قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

 

  حدیث البخاری ـــ کتاب  10  آذ ان    

 

   

      نقل صحیح البخاری به دری

 

 

کتب احادیث صحیح البخاری شریف ــ

کتاب 10 آذان

 

 {{ {{ {{ {{ {{ {{

    کتا ب [ 10 ]:ـــ  آذان .

 

 

              با ب [1]:ـــ ابتدای مشروعیت آذان                                                    

               (370 )     ـــ ازابن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که میگفت :مـُسلمانان هنگامیکه به مـدیـنـه آمدند، درجائی جمع شده ومنتظر نـُماز باقی مانده وآذانی برای  نـُماز داده نه میـشد.

               روزی دراین موردتبادل نظر نمودند ، بعضی گفتند که : از نا قوسی مانند ناقوس نصارااستفاده میکنیم ، وعدۀ گفتند : مانند یهود بوقی از شاخ تهیه میکنیم .

               عـُمـر ( رضی الـله عـنه ) گفت: آیا نه میشود شخصی را موظف نمائیم تا مردم را به نـُمازدعوت نماید ، پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

              ﴿ یا بلال ! برخیز ومردم را به نـُمازدعوت کن  .

         .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری604 )          

 

              با ب [2]:ـــ الفاظ آذان  دو دو بار گفته میشود                                                    

               (371 )     ـــ ازانـس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : به بلال امر شدکه : آذان را دو دو بار واقامت را یک یک باربگوید ، مگرلفظ اقامت [ یعنی : قـَد قـا مـَت ِ الصلات ] را.

           .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری605 )          

 

 

              با ب [3]:ـــ فضیلت آذان دادن                                                    

               (372 )     ـــ از ابـُو هـُرَیـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:  ﴿ وقتیکه برای نـُماز ندا میشود ، شیطان برای آن که صدای آذان را نشنود ،درحالیکه باد از وی خارج میگردد می گریزد ،وچون آذان تمام شد، دوباره برمیگردد ،وباز در وقت اقامت گفتن گریخته وچون اقامت خلاص شد ، دوباره بر میگردد ، دردل[ شخص نـُمازگذار ] مخاطره انداخته وچیز های راکه از یادش رفته بود دوباره به یادش داده ومیگوید : این چیز را به یاد بیاور ،آن چیز را به یاد بیاور ، وبه این کارتا جائی ادامه میدهد که شخص نـُمازگذارنمیداند چند رکعت نـُماز خوانده است . .

         .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 608)          

 

              با ب [4]:ـــ مؤذن باید آوازش را بلند نماید                                                  

               (373 )     ـــ ازابـو سـعـید خـِدری  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :  ازپـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) شنیدم که  فرمودند:

               ﴿ هرانس وجن ومخلوق دیگری که صدای مؤذن راپشنود ، درروز قیامت برایش شهادت میدهد..

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری609 )          

 

              با ب [5]:ـــ آذان مانع قتل وقتال میگردد                                                    

               (374 )     ـــ ازانـس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : وقتیکه با پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) جهت جهاد کردن بامردمی می رفتیم به جنگ شروع نه می کردیم ،بلکه تا صبح انتظار میـکشـیدیم،  هنگام صبح اگر صدای آذان را می شنیدیم ، از جنگ دست کشیده وبرمی گشتیم ، ورنه به آنها حمله می کردیم.

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری610 )          

 

              با ب [6]:ـــ دروقت شنیدن آذان چه باید گفت ؟                                                   

               (375 )     ـــ از ابـو سـعـید خـِدری ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: ﴿ وقتیکه آذان راشنیدید ،همان چیزی را که مؤذن میگوید شماهم بگوئید . .

         .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری610 )          

 

 

               ( 376)     ـــ ازمعاویه ( رضی الـله عـنه ) نیزمانند حدیث سابق روایت شده است ، تا اینکه مؤذن  : ﴿  و َا َشـهدُ ا ن َ مـُحـَمـداََ رسـُول ُالـله . بگوید، وچون ﴿ حـَی عـَلیَ الصلاة . ، گفت شما بگوئیدکه :

﴿  لا حـَول َ ولا قـُو َة َ إ لا باِالـله .و معاویه ( رضی الـله عـنه ) گفت : این چیز را از پـیغـمبـرشما شنیده ام.

           .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 612)          

 

               (377 )     ـــ ازجـابـر بن عـبـدالـله  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که: پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: ﴿ کسیکه آذان راشنیده وبگوید :اللـَهـُمَ رَب ِ هـَذِهِ الدَعـوَة َالتا مـَتَ ، وَ الصلاة القا ئِمـَة ،

آ ت مـُحـَمـَد االوَسـِیلـَة َوَالفـَضـِیلـَةَ ، وَا َبعـَثـَهُ مـَقا مـاَ مـَحمـُوداَ اَلـَذِی وَعـَدتـَه ُ شفاعتم درروز قیا مت برایش واجب می گردد.                         .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 614)          

 

 

              با ب [8]:ـــ قرعه کشی جهت آذان  دادن                                                   

               (378 )     ـــ از ابـُو هـُرَیـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:   ﴿ اگر مردم بدانندکه در آذان دادن ، ونـُماز خواندن در صف اول چه فضیلتی است ، اگر چارۀ دیگری جز قرعه کشی  نیابند ،بر سر آن قرعه کشی خواهند کرد ،واگر میدانستند که در نـُماز پیشین چقدر ثواب است ، در آمدن آن از یکدیگر سبقت می جسـتند ، واگر میدانستند که در نـُماز خـُفـتن و نـُماز صبح چقدرخیر وبرکت است ، اگر بطورخزیده هم می بود ، حتمأ به آن حاضر می شدند.

         .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 615)          

 

 

              با ب [9]:ـــ اگر شخص کورکسی راداشته باشدکه اورا

                          ازوقت آذان  باخبر سازد، آذان  دادنش جواز دارد                                                  

               ( 379)     ـــ ازابن عـُمر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: ﴿  بلال در شب آذان می دهد ،پس تا وقت آذان دادن ( ابن اُم مکتوم ) [ دروقت روزه ]بخورید وبیا شامید . .

                       و ابن عـُمر ( رضی الـله عـنهما ) میگوید : ابن اُم مکتوم( رضی الـله عـنه ) شخص کوری بودکه اگر چندین بار برایش نه می گفتندکه صبح شده است آذان نه میداد.

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری617 )          

 

 

              با ب [10]:ـــ آذان  دادن بعداز داخل شدن وقت نماز صبح                                                   

                (380 )     ـــ ازحـفـصـه   ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : اگر مؤ ذن آذان صبح را نداده ، وصبح روشن می شد ، پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پیش ازبرپا شدن جماعت دو رکعت نـُما ز بطور سبک وکوتاه ادا می کردند.                .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان           (رواءالبخاری618 )             

 

              با ب [11]:ـــ آذان  دادن پیش از داخل شدن وقت نماز صبح

 

               (381 )     ـــ ازعـبـدالـله بن مـسـعود  ( رضی الـله عـنه ) از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )روایت است که فرمودند: 

             ﴿ آذان بلال مانع سـحری کردن شما نه شود ، زیرا او به شب آذان میدهد ، کسیکه از خواب بیدار میشودکسی را که درخواب است بیدار نماید، واین طور فکر نه کند که صبح طلوع کرده است.  وبه انگشتان خود بطرف بالا وپائین اشاره نموده وفرمودند :

           ﴿  تااینکه چنین بگوید. [ یعنی : اَشـهـَدُ اَن لا الـه إ لا الـله ]

            .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 621)          

 

            با ب [12]:ـــ کسیکه بخواهد میتواند بین آذان واقامت ،نماز بخواند                                                    

              (382 )     ـــ از عـبـدالـله بن مـُغـَفـَل مـُز َنی ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

                ﴿   بین آذان واقامت نماز خواندن لازم است.   این کلام را سه بار تکرارنموده [ وگفتند ] :

                ﴿ برای کسیکه بخواهد.

                 ودرروایت دیگری آمده است که فرمودند :

                ﴿  بین آذان واقامت باید نماز خواند .  ودر مرتبۀ سوم فرمودند :

                ﴿ برای کسیکه بخواهد.

                 .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری627 )          

 

               با ب [13]:ـــ کسیکه در حالت سفرگفت : باید تنها یک مؤذن آذان  بدهد                                                    

                (383 )     ـــ ازمـالـک بن حـُوَیرث ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : مامردمی ازاقوام خود نزدپـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )آمده ومـُدت بـیست روز نزد شان ماندیم ، از آنجا که ایشان مهربان وبا شفقت بوده واشتیاق مارا نسبت به اهل واولاد ما احساس نمودندفرمودند:

          ﴿  برگردید ودر بین خانوادۀخودباشید، به آنها تعلیم داده ونـُمازراادانمائید،چون وقت نـُمازداخل شد، یکی از شمایان آذان داده، وبزرگترین شما برای شما امامت بدهد. .

            .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 628)

         

              ( 384)     ـــ و ازمـالـک بن حـُوَیرث ( رضی الـله عـنه ) درروایت دیگری آمده است که : دونفر قصد سفرراداشته ونزد پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمدند پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برای شان فرمودند:

             ﴿ هنگامیکه [ به سفر ] بیرون شدید، آذان داده واقامت بگوئید، بعد ازان بزرگتر شما بدیگری امامت بدهد. . (رواءالبخاری 630) 

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان                      

 

 

             با ب [14]:ـــ اگر مسافرین جماعتی بودند،باید آذان داده واقامت بگویند                                                     

               (385 )     ـــ ازا بن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )درشبهای سرد، وشبهای بارانی درهنگام سفر ، مؤذنی را امر میکردند که آذان دهد، وبه تعقیب آن میفر مودند :     ﴿  نـُمازرا درکنار بار ومتاع خود بخوانید.

            .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری632 )          

 

          با ب [15]:ـــ این گفتۀ شخص که: نماز ما فوت شده است   .                                                   

               (386 )     ـــ ازابـوقـُـتاده ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : درحالیکه با پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) نـُماز می خواندیم ، صدای[پای ]وحرکت مردمی را شنیدیم ، بعدازنـُماز خواندن پرسیدند:  ﴿  شمارا چه شده بود . ؟  گفتند : جهت رسیدن به نـُماز شتاب می کردیم ، فرمودند :

                ﴿چنین نه کنید، وقتیکه  بطرف نـُماز می آئید، آرام وبا وقار بیائید ، آنچه را که از نـُماز  دریافتید بخوانید ، و آنچه را که فوت شده بود ، تمام کنید . .

                .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری635 )          

 

 

           با ب [16]:ـــ دروقت اقامت گفتن چه وقت باید [ برای نمازخواندن] برخاست   .                                                   

               (387 )     ـــ و ازابـوقـُـتاده  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند ﴿  وقتیکه اقامت گفته میشود ، تا مرا نه می بـینـید برنه خیزید.

            .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 637)    

     

              با ب [ 17]:ـــاگر برای امام بعد از اقامت گفتن عارضۀ پیش گردید    .                                                                                                  

               ( 388 )     ـــ ازانـس  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :[ دریکی از نـُمازها] درحالی اقامت گفته شد که پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) با شخصی مشغول صحبت کردن بودند ،ووقتی برای نـُماز خواندن آمدند که مردم را خواب برده بود .   (رواءالبخاری642 )

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان                       

                     

                 با ب [18 ]:ـــ واجب بودن نماز جماعت    .                                                                  

               ( 389 )     ـــ ازابـُوهـُرَیـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:  ﴿  قسم به ذاتیکه جانم در دست او است ، تصمیم گرفته بودم تا امر نمایم که هـیزمی را آماده سازند که برای نـُمازآذان داده شود ، سپس شخصی را امر نمایم که به مردم امامت داده ، وخودم به تعقیب مردمی که [ به نـُمازحاضر نه می شوند] رفته وآنهارا با خانه های شان بسوزانم ، وقسم به ذاتیکه جانم در دست او است : اگر اینها بفهمند [که درحاضرشدن به نـُماز ] قطعۀ گوشت چاق ویا لاغـری نصیب شان خواهد شد ، حتمأ به نـُماز خـُفتن حاضر می شوند . .

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 644)          

 

                 

               با ب [19 ]:ـــ فضیلت نـُماز جماعت   .                                                   

               ( 390 )     ـــ ازا بن عـُمـر( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: ﴿  نـُماز جماعت برنـُمازیکه تنها خوانده می شود ، بـیست وهـفت درجه فضیلت دارد .

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 645)          

 

              با ب [20 ]:ـــ فضیلت ادای نماز صبح به جماعت   .                                                   

               ( 391 )     ـــ از ابـُوهـُرَیـره  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیدم که فرمودند :

             ﴿   نـُماز شام به جماعت ، نسبت به نـُمازیکه تنها می خوانید ، بـیست وپنج بارفضیلت دراد ، وملائکۀ شب و ملائکۀ روز، در نـُماز صبح باهم جمع می شوند . .

            سپس ابـُوهـُرَیـره  ( رضی الـله عـنه ) گفت : واگر می خواهید این آیه را بخوانید :

           ﴿  یقـینأ در قرآنی که به وقت فجر خوانده می شود، فرشتگان حاضر می شوند .

               .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 648)          

*********************

                       اصل آیۀ مبارک را کلیک کنید با تر جمۀ آن :

 اسرا.         17:78           ﴿

           ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا .

       

              ﴿     .  نماز را از زوال خورشيد تا نهايت تاريكي شب (نيمه شب) برپا دار، و همچنين              قرآن فجر (نماز صبح) را، چرا كه قرآن فجر مورد مشاهده (فرشتگان شب و روز) است..

 

*****************************

                    ( 392 )     ـــ ازابو موسی   ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿  بیـشـترین ثواب در نـُماز، برای کسانی است که راه شان دورتر ودورتراست ،وثواب کسیکه انتظار می کشد تا با امام نـُمازبخواند ، از ثواب کسیکه نـُمازرا خوانده ومی خوابد ، بیشتر است.

               .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 651)

 

             با ب [ 21]:ـــ فضیلت حاضر شدن به نـُمازپیشین درشدت گرمی   .                                                         ( 393 )     ـــ ازابـوهـُریره( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:  

              ﴿ شخصی دید که بوتۀ خاری در راه افتاده است ، آن را برداشته واز راه دور کرد، این عمل را خداوند از وی قبول کرده واو را آمرزید . بعد ازان گفتند :

         ﴿ شـُهدا پنج گروه اند: کسیکه زخمی گردیده است، کسیکه ازمرض شکم [ ماننداسهال وامثال آن ] مرده است ، کسیکه غرق شده است، کسیکه زیر دیوار ویاخانه شده است،وکسیکه درراه خدا به شهادت رسیده است.

            .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 652)

                

            با ب [22 ]:ـــ رفتن به مسجد به طلب رضای خداوند   .                                                   

              ( 394 )     ـــ ازانـس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که مردم ( بـنی سـلمـه) می خواستند خانه های خودراترک نموده ونزدیک پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )برای خود خانه بگیرند، چون پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم )نه میخواستند که اطراف مـدیـنـه از مردم خالی گردد به آنها گفتند :

           ﴿  آیا نه می خواهید که به این رفت وآمدخود رضایت خداوند را کسب نمائید.  ؟

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 656)          

 

                

           با ب [23 ]:ـــ فضیلت ادای نـُماز خـُفـتن به جما عت   . 

                                                 

             ( 395 )     ـــ ازابـوهـُریره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: ﴿ هیچ نـُمازی  برمنافقین از نـُماز صبح و نـُماز خـُفتن دشوار تر نیست ،واگر می دانستند که در این دو نـُمازچقدر ثواب است ، اگر بطور خزیده هم می بود، به این دو نـُماز حاضر می شدند . .

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 657)   

       

            با ب [24 ]:ـــ ثواب کسیکه درمسجد نشسته وانتظارنمازرادارد،وفضیلت مساجد . 

                                                 

              ( 396)     ـــ و ازابـوهـُریره ( رضی الـله عـنه )از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند: 

          ﴿  هـفت گروه اند که خداوند متعال آنهارادرسایۀ خود ـــ  درروزیکه سایۀ دیگری جزسایۀ اووجود نداردـــ جای می دهد : امام عادل ، جوانی که در عبادت پروردگارش بزرگ شده باشد ، شخصیکه دلش گرویدۀ مساجد است ، دو شخصیکه دوستی شان خاص برای خدا بوده به همین سبب باهم جمع شده ، وبه همین سبب از یکدیگر جدا می شوند، وشخصیکه زن با شخصیت وزیبائی ازوی خواهش کاربد را نموده واودرجواب میگوید: من از خدا می ترسم ، وشخصیکه صدقه راطوری میدهد که دست چپش از دست راستـش خبر نه می شود ، وکسیکه در گوشۀ نشسته ویادش از خدا آمده واشک از چشمانش جاری میگردد. .

            .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 660)

                         

 

            با ب [25 ]:ـــ فضیلت رفت وآمد به مسجد  

                                                 

             ( 397 )     ـــ  وازابـوهـُریره ( رضی الـله عـنه ) ازپـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که گفت :فرمودند:

             ﴿کسیکه به مسجد رفته وبر می گردد ، خداوند برایش درهر رفت وآمدمنزلی در بهشت آماده میکند.

              .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری662 )          

              

 

            با ب [ 26]:ـــ وقتیکه نماز برپا گردید، نماز دیگری غیر از نماز فرض رانباید خواند . 

                                                 

              (398 )     ـــ ازعـبدالـله بن مـالـک بن بـُحـَینـه( رضی الـله عـنه ) ـــ که از مردم ( ازد ) بود ـــ روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شخصی را دیدند که بعدازبرپاشدن نـُماز، دورکعت   نـُمازمی خواند ، بعد از اینکه پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) از نـُمازفارغ شدند ، مردم به اطراف شان جمع شده وبرای آن شخص فرمودند :

           ﴿  مگر نـُماز صبح چهار رکعت است ؟ مگر نـُماز صبح چهار رکعت است ؟ .

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری663

               

 

            با ب [27 ]:ـــ شخص مریض تا چه وقت باید به جماعت حاضر شود    . 

                                                 

              (399 )     ـــ ازعـائیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت :هنگامیکه  پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) به مریضی که از آن وفات یافتند، گرفتار شدند ، وقت نمازداخل گردیده وآذان داده شد ، فرمودند :

            ﴿ ابـوبکررا امر کنید که به مردم نـُماز بخواند.  کسی گفت که[ گوینده عـائیـشـه ( رضی الـله عـنها ) بود]  : ابـوبکر( رضی الـله عـنه  ) شخص دل نازکی است ، اگر به جای شما ایستاده شود[ ازشدت گریه ] نه می تواند به مردم نـُماز بخواند.

           باز پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) همان گفتۀ خودرا تکرار نمودند ، آنها همان چیز را دوباره گفتند ، برای بار سوم همین سخن تکرار گردیده و پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

          ﴿  شمایان هم مانند زنهای زمان یوسف [ علیه السلام ] هستید ، ابو بکررا امر کنید که به مردم نماز بخواند . .

           ابـوبکر( رضی الـله عـنه  ) برخاسته وبه مردم نـُماز خواند ،و پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) درخود سبکی احساس نموده ، به کهمک دو نفردر حالیکه بطرف چپ وراست متمائل می شدند [ از خانه ] بیرون شده [وبطرف نـُماز رفتند ].

            راوی میگوید : گویا همین حالا بطرف پاهای پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) که از شدت درد به زمین کشیده می شد ، نگاه میکنم ، ابـوبکر( رضی الـله عـنه) میخواست ازجای خود عقب بیاید ، ولی پـیغـمبـر خدا ( صلی الله علیه وسلم ) برایش اشاره نمودندکه :درجای خود باش، بعدازان پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) راآورده تااینکه درپهلوی ابـوبکر( رضی الـله عـنه) نشاندند، پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) نـُماز راادانمودند، ابـوبکر( رضی الـله عـنه) به پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) ، ومردم به ابـوبکر( رضی الـله عـنه) اقتداء نموده بودند.

            ودرروایت دیگری آمده است که : پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) بطرف چپ ابـوبکر( رضی الـله عـنه) نـشسـتند ،و ابـوبکر( رضی الـله عـنه) نـُمازرا ایستاده ادانمود.

 

            .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری(664)

 

           ( 400)     ـــ و ازعـائیـشـه ( رضی الـله عـنها ) درروایت دیگری آمده است که گفت :  هنگامیکه پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سنگین گردیده ومرض شان شدت یافت ، ازهمسران خود اجازه خواستند تا مریضی خودرا درخانۀ من بگذرانند، آنها برای شان اجازه دادند.   

 

                حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری665 )    

 

            با ب [28 ]:ـــ آیابایدامام به کسانیکه حاضرشده اند،نمازرااداءنمود،  

                   وآیابایددرروزجمعه اگرباران هم می باردخطبه خوانده شود؟ . 

                                                 

              (401 )     ـــ ازعـبـدالـله بن حارث  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که :ابن عـباس( رضی الـله عـنهما دریکی ازروزهائیکه بسیار گل ولای بود ، خـُطبه را خواند وهنگامیکه مؤذن آذان داده وبه :    ( حـَی عـَلـَی الصلواة) رسید، به مؤذن امر کردکه به مردم بگوی تا نـُمازهای خودرا در جاهای بود وباش خود اداء نمایند ، مردم یکی به دیگری نگاه کرده ، وگویا که از این سخن بد شان آمده بود ،ابن عـباس( رضی الـله عـنهما ) برای آنها گفت : مثلیکه از این سخن بد شما آمد ، این کاررا کسی کرده است که از من بهتر است ، یعنی : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم این یک امر مشروعی است ، ومن نخواستم شمارا به مشقت بیندازم.

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 668)

 

              (402 )     ـــ ازانس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :شخصی از انصار [ به پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )] گفت : من با شما[ درجماعت] نـُماز خوانده نه میتوانم ، این شخص خیلی چاق وفربه بود، روزی برای پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) طعامی را تهیه نموده وایشان را به خانۀ خود دعوت نمود، بوریائی را انداخته ویک طرف آن را آب پاشی کرد ، [پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بالای آن بوریا دو رکعت نـُماز ادا نمودند.  

            شخصی از ( آل جارود )  ازانس ( رضی الـله عـنه )پرسید: آیا پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درهنگام چاشت هم نـُماز می خواندند؟ [ ابن عباس( رضی الـله عـنه )] گفت : غیر از همین روز ندیدم که نـُماز چاشت راخوانده باشند. (رواءالبخاری670)

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان        

    

            با ب [ 29 ]:ـــ اگرطعام حاضر گردیده واقامت گفته شد،[چه بایدکرد]     . 

                                                 

               ( 403)     ـــ وازانس( رضی الـله عـنه ) روایت است که پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:      ﴿ وقتیکه طعام شام شماحاضر شد، پیش از اینکه نـُماز شام را بخوانید، طعام خودرا صرف نمائید، وطعام شام خودرا به عجله نه خورید. .(رواءالبخاری 672)

                   حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             

   

            با ب [ 30 ]:ـــ کسیکه مشغول به کار فامیل خودبوده ودروقت

                                         برپاشدن نماز، بیرون شده است    .

 

              (404 )     ـــ کسی ازعـا ئـیشه  ( رضی الـله عـنها ) پرسید : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درخانه چه می کردند ؟ گفت : درخدمت اهل بیت خود بودند، وچون اقامت گفته می شد ، بطرف نـُماز بیرون می شدند. (رواءالبخاری676).

              .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             

   

        با ب [ 31 ]:ـــ کسیکه به مردم نمازخوانده واراده داشته است که برای شان 

                                نمازوسنت پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم رابیا موزد)  . 

                                                 

               (405 )     ـــ ازمـالـک بن حـُوَیرِث ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : برای شما نـُماز می خوانم ، گرچه قصد نـُمازخواندن را ندارم ، تا نـُمازخواندنی راکه از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دیده ام[ به شما نشان بدهم ]. (رواءالبخاری 677)    

                حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             

 

 

            با ب [32 ]:ـــ اهل علم وفضل ازدیگران مستحق تر اند    . 

 

              (406 )     ـــ از عـا ئـیشه ( رضی الـله عـنها ) ـــ  در حدیثیکه پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) امر نمودند تاابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) به مردم نـُمازبخواند ـــ روایت است که گفت : گفتم :ابـو بـکر ( رضی الـله عـنه )چون در جای شما بایستد ، نه میتواند از شدت گریه صدایش را به مردم بشنواند،[ بهـتر است ] عـُمـر( رضی الـله عـنه ) را امر نمائید تابه مردم نـُمازبخواند.

            عـا ئـیشه ( رضی الـله عـنها ) میگوید : به حـَفـصـه ( رضی الـله عـنها ) گفتم : تو برای پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم )بگو که : ابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) اگر در جای شما ایستاده شود، از شدت گریه نه میتواند صدایش را به مردم بـشـنواند ، حـَفـصـه ( رضی الـله عـنها ) این سخن را به پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) گفت ، ایشان فرمودند :

           ﴿ بس کنید!شمایان هم چون زنان قضیـۀ یوسف [ علیه السلام ] هستید ، ابوبکررا امر کنید که به مردم  نـُماز بخواند .

           [ بعد از این واقعه ] حـَفـصـه به عـا ئـیشه گفت : من ازتو خیری ندیدم . (رواءالبخاری679)

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             

 

              (407 )     ـــ ازانس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که ابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) درمریضی که پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) از آن وفات نمودند ، به مردم نـُماز می خواند، تا اینکه روز دو شنبه درحالیکه مردم به نـُمازایستاده بودند ، پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پردۀ حـُجره را به یک طرف زده ودر حالیکه ایستاده بودند ، بطر ف ما نگاه می کردند ، روی شان مانند ورقی از قرآن بود، درین وقت تبسم نموده وخندیدند ، مایان از شدت خوشی دیدن پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )  می خواستیم از نـُماز خارج شویم ، ابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) به این فکر که شاید پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) جهت نـُماز خواندن بیرون شده اند ،از جایش عقب آمده تا به سر صف رسید ، پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )  بطرف ما اشاره نمودند که: ﴿ نـُماز خودرا تمام کنید.

             پرده را دو باره کشیده ودر همان روز وفات نمودند. (رواءالبخاری 680)

              .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             

 

             با ب [ 33 ]:ـــ کسیکه میخواست امامت دهد،ولی امام اصلی آمد    . 

                                                 

               (408 )     ـــ ازسـَهـل بن سـعـد سـا عـدی ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم )جهت صلح وآشتی دادن مردم به قبیلۀ ( بنی عـمر بن عـوف ) رفتند، وقت نـُماز داخل گردید ، مؤذن آذان داده ونزد ابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) آمده وگفت : آیا به مردم امامت میدهی که اقامت بگویم ؟ گفت : بـلی ! ابـو بـکر به مردم امامت داد، درین وقت پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )درحالیکه مردم به نـُماز بودند آمده وبه سر صف ایستادند، مردم کف زدند ، و ابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) در نـُماز به این طرف وآن طرف ملتفت نه می شد، ولی چون زیاد کف زدند ، ملتفت گردیده و پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برایش اشاره نمودند که:  ﴿ درجای خود باش . ، ابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) ازینکه پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) اورا به این چیز امر نمودند ، دستهایش را بلند کرده وحـَمد و ثـنای خداوند را به جای آورد ، سپس از جای خود پس آمده تا به سر صف رسید ، و پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پیش شده و  نـُمازرا خواندند.

             چون از نـُمازفارغ شدند فرمودند :

            ﴿ ای ابـو بـکر ! چه چیزمانع شد که باوجود امرم در جای خود نا یــسـتی ؟ .

              ابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) گفت : هیچگاه به (ابن آبی قـحـافه ) [ یعنی :ابوبکر ]مناسب نیست که باحضور پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) امامت دهد، پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )[ خطاب به مردم ]

فرمودند :  ﴿  چرااین قدر زیاد کف زدید ، کسیکه در نـُمازبا ضرورتی دچار می شود ، سـُبحان الـله بگوید، زیرا وفتیکه سـُبحان الـله بگو ید، بطرف او ملتفت می شوند ، وکف زدن ، خاص برای زنهااست. .

        حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری684 )    

 

           با ب [34 ]:ـــ امام برای این است که به وی اقتداء شود    . 

                                                 

             ( 409 )     ـــ ازعـائیشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : چون پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )احساس کسالت نمودند، پر سیدند: 

          ﴿  آیا مردم نـُمازرا خوانده اند؟ .  گفتیم : نـه ! یـا رسـوالـله ! آنها انتظار شمارا می کشند ، فرمودند :

           ﴿ برای من آبی در طشت آماده کنید.  [عـائیشـه ( رضی الـله عـنها )] میگوید:چنین کردیم ، از آن آب غـُسل نموده وچون می خواستند حرکت نمایند ، بیهوش شدند، بعدازان به هوش آمده وپرسیدند :

                  ﴿  آیا مردم نـُمازرا خوانده اند؟ . گفتیم : نـه ! یـا رسـوالـله ! آنها انتظار شمارا می کشند ، فرمودند :

          ﴿ برایم آبی در طشت آماده کنید .

          عـائیشـه ( رضی الـله عـنها ) میگوید: پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )دران ظرف نشسته غـُسل نمودند ، وچون خواستند برخیزند ، بیهوش گردیدند،  بعدازان به هوش آمده وپرسیدند :

           ﴿  آیا مردم نـُمازرا خوانده اند؟ . گفتیم : نـه ! یـا رسـوالـله ! آنها انتظار شمارا می کشند ، گفتند :

           ﴿ آبی در طشت برایم آماده کنید . ونشسته وازان آب اغتسال نموده وچون خواستند برخیزند ، بیهوش گردیدند،  بعدازان به هوش آمده وپرسیدند :

           ﴿  آیا مردم نـُمازرا خوانده اند؟ . گفتیم : نـه ! یـا رسـوالـله ! آنها انتظار شمارا می کشند ،

            دراین وقت مردم  درمسجد جمع شده وانتظار پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) را می کشیدند که آمده ونـُماز خـُفـتن رابرای آنها بخوانند ، و پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شخصی را به طلب ابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) فرستادندکه آمده ونـُمازرا برای مردم بخواند ، آن شخص نزد ابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) آمده وگفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) امر کردند که آمده ونـُمازرا برای مردم بخوانی ، وچون ابـو بـکر ( رضی الـله عـنه ) شخص دل نازکی بود، به عـُمـر( رضی الـله عـنه ) گفت : تو بمردم نـُماز بخوان، عـُمـر ( رضی الـله عـنه ) گفت : توبه این کار از من سزاوارتری، وهمان بود که ابـو بـکر( رضی الـله عـنه ) آن چند روز نـُمازرا برای مردم خواند .[ وبقیۀ این حدیث قبلأ گذشت ]. (رواءالبخاری 687)          

           .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان       

     

             ( 410)     ـــ و ازعـائیشـه ( رضی الـله عـنها ) ـــ درموضوع حدیث نماز خواندن پـیغـمبـر خدا ( صلی الله علیه وسلم )در حال مریضی شان ــــ چنین آمده است که فرمودند:

          ﴿ اگر [ امام ] نشسته نـُماز می خواند ، شما هم نشسته نـُماز بخوانید.

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری688)

               

 

            با ب [35 ]:ـــ مقتدی چه وقت باید سجده نماید    . 

                                                 

              (411 )     ـــ ازبـَراَء( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :چون پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )  می گفتند﴿  سـَمـِِع َالـلهُ لـِمـَن حـَمـِدَه.  تا وقتیکه آن حضرت ( صلی الله علیه وسلم ) به سـُجده نه می رفتند ، کسی از ما پشت خودرا خـَم نه میکرد ،[ وچون به سـُجده می رفتند ]ماهم بعداز ایشان به سـُجده می رفتیم.

              .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 690)

   

 

            با ب [ 36 ]:ـــ گناه کسیکه سر خودراپیش از امام بالا میکند     . 

                                                 

               (412 )     ـــ از ابـُو هـُرَیـره ( رضی الـله عـنه ) ازپـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که : فرمودند:

            ﴿ کسیکه سر خودرا پیش از امام بالامیکند ،آیا از این نه می ترسد که خداوند سرش مانند سر خـر، ویا صورتش را بصورت خـر در آورد

                  حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری691 )    

 

            با ب [37 ]:ـــ امامت دادن غلام، وطفل نابالغ    . 

                                                 

              (413 )     ـــ ازانـس ( رضی الـله عـنه )از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند:

          ﴿ بشنوید واطاعت کنید، وگرچه شخص حـبشی که سرش به مانند کشـمشی باشد، برشماامیرمقررگردد.

           .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 693)

              

 

            با ب [38 ]:ـــ اگر امام نمازرا کامل ادا نکرده ولی مقتدیان بطور کامل اداء نمودند    . 

                                                 

              (414 )     ـــ از ابـُو هـُرَیـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿  [ امام ها ] برای شما امامت میدهند ، اگر نـُمازراکامل ادانمودند، ثواب آن نـُمازوبرای آنها است، واگر خطا نمودند : ثواب آن نـُمازبرای شما وگـُناه آن بر آنها است، .

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 694)

 

           با ب [ 39 ]:ـــ اگردونفربودند،مقتدی باید به پهلوی امام بایستد    . 

                                                 

             (415 )     ـــ ازابن عـباس ( رضی الـله عـنهما ) ـــ در حدیثیکه وی شب به خانۀ خاله اش خوابیده بود ، وقبلأ گذشت ـــ چنین آمده است که :

        ﴿..... وچون پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به خواب می رفتند ، صدای نفیر شان شنیده می شد،سپس مؤذن نزد شان می آمد، وایشان از خانه برآمده وبدون آنکه وضوء بـسازند نـُماز می خواندند .

               حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری698 )    

 

           با ب [40 ]:ـــ اگر امام نمازراطولانی نمود    . 

                                                 

             ( 416 )     ـــ ازجـابر بن عـبدالـله  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که : مـعاز بن جـَبـَل ( رضی الـله عـنه ) با پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نماز خوانده بعد ازان بر گشته وبه قوم خود امامت می داد ، [ شبی ]درنماز خفتن سورۀ ( بقره ) راخواند، شخصی از نماز برآمد، ومعاذ ( رضی الـله عـنه) گویا اورابد گفت. [چون ]این خبر به پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رسید فرمودند :

           ﴿ فـتنه گراست ، فـتنه گراست .،  یا فرمودند که :

          ﴿ فـتنه اندازاست ، فـتنه اندازاست .، واوراامر کردند که دو سورۀ میانه از سوره های مفصل را بخواند.       (رواءالبخاری701 )  

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان                      

              

            با ب [41 ]:ـــ امام قرائت را کوتاه ولی رکوع وسجود را بطور کامل اداء نماید    . 

                                                 

              ( 417)     ـــ ازابن مسعود( رضی الـله عـنه ) روایت است که شخصی گفت : یـا رسـوالـله ! به خداوند قسم است که من از اینکه فلانی نـُمازرا طولانی می سازد ، نـُمازصبح رابه تاخیر می اندازم ابن مسعود ( رضی الـله عـنه ) میگوید : من درهیچ موعظۀ پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) را مانند آن روز غضب ناک ندیده بودم ،فرمودند:

             ﴿ بعضی از شمایان مردم را از دین متـنـفـر می سازید ، هرکسی که از شما به مردم امامت میدهد، ازدراز خواندن صرف نظر نما ید ، زیرادربین نـُمازگذاران کسانی اند که :ضعیف  ویا کلان سال بوده ،ویا آنکه کار ضروری دارند.(رواءالبخاری702)

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             

             

               (418 )     ـــ از جـابر بن عـبدالـله  ( رضی الـله عـنه ) ـــ درحدیث مـعـاذ( رضی الـله عـنه )ـــ آمده است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برایش  فرمودند: 

             ﴿ چرادر نـُماز( سَــبَـحَ اسـمَ رَبـِکَ )، ( وَالشـَمس وَضُـحـا حـا )،و( وَالـلَیل ا ِذا یَغـشی) رانخواندی؟.

 

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 705)

 

        با ب [42 ]:ـــ کوتاه خواندن وکامل کردن نماز    .    

                                                 

              (419 )     ـــ از انـس  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :

             پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نـُمازرا کوتاه ولی بطور کامل اداء میکردند.

              .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 706)

    

             با ب [ 43 ]:ـــ کسیکه نمازرادروقت گریۀ کودک کوتاه ساخت    . 

                                                 

               (420 )     ـــ ازابـو قـتا ده ( رضی الـله عـنه ) از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند:

             ﴿ من دروقت نـُماز ، تصمیم می گیرم که نـُمازرا طولانی سازم ، ولی گریۀ طفلی را شنیده، و برای آنکه مبادامادرش پریشان گردد، آن نـُماز  را کوتاه می سازم  .

                   حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری707)       

 

            با ب [44 ]:ـــ برابرکردن صف ها دروقت اقامت گفتن    . 

                                                 

              (421 )     ـــ ازنـِعـمان بن بشـیر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

           ﴿  یا صف های خودرا برابر کنید ، یا اینکه خداوند بین شمایان اختلاف خواهد انداخت  .

            .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 717)

                

        با ب [45 ]:ـــ روی آوردن امام بر مقتدیان دروقت برابر کردن صفها    . 

                                                 

           (422 )     ـــ ازانـس ( رضی الـله عـنه) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:   ﴿ صف های خودرا راست وبرابر کنید ، زیرا من شمایان را از پشت سر خود می بینم .

           .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 719)

     

          با ب [ 46 ]:ـــ وفتیکه بین امام وبین مردم دیوار ویا پردۀ قرارداشته باشد    . 

                                                 

           (423 )     ـــ ازعـائـیشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شب در حـُجرۀ خود نـُماز می خواندند ، ودیوار حـُجره کوتاه بود ، مردم پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیده ، وبایشان اقتداء نموده و نـُماز خواندند ، چون صبح شد ،این حادثه را به دیگران گـُفـتند.

           شب دوم [پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ] به نـُمازایستاده ومردمی آمده وبایشان اقتداء نمودند، این کار، دوویا سه شب ادامه یافت ، وهمان بود که پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درخانه نشسته وبرای نـُماز خواندن بیرون نه شدند، پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

          ﴿ ترسیدم که مبادا نـُماز شب برشما فرض گردد .

               حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری 729)    

 

           با ب [47 ]:ـــ نـُماز شـب    . 

                                                 

             ( 424 )     ـــ ودر همین حدیث ، از روایت زید بن ثـابت ( رضی الـله عـنه ) علاوه برروایت [عـائـیشـه ( رضی الـله عـنها ) ] آمده است که :[ پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )] فرمودند: 

           ﴿ آنچه را که شما کردید دانستم ،پس ای مردم! شما به خانه های خود نـُماز بخوانید ، زیرا بهترین نـُماز

به استثنای نـُمازفرض ، نـُمازی است که شخص در خانۀ خود می خواند.

             .    حدیث نبوی ص   کتاب 10 آذان             (رواءالبخاری731 )          

 

{{ {{ {{ {{ {{ {{

 

  {{ خـتـم کتا ب 10 آذان {{ 

                                  خداوندا توفیق عنایت فرما تاقرآن واحادیث نبوی راسرمشق

                         زندگی خویش قرارداده ،رضامندی ذات پاکت راحاصل کرده بتوانیم آمین    

  {{ {{ {{ {{ {{ {{  

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved