قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  

 

کتاب [15]:نـُمـازاسـتـسـقـاءصحیح البخاری شریف

آغاز کتاب 15

 

                  .  بـاب [1]: طـلـب بــاران     

            (  547 ) ـــ از عــبـدالـلـه بن زید ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  به طلب باران برآمده وردای خودرا سرچـپه نمودند. ودرروایت دیگری گفته است که [ردای خودرا سرچـپه نموده] ودورکعات نماز ادانمودند.

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری 1005  ) 

 

                  .  بـاب [2 ]:این دعای پیغمبر خدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) که آنهارا 

                                          ﴿ به قحطی زمان یوسف دچار بگردان      

            ( 548  ) ـــ حـدیث ابو هـُریره  ( رضی الـله عـنه ) درمورد دعای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)برای مسـتضـعـفین  ونـفرین شان برقبیلۀ ( مـُضَـر) قبلأ گذشت، ودرآخر این روایت آمده است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند :

              ﴿  قبیلۀ ( غـفار ) راخداوندمغفرت نموده، و قبیلۀ ( اَسـلـَم ) راسالم نگهدارد.

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری  1006 )   

            ( 549  ) ـــ ازعــبـدالـلـه بن مـسـعـود  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :چون پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روی گردانی قریش رااز  اسلام دیدند، برآنها نـفرین کرده وگفتند :

               ﴿ خــدایا! آنهارا به قحطی هـفت سالۀ زمان یـوسف ( علیه السلام ) دچاربـگردان .

وقریش به چنان قحطی دچارشدند که همه چیزشان ازبین رفت، تاجائیکه پوست حیوانات خود مـُرده ، ومرداری هارا می خوردند، واز شدت گرسنگی اگر کسی بطرف آسمان نظر می کرد، هوا به نظرش مانند (دود) می نمود .

ابو سفیان نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمده وگفت : یا مــُحــمـد ! توخودت مردم رابه طاعت خـُدا وصـلۀ رحم دعوت میکنی،[ وطوریکه می بینی] قوم خودت به هلا کت رسیده اند،برای شان نزد خـُداوند دعاکن ، خــُداوند متعال فرمود:

             ﴿ درانتـظار روزی باش که آسمان دود آشکاری را پـدید آورد تااین قول خــُداوند متعال که می فرماید:

             ﴿  شـُما دوباره به کفر بر خواهید گشت ،روزیکه شمارا سخت درهم خواهیم کوبید .

همۀ آنچه راکه خداوند به مشرکین از:  (درهم کوبیدن ) و(دود) وغیره وعده داده بود، به تحقیق پیوست.

|ــکلِک ( اصل آیۀ مبارک را می توان بازکرد )          دخــان1- سوره: 44 , آیه: 16           ش 2- سوره: 44 , آیه: 10

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری 1007  ) 

              ( 550  ) ـــ از عــبــدالـلـه بن عــُمر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت :چه بسا هنگامیکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  طلب باران نموده ومن بطرف روی شان می دیدم، وهنوز از مــُنبرپایان نه شده بودندکه ناودان ها به ریختن شروع میکرد، واین همان گفتۀ ( ابــو طــالــب )استکه میگوید:

درخـشـنـده روئـی اسـت که ابـر از روی او طـلـب بـاران مـیـکـند یـاری رسانی برای یـتـیـمـان ، وپـناه گا هـی

 بـرای زنان است.

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری  1009 )   

            ( 551  ) ـــ روایت است که هنگام قحطی عــُمر بن خـطـاب ( رضی الـله عـنه) بوسیلۀ عــبـاس  بن عــبـد المـطـلب [ از خداوند ] طـلب باران نموده ومیگفت : خـدایا! ما به نبی تو وسیله جسته، وطلب باران میکردیم، واکنون به عموی پیغمبر تو وسیله جسته وطلب باران می نمائیم، خــُدایا! بـما باران بفرست، وهمان بود که برای آنهاباران می بارید ..

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری  1010 ) 

                    .  بـاب [3 ]:اسـتـسـقاء درمـسـجـد جـامـع     

            ( 552  ) ـــ حدیث انـس  ( رضی الـله عـنه ) درمورد شخصیکه به مسجد داخل گردیده و  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)خـُطبه میدادند، واز ایشان خواست تاطلب باران نمایند، به روایات مختلفی روایات شده است ، ودریکی از روایات آمده است که : .... شـش روز آفتاب را ندیدیم ،بعداز شـش روز درجـُمعۀ آینده شخصی از همان دروازه داخل مسجد گردیده ودر حالیکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) خطبه می دادند، مقابل روی شان ایستاده وگفت: یـا رسـول الـلـه! مالها هـلاک، وراها بند گردید،ازخدا بخواه که باران با یستد . 

[ راوی ] مـیگوید: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) دستهای شان را بالا کرده وگفـتند:

            ﴿ خـُدایا! باران را به اطراف خانه های ما بباران نه بر بالای خانه های ما، خـُدایا! باران را برتپه ها وپشـته ها، دردامن صـحـرا، ودر جنگل زارها بـبـاران

 [ راوی ] مـیگوید:همان بود که باران توقف نموده وهنگامیکه [ از مسجد ] بیرون شدیم، درآفتاب راه می رفتیم . 

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری  1013 )   

                   .  بـاب [4]:اسـتـسـقـاء درخطبۀ جـمعـه بدون روی آوردن بطرف قبله     

            ( 553  ) ـــ وازانــس  ( رضی الـله عـنه ) [ درموضوع  استسقاء] روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) دستهای شان را بلند کرده وگفتند :

              ﴿ خـُدایا !به فریاد ما برس، خـُدایا !به فریاد ما برس، خـُدایا !به فریاد ما برس،

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری 1014  ) 

                    .  بـاب [5 ]: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) چگونه پشت خودرابطرف مردم کردند    

            ( 554  ) ـــ حدیث عـبـدالـلـه بن زید ( رضی الـله عـنه ) درمورد استسقاء قبلأ گذشت، ودراین روایت آمده است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  پشت خودرابطرف مردم کرده وروی به قبله ایستادند، ودرحالیکه دعا مـیکردند، ردای خودرا چـپه نموده، ودورکعت نماز با قرائت بلند، برای مااداء نمودند.

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری 1024  )   

                  .  بـاب [6 ]:بالا کردن امـام دستهای خودرادر اسـتسقاء     

            (  555 ) ـــ از انــس بن مالک ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  درهیچ دعائی بجز در استسقاء دستهای خودرا بلند نمـیکردند، و در استسقاء تاحدی دستهای خودرا بلند مـیکردندکه: سفیدی زیر بغل شان معلوم می شد.

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری  1031 ) 

                    .  بـاب [7 ]:درهنگام باریدن باران چه باید گفت     

            ( 556  ) ـــ از عــائــیــشــه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  هنگام دیدن باران مـیگفتند:

            ﴿ [ خــُدایا! ] آن را باران با منـفعـتی بـگـردان  

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری  1032 )   

                   .  بـاب [8 ]:هـنـگـام وزش بـاد     

            ( 557  ) ـــ ازانس  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :علائیم وزش بادهای تند وشدید ، از تغـیـیرروی پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  دانسته مـیشد.

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری 1034  ) 

                    .  بـاب [9 ]:این قول پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) که:    

                                         بوسیلۀ باد نصرت داده شـدم     

            ( 558  ) ـــ از ابن عباس ( رضی الـله عـنهما ) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم ) روایت است که    فرمودند:

             ﴿من بوسیلۀ باد نصرت داده شـدم ، وقوم عــاد بوسیلۀ بادی که از طرف شرق می وزید، هـلاک گردیدند   

                 حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری 1035  )   

                  .  بـاب [ 10]:آنچه که درهنگام زلزله ودیگر علا مات قدرت خداوندی گفته مـیشود     

            (  559 ) ـــ ازابن عـُمر ( رضی الـله عـنهما ) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فرمودند: روایت است که فرمودند:

               ﴿خــدایا ! به شام ویمن مابرکت بده    مردم گفتند: وبه نجد ما چطور؟ فرمودند:

              ﴿  خــدایا ! به شام ویمن مابرکت بده       راوی مـیگوید : مردم گفتند: در نجد ما چطور؟ فرمودند:

              ﴿ آنجا سرزمین زلزله ها وفتنه ها است ، واز آنجا است که شرارت شیطان ظهور مـیکند  .

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری  1037 ) 

 

                  .  بـاب [11 ]:جز خـُداوند متعال هیچ کسی وقت آمدن باران را نه می داند     

            ( 560  ) ـــ وازابن عـُمـر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فرمودند:

             ﴿ کــلــیــد هــای غــیب پـنـج چــیز اسـت که جـُز خـُداوند متعال دیگری آنهارا نه می داند: کـسی نه مـیداند که فـردا چه خواهـد شـد، وکـسی نه مـیداند که دررحـم مادر چِــیـست ،وکـسی نه مـیداند که فـردا چه خواهـد کرد، و کـسی نه مـیداند که درکدام سرزمین خواهد مرد، وکـسی نه مـیداند که بـاران چه وقـت خواهـد آ مــد  .

                حدیث نبوی ص   کتاب...  (رواءالبخاری 1039  ) 

{{{{خـتم کتاب 15{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved