قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  

 

کتاب 12 [احکـام نـُمـاز]خوفصحیح البخاری شریف

 

آغاز کتاب 12

                     بـاب [  1  ] نــُمـاز خـوف

             (   524  ) ـــ ازعــبد الـلـه بن عـُمر ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  دریکی از غـزوات اطراف نجد اشتراک نموده بوده بودم ، با دشمن روبرو شده ودر مقابل آنها صف آرائی نمودیم ،   پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برخاسته وبرای ما نــُمازخواندند، گروهی با ایشان  به  نــُمازایستاده وگروهی درمقابل  دشمن قرار گرفتند ، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) با کسانی که با ایشان نــُماز می خواندند، رکوع نموده ودو بار سجده نمودند ، آنهائیکه نـُماز خوانده بودند برگشته وبه جای گروهی که نماز نه خوانده بودند ، ایستادند ، [گروه اول ] آمده و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) با آنها یک رکعت نماز را با دو سجده ادانموده وسلام دادند بعدازان هر کدام ازان دوگروه برخاسته وبه تنهائی یک رکعت را با یک رکوع ودو سجده اداء نمودند.

                 حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز خـوف     (رواءالبخاری  942   )

                 بـاب [  2  ] ادای  نــُمـاز خـوف درحالت سواره ویا پیاده  

 

             (  525   ) ـــ و ازعــبد الـلـه بن عـُمر  ( رضی الـله عـنهما) در روایت دیگری آمده است که گفت:  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند :

             ﴿  واگر[ کسانی که درجـهاد اند ] بیشتر ازاین بودند، [ میتوانند ه ایستاده وسواره نــُماز بخوانند

. حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز خـوف     (رواءالبخاری   943  )       

                      بـاب [  3  ] درحالت هجوم ودفاع می توان نـُمازراسواره ویا با اشاره اداء نمود

             (   526  ) ـــ وازابن عـُمر ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)         بعد از مراجعت از غـزوۀ احـزاب برای ما فرمودند :

           ﴿  نـُماز عصررا هیچکدام تان نباید جزدر( بنی قریظه ) درجای دیگری اداء نمائید     درراه برعـدۀ وقت نــُمازعصر داخل گردید، بعضی از آنها گفتند:تا وقتیکه به( بنی قریظه ) نرسیدیم، نباید نــُمازرا اداء نمائیم ، گروه دیگری گفتند: نه خیر! نــُمازرا می خوانیم زیرا قصد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) تاءخیر نــُماز نبوده است، این واقعه را برای 

پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)حکایت نمودند، وایشان هیچ کدام را سرزنش نکردند.

          حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز  خوف     (رواءالبخاری   946  )

  

{ {{{ ختم کتاب 12{{ {{ {

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved