قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  

 کتاب [14] : نـُمـاز وتـرصحیح البخاری شریف

آغاز کتاب 14

                  .  بـاب [1 ] آنچه که دربارۀ وِتـرآمـده است    

            ( 539  ) ـــ ازابن عـُمـر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که :شخصی از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درمورد نـُماز شب پرسان نمود، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

             ﴿  نـُماز شب دو رکـعـت دو رکـعـت است ، اگر کسی از شما خوف طلوع نمودن صبح را داشت، تنها یک رکعت ادانموده ونـُمازهای راکه خوانده است با این یک رکعت، وتـر بسازد      

                حدیث نبوی ص   کتاب. نـُماز  وِتـر   ..  (رواءالبخاری 990  ) 

              (  540 ) ـــ ازعــائـیـشـه  ( رضی الـله عـنها ) روایت است که :نـُماز پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درشب یـازده رکـعـت بود،به سجده که می رفتند، تا اندازۀ که شما پـینـجاه آیت تـلا وت کنید ،سـر شان را بالا نمیکردند، وپیش ازنـُماز صـُبح، دورکعت نـُمازاداء نموده،وبعد ازآن تا هنگامیکه مؤذن برای نـُمازمی آمد، به پهلوی راست خود استراحت می کردند. 

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز  وِتـر...  (رواءالبخاری 994  )   

                   .  بـاب [2 ]:اوقـات نـُماز وتـر     

            (  541 ) ـــ و ازعــائـیـشـه  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :تمام شب را پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نـُمـاز خوانده، و نـُمـازوتررادروقت سـحـر ادا می کردند.  

                حدیث نبوی ص   کتاب. نـُماز  وِتـر..  (رواءالبخاری 996  ) 

 

                  .  بـاب [3 ]:نـُماز وتر بایدآخـرین نـُماز باشد     

            (  542 ) ـــ ازابن عـُمر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فرمودند:

            ﴿  آخرین نـُماز خودرادرشب ، وِتـر بگردانید .

                حدیث نبوی ص   کتاب. نـُماز  وِتـر..  (رواءالبخاری 998  )   

 

                  .  بـاب [4 ]: وِتـرخواندن بر بالای دابــه     

            (  543 ) ـــ وازابن عــُمر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) گاهی وِتـر رابربالای شـُتر میخواندند. 

                حدیث نبوی ص   کتاب. نـُماز  وِتـر..  (رواءالبخاری 992  ) 

 

                  .  بـاب [5 ]:قـُنـوت خواندن پیش از رکوع وبعدازآن     

            (  544 ) ـــ روایت است که کسی ازانــس   ( رضی الـله عـنه ) پرسید :آیا پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  درنماز صبح قــُنوت خوانده اند؟گفت: بــلی !کس دیگری پرسید: آیا پیش از رکوع قــُنوت خوانده اند؟ گفت: کمتر وقتی بعد از رکوع قــُنوت می خواندند.

                حدیث نبوی ص   کتاب. نـُماز  وِتـر..  (رواءالبخاری 1001  )   

             (  545 ) ـــ روایت است که کسی ازانــس ( رضی الـله عـنه ) درمورد قــُنوت  پرسان نمود، درجواب گفت: قــُنوت [دران زمان] خوانده می شد، پرسید : پیش ازرکوع یابعداز رکوع ؟ گفت :پیش از رکوع، پرسید : فلانی اززبان تو میگوید که گفته بودی: بعدازرکوع، گفت:اودروغ گفته است ،  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بعدازرکوع، تنها یکماه قـُنوت خواندند، فکر میکنم این درزمانی بود که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) حـُدود هـشـتادنفر ازکسانی راکه به نام (قاریها) یادمی شدند دربین گروهی از مشرکین که با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)عهد وپیمان بسته بودند فرستادند، [مشرکین خیانت کرده وآن (قاریـها ) راکشتند]، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) یکماه قـُنوت خوانده وبرآنها نفرین میکردند.

ودرروایت دیگری از انــس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) یکماه قـُنوت خوانده وبرقـبیلۀ ( رِعـل ) و( ذکـوان ) نفرین میکردند.

                حدیث نبوی ص   کتاب. نـُماز  وِتـر..  (رواءالبخاری 1003  ) 

               ( 546  ) ـــ واز انــس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : وقت دعا ی قـُنوت، نماز شام وصبح است.

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری 1004  )   

{{{{ختم کتاب 14{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved