قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

|ـــکلِک  ذکر فلمی اسماءالحسنی مبارک

کتاب [19]: نـُمازتـهـجـُدصحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب 19{{{{

                     .  بـاب [1 ]:  تـهـجـُد درشـب     

          ( 590  ) ـــ ازابن عـباس ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت :چون پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درشب برای تـهـجـُد خواندن بر میـخواستند، چنین دعا مـیکردند:

           ﴿   الـلهـُم َ لـَک َالحمد ُ ، ا َنت قــَیـِم ُ السماوات والارض ومن فیـهـِن َ ، و لـَک َالحمد ُ ، لکَ مـُلک ُالسماوات ومن فیـهـِن َ ، و لـَک َالحمد ُ ، انت َ نـُور السماوات والارض ومن فیـهـِن َ ،  و لـَک َالحمد ُ ، انت َ مـُلک ُالسماوات والارض،

 و لـَک َالحمد ُ ، انت َالحـَق َ، ووعد ُک َ َالحـَقُ، ولـِقا ؤک َ حـَقُ، وقـَولـُک َ حـَقُ، والجنـَت َ حـَقُ، والنارُ حـَقُ، والنـَبـیـوُن َ حـَقُ، ومـُحـَمـَدُ(ص) حـَقُ، والساعة ُ حـَقُ، الـلهـُم َ لـَکَ اسـلـَمت ُ، وبـِک َ آمنت ُ، وعلیک َ تو کـَلت ُ،والیک َ ا َنـَبت ُ،

 وبـِک َ خا صـَمت ُ، والیک َ حاکمتُ ، فا غفـِر لی ما قـَدمتُ وما اخـَرتُ، وما ا َسرر تُ وما اَعـلـَنتُ ،انت المـُقـَدمُ ،وانت المؤخـَرُ، لا الـلـه َالا اَنت َ            

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری    1120 )

                               .  بـاب [2 ]: فـضیـلت قـیام شـب      

                 (  591 ) ـــ ازابن عـُمر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت :درزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) اگر کسـی خوابی می دید، آمده آن خواب رابه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)قصه می کرد، خیلی آرزو داشتم که خوابی دیده وبرای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)قصه نمایم، درزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)من شخصی جوانی بوده ودر مسجد می خوابیدم،درخواب دیدم که گویا دو مـَلـَک مرا گرفته وبه سوی دوزخ بردند، و[دیدم]که دوزخ به مانند چاه عمیق، ودارای دو شاخ است، ودران مردمانی هستند که آنهارا می شنا سم، ومن این عبارت را می گفتم: ازدوزخ به خـُداوند پناه می جویم، عــبدالـلـه بن عـُمر ( رضی الـله عـنهما ) میگوید: دراین وقت مـَلـَک دیگری آمده وبرایم گفت: مـترس.     [این خواب را] به( حـفـصـه ) ( رضی الـله عـنها ) قصه نمودم، و حـفـصـه آن را به پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) قصه نمود، ایشان فـرمـودنـد :

           ﴿  عــبدالـلـه شـخـصی نیکی است اگر شـب نـُماز بخواند ،  

بعدازاین واقعه، عــبدالـلـه ( رضی الـله عـنه) فقط وقت اندکی را درشب می خوابید .

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری   1121  )

                               .  بـاب [3 ]: ترک قیام شب برای مریض       

                 (  592 ) ـــ ازجـُندب بن عبدالـلـه ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) مریض گردیده، ویک یادو شب برای قیام لـیـل برنـخواستند.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1124   )

                               .  بـاب [4 ]: تشویق پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به خواندن نـُماز شب، 

                                           ونوافـل، بدون آنـکه واجـب باشد       

                 (  593 ) ـــ ازعــلی بن ابـی طــالـب ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت :شبی پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمـده ومن وفـاطـمه دُختر پـیغـمبـرخـدا(علیه الصلاة والسلام) رابیدار کرده وفرمودند:

                 ﴿   شــُما دونـفر نـُماز نه می خوانید؟ گفتم: یـا رسول الـلـه ! جان ما دردست خـُدااست، اگر بـخواهد که مارا بیدار سازد، بیدار می سازد، چون این سخن را گفتیم برگشته وبمن چیزی نگفتند، وهنگام برگشتن درحالیکه [ دست خودرا]به ران خود می زدند، شـنیدم که مـیگفـتند:

                ﴿   انــسـان بـسیار مـجادلـه گـر اسـت

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری   1127  )

                 (  594 ) ـــ از عـائـیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بعضی از عبادات راازترس آنـکه مـبادا مردم هم به آن عـمـل نموده وبرآنـها واجب گردد، تـرک مـیـکردند، گرچه دراصل دوست داشتند که آن عـبادات را انجام دهند ،[ وازهمین جهت ] پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نماز نفـلی را که هنگام چاشت اداءمـیگردد، نه خوانده ومن می خواندم.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری   1128  )                                                                                                             .  بـاب [5 ]: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درشب آن قدر نـُماز مـیخواندند که  

                                                                      پـاهـای شـان ورم مـیکـرد    

                 (  595 ) ـــ ازمـغـیره بن شـعـبـه ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)شـب آنـقدر نـُماز مـیخواندند که پاهای شان ورم میکرد، چون برای شان گفته مـیشد [ که سبب این همه عبادت چیست]  می فرمودند:

        ﴿   آیــابـنـدۀ شـُکـُرگـذاری نـباشـم ؟         

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1130   )

                               .  بـاب [6 ]: کـسیکه دروقـت سـحـر خـوابـید      

                 ( 596  ) ـــ ازعبدالـلـه بن عـُمروبن العاص ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برایش گفـتـند:

                    ﴿ مـحـبـوب تـرین نـُمازهـا درنـزد خـُداوند مـُتعـال، نـُمازدا ؤد علـیـه الـسـلام است ، وبـهـتـرین روزه هـا درنزد خـُداوند مـُتعـال، روزۀ دا ؤد علـیـه الـسـلام است ، نـیـم شـب را خوابـیـده وســوم حـصۀ آن را نـُماز مـیخواند، وباز شـشـم حصۀ آن را مـیخوابـیـد، ویک روزرا روزه مـیگرفت، ویک روز را مـیخورد  .

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1131   )

                 (  597 ) ـــ ازعـائـیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : بهترین عبادت درنزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) عـبادتی بود که بطور دایم وهمیشگی باشد، ازوی پرسیدند: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)[درشب] چه وقـت برمیـخا سـتـند؟ گـفت : وقــتـیکه خـُروس بـانگ می زد.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری   1132  )

                 (  598 ) ـــ ودرروایت دیگری ازعــائـیشـه ( رضی الـله عـنها ) نقل است که [درجواب] گـفت :هـنگامیکه خـُروس بـانگ می زد، برخـاسته نـُماز می خواندند.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری    1132 )

                 (  599 ) ـــ ودرروایت دیگری ازعــائـیشـه ( رضی الـله عـنها )  نقل است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) راهنگام سـحـر درنزد خود، جز درحالت خواب ندیدم.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری    1133 )

                               .  بـاب [7 ]: طـول قـیام درنـُماز شـب      

                 ( 600  ) ـــ ازابن مسعود ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :شبی با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نـُماز خواندم، آنـقدر ایـستادند که تـصـمیـم به کار بدی گرفتم، پرسیدند: آن کاربد چه بود ؟ گفت: تـصـمیـم گرفتم که خودم نشسته و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) راتنها بگذارم.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری    1135 )

                               .  بـاب [8 ]: نـُماز پـیغـمبـرخـدا(ص) چگونه بود؟ ودرشب چه قدر نـُماز می خـوانـدنـد؟   

                 ( 601  ) ـــ ازابن عباس ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) [درشب] ســیـزده رکـعـت نـُمازمی خواندند.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری    1138 )

                 (  602 ) ـــ از عــائـیشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)     درشب ســیـزده رکـعـت نـُمازخواندند،که ازان جـمـله نـُماز وتـرودورکعت نـُماز صبح باشد.   

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری   1140  )

                               .  بـاب [9 ]: قیام وخواب پیغمبر خدا (ص )درشب وآنچه که از قیام شب نسخ شده است      

                 (  603 ) ـــ ازانس ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) دربعضی ماه ها، آنچنان روزه گرفتن راترک میکردند،که مـیـگـُفـتیم : ازاین ماه دیگرچیزی را روزه نه خواهند گرفت، ودر دربعضی ماه ها، آنـقـدر روزه مـیگرفــتـندکه مـیـگـُفـتیم : ازاین ماه چیزی رابدون روزه نه خواهند گـذاشت، واگر می خواستی که ایشان رادرشب بدون حالت نماز نـبینی، بدون حالت نماز نمی دیدی ، واگر[ می خواستی که ایشان را بجز درحالت خواب ] نـبینی، بجز درحالت خواب نمی دیدی.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری   1141  )

                               .  بـاب [10 ]:تسلط یافتن شیطان برکسیکه درشب نـُمازنه مـیخواند         

                 (  604 ) ـــ ازابوهـُریره ( رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:                   ﴿    کـسـیکه خواب می شود، شـیطان برعقب سـرش ســه گـره می زند، درهرگـرِهِی مــیگوید : شـبـت دراز بـاد وبـخواب، اگـر بـیـدار شـده وخــُداراذکـر نــمایـد، یک گـرِه اش بـاز می شـود، واگـر وضـو بـسـازد، گـرِه دیـگـرش کـُشـاده می شـود، واگـرنــُمـاز بـخوانـد، آخـریـن گـرِه گـشـوده مـیگـردد، وصـُبـح بـا جـسـمـی سـبـُک وخـاطـر خـوش از خـواب بـر مـی خـیـزد، ورنـه جـسـمـش کـسـل ، وخـاطـرش افـسـُرده وپـریـشـان خـواهـد بـود

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1142   )

                               .  بـاب [11 ]: کـسیـکه خـوابـیده ونـُماز نه خوانـد، شـیـطـان درگـو شـش بـول مـیـکنـد      

                 ( 605  ) ـــ ازعــبـدالـلـه ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت :از شخصی نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)یاد شد، کـسی گـفـت: تاوقـتیکه صـُبح مـیشود خواب بوده وبه نـُماز نه می خـیزد، فرمودند: 

                  ﴿  شــیـطـان درگـوشــش بـول کرده اسـت   

                حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1144   )

                           .  بـاب [12 ]: وقـت دعـا ونـُماز خـوانـدن، آخر شـب      

             ( 606  ) ـــ ازابــو هــُریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

                 ﴿  درثـُلـث اخـیر شـب، پـرورد گـار مـابه آسـمـان اول نـزول فـرمـوده ومـیـگـویـد:کـیـسـت که دُعـا نـمـوده  ومـن دُعایش را اجـابـت نـمـایـم ، کـیـسـت که از مـن بـخـواهـد، ومـن آنـچـه راکه خـواسـتـه اسـت بـرایـش عـطـا فـر مـا یـم، وکـیـست کـه از مـن طـلـب آمـُرزش نـمـوده ، ومـن بـرایـش بـیـامـُرزم

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری   1145  )

                               .  بـاب [13 ]: کسیکه اول شـب راخـوابـیده وآخـر شـب بـیدار گـشـته است      

                 ( 607  ) ـــ ازعــائـیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که چون ازوی از کیفیت نمـُاز شـب پـیغـمبـر خـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) پرسان شد گـُفـت: اول شـب را می خوابـیدنـد، ودر آخـر شـب بیدار گـردیده و نـُماز می خواندنـد،    [ بعد از نـُماز خواندن] دوباره به بستر شان می رفـتـند، وچون مـُؤذن آذان مـیداد،ازجـای شان برجسته، اگر ضـرورت به غـُسل داشتـند غـُسل می کردند، ورنه وضـوء ساخته وبیرون می شدند.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری   1146  )

                               .  باب [14]: شـب خـیـزی پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)درمـاه رمـضان وغیر رمضان      

                 ( 608  ) ـــ وازعـائـیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که :چون از کیفیت نماز پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درماه رمضان پرسان گردیدگـُفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درماه رمضان وغیر رمضان ، از  یــازده رکـعـت نـُمازبـیـشتر نه می خواندند، [اول] چـهـار رکـعـت نـُماز می خواندندکه درازی وخوبی ادای آن قابل وصف نیست، بعدازان چـهـار رکـعـت دیگر می خواندند، که درازی وخوبی ادای آن قابل وصف نیست، و بعدازان ســه رکـعـت دیگر می خواندند.

عـائـیـشـه ( رضی الـله عـنها ) میگوید پرسیدم: یـارسول الـلـه! آیا پیش از اینکه نماز وتر رااداءنمائید، خواب هم می شوید؟ فرمودند:

                  ﴿ ای عــائـیـشـه! چـشـمانم مـیخوابد، ولی قـلـبـم نمـیخوابد

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1147   )

                               .  بـاب [15 ]: آنچه که از تـشـدید درعـبادت مـکـروه است      

                 (  609 ) ـــ ازانـس بن مـالـِک ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) [به مسجد]داخل گردیده ودیدندریسمانی بین دوپایه بسته شده است، پرسیدند:

                  ﴿  ایـن ریـسـمـان بـرای چـیـسـت ؟     گـُفـتند: ایـن ریـسـمـان از [اُم المؤمنین] زیـنـب( رضی الـله عـنها) است، وقـتیکه [از نـُمازخواندن]خـسـته مـیشود، دسـت خـودرا به آن می گیرد، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

                   ﴿    نــه ، آن رابـاز کـنـیـد ،هـر کـسی تـا وقـتیـکه بـانشـاط اسـت ، نـُمـاز بـخـوانـد، وچـون خـسـته گردید ، بـنـشـیـند

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1150   )

                               .  بـاب [6 ]:کسیکه  قیام شب داشته باشد، ترک کردن آن برایش مـکروه است      

                 ( 610  ) ـــ ازعـبـدالـلـه بن عــمـروبن الـعـاص ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)برایم گـفـتـند:

                   ﴿   ای عـبـدالـلـه !تـو مـانـنـدفـلانـی مـبـاش کـه شـب خـیـزی داشـته وسـپـس آنـرا تـرک نـمـوده اسـت

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1152   )

                               .  بـاب [17 ]:  فضیلت کسیکه شب از خواب بیدارگردیده ونـُماز مـیخواند     

                 ( 611  ) ـــ ازعـباده بن صـامـت ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که  فرمودند:

                   ﴿  کـسـیـکه درشـب ازخـواب بر خـاسـته وبگوید: لا اِلـه َاِلاالـلـهُ وَحـدَهُ لا شـَریـکَ لـهُ ، لـهُ الـمـُلـک ُ و لـهُ  الـحـَمـدُ ،وَ هـُوَ عَـلی کـُل ِ شـَی ءِِ قـَدِیر، اَلـحـَمـدُ لِـلـهِ ، وَسـُبـحـانَ الـلـهِ ، وَ لا اِلـه َاِلاالـلـهُ ،وَ الـلـهُ اَکـبَر، ولا

حـَوَلَ وَلا قـُوَةَ اِلابِا ا لـلـهِ وبعد ازان از خـُداونـد طـلـب آمـُرزش نـموده ویا چیزی بخواهد، طـلـبش اجـابت مـیگردد، واگـر وضـوء سـاخـته ونـُمـاز بخوانـد، نـُمـازش قـَبـول مـیشـود

           حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1154   )

                 (  612 ) ـــ روایت است که ابـو هـُریره ( رضی الـله عـنه  ) ضمن قـصـه هـایش از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) این گـفـتۀ شـان را ذکر نمودکه فرمودند:

                    ﴿  شــمـا برادری داریـد که اصـلا سـخـن نـاپـسـند رابرزبان نه می آورد 

ومـقـصـود شان: عـبـدالـلـه بن رواحـه( رضی الـله عـنه  ) بوده است که گـفـته بود :

پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)درمیان ما بوده وکـلام خـُدارا تلاوت می نـماید***

                                                      مـانند چیز نیکی است که از طلوع فجر درخشان گردد***

    راه راست را بعد از اینکه گـُمراه بودیم،بما نمایان ساخت ***

                                                      دلهای ما ***یقین داردکه هرچیزی راکهخبردهد همانطورواقع می شود***

شب که خواب میشود، پهلویش دربستر آرام نه میـگیرد ***

                                                      درحالیکه مـُشرکین درخواب گران افتاده انـد .

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1155   )

                 (  613 ) ـــ از ابن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت :درزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) خواب دیدم که گویا بدستم پارچۀ ابریـشـمـینی است، وهیچ جائی دربهشت نیست که آنجارااراده نمایم ،وآن پارچه بآن طرف پرواز نه نماید، ودیدم که دونفرنزدم آمدند.....[ وبقیه حدیث راطوریکه قبلأ گذشت،ذکر نمود].

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری   1156  )

                               .  بـاب [18 ]: نـُمـاز نـفـل دورکـعـت ، دورکـعـت اسـت    

                 (  614 ) ـــ ازجـابـِربن عـبـدالـلـه ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) اسـتـخاره کردندرهمۀ کـارهارا برای ما یادداده بودند،همــچنانیکه سـورۀ از قـُرآن رابرای ما یادداده بودند.  

[ودرین مورد] فرمودند:

                   ﴿  کـسـیکه می خـواهـد کـاری را انـجام دهـد، دورکـعـت  نـُماز غـیر از نـُماز فـرض   

ادانموده ،بـعد ازان بـگوید:

( اللـهـُمَ اِنـِی اسـتـَخـیَرُ کَ بِعِـلمِکَ،واسـتَقـد ِرُکَ بِقـُدرَتِکَ ،واَسألُکَ مِن فَضلِکَ العـَظیم ،فَا ِنَکَ تَقدِرُ  

 ولا اقدِرُ، وتَعـلَم ولا اعلَم ، وانتَ عـَلامُ الغُیـُوب، اللـهـُمَ اِن کُنتُ تَعلَم انَ هـذا الاَمرَ خـَیرلی فی دینی   

ومَعا شـی وعـاقِـبَة ُ  امری ــ اوقـالَ ــ عا جـلِ امری وَا َجــلهِ،  فـاقـدُره ُ لی ویسِرهُ لی ، ثـُمَ بارِک لی    

 فـِـیهِ ، واِن کـُنتَ تـَعـلـَم اَ ن َ هـذا الاَمرَشرلی، فی دینی ومعاشی وعاقـِبـَة امری، او قـالَ : فی عاجـِل       

  امرِی واجـَلـِه ِ،فا صـرِفهُ عـَنی واصـرِفنی عـَنـهُ ،واقـدُرلی الخیرَ حیثُ کـانَ ، ثـُمَ ارضـِنی بـِهِ           وفرمودند: وبعد ازان حاجت خودرا ذکر نماید

حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1166   )

          .  بـاب [19 ]:اداکردن دو رکعت [سنت]نـُمازفـجـروکسیکه این دورکـعـت رانـفـل نامیده است      

     ( 615  ) ـــ ازعـائـیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به هیچ نـُماز نـفـلی پای بند تر ازدو رکـعـت [ سـُنـت ]صـُبح نبودند.

        حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری 1163    )

              .  بـاب [20 ]: آنچه که در دورکـعـت نـُمازصـُبح خوانده میشود    

       (  616 ) ـــواز عـائـیـشـه  ( رضی الـله عـنها  ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) دو رکـعـت نـُماز صـُبح راآنـقدر سـُبک می خواندندکه باخود میگفتم آیا﴿ الـحـَمـدُ لِـلـهِ راخوانده اند یانه؟.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1165   )

                               .  بـاب [21 ]: نـُمـاز وقـت چـاشـت دروقـت مـُقـیم بـودن      

                 (  617 ) ـــ ازابـو هـُریره ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت :دوستم[یعنی: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) مرا به سه چیز وصیت نموده اندکه تاهنگام مرگ آنهارا ترک نخواهم کرد:روزه گرفتن سـه روزازهرماه ،نماز وقت چاشت ،وخواب شدن بعداز نماز وتـر.

                    حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری  1178   )

                               .  بـاب [22 ]: [حـُکم خواندن] دورکـعـت نـُماز پـیش از نـُمازپـیـشـین      

                 (  618 ) ـــ از عـائـیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)

ادای چـهار رکـعت  نـُماز پیش از فرض نماز پیشین ودورکعت نُماز پیش ازفرض نُمازصبح راترک نه می کردند.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری   1182  )

                               .  بـاب [23 ]: [حـُکم] نـُمازخواندن پـیش  از نـُماز شـام      

                ( 619  ) ـــ ازعــبدالـلـه مـُزَنـی ( رضی الـله عـنه  ) ،ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)روایت است که

 فرمودند:

                 ﴿ پـیش از نـُماز شـام، نماز بخوانید   ودرمرتبۀ سوم فرمودند:  

                 ﴿  برای کسیکه خواسته باشد      [ واین سخن را] برای آن گـفتندکه مردم خواندن این دو رکعت نمازرا، سنت قرارندهند.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازتـَهـَجـُد...  (رواءالبخاری     )

{{{{خــتم کتاب 19{{{{

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved