معنى پاك و منزه شمردن از عيوب مى باشد؟

ساختمان و نظم اين عالم هستى، مى گويد: خالق آن از هر گونه نقص و عيبى مبرّا است.

مگر، «حمد» چيزى جز بيان صفات كمال مى باشد؟ نظام جهان آفرينش از صفات كمال خدا، از علم بى پايان و قدرت بى انتها و حكمت وسيع و فراگير او سخن مى گويد.

مخصوصاً، با پيشرفت علم و دانش بشر، و برداشتن پرده از گوشه هائى از اسرار و رازهاى اين عالم پهناور، اين حمد و تسبيح عمومى موجودات آشكارتر شده است.

اگر يك روز آن شاعر نكته پرداز، هر برگى از برگ هاى درختان سبز را دفترى از معرفت كردگار مى دانست، دانشمندان گياه شناس امروز، درباره اين برگ ها نه يك دفتر، بلكه كتاب ها نوشته اند، و از ساختمان اسرار آميز كوچكترين اجزاى آن، يعنى سلول ها گرفته تا طبقات هفتگانه برگ، دستگاه تنفسى آن، رشته هاى آبيارى، تغذيه و ساير مشخصات بسيار پيچيده برگ ها در اين كتاب ها، بحث ها كرده اند.

بر اين اساس هر برگى، شب و روز نغمه توحيد سرمى دهد و آواز رساى تسبيحش را در درون باغ و جنگل، بر فراز كوه ها، در خميدگى دره ها پخش مى كند، اما بى خبران چيزى از آن نمى فهمند، خاموشش مى شمارند و زبان بسته!

اين معنى نيز، براى تسبيح و حمد عمومى موجودات، كاملاً قابل درك است و هر دو تفسير مى تواند درست باشد.

* * *

************************

﴿17:110﴾«ــکلیکـ ﴿ قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

                ﴿ بگو «الله» را بخوانيد، يا «رحمن» را، هر كدام را بخوانيد (ذات پاكش يكي است و) براي او نامهاي نيك است، و نمازت را زياد بلند يا آهسته مخوان و در ميان اين دو راهي (معتدل) انتخاب كن.

 

 ************************* الـکـهـف2 آیـه : :

 

﴿18:28«ــکلیکـ      ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

 

وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

 

 وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

 

 

             ﴿  با كساني باش كه پروردگار خود را صبح و عصر مي‏خوانند، و تنها ذات او را مي طلبند، هرگز چشمهاي خود را، بخاطر زينتهاي دنيا، از آنها برمگير، و از كساني كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن، همانها كه پيروي هواي نفس كردند، و كارهايشان افراطي است.

            و به دنبال نزول آيات، پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) به جستجوى اين گروه برخاست (گويا با شنيدن اين سخن ناراحت شدند، به گوشه اى از مسجد رفتند و به عبادت پروردگار پرداختند).

سرانجام آنها را در آخر مسجد، در حالى كه به ذكر خدا مشغول بودند، يافت، فرمود:

 ﴿حمد خدا را كه نمردم تا اين كه او چنين دستورى به من داد كه: با امثال شما باشم، «آرى زندگى با شما، و مرگ هم با شما خوش است»! ﴾( نقل از تفسیر شریف نمونه).

************************

     ﴿18:57 «ــکلیکـ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا

 

جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا  ﴾

 ﴿  چه كسي ستمكارتر است از آنها كه به هنگام يادآوري آيات پروردگارشان از آن روي مي گردانند، و آنچه را با دست خود انجام داده فراموش مي‏كنند، ما بر دلهاشان پرده افكنده‏ايم تا نفهمند، و در گوشهايشان سنگيني قرار داده‏ايم (تا صداي حق را نشنوند!) و لذا اگر آنها را به سوي هدايت بخواني هرگز هدايت نمي‏شوند! 

 

 ************************** مـریـم 1 آیـه :*

 ﴿19:2 «ــکلیکـ ﴿ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا  ﴾

﴿  اين يادي است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده‏اش زكريا.

حـدیث مبارک :  

 امام صادق(عليه السلام) از پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   نقل مى كند: عيسى بن مريم(عليهما السلام) از كنار قبرى گذشت كه صاحب آن در عذاب بود، سال آينده نيز عبورش از آنجا افتاد، ملاحظه كرد كه صاحب قبر در عذاب نيست، از پروردگارش در اين زمينه سؤال كرد، وحى الهى به او فرستاده شد كه صاحب اين قبر فرزند صالحى داشته است جاده اى را اصلاح كرده و يتيمى را پناه داده، خداوند او را به خاطر عمل فرزندش بخشيده است، سپس پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   فرمود:

﴿ ميراث خداوند بزرگ به بنده مؤمنش اين است كه: فرزندى به او بدهد كه بعد از وى مطيع فرمان خدا باشد.

**************************طــه 7 آیـه :*

 

﴿20:14﴾«ــکلیکـ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي  ﴾

                   ﴿ من الله هستم، معبودي جز من نيست، مرا پرستش كن و نماز را براي ياد من به پادار.

************************

﴿42 :20﴾«ــکلیکـ ﴿اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي  ﴾

﴿  تو و برادرت با آيات من به سوي فرعون برويد، و در ياد من كوتاهي نكنيد. (42

************************

   ﴿20:99  ﴾«ــکلیکـ ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا  ﴾

﴿ اينچنين اخبار گذشته را براي تو بازگو مي‏كنيم، و ما از ناحيه خود ذكر (و قرآني) به تو داديم.

************************

﴿20:113 «ــکلیکـ ﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا  ﴾

﴿ و اينگونه آنرا قرآني عربي (فصيح و گويا) نازل كرديم، و انواع وعيدها (و انذار) را در آن بازگو نموديم، شايد آنها تقوا پيشه كنند، يا براي آنان تذكري ايجاد نمايد!

  ************************

 «ــکلیکـ 2- سوره: 20 , آیه: 114

﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا  ﴾   

       ﴾﴿   پس بلند مرتبه است خداوندي كه سلطان حق است، و نسبت به قرآن عجله مكن پيش از آن كه  وحي آن بر تو تمام شود، و بگو پروردگارا علم مرا افزون كن!   

                حـدیث مبارک :  

         در روايت ديگرى از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   فرمود: مى خوانيم:

   ﴿هر گاه روزى فرا رسد و علم و دانشى كه مرا به خدا نزديك كند، بر علم من افزوده نشود طلوع آفتاب آن روز بر من مبارك مباد

باز در حديث ديگرى از پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   فرمود:    

   ﴿ داناترين مردم كسى است كه دانش مردم را بر دانش خود بيفزايد، گرانبهاترين مردم كسى است كه از همه داناتر باشد و كم بهاترين مردم كسى است كه دانشش از همه كمتر باشد 

و اين است ارزش علم از ديدگاه تعليمات اسلام.

************************

﴿20:124«ــکلیکـ   ﴿   وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

 ﴿   و هر كس از ياد من رويگردان شود زندگي تنگ (و سختي) خواهد داشت، و روز قيامت او را نابينا محشور ميكنيم.

************************

 ﴿20:130 «ــکلیکـ ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْل

َ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى

 

 

 

 

 ﴾

﴿  بنابراين در برابر آنچه آنها مي‏گويند صبر كن و قبل از طلوع آفتاب و پيش از غروب آن و همچنين در اثناء شب و اطراف روز تسبيح و حمد پروردگارت را بجا آور تا خشنود شوي.  ﴾

************************

 **************** الا نـبـیـاء 7 آیـه :*

      ﴿21:2 «ــکلیکـ ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ  ﴾

﴿ هر يادآوري تازه اي از طرف پروردگارشان براي آنها بيايد با لعب و شوخي به آن گوش فرا ميدهند.

************************

﴿21:20«ــکلیکـ ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ  ﴾

﴿ شبانه روز بى‏آنكه سستى ورزند نيايش مى‏كنند

************************

  ﴿21:24 «ــکلیکـ ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ م

 

َن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ

﴿ آيا به جاى او خدايانى براى خود گرفته‏اند بگو برهانتان را بياوريد اين است‏يادنامه هر كه با من است و يادنامه هر كه پيش از من بوده [نه] بلكه بيشترشان حق را نمى‏شناسند و در نتيجه از آن رويگردانند   ﴾

************************

 ﴿21:42 «ــکلیکـ﴿قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ  ﴾

 ﴿ بگو چه كسى شما را شب و روز از [عذاب] رحمان حفظ مى‏كند [نه] بلكه آنان از ياد پروردگارشان رويگردانند   ﴾

 

 ﴿21:48 «ــکلیکـ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاء وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ  ﴾

﴿و در حقيقت به موسى و هارون فرقان داديم و [كتابشان] براى پرهيزگاران روشنايى و اندرزى است   ﴾

 ************************

    ﴿21:50 «ــکلیکـ ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ  ﴾

﴿  و اين [كتاب] كه آن را نازل كرده‏ايم پندى خجسته است آيا باز هم آن را انكار مى‏كنيد  ﴾

 ************************

       ﴿21:79 «ــکلیکـ ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ  ﴾

﴿ما (حكم واقعى) آن را به سليمان فهمانديم; و به هر يك از آنان (شايستگى) داورى، و علم فراوانى داديم; وكوهها و پرندگان را مسخّر داود ساختيم، كه با او تسبيح (خدا) مى گفتند; و ما بر اين كار توانايى داشتيم.

************************

 

 *************************الـحج 2 آیـه :*

 

﴿22:35 «ــکلیکـ ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  ﴾

﴿  همانها كه وقتي نام خدا برده مي‏شود دلهايشان مملو از خوف پروردگار مي‏گردد و آنها كه در برابر مصائبي كه به آنان مي‏رسد شكيبا و استوارند و آنها كه نماز را بر پا مي‏دارند و از آنچه روزيشان داده‏ايم انفاق مي‏كنند.

************************

   ﴿22:36 «ــکلیکـ ﴿وَالْبُدْنَ

 

جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَ

 

ا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   ﴾

﴿  و شترهاي چاق و فربه را براي شما از شعائر الهي قرار داديم در آنها براي شما خير و بركت است، نام خدا را (هنگام قرباني كردن آنها) در حالي كه به صف ايستاده‏اند ببريد، هنگامي كه پهلويشان آرام گرفت (و جان دادند) از گوشت آنها بخوريد و مستمندان قانع و فقيران معترض را نيز از آن اطعام كنيد، اينگونه ما آنها را مسخرتان ساختيم تا شكر خدا را بجا آوريد.

  ************************

************************الـنـور 3 آیـه :*

      ﴿24:36 «ــکلیکـ ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ  ﴾

﴿  (اين چراغ پر فروغ) در خانه‏هائي قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاي آن را بالا برند (تا از دستبرد شياطين و هوسبازان در امان باشد) خانه‏هائي كه نام خدا در آن برده شود و صبح و شام در آن تسبيح گويند.  ﴾

************************

 

﴿24:37 «ــکلیکـ ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاة

 

ِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ  ﴾

﴿  مرداني كه نه تجارت و نه معامله، آنها را از ياد خدا و بر پا داشتن نماز و اداي زكات غافل نمي‏كند، آنها از روزي مي‏ترسند كه دلها و چشمها در آن زير و رو مي‏شود! (   

 ************************

     ﴿24:41﴾ ﴾«ــکلیکـ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّا

 

تٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

 

﴿ آيا نديدي كه براي خدا تسبيح مي‏كنند تمام آنان كه در آسمانها و زمينند و همچنين پرندگان به هنگامي كه بر فراز آسمان بال گسترده‏اند، هر يك از آنها نماز و تسبيح خود را مي‏داند، و خداوند به آنچه انجام مي‏دهند عالم است.

************************

********************** الفرقان 1  آیـه :

 

    ﴿25:58 «ــکلیکـ  ﴿   وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا

 

﴿  و توكل بر خداوندي كن كه هرگز نمي‏ميرد، و تسبيح و حمد او به جاي آور، و همين بس كه او از گناهان بندگانش آگاه است.

************************

 

************************الشـُعـراء1  آیـه :

﴿26:5 «ــکلیکـ ﴿وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ  ﴾

﴿و هر ذكر تازه‏اي از سوي خداوند رحمان براي آنها بيايد از آن اعراض مي‏كنند. 

  ************************

************************* الاعـنـکـبوت 1 آیـه :

 

     ﴿29:45«ــکلیکـ ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ  ﴾

﴿ آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و نماز را برپا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مى‏دارد و قطعا ياد خدا بزرگتر (و برتر) است; و خدا مى‏داند چه مى‏كنيد

 ************************

********************** الـروم 3  آیـه :

 

          ﴿30:17 «ــکلیکـ ﴿فَسُبْحانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ

         ﴿30:17 «ــکلیکـ ﴿منزه است خداوند به هنگامي كه شام مي‏كنيد و صبح مي‏كنيد.

 

************************

 تُظْهِرُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَ الأَرْضِ وَ عَشِيّاً وَ حِين ﴾﴿ 2- سوره: 30 , آیه: 18                 ﴿

        ﴿   و حمد و ستايش مخصوص اوست در آسمان و زمين، و تسبيح و تنزيه براي اوست به هنگام عصر و هنگامي كه ظهر مي‏كنيد.

 ************************ 

  ﴿ 30:19  «ــکلیکـ ﴿    يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ   ..مَوْتِها وَ كَذالِكَ تُخْرَجُونَ

                       ﴿او زنده را از مرده بيرون مى آورد، و مرده را از زنده; و زمين را پس از

مردنش حيات مى بخشد; و به همين گونه (روز قيامت از قبر) بيرون آورده مى شويد.

حـدیث مبارک : 

         در حدیثی از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) چنين آمده است:

   ﴿هر كس دو آيه فوق و آيه ما بعد از آن را صبحگاهان بخواند، آنچه را در روز از او مى گردد جبران خواهد كرد، و هر كس آن را در آغاز شب بخواند آنچه را در شب از او فوت شود، جبران خواهد كرد

 

************************

 

************************* الـسـُجـده1 آیـه :

﴿32:22 «ــکلیکـ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ  ﴾

﴿چه كسي ستمكارتر است از آنكس كه آيات پروردگارش به او تذكر داده شده و او از آن اعراض كرده، مسلما ما از مجرمان انتقام خواهيم گرفت.  ﴾

 

************************* الا حـزاب 4 آیـه :

 

        ﴿  33:35 «ــکلیکـ ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ

وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

﴿   مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زناني كه از فرمان خدا اطاعت مي‏كنند، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاقگر و زنان انفاق كننده، مردان روزه دار و زناني كه روزه مي‏دارند، مرداني كه دامان خود را از آلودگي به بيعفتي حفظ مي‏كنند و زناني كه پاكدامنند، و مرداني كه بسيار به ياد خدا هستند و زناني كه بسيار ياد خدا مي‏كنند، خداوند براي همه آنها مغفرت و پاداش عظيمي فراهم ساخته است

حـدیث مبارک : 

         در حدیثی از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) مى خوانيم:   

         ﴿ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّئا وَ صَلَّيا، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِرَاتِ:  ﴿هنگامى كه مرد همسرش را شبانگاه بيدار كند و هر دو وضو بگيرند و نماز (شب) بخوانند از مردان و زنانى خواهند بود كه بسيار ياد خدا مى كنند

************************

﴿33:41 «ــکلیکـ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا  

 ﴿ اي كساني كه ايمان آورده‏ايد خدا را بسيار ياد كنيد.

************************

 ﴿33:42 «ــکلیکـ ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا  ﴾

﴿ و صبح و شام او را تسبيح نمائيد.

************************

﴿ 33:43«ــکلیکـ ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا  ﴾

﴿او كسى است كه بر شما درود و رحمت مى فرستد،و فرشتگان او (نيز براى شما تقاضاى رحمت مى كنند) تا شما را از تاريكى هاى (جهل و شرك و گناه) به سوى نور (ايمان و علم و تقوا) خارج سازد; او نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است.

************************

﴿ 33:44 «ــکلیکـ ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا

﴿  تحيّت (فرشتگان به) آنان در روزى كه به لقاى او مى رسند سلام است; و براى آنها پاداش پرارزشى فراهم ساخته است.

حـدیث مبارک : 

         در حديثى كه در «صحيح ترمذى» و «مسند احمد» از «ابو سعيد خدرى» از پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) نقل شده چنين مى خوانيم: كه از آن حضرت پرسيدند:

              «كدام يك از بندگان در روز قيامت مقامشان از همه برتر است»؟! فرمودند:

        ﴿ الذّاكِرُونَ اللّهَ كَثِيْراً: ﴾﴿آنها كه خدا را بسيار ياد مى كنند.

«ابو سعيد» مى گويد: عرض كردم: يا رَسُولَ اللّهِ(صلى الله عليه وآله)! «آيا چنين كسانى حتى از جنگجويان راه خدا والامقام ترند»؟! فرمودند:

   ﴿ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِى الْكُفّارِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ حَتّى يَنْكَسِرَ وَ يَخْتَضِبَ دَماً لَكانَ الذّاكِرُونَ اللّهَ أَفْضَلَ دَرَجَهً مِنْهُ! ﴾﴿ اگر با شمشيرش آن قدر بر پيكر كفار و مشركين بزند كه شمشيرش بشكند، و با خون رنگين شود، آنها كه ياد خدا بسيار مى كنند از او برترند ﴾! 

چرا كه جهاد خالصانه نيز بدون ذكر كثير خداوند ممكن نيست.

************************

 

*************************یــس 2 آیـه :

 

﴿36:69 «ــکلیکـ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

﴿ما هرگز شعر به او نياموختيم، و شايسته او نيست، اين (كتاب آسماني) تنها ذكر و قرآن مبين است.  

************************

 ﴿36:83 «ــکلیکـ ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  ﴾

﴿پس [شكوهمند و] پاك است آن كسى كه ملكوت هر چيزى در دست اوست و به سوى اوست كه بازگردانيده مى‏شويد

 ***********************الصــفـت 1 آیـه :

   ﴿37:3«ــکلیکـ ﴿ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا

﴿و آنها كه پي درپي ذكر (الهي) را تلاوت مي‏كنند. (3)

***********************ص 5 آیـه :

﴿38:17 «ــکلیکـ ﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ  ﴾

﴿بر آنچه مى‏گويند صبر كن و داؤود بنده ما را كه داراى امكانات [متعدد] بود به ياد آور آرى او بسيار بازگشت‏كننده [به سوى خدا] بود  

 ************************

  ﴿38:18﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ  ﴾

﴿ما كوهها را با او مسخر ساختيم [كه] شامگاهان و بامدادان خداوند را نيايش مى‏كردند

************************

﴿38:32 ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ  ﴾

﴿گفت: علاقه به نيكى ها (اسب هاى سوارى آماده جهاد) مرا لحظه اى از ياد پروردگارم به خود مشغول داشت تا از ديدگان پنهان شدند.

 

************************

 ﴿38:41 «ــکلیکـ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ  ﴾

 ﴿ و به خاطر بياور بنده ما ايوب را، هنگامى كه پروردگارش را خواند (و گفت: پروردگارا شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است.  ﴾

************************

﴿38:87 «ــکلیکـ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ  ﴾

 ﴿ اين (قرآن) فقط تذكّرى براى جهانيان است;

 ************************

*************************الـزُمـر4 آیـه :

﴿39:22 «ــکلیکـ   ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَة

 

ِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

 

﴿پس آيا كسى كه خدا سينه‏اش را براى [پذيرش] اسلام گشاده و [در نتيجه] برخوردار از نورى از جانب پروردگارش مى‏باشد [همانند فرد تاريكدل است] پس واى بر آنان كه از سخت‏دلى ياد خدا نمى‏كنند اينانند كه در گمراهى آشكارند

************************

  ﴿39:23 «ــکلیکـ ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

 

 يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ

 

 وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ  ﴾

﴿خداوند بهترين سخن را نازل كرده، كتابى كه آياتش (در لطف و زيبايى و عمق و محتوا) همانند يكديگر است; آياتى مكرر دارد (با تكرارى شوق انگيز) كه از شنيدن آياتش لرزه بر اندام كسانى كه از پروردگارشان مى ترسند مى افتد; سپس برون و درونشان نرم و متوجّه ذكر خدا مى شود;اين هدايت الهى است كه هركس را بخواهد با آن راهنمايى مى كند; و هر كس را خداوند گمراه سازد، هيچ راهنمايى براى او نخواهد بود.

 حـدیث مبارک : 

                در حديثى كه «عباس (رضی الله عنه» عموى   پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)از آن حضرت نقل مى كند آمده:

 ﴿ اِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ تَحاتَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَما يَتَحاتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيابِسَةِ وَرَقُها:

 ﴿هنگامى كه بدن بنده اى از خوف خدا لرزان شود گناهش فرو مى ريزد، همان گونه كه برگ خشك از درختان .

 ************************

﴿39:45 «ــکلیکـ ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ

 

الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

﴿و چون خدا به تنهايى ياد شود دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند منزجر مى‏گردد و چون كسانى غير از او ياد شوند بناگاه آنان شادمانى مى‏كنند

  ************************

 ﴿39:75 «ــکلیکـ ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ

 

بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ﴾

﴿  (در آن روز) فرشتگان را مى بينى كه بر گرد عرش حلقه زده اند و پروردگارشان را حمد و تسبيح مى گويند;و در ميان آنان [= بندگان] بحق داورى مى شود; و (سرانجام) گفته خواهد شد:«حمدوستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است».

  ************************

************************* الـمـؤمـن 3 آیـه :

﴿40:7 «ــکلیکـ ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

 

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

 

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ  ﴾

﴿ فرشتگانى كه حاملان عرش اند و آنها كه گرداگرد آن (طواف مى كنند) تسبيح و حمد پروردگارشان را مى گويند و به او ايمان دارند و براى مؤمنان آمرزش مى طلبند (و مى گويند:) پروردگارا!رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفته است; پس كسانى را كه توبه كرده و راه تو را پيروى مى كنند بيامرز، و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار.  ﴾

در آيه مورد بحث، كه سخن از حاملان عرش الهى مى گويد، ممكن است منظور از «عرش» همان «حكومت خداوند و تدبيرش در عالم هستى» باشد، و حاملانِ «عرش» اجراء كنندگان حاكميت و تدبير او، هستند.

و نيز ممكن است به معنى مجموعه عالم هستى، و يا عالم ماوراء طبيعت باشد و حاملان آن، فرشتگانى هستند كه پايه هاى تدبير اين جهان، به فرمان خدا بر دوش آنها است.

 

************************

 ﴿40:40 «ــکلیکـ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُ

 

وَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ  ﴾

 ﴿هر كه بدى كند جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد و هر كه كار شايسته كند چه مرد باشد يا زن در حالى كه ايمان داشته باشد در نتيجه آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آنجا بى‏حساب روزى مى‏يابند

************************

 ﴿40:55 «ــکلیکـ  ﴿   فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

﴿ پس (اى پيامبر!) صبر و شكيبايى پيشه كن كه وعده خدا حق است، و براى گناه [= ترك اولى] خود استغفار كن، و هر صبح و شام تسبيح و حمد پروردگارت را به جا آور.

   ************************

*************************فــُصـِلـت 1 آیـه :

﴿41:38 «ــکلیکـ ﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ  ﴾

﴿ هر گاه (از عبادت پروردگار) تكبر كنند كساني[= فرشتگانى]  كه نزد پروردگار تواند شب و روز براي او تسبيح مي‏گويند، و خسته نمي‏شوند

 ************************

*************************الـشـوُری 1 آیـه :

﴿ 42:5  «ــکلیکـ ﴿   تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم

 

ْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

 

﴿نزديك است آسمانها (به خاطر نسبتهاي نارواي مشركان) از بالا متلاشي شوند، فرشتگان پيوسته تسبيح و حمد پروردگار خود را بجا مي‏آورند، و براي كساني كه در زمين هستند استغفار مي‏كنند، آگاه باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است.

  *************************الـزُخـرُف 2 آیـه :

﴿43:36 «ــکلیکـ ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ  ﴾

﴿و هر كس از ياد خداوند رحمان، روى گردان شود شيطانى را بر او مسلط مى سازيم كه همواره همنشين او خواهد بود.

  ************************

﴿43:44 «ــکلیکـ ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ  ﴾

﴿ و اين مايه يادآورى (و عظمت) تو و قوم تو است و بزودى (از رفتارتان با اين نعمت) سؤال خواهيد شد.

 ************************        

 

 

*************************الاحـقـاف 1 آیـه :

﴿ 46:21 «ــکلیکـ ﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْه

 

ِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  ﴾

﴿(سرگذشت هود) برادر قوم عاد را ياد كن، آن زمان كه قومش را در سرزمين «احقاف» انذار كرد، در حالى كه پيامبران انذاركننده اى قبل از او در گذشته هاى دور و نزديك آمده بودند (و گفت:) جز خداى يگانه را نپرستيد، زيرا من بر شما از عذاب روزى بزرگ مى ترسم!

 

 

*************************الفـتح 1 آیـه :

 ﴿48:9«ــکلیکـ ﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

﴿تا (شما) به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد و از او دفاع كنيد و او را بزرگ داريد، و خدا را صبح و شام تسبيح گوييد.

 ************************

*************************الآحـُجـرات 1 آیـه :

﴿49:13 «ــکلیکـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ

 

وا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  ﴾

﴿ اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست بى‏ترديد خداوند داناى آگاه است.

حـدیث مبارک : 

                 در حديثى مى خوانيم: روزى   پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)در «مكّه» براى مردم خطبه خواند و فرمود: ﴿ يا اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ اللّهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجاهِلِيَّةِ، وَ تَعاظُمَها بِآبائِها، فَالنّاسُ رَجُلانِ: رَجُلٌ بَرٌّ تَقِىٌّ كَرِيْمٌ عَلَى اللّهِ، وَ فاجِرٌ شَقِىٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللّهِ، وَ النّاسُ بَنُو آدَمَ، وَ خَلَقَ اللّهُ آدَمَ مِنْ تُراب، قالَ اللّهُ تَعالى: يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ: ﴾﴿«اى مردم! خداوند از شما ننگ جاهليت و تفاخر به پدران و نياكان را زدود، مردم دو گروه بيش نيستند: يا نيكوكار، با تقوا و ارزشمند نزد خدا، و يا بدكار و شقاوتمند و پست در پيشگاه حق، همه مردم فرزند آدم اند، و خداوند آدم را از خاك آفريده، چنان كه مى گويد: اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم، و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا شناخته شويد، از همه گرامى تر نزد خداوند كسى است كه از همه پرهيزگارتر باشد، خداوند دانا و آگاه است

در كتاب «آداب النفوس» «طبرى» آمده:  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) در اثناء «ايام تشريق» (روزهاى 11 و 12 و 13 «ذى الحجه» در سرزمين «منى» در حالى كه بر شترى سوار بود، رو به سوى مردم كرد و فرمود:

﴿يا اَيُّهَا النّاسُ! اَلا اِنَّ رَبَّكُمْ واحِدٌ وَ اِنَّ اَباكُمْ واحِدٌ، اَلا لا فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلى عَجَمِىٍّ، وَ لا لِعَجَمِىٍّ عَلى عَرَبِىٍّ، وَ لا لِأَسْوَدَ عَلى اَحْمَرَ، وَلالِأَحْمَرَ عَلى اَسْوَدَ، اِلاّ بِالتَّقْوى، اَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قالُوا:نَعَمْ!قالَ: لِيُبَلِّغِ الشّاهِدُ الغائِبَ:  ﴿اى مردم بدانيد! خداى شما يكى است و پدرتان يكى، نه عرب بر عجم برترى دارد و نه عجم بر عرب، نه سياهپوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سياهپوست، مگر به تقوا، آيا من دستور الهى را ابلاغ كردم؟ همه گفتند: آرى! فرمود: اين سخن را حاضران به غائبان برسانند !.

و نيز در حديث ديگرى در جمله هائى كوتاه و پر معنى از پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند : اِنَّ ﴿اللّهَ لايَنْظُرُ اِلى اَحْسابِكُمْ، وَ لا اِلى اَنْسابِكُمْ، وَ لا اِلى اَجْسامِكُمْ، وَ لا اِلى اَمْوالِكُمْ، وَ لكِنْ يَنْظُرُ اِلى قُلُوبِكُمْ، فَمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ صالِحٌ تَحَنَّنَ اللّهُ عَلَيْهِ، وَ اِنَّما اَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَ اَحَبُّكُمْ اِلَيْهِ اَتْقاكُمْ:  

﴿خداوند نه به وضع خانوادگى و نسب شما نگاه مى كند، نه به اجسام شما، و نه به اموالتان، ولى به دل هاى شما نگاه مى كند، كسى كه قلب صالحى دارد، خدا به او لطف و محبت مى كند، شما همگى فرزندان آدم هستيد، و محبوب ترين شما نزد خدا باتقواترين شما است

  ************************

*************************ق 2 آیـه :

﴿6: 50﴾«ــکلیکـ﴿ أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنّاها وَ ما لَها مِنْ فُرُوج  

﴿ آيا آنها به آسماني كه بالاي سرشان است نگاه نكردند كه چگونه ما آنرا بنا كرده‏ايم ؟ و چگونه به وسيله ستارگان زينت بخشيده‏ايم ؟ و هيچ شكاف و ناموزوني در آن نيست!

************************

﴿50:39 «ــکلیکـ﴿فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ

 ﴿در برابر آنچه آنها مى گويند شكيبا باش، و پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب تسبيح و حمد پروردگارت را بگوى،

************************

﴿ 50:40 «ــکلیکـ﴿ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبارَ السُّجُودِ

﴿  و در بخشى از شب او را تسبيح كن، و بعد از سجده ها!

    ************************

*************************الـطـور1 آیـه :

 ﴿52:48«ــکلیکـ﴿ فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ  ﴾

 ﴿ در برابر آنچه آنها مى گويند شكيبا باش، و پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب تسبيح و حمد پروردگارت را بگوى،

حـدیث مبارک :    

        1ــ در روايات متعددى آمده است:   پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)هنگامى كه از مجلس برمى خاست، تسبيح و حمد خدا به جا مى آورد و مى فرمود:

 ﴿  اِنَّهُ كَفّارَةُ الْمَجْلِسِ: ﴿اين تسبيح و حمد، كفّاره مجلس است»!

 2 ــ از جمله در حديثى آمده است،  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) هنگامى كه از مجلس برمى خاست مى فرمود:     ﴿سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ اِلَيْكَ ﴾.

بعضى عرض كردند: اى رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم)، اين چه كلماتى است كه مى گوئى؟ فرمود:

﴿هُنَّ كَلِماتٌ عَلَّمَنِيْهُنَّ جَبْرِئيلُ، كَفّارات لِما يَكُونُ فِى الْمَجْلِسِ: ﴾.

﴿ اينها كلماتى است كه جبرئيل به من آموخته، و كفاره چيزى است كه در مجالس واقع مى شود ﴾.

 3ـــ و در حديثى از پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   مى خوانيم:

 ﴿ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وَ ما فِيْها: ﴾..

 ﴿ دو ركعت نافله صبح براى تو بهتر است از دنيا و آنچه در دنياست ﴾.

************************

*************************الـنـجـم 1 آیـه : ﴿ ﴾

 ﴿53:29﴾«ــکلیکـ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَياةَ الدُّنْيا

 ﴿ حال كه چنين است از اينها كه از ذكر ما روي مي‏گردانند و جز زندگي مادي دنيا را نمي‏طلبند، اعراض كن

 ************************

*************************الـواقـعـه 2 آیـه :

﴿56:74 «ــکلیکـ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

﴿حال كه چنين است به نام پروردگاربزرگت تسبيح گوى (واو راپاك ومنزّه بشمار).

 ************************

﴿56:96 «ــکلیکـ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ  ﴾

﴿پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح كن (و او را منزّه بشمار).

  حـدیث مبارک :   

اين سخن را با حديثى از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) پايان مى دهيم، در اين حديث مى خوانيم:

 ﴿ إِنَّ النَّبِىَّ كانَ إِذا شَرِبَ الْماءَ قالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى سَقانا عَذْباً فُراتاً بِرَحْمَتِهِ وَ لَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحاً أُجاجاً بِذُنُوبِنا!:   ﴿هنگامى كه حضرت آب مى نوشيد مى فرمود: حمد براى خداوندى كه به رحمتش ما را از آب شيرين و گوارا سيراب كرد، و آن را به خاطر گناهانمان شور و تلخ قرار نداد

 ************************

*************************الـحـدیـد1 آیـه :

      ﴿57:16 «ــکلیکـ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

 

وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ  ﴾

 ﴿ آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاي مؤ منان در برابر ذكر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد؟ و مانند كساني نباشند كه قبلا به آنها كتاب آسماني داده شد، سپس زماني طولاني بر آنها گذشت و قلبهاي آنها قساوت پيدا كرد، و بسياري از آنها گنهكارند.؟ ﴾    

  ************************

 

* ***********************الـمـُجادله 1 آیـه :*

 

﴿58:19 «ــکلیکـ ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِن

 

َّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ  ﴾

﴿شيطان بر آنها چيره شده و ياد خدا را از خاطر آنها برده است، آنها حزب شيطانند بدانيد حزب شيطان زيانكارانند.

************************

 

 *************************الـحشر3 آیـه :

﴿ 59:18﴾«ــکلیکـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن

 

َّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  ﴾

﴿ اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! از مخالفت خدا بپرهيزيد، و هر انساني بايد بنگرد تا چه چيز را براي فردايش از پيش فرستاده، و از خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام مي‏دهيد آگاه است.

************************

﴿ 59:19﴾«ــکلیکـ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

﴿ و همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به« خود فراموشي» گرفتار كرد ، و آنها فاسق و گنهكارند

  حـدیث مبارک :   

اين سخن را با حديثى از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) مى خوانيم كه: ﴿در راه خدا انفاق كنيد هر چند به اندازه يك من خرما يا كمتر، و يا يك مشت و يا كمتر باشد و يا حتى به نيمى از يك دانه خرما! و اگر كسى آن را هم نيابد، با سخنان پاكيزه دلهائى را شاد كند، چرا كه در قيامت هنگامى كه در پيشگاه خدا قرار مى گيريد به شما مى فرمايد: آيا درباره تو چنين و چنان نكردم؟ آيا گوش و چشم در اختيارت قرار ندادم؟ آيا مال و فرزند به تو نبخشيدم؟ و بنده عرض مى كند: آرى، و در اينجا خداوند متعال مى گويد: پس نگاه كن! ببين چه براى خود از قبل فرستاده اى؟

  «او نگاهى به پيش و پشت سر، طرف راست و چپ مى افكند، چيزى نمى يابد كه بتواند با آن صورتش را از آتش دوزخ حفظ كند»!

در حديث ديگرى مى خوانيم:  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) با بعضى از يارانش نشسته بود، گروهى از قبيله «مضر» وارد شدند كه شمشير بر كمر داشتند (و آماده جهاد در راه خدا بودند) اما لباس درستى در تن آنها نبود، هنگامى كه پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)  آثار نيازمندى و گرسنگى را در چهره آنها ديد، رنگ صورتش دگرگون شد، به مسجد آمده و بر فراز منبر رفت، حمد و ثناى الهى بجا آورده فرمود:  ـ﴿خداوند اين آيه را در قرآن مجيد نازل كرده است: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَد...  سپس افزود:

 ﴿ در راه خدا انفاق كنيد پيش از آن كه قدرت، از شما سلب شود، و در راه خدا صدقه دهيد قبل از آن كه مانعى در اين راه ايجاد گردد، آنها كه دينار دارند از دينار، و آنها كه درهم دارند از درهم، و آنها كه گندم و جو دارند از گندم و جو، چيزى از انفاق را كوچك نشمريد هر چند به نيمى از يك دانه خرما باشد .

مردى از انصار برخاست و كيسه اى در دست مبارك پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)    نهاد، آثار خوشحالى و سرور در صورت حضرت، نمايان شد، فرمود:

 ﴿هر كس سنت حسنه اى بگذارد، و مردم به آن عمل كنند، پاداش آن و پاداش تمام كسانى كه به آن عمل مى كنند، نصيب او خواهد شد، بى آن كه چيزى از پاداش آنها كاسته شود، و هر كس سنت سيئه اى بگذارد گناه آن و گناه همه كسانى كه به آن عمل مى كنند بر او خواهد بود، بى آن كه از گناه آنها كاسته شود .

مردم برخاستند، آن كس كه دينار داشت، دينار آورد، و آن كه درهم داشت، درهم، و هر كس طعام و چيز ديگرى داشت، خدمت  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم) آورد، و به اين ترتيب مقدار قابل ملاحظه اى كمك نقدى و غير نقدى نزد حضرت جمع شد، و در ميان آن نيازمندان تقسيم كرد.

همين معنى، در آيات ديگر قرآن كراراً مورد تأكيد قرار گرفته، از جمله در آيه 110 سوره «بقره» مى خوانيم: ﴿ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لاَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: ﴿ نماز را بر پا داريد، و زكات را ادا كنيد، و هر كار خيرى را براى خود از پيش بفرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت، خدا نسبت به اعمال شما بينا است .

             ﴿ 59:21«ــکلیکـ ﴿ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَل لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً

                  مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَ تِلْكَ الاَْمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

                      ﴿ اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى كرديم، مى ديدى كه در برابر آن خاشع مى شود و از خوف خدا مى شكافد! اينها مثالهايى است كه براى مردم مى زنيم، شايد (در آن) بينديشند.

      ﴿ 59:22«ــکلیکـ ﴿  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

             ﴿ اوست‏ خدايى كه غير از او معبودى نيست داننده غيب و آشكار است اوست رحمتگر مهربان

 

************************

        24 ﴿ 59:23 «ــکلیکـ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ     الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

 ﴿اوست‏خدايى كه جز او معبودى نيست همان فرمانرواى پاك سلامت[بخش و] مؤمن [به حقيقت‏حقه خود كه] نگهبان عزيز جبار [و] متكبر [است] پاك است‏خدا از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند

  ﴾﴿59:24«ــکلیکـ  ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِ

 

ي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   ﴾

﴿او خداوندي است خالق، و آفريننده‏اي بيسابقه، و صورتگري است (بي نظير) براي او نامهاي نيك است، و آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح او مي‏گويند، و او عزيز و حكيم است.

      عظمت آيات آخر سورۀ مـُبارک حشر

   شــش حـدیث مبارک :   

             آيات آخر اين سورۀ مبارک كه مشتمل بر بخش مهمى از اسماء و صفات الهى است آياتى است فوق العاده با عظمت و الهام بخش، و درس بزرگ تربيت است براى انسانها; چرا كه به آنها مى گويد: اگر قرب خدا مى طلبيد و خواهان عظمت و كمال هستيد، شعله اى از اين صفات را در وجود خود زنده كنيد.

 1 ) در بعضى از روايات، آمده است: اسم اعظم خدا، در آيات آخر سوره حشر است.

 2 ) و در حديث ديگرى از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)  مى خوانيم:

  ﴿ مَنْ قَرَأَ آخِرَ الْحَشْرِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ ما تَأَخَّرَ:

  3) ﴿ هر كس آخر سوره حشر را بخواند، گناهان گذشته و آينده او بخشوده مى شود

 4) و باز در حديث ديگرى از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   آمده است:

﴿  مَنْ قَرَأَ لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ ـ إِلى آخِرِها ـ فَماتَ مِنْ لَيْلَتِهِ ماتَ شَهِيداً!:

  ﴿ هر كس آيات لو انزلنا هذا القرآن را تا آخر بخواند، و در همان شب بميرد، شهيد مرده است !.

 5 ) يكى از اصحاب مى گويد: از پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)    درباره اسم اعظم خدا سؤال كردم، فرمود:

 ﴿عَلَيْكَ بِآخِرِ الحَشْرِ وَ أَكْثَرِ قِرائَتَها: ﴾.

﴿ بر تو باد كه آخر سوره حشر را بخوانى و زياد بخوان»! بار ديگر همين سؤال را تكرار كردم، حضرت همان پاسخ را تكرار فرمود:

6)  حتى در حديثى از پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)  آمده است:

 ﴿إِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء إِلاّ السّامِ، و السّامُ الْمَوْتُ: .

﴿اين آيات، شفاء هر دردى است مگر مرگ !.   

خلاصه اين كه: روايات در اين زمينه در كتابهاى شيعه و اهل سنت، فراوان است كه همگى بر عظمت اين آيات، و لزوم تفكر و انديشه در محتواى آن، دلالت دارد.

قابل توجه اين كه: اين سوره همان گونه كه با تسبيح خداوند و نام «عزيز و حكيم»، آغاز مى شود، با نام «عزيز و حكيم» نيز پايان مى گيرد; چرا كه هدف نهائى سوره شناخت خدا و تسبيح او و آشنائى با اسماء و صفات مقدس او است.

* * *

خداوندا! به عظمت اسماء و صفاتت سوگند، كه قلوب ما را در برابر قرآن مجيد خاضع و خاشع بگردان!

پروردگارا! دام شيطان، سخت است، و اگر لطف تو يار نشود نجات از آن مشكل، ما را در پناه لطفت از وسوسه هاى شياطين، محفوظ دار!

بار الها! روح ايثار و تقوا و بر كنارى از هر گونه بخل و كينه و حسد به ما مرحمت كن، وخواننده گان ما وخودمارا از خود خواهى و خودپسندى بر كنار فرما!

آمِيْنَ يا رَبَّ العالَمِيْنَ

 

 

 

************************ الـجـُمـعه 3 آیـه :*

 

﴿ 62:1 «ــکلیکـ﴿ يُسَبِّحُ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الاْ َرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم

                     ِ   

 ﴿آنچه در آسمانها و زمين است همواره تسبيح خدا مي‏گويند، خداوندي كه مالك و حاكم است، و از هر عيب و نقصي مبرا و عزيز و حكيم است.  ﴾

حـدیث مبارک :

فضل الهى روى حساب است:

در حديثى آمده است: جمعى از فقراى امت، خدمت پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)    رسيده عرض كردند: اى رسول خدا! ثروتمندان اموالى براى انفاق دارند و ما چيزى نداريم، وسيله اى براى حج دارند و ما نداريم، و امكانات براى آزاد كردن بردگان دارند و ما نداريم.

    پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   فرمود:

  ﴿هر كسى صد بار «تكبير» بگويد، افضل است از آزاد كردن يك برده، كسى كه صد بار «تسبيح خدا» بگويد، افضل است از اين كه يك صد اسب را براى جهاد زين و لجام كند، و كسى كه صد بار «لا إِلهَ إِلاَّ اللّه» بگويد، عملش از تمام مردم در آن روز برتر است، مگر اين كه كسى بيشتر بگويد.

اين سخن به گوش اغنياء رسيد، آنها نيز به سراغ اين اذكار رفتند، فقراى امت، خدمت پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)  رسيده عرض كردند: سخن شما به گوش اينها رسيده و آنها نيز مشغول ذكر شده اند!   پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   فرمود:

 ﴿ ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ: ﴾.

 ﴿ اين فضل الهى است به هر كس بخواهد مى دهد﴾.  

در(اشاره به اين كه اين براى امثال شما است كه، اشتياق انفاق داريد و وسيله آن را در اختيار نداريد، و اما براى آنها كه ثروتمندند، راه وصول به فضل الهى، از طريق انفاق از ثروت هايشان است).

************************

 ﴿ 62:9 «ــکلیکـ﴿  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ا

 

 

للَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ َ    

 ﴿ اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! هنگامي كه براي نماز روز جمعه اذان گفته مي‏شود به سوي ذكر خدا بشتابيد، و خريد و فروش را رها كنيد كه اين براي شما بهتر است اگر مي‏دانستيد.

************************

 | ﴿62:10«ــکلیکـ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ﴾

 ﴿ و هنگامي كه نماز پايان گرفت شما آزاديد در زمين پراكنده شويد و از فضل الهي طلب كنيد، و خدا را بسيار ياد نمائيد تا رستگارگردید.   

************************

************************ الـمـُنافـقون 1 آیـه :*

﴿ 63:9«ــکلیکـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَل

 

ْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ  ﴾

﴿   اي كساني كه ايمان آورده ‏ايد اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نكند، و هر كس چنين كند زيانكار است. 

 ************************

************************التـغـابـُن 1 آیـه :*

﴿64:1 «ــکلیکـ ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ﴾

﴿آنچه در آسمانها و زمين است براي خدا تسبيح مي‏گويند، مالكيت و حكومت از آن او است، و ستايش از آن او، و بر همه چيز توانا است.

 

************************

 

************************ الطلاق 1 آیـه :*

﴿65:10 «ــکلیکـ ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا  ﴾

﴿خداوند عذاب شديدي براي آنها فراهم ساخته، از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد اي صاحبان خرد، اي كساني كه ايمان آورده‏ايد، (زيرا) خداوند چيزي كه مايه تذكر شما است بر شما نازل كرده.

************************

 ************************ الـقـلـم 1 آیـه :*

 

﴿68:52 «ــکلیکـ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

 ﴿ در حالي كه اين (قرآن) جز مايه بيداري براي جهانيان نيست.

 

************************

************************ الـحـاقـه 1 آیـه :*

 

 ﴿69:52«ــکلیکـ   ﴿  فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

 ﴿حال كه چنين است بنام پروردگار بزرگت تسبيح گو.

************************

:  ************************ الـجـن 1 آیـه :*

 

   ﴿72:17«ــکلیکـ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا  ﴾

 ﴿   هدف اين است كه ما آنها را با اين نعمت فراوان بيازمائيم و هر كس ‍از ذكر پروردگارش روي گردان شود او را به عذاب شديد و روز افزوني گرفتار مي‏سازد

************************

************************الـمـُزمـِل 1 آیـه :*

﴿73:8 «ــکلیکـ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا  ﴾

 ﴿نام پروردگارت را ياد كن و تنها به او دل ببند.  

حـد يـث مـُبـارک :73:8

           در دستور دوم، مى فرمايد: «دل به خدا ببند و از غير او قطع اميد كن و خالصانه به عبادتش برخيز» (وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً).

«تَبَتَّلْ» از ماده «بَتْل» (بر وزن حتم) در اصل به معنى «انقطاع» است، به هر حال «تَبَتُّلْ» آن است كه انسان با تمام قلبش متوجه خدا گردد، از ما سوى اللّه منقطع شود، و اعمالش را فقط به خاطر او به جا آورد و غرق در اخلاص گردد.

و اگر در روايتى از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   نقل شده:

   ﴿ لا رَهْبانِيَّة، وَ لا تَبَتَّلْ فِى الاِسْلامِ: ﴿  در اسلام نه رهبانيت است و نه تبتل

اشاره به اين است كه ترك دنيا به آن معنى كه در ميان راهبان مسيحى معمول است، در اسلام وجود ندارد، آنها براى ترك دنيا هم ازدواج را ترك مى كنند، و هم هر گونه فعاليت اجتماعى را، اما يك مسلمان واقعى در عين اين كه در قلب اجتماع زندگى مى كند تمام توجهش به خدا است.

************************

************************ الـمـُدثـِر1 آیـه :*

 

﴿ 74:56«ــکلیکـ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ  ﴾

 ﴿و هيچكس پند نمي‏گيرد مگر اينكه خدا بخواهد، او اهل تقوي و آمرزش است.

************************

************************دهــر« انسان » 2 آیـه :*

 

  ﴿76:25 «ــکلیکـ ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا  ﴾

﴿و نام پروردگارت را هر صبح و شام به ياد آور.

************************

﴿76:26 «ــکلیکـ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا  ﴾

 ﴿و در شبانگاه براي او سجده كن، و مقداري طولاني از شب، او را تسبيح گوي.

************************

************************الـمـُرسـلات 1 آیـه :*

 

    ﴿77:5«ــکلیکـ﴿ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا

 ﴿و سوگند به آنها كه آيات بيدار كننده (الهي) را به (انبياء) القا مي‏نمايند.

************************

************************ التـکـویـر 1 آیـه :*

﴿81:27 ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ  ﴾

﴿ين قرآن چيزي جز تذكري براي جهانيان نيست. 

   ************************الاعـلی 1 آیـه :*

﴿87:15 «ــکلیکـ ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى  ﴾

﴿ و نام پروردگارش را بياد آورد و نماز بخواند. (15)

 ************************

************************الـتـکـاثـُر1 آیـه :*  

 ﴿102:1﴾«ــکلیکـ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ  ﴾

 ﴿تفاخر و تكاثر شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل كرده).

    سـه حـدیـث مـُبارک :

                  1)  لذا در حديثى، از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)  مى خوانيم:

  ﴿ ما أَخْشى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَ لكِنْ أَخْشى عَلَيْكُمُ التَّكاثُرَ:  ﴿من از فقر بر شما نمى ترسم، ولى از تكاثر بيم دارم .

«تكاثر» همان گونه كه قبلاً اشاره كرديم، در اصل، به معنى تفاخر است، ولى گاه به معنى فزون طلبى و جمع مال آمده، چنان كه:

 2) در حديثى از پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)  مى خوانيم:

  ﴿اَلْتَّكاثُرُ، (فِى) الأَمْوالِ جَمْعُها مِنْ غَيْرِ حَقِّها، وَ مَنْعُها مِنْ حَقِّها، وَ شَدُّها فِى الأَوْعِيَةِ:

  ﴿تكاثر، جمع آورى اموال از طرق نامشروع، و خوددارى از اداى حق آن و بستن آنها در خزينه ها و صندوق ها است

 3)اين بحث دامنه دار را با حديث پر معنايى از  پيغمبرخدا(صلى الله عليه وآله وسلم)   پايان مى دهيم، آن حضرت در تفسير «الهاكم التكاثر» فرمود:

      ﴿يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مالِىْ مالِي، وَ مالَكَ مِنْ مالِكَ إِلاّ ما أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ:  

        ﴿ انسان مى گويد: مال من! مال من! در حالى كه مال تو تنها همان غذائى است كه مى خورى، و لباسى است كه مى پوشى، و صدقاتى كه در راه خدا انفاق مى كنى

      ************************

************************ الـنـصـر 1 آیـه :*

  ﴿110:3«ــکلیکـ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا  ﴾

 ﴿پروردگارت را تسبيح و حمد كن، و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه پذير است

************************************************************************

ا ُمــیـد : ذِکـر، آن نعمتی است که انجام یافتن آن هیچ تکلیفی را دربر نداشته وشخص می تواند آن را درتمام حالات زندگی یا درداخل دهـن به زبان ویا درذهن و باقلب خویش تکرار وادامه دهد. و درعوض علاوه بر27 نعمت فوق که در حق ذاکِران حاصل می گردد، این چند اصل مهمترین آنها را تکرار می بینیم :

1)  اولا خشنودی الـلـه «ج» را حاصل میکنیم ،

2) نام ذاکِرا ن دربین جمیعت فرشته گان یاد میشود،

3) فرشتگان درزمان طواف عرش ، برای ذاکِران دعای آمرزش می کنند.

4) بهشت نصیب ذاکـران است ،

5) قلب انسان ذاکرآرامش وصحت کامل پیدا می کند،

6)  ذِکـر الـلـه «ج» یگانه وسیلۀ است که بدن را ازهجوم «اضطراب» و« اِسـتِـرِس »    های خارجی  دفاع وجلومریضیهای روانی آن را می گیرند.این مریضیها انسان را ناتوان ساخته وناامید می سازد ومهمترین آنهاعبارت اند از:

 ـــ فشردگی وانقباض درگلون، ـــ تنگی قفسۀ سینه ، شکم ، شانه ها، گردن ودهان، نواحی الاشه ها . ـــ ـــــ سردردی، دردناحیۀ پشت ،تنفس نامنظم ، تپش قلب، نفس نفس کشیدن حتی درحالت استراحت ،

ــــ  بیقراری و به خود پیچیدن ، خشکی دهان ، گرفتگی صدا ، عرق کردن ، سردی دست ها و پاها ،  ـــ لرزش ، سرگیچه  ، خستگی .

   ــــ دل درد و حالت آشوب در شکم ، سوءهاضمه ، حالت تهوع ، تکرر ادرار ، اسهال ،بی خوابی  ، مشکلات جنسی ، زخم معده ، افزایش حساسیت به صدا.

 

یقین است که باتلاوت عمیق آیات مبارکه ،توجه ودقت ما به ادامۀ ذِکر الـلـه «ج» تحریک وبیدارشده و امید است ادامه دادن آن را تا آخرین رمق حیات انجام خواهیم داد.«انشاءالـلـه».به امید دعای شما.

﴿ ادامه به عناوین دیگرفصل ذِکـر

¯²{{{{²¯¯²{{خــتـم{{²¯¯²{{{

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright © 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved