قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  

 

 

 

 

 

|ـــکلِک  ذکر فلمی اسماءالحسنی مبارک

کتاب [18]:کوتاه خواندن نـُمازصحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب 18{{{{

                          .  بـاب [ 1]:آنچه که درموردکوتاه خواندن نماز،ومدت اقامتی که دران  

                                              نــُماز کوتاه خوانده می شود ، آمـده است       

             (  575  ) ـــ از ابن عباس( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  نــُزده روز درجائی اقامت نموده ونـُمازراکوتاه می خواندند.

               حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری  1080   )

             (  576  ) ـــ از انس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ازمدیـنه به سوی مــکه سفر نمودیم ، تاوقتیکه پس به مـدینـه آمدیم ،نـماز را دورکعت، دورکعت، می خواندند،پرسیدم: چیزی در مـکـه هم اقامت نمودید؟ گـفت : دهَ روز در مـکـه اقامت نمودیم.

               حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری   1081  )

                            .  بـاب [ 2 ]: نــُماز خواندن به ( مـَنی )      

               (  577  ) ـــ از ابن عـُمـر( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت :با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) وابـوبــکـر و عـُمـر( رضی الـله عـنهما ) وابتــدای خلافت عــُثـمان ( رضی الـله عـنه  ) نـماز را دورکعتی خواندم، بعدازان عــُثـمان ( رضی الـله عـنه  ) نـماز راکامل[ یعنی :چـهـاررکعتی ] اداء نمود.

                حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری   1082  )

              (  578  ) ـــ از حـارثـه بن وهـَب( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه  وسلم) در( مـَنی ) درحالیکه امنیت کاملا تـأ مین بود، نـماز را دورکعتی ادانمودند.

               حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری  1083   )

             (  579  ) ـــ روایت است که چون به ابن مسعود( رضی الـله عـنه) گفتند که عُثـمان ( رضی الـله عـنه) در( مَنی ) نماز را چـهاررکعتی خوانده است گفت : ﴿: اِنـا لـلـه ِ وَاِنـا اِلـَیهِ را جـِعـُون   سپس گفت :من با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) در( مـَنی ) نـُمازرادورکعتی خواندم وبا ابـوبــکـر ( رضی الـله عـنه) در( مـَنی ) نـُمازرادورکعتی خواندم، وبا عـُمـر( رضی الـله عـنه) در( مـَنی ) نـُمازرادورکعتی خواندم، ومن از چـهاررکعت، دورکعتی را که قبول شود بهتر می دانم.

               حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری  1084   )

                         .  بـاب [ 3 ]: درچه مسافتی نُمازکوتاه خوانده می شود      

             (  580  ) ـــ ازابو هـُریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

               ﴿ برای زنیکه به خـُدا وروز قـیامـت ایمان دارد، روانـیست به جائیکه یک شبانه روز راه است، بدون مـُحـَرم مسافرت نماید .

               حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری  1088   )

                          .  بـاب [ 4 ]: نـُمازشام درسفر هم باید سـه رکعت خوانده شود      

             (  581  ) ـــ از عــبدالـلـه بن عـُمر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رادیدم که اگردرسـفر شـتاب می داشـتـند ، نـُماز شـام راتأخیر کرده وآن را ســه رکعت اداء کرده وسلام می دادند، بعد از ادای نـُماز شـام اندکی درنگ نموده و نـُماز خـُفـتن اقامه مـیگردید، نـُماز خـُفـتن را دو رکعت خوانده وسلام می دادند، بعداز نـُماز خـُفـتن تاوقتیکه نیم شب برمی خواستند، نماز نفلی نه می خواندند.

              حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری   1091  )

            (  582  ) ـــ از جابربن عـبدالـلـه ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نـُماز نـفـل رادرحالت سواره وبطرف دیگری غیر از طرف قـبـلـه، اداء می نمودند.

              حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری  1094   )

                         .  بـاب [ 5 ]:خواندن نـُمازنفل بربالای ا ُلاغ       

             (  583  ) ـــ   روایت است که انس( رضی الـله عـنه ) بربالای ا ُلاغی درحالیکه رویش بطرف چپ قـبـلـه بود، نــُماز خواند، ازوی پرسیدند: چرا بطرف دیگری غیر طرف قـبـلـه نــُماز میخوانی ؟ گفت :اگر پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رانه می دیدم که چنین کرده اند، من هرگز چنین نه می کردم .

               حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری   1100  )

                          .  بـاب [ 6 ]: کسیکه درسفر،بعدازنـُمازفرض، نفل نه خوانده است      

              (  584  ) ـــ از عبدالله بن عمر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) همـسـفـر بودم ،وندیدم که درسـفـر نـُماز نـفـلی خوانده باشند، وخـُداونـد متـعـال می فرماید :

                ﴿  وبرای شما پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـهترین الـگـو است  . ( سرمشق نیکوئی )

حزابـــکلیک| آیۀ مبارک1- سوره: 33 , آیه: 21               

                حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری   1101  )

                            .  بـاب [ 7 ]:کسیکه درسفرپیش ازنماز فرض وبعدازان نـفل خوانده است       

            (  585  ) ـــ از عــامر بن ربـیـعـه( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)را درسـفردیده است که هنگام شب بر بالای راحلۀ خود، نـفـل میخواندند، وروی شان بطرفی بود که راحله بهمان طرف روان بود .

                 حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری    1104 )

                            .  بـاب [ 8 ]: جمع کردن بین نـُمازشام وخفتن درسفر      

               (  586  ) ـــ از ابن عباس( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درراه سـفر، بین نـُماز پیشین وعـصـر، و بین نـُمازشـام ومغرب ( عـشاء ) جـمع می کردند.

                 حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری  1107   )

                             .  بـاب [ 9 ]: اگرشخصی نمیـتوانست نـِشـسته نـُماز بخواند، باید غلطیده وبه پهلو نـُماز بخواند       

               (  587  ) ـــ از عــمران بن حصین ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :نسبت به مرض بواسیری که داشتم از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نسبت به ادای نـُمازپرسان نمودم،فـرمودند:

                  ﴿ ایستاده بخوان، اگر نه توانستی نشسته، و اگر نه توانستی به پهلو بخوان .

                حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری  1117   )

                            .  بـاب [ 10 ]: اگرکسی نشسته نـُمازخوانده وبعدازان صحت یافت، بایدنـُمازراتمام نماید     

               (  588  ) ـــ از عــائـیـشــه ا ُم ُالمؤمنین ( رضی الـله عـنها ) روایت است که :هیچوقت پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)راندیده است که نـُماز شب راتاوقتیکه سن شان زیاد نه شده بود، نشسته خوانده باشند ،وچون سن شان زیاد شد، نشسته مـیخواندند، وپیش ازرکوع کردن برخاسته وحدود سی یا چهل آیت راخوانده وبعدازان رکوع میکردند.

                حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری  1118   )

              (  589  ) ـــ واز عــائـیـشــه ( رضی الـله عـنها ) درروایت دیگری آمده است که :سپس دررکعت دوم نیز مانند  رکعت اول عمل می نمودند،بعد از تمام کردن ،باز اگربیدار می بودم بامن صحبت کرده، واگر خواب می بودم، به پهلو خوابیده واستراحت می کردند . 

                حدیث نبوی ص   کتاب کوتاه خواندن نــُماز...  (رواءالبخاری    1119 )

{{{{ختم کتاب 18{{{{

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved