قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

کتاب 13 [احکـام] نـُمـاز عـیدیـنصحیح البخاری شریف

آغاز کتاب 12

           بـاب [1 ][ برداشتن ] سلاح وسپر درروزعـیـد  

             (   527  ) ـــ از عــائـیـشـه ( رضی الـله عـنها) روایت است که گفت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نزدم آمده وودرین وقت ، دودختر نزدم نشسته واز وقایع جنگ( بـُعـاث ) حـماسه خوانی میکردند، [ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)] روی بالین غلطیده وروی خودرا بهجانب دیگری نمودند، بعدازان ابوبکر( رضی الـله عـنه) داخل گردید، مرا سرزنش نموده وگفت: درحضور پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آواز شـیطان را بلند میکنی ؟ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) اورا مخاطب قرار داده و فرمودند :

                 ﴿  به آنها[ یعنی: به آن دو دختر] چیزی مگو ،

ولی هنگامیکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به چیز دیگری مشغول شدند ، به آن دو دختر اشاره نمودم[ که بیرون شوند ]وآنها بیرون شده ورفتند.

                 حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز  عـیـدیـن     (رواءالبخاری  949   )

   

             بـاب [ 2 ] خوردن چیزی درروز عــید فطرپیش ازرفتن به سوی نــُمـاز

             (   528  ) ـــ ازانــس ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درروز عـید فطرتاچند خــُرمائی نه میخوردند بیرون نه می شدند، ودرروایت دیگری ازوی نقل است که گفت:و[عـدد] خـُرماهای که می خوردند طاق بود .       

                 حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز  عـیـدیـن     (رواءالبخاری 953  )

                 بـاب [ 3 ] خوردن درروز عــیـد قــُربـان

             (   529  ) ـــ ازبـَراَء ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)درحالیکه خطبه می دادند،شنیدم که فرمودند :

               ﴿  اولین کاری را که امروز[ یعنی :روزعـید قـُربان]انجام میدهیم این است که : نـُمازرااداءنموده بعدازان برگشته و[ شتران را]ذبح میکنیم،کسیکه چنین کند، به سنت ما عمل کرده است

                 حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز عـیـدیـن      (رواءالبخاری  951   )

             (   530  ) ـــ واز بـَراَء ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درروز عـید قـُربان بعداز نـُماز برای ما خطبه داده وفرمودند :

            ﴿ کسیکه نــُماز مارا خوانده، ومانند ما قــُربانی نموده است،قـُربانی اش دروقت مناسبـش واقع شده است، وکسیکه پیش از نـُمازقـُربانی کرده است ، ذبح پیش از نمازبوده واز قـُربانی حساب نه می شود

ابو بـُرده بن نــَیار مامای ( بـَراء) ( رضی الـله عـنهما)گفت: یا رسول الـلـه ! من گوسفندم را پیش از نــُماز قـُربانی کردم وفکر می کردم که چون امروز، روز خورد ونوش است ، بهتر است که گوسفندم اولین گوسفندی باشد که درخانه ام ذبح میگردد، از آنجهت آن را ذبح نموده ، وپیش از آنکه به نماز بیایم غـذا خوردم. پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند :

    ﴿  گوسفند تو ، گوسفند گوشت است ، گفت یا رسول الـلـه !بـَرۀ خورد سالی داریم که درنزدم از دو بــُز باارزش تر است، آیا برای قربانی ام روا است ؟ فرمودند :

  ﴿  بـلی! ولی برای شخص دیگری بعد از تو روانیست  .

    حدیث نبو ی ص   کتاب نـُماز  عـیـدیـن     (رواءالبخاری  955   )                

                 بـاب [  4 ] رفتن به عـیدگاهی که مــُنبر نـداشت    

             ( 531 ) ـــ ازابـُو سـعـید خــِدری ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روز عـید فـطر وروز عـید قـُربان به عــیدگاه رفته ،واولین کاری که میکردند ادای نـُمازبود، بعدازان برگشته ودرحالیکه مردم در صـف ها نشـسـته بودند، روبروی شان ایستاده وبرای آنها وعظ ونصیحت وامر میکردند ، واگر می خواستند گروهی را به کدام طرفی بجهاد بفرستند، آنهارا جدا میکردند، واگر می خواستند آنهارا به چیزی امر نما یند، امر کرده وبعد ازان برمی گشتند.

 ابـُو سـعـید ( رضی الـله عـنه) میگوید: مردم به همین طریق نــُمازعـید را اداء می کردند، تا اینکه در عـید قـُربان ویا  عـید فطری با ( مروان )که دران وقت امیر مــدیــنــه بود، بطرف عـید گاه رفته ودیدم که ( کـثـیر بن صــَلت ) منبری ساخته است ، چون ( مروان ) میخواست که بالای مـُنبر بالا شود من از لباسش گرفته واورا بطرف خود کشیدم ، او مرا به عقب رانده وبالای مـُنبررفت وپیش از نـُماز خـطبه داد، برایش گفتم: به خداوند قسم که [ سنت پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)را تغـییر دادند، گفت : ای ابـُو سـعـید! آنچه را که تو میدانستی ازبین رفته است ، گفتم : به خداوند قسم آنچه را که میدانم بهتر است از آنچه که نه می دانم، گفت : مردم بعد از نماز جهت شنیدن خطبۀ ما نه می نشینند، ازاین جهت پیش از نماز خطبه دادم .      

                 حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز  عـیـدیـن     (رواءالبخاری  956   )

              بـاب [ 5] رفتن بطور پـیاده وسواره بطرف عیدگاه و نــُمـازخواندن پیش ازخـُطبه  

.........    (   532  ) ـــ ازابن عباس وجابر بن عـبدالـلـه ( رضی الـله عـنهم) روایت است که گفتند:درهیچکدام ازنـُماز عید قربان وعید فطر،آذان نه می دادند.

                 حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز  عـیـدیـن     (رواءالبخاری 960 )   

    بـاب [6 ] خـُطبه دادن بعد از نــُمـاز عـیـد    

             (   533  ) ـــ ازابن عـباس ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت :نـُماز عـید را باپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  وابـُو بـَکر وعـُمـر وعـُثـمان  ( رضی الـله عـنهم ) خواندم، هـمـۀ ایـشان نـُماز را پیش از خطبه اداء می کردند

             حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز  عـیـدیـن     (رواءالبخاری  962   )

   

              بـاب [7]فـضـیلت کار نیک درایـام تـشـریـق    

.........    (  534   ) ـــ وازابن عـبـاس  ( رضی الـله عـنهما) ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که  فرمودند:       ﴿ ثـواب اعـمال نیک درهیچ وقتی بـیـشـتر از انجام دادن آن درهـمین ده روزنیست  گفتند:حتی جـهادهم بهتر نیست ؟ فرمودند:

     ﴿ حتی جـهادهم بهتر نیست ، مگر جـهادکـسیکه باجان ومالش به قصد از بین بردن برآمده وبه شهادت رسیده باشد   

                 حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز  عـیـدیـن     (رواءالبخاری 969) 

 

                  .  بـاب [8 ]:تکبیر گفتن درروزهای ( مـِنـَی )ودرهنگام رفتن به سوی ( عـرفـات )     

            ( 535  ) ـــ  روایت است که کسی ازانـس   ( رضی الـله عـنه ) پرسید: شـُما تــلــبــیـه را در زمان پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) چـگونه می گفتید؟ گفت : عـِدۀ تــلــبــیـه گـفته وکسی به وی اعتراضی نه می کرد، وعـِدۀ دیگری تــکـبـیر گفته وکسی به او اعتراضی نه می کرد.

                حدیث نبوی ص   کتاب. نـُماز  عـیـدیـن   ..  (رواءالبخاری 970  ) 

                  .  بـاب [9 ] :کشتن شـُتروگوسفند درعـید گاه    

            ( 536  ) ـــ ازابن عـُمر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شتر ویا گوسفند رادرعید گاه ذبـح می کردند.  

                حدیث نبوی ص   کتاب. نـُماز  عـیـدیـن   ..  (رواءالبخاری 982  )   

                   .  بـاب [10 ]:تغیر دادن راه رفت وآمد درنـُماز عـیـد     

 

            (  537 ) ـــ ازجـابر  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درروز عـید، راه برگشتن از عـید گاه را تغـیـیرمی دادند، [ یعنی: ازراه دیگری غیرازراهی که رفته بودند، بر می گشتند].

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز  عـیـدیـن   ...  (رواءالبخاری 986  ) 

 

            ( 538  ) ـــ حدیث عــائـیـشــه  ( رضی الـله عـنهـا ) درموضوع حـبـشیـها وبازی کردن آنـها درداخل مـسـجـد، قبلأ گذشت، ودرروایت دیگری آمده است که:...... عــُمــر( رضی الـله عـنه )آنهارا سرزنش نموده و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) گفتند:

              ﴿ بـنـی اَرفـِدَه را بحال خوشان بـگذار .

                حدیث نبوی ص   کتاب. نـُماز  عـیـدیـن   ..  (رواءالبخاری  988 )   

{{{{ختم کتاب 13{{{{

  

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved