قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  

اسماءالحسنی مبارک با مشق عالی| کلیکـــ

 

کتاب [16]:[احـکـام] خورشید گرفتگیصحیح البخاری شریف

{{{{آغاز کتاب 16{{{{

                    .  بـاب [ 1]:نـُمازخواندن دروقت خورشید گرفتگی     

            ( 561  ) ـــ ازازابی بکر ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بودیم که آفتاب گرفت، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)برخاسته ودرحالیکه ردای خودراباخود می کشیدند، به مسجد داخل گردیدند، ماهم به مسجد آمدیم،با ما دورکعت نـُماز خوانده[ و نـُمازراآنـقدرطولانی نمودند] که گرفتگی آفتاب برطرف گردید، بعدازآن فرمودند:

           ﴿ گرفتگی آفـتاب ومـهـتاب به سبب مردن کدام کسی نیست، چون گرفتگی آفـتاب ومـهـتاب رامشاهده نمودید، تا هنگامیکه به حال عادی برمی گردند، نــُماز خوانده ودعـا کنید .

ودرروایت دیگری آمده است که فرمودند:

               ﴿...... ولی خــُداوند متعال به سبب گرفتگی آفـتاب ومـهـتاب ،بندگان خودرا می تر ساند .

حدیث گرفتگی آفـتاب چندین بار تکرار گردیده، ودریکی از روایاتاز مـُغـَیرة بن شـُعـبه( رضی الـله عـنه ) آمده است کهگفت: درزمان  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درروزیکه ابـراهــیـم [ فرزند نبی کریم(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ] فوت نمود، آفتاب گرفت، مردم گفتند: سبب آفتاب گرفتگی موت ابـراهــیـم[ فرزند پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)] است، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

           ﴿ آفـتاب ومـهـتاب گرفتگی به سبب مرگ وحیات کسی نیست، چون[پیش آمد] را دیدید نــُماز خوانده ودعـا کنید .

                حدیث نبوی ص   کتاب خورشید گرفتگی...  (رواءالبخاری 1048  ) 

                 .  بـاب [2 ]:صدقه دادن دردرهنگام آفتاب گرفتگی     

            ( 562  ) ـــ درروایتی ازعــائیــشـه  ( رضی الـله عـنها ) آمده است که گفت :درزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آفتاب گرفت، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به مردم نــُماز خوانده وقیام را درازنمودند، بعدازآن رکوع نموده ورکوع رادراز نمودند، بعدازان برخاسته وقیام را کمتر از قیام اول دراز نمودند، بعدازآن رکوع نموده ورکوع راکمتر از رکوع اول دراز نمودند، بعدازان سجده نموده و سجده رادراز کردند، ودررکعت دوم عین همین کاررا انجام دادند، بعدازان برگشته وآفتاب روشن گردیده بود، به مردم خطبه داده وبعداز حمد وثـنای خداوند متعال گفـتند:

          ﴿  آفتاب ومـهـتاب آیاتی ازآیات خــُداوند متـعـال است ، گرفتگی آنها به سبب مردن وزنده ماندن کدام کسی نیست، وقتیکه این پیش آمدرا دیدید، بحضور خـُداوند مـُتـعـال دعـا کنید وتکـبـیر گفته، نــُماز بخوانید وصدقه بدهید . بعد ازآن فرمودند:

           ﴿ ای ا ُمــت مــُـحـمـد! به خداوند قـسم است که غـیرت هیچکس ازغـیرت خــُداوند متـعـال بـیشـتر نیست که بـبـیند غلامش زنا کرده ویا کنیزش زنا میکند، ای ا ُمــت مــُـحـمـد! به خداوند قـسم اگر چـیزی را که من میدانم شـُما می دانستید، کم خنده کرده وبسیار گریه می کردید.

            حدیث نبوی ص   کتاب خورشید گرفتگی... ( رواءالبخاری 1044  )   

              .  بـاب [3 ]:نـِدادادن به مردم جهت اِقامۀ نـُمازجـماعت به سبب گرفتگی آفتاب     

         (  563 ) ـــ ازازعـبدالـلـه بن عـَمرو ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت :چون درزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آفـتاب گرفت، به مردم نـِدا دادند که : نــُمـاز جـماعـت بـپا می شود.   

              حدیث نبوی ص   کتاب خورشید گرفتگی...  (رواءالبخاری1045   ) 

 

              .  بـاب [ 4]:پناه جـُستن از عــذاب قـبردر نــُماز کـُسوف     

          ( 564  ) ـــ ازعــائـیـشــه  ( رضی الـله عـنها ) روایت است که :زن یـهـودی نزدش آمده واز چیزی می پرسید[ درضمن ]گفت : خــُداوند تراعـذاب قبر درپناه خود نگهدارد، عــائـیـشــه  ( رضی الـله عـنها ) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) پرسید: مردم در قبر های خودهم عـذاب می شوند؟ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)   فرمودند:

           ﴿ از عــذاب قـبربه خــُدا پـناه می جویم

عــائـیـشــه  ( رضی الـله عـنها ) حدیث گرفتگی آفتاب را ذکر کرده ودر اخیر آن گفت که[پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)]به مردم امر نمودند تا از عـذاب قبربه خــُداوند پناه بــجـویند.

                حدیث نبوی ص   کتاب خورشید گرفتگی...   (رواءالبخاری  1049 )   

                  .  بـاب [5 ]: خواندن نــُماز کــُسوف به جـما عـت     

            ( 565  ) ـــ ابن عــبـاس  ( رضی الـله عـنهما ) حـدیث کــُسوف را به تفـصـیل ذکر نموده و گفت : یـا رسـول الـلـه! دیدیم که چیزی را از جائیکه ایستاده بودید گرفته وبعد از آن به پشت سر عقب آمدید، فرمودند:

              ﴿ مـن بـهـشـت رادیده وخوشۀ [ ازمیوه های آن را] گرفتم، اگر آن را گرفته وبه شما می دادم، تاروزیکه دنیا باقی  بود از آن می خوردید، ودوزخ به من نشان داده شد، وهیچ منظری را تا امروز وحشت ناکترازان ندیده بودم، دیدم که بیشترین دوزخیان را زنـان تشکیل می دهند پر سـیدند: سبب این امر چیست ؟  فرمودند:

            ﴿  به ســبـب نـا شـُکری شـان   پر سـیدند: به ســبـب نـا شـُکری شـان درمقابل خـُداوند؟ فرمودند:

             ﴿ نـعمـتـها وخوبـیـهای شـوهـران راانـکار می نمایند، اگر تمام عـُمررا به آنها نیکی نموده واحیا نأ ازتو تـقـصیری بـبـینند می گوید: ازتو هـیچ خـیری نـدیدم  

               حدیث نبوی ص   کتاب خورشید گرفتگی...  (رواءالبخاری  1052 ) 

                   .  بـاب [6 ]: کسیکه آزاد کردن غلا مان رادروقت گرفتن آفتاب دوست میـداشت     

            (  566 ) ـــ ازاســماء بنت ابی بکـر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درهنگام گرفتگی آفتاب به آزاد ساختن غـُلا مان امر مـیـفرمودند.

             حدیث نبوی ص   کتاب خورشید گرفتگی...  (رواءالبخاری   )   

               .  بـاب [7 ]: ذکـر کـردن دروقـت کــُسوف     

          ( 567 ) ـــ ازابــو مـو ســی ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :آفـتاب گرفت، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) طور هـراسـا ن برخاسـتندکه گویا مـیـخواهد قـیا مت برپا شود، به مسجد داخل گردیده ونــُمازی را به دراز ترین قـیام وورکوع وسـُجدۀ که درتمام عـُمر خوددیده بودم، خوانده و فرمودند:

          ﴿  ایـنها علا ماتی است که خـُداوند متعال فرستاده است، ومربوط به مردن وزندگی نیست،ولی خـُداوند متعال به سبب آنها بندگان خودرا مـیترساند، وهنگامیکه علامتی ازین علامات رادیدید، به ذکر ودعا وطلب آمرزش از خـُداوند متعال متوسل شوید

             حدیث نبوی ص   کتاب خورشید گرفتگی...  (رواءالبخاری  1059 )   

              .  بـاب [8 ]: بلند خواندن قرائـت در نــُماز کــُسوف     

         ( 568 ) ـــ از عــائـیـشــه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)در نــُماز کـُسوف قرائـت رابلند خوانده،بعداز قرائـت، تـکـبیر گفته ورکوع نمودند، چون سر خودرااز رکوع بالانموده گفتند:

          ﴿  سـَمـِع الـلـهُ لـِمـَن حـَمـِدَه رَبـَنـا ولـَکَ الحـَمـد بعدازان دوباره به قرائـت خواندن شروع نـمودند،[ وباین ترتیب ]دردورکعت، چـهار رکوع وچـهار سجده نمودند.

                   حدیث نبوی ص   کتاب خورشید گرفتگی...  (رواءالبخاری  1065 )     

{{{{خـتم کتاب 16{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved