قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

اسماءالحسنی مبارک با مشق عالی| کلیکـــ

 

 

کتاب [17]:سـُجـده هـای قـُر آنصحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب 17{{{{

                                .  بـاب [ 1 ]: آنچه که درمورد سـُجده های قـُرآن،وسُنت بودن آنها آمده است      

                 (  569  ) ـــ از عــبدالـلـه بن مـسـعود ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) سورۀ (النـجم ) رادرمکه تلاوت نموده وسجده کردند، وهمگی ــــ بجز ازیک پیر مردی ــــ با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) سـُجده نمودند، آن پیر مرد مـُشت ریگ ویا خاکی را گـرفت ،وبرآن خاک سـُجده نموده وگفت : نسبت به من همین کفایت میکند، [ ابن مسعود( رضی الـله عـنه  )] میگوید: بعدازاین واقعه ،اورا دیدم که درحال کفر مرد .

                  حدیث نبوی ص   کتاب سـُجده های قـُرآن...  (رواءالبخاری  1067   )

                               .  بـاب [ 2 ]: سُجدۀ سورۀ ( ص)      

                 (  570  ) ـــ ازابن عباس( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت :سجده کردن درسورۀ (ص )حتمی نیست ،   وباآنهم پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رادیدم که از[ تلاوت کردن] آن، سجده نمودند.

                  حدیث نبوی ص   کتاب سـُجده های قـُرآن...  (رواءالبخاری   1069  )

                                .  بـاب [ 3 ]: سُجده کردن مُسلمین با مُشرکین ومُشرک نجس بوده وبروی سُجده نیست      

                 (  571  ) ـــ حدیث ابن عباس( رضی الـله عـنهما ) درمورد سجده نمودن پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) در سورۀ (نـجم ) ازروایت ابن مسعود( رضی الـله عـنه ) قبلأ گذشت، ودراین روایت آمده است که:مُسلمانان ومُشرکین وجن وانس با [پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)] سجده نمودند.

                  حدیث نبوی ص   کتاب سـُجده های قـُرآن...  (رواءالبخاری  1071   )

                               .  بـاب [ 4 ]: کسیکه[آیت]سُجده راخوانده وسُجدۀ تلاوت راانجام نداده است      

                 (  572  ) ـــ روایت است که زید بن ثابت ( رضی الـله عـنه) نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) سورۀ (والنـجم ) راخواند، و سجدۀ تلاوت را به جا نیاورد.

                  حدیث نبوی ص   کتاب سـُجده های قـُرآن...  (رواءالبخاری   1073  )

                                .  بـاب [ 5 ]: سُجدۀ ﴿ اِذ َالسَماءُانشـَقَت       

                 (  573  ) ـــ از ابوهـُریره( رضی الـله عـنه ) روایت است که سورۀ ﴿ اِذ َالسَماءُانشـَقَت راخوانده، و سُجده نموده است، وچون ازوی ازسبب این سُجده پرسان شد گفت :اگر پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رانه میـدیدم که از [ قرائت آن ] سُجده کرده اند، سُجده نه می کردم.

                  حدیث نبوی ص   کتاب سـُجده های قـُرآن...  (رواءالبخاری    1074 )

                               .  بـاب [ 6 ]: کسیکه ازازدحام زیادجائی رابرای سُجده کردن نه یافته است      

                 (  574  ) ـــ از ابن عـُمر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  سورۀ را که دران سُجده است برای ما تلاوت می کردند، آنحضرت(صلی الله علیه وآلـه وسلم) سُجده نموده وماهم با ایشان سُجده می نمودیم،تاحـدیکه کسی از ما جائی برای گذاشتن پیشانی اش نمی یافت.

                  حدیث نبوی ص   کتاب سـُجده های قـُرآن...  (رواءالبخاری   1079  )

{{{{ختم کتاب 17{{{{

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved