قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

Recitation of Quran Al-Karim میتوان همزمان قرائت قُرآن مجید را شنید  کلکـــ

کتاب [20]: نـُمازخواندن درمسجد مـَکه ومَسجد مَـدیـنـه

صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب 20{{{{

                     .  بـاب [1 ]: فـضیـلت نـماز خواندن درمـسجد مـَکـه ومـَسجـِد مـَدیـنـه      

           ( 620  ) ـــ از ابوهـُریره ( رضی الـله عـنه  ) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که فرمودند:

            ﴿ بـرای هـیچ مـسـجـدی جـُزسـه مـسـجـد قـافـلـۀ سـفـر بـسـتـه نـمـیـشـود: مـسـجـد حـرام، مـسـجـد رسـول (صلی الله علیه وآلـه وسلم)،و مـسـجـد اقـصـی  

        حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازخواندن درمسجد مـکه ومسجد مدینه...  (رواءالبخاری  1189   )

           ( 621  ) ـــ واز ابوهـُریره  ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

                ﴿ یـک نـُمـاز درهـمـیـن مـسـجـد مـن بـهـتراز هــزار نـُمـاز درهـر مـسـجـد دـیگـری بـجـُز از نـُمـازخـوانـدن در مـسـجـد الـحـرام اسـت .

             حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازخواندن درمسجد مـکه ومسجد مدینه...  (رواءالبخاری  1190   )

                     .  بـاب [2 ]:  مــســجــِد قــُبــاء      

           (  622 ) ـــ روایت است که ابن عـُمر  ( رضی الـله عـنهما  ) جُز دردوروز، درروزدیگری دروقت چـاشت نُماز نه میـخواند: یکی روزیکه به مــکـه می آمد، وعادت وی آن بود که هــمـیشه دروقت چـاشت به مــکـه می رسید، [ وبه مجرد رسیدن] طـواف نموده، وپُشت مـقام [ابــراهــیـم عـلـیـه الـسـلام]دورکعت نُماز اداء مـیکرد.

وروزدیگر: روزی بود که به مـسجد قـُباء می آمد ، واوهرروز شـنبه  به مـسجد قـُباءآمده، وناشایست مـیدانست که پیش از خواندن دورکعت نُماز، از مـسجد خارج شود .

راوی میگوید: و ابن عـُمر  ( رضی الـله عـنهما  ) روایت میکند که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) سواره وپـیاده به مـسجد قـُباء می آمدند، ابن عـُمر( رضی الـله عـنهما) برای راوی میگوید: من کاری را مـیکنم که دیدم دیگرهـمنشینانم میکنند،و من هـیچـکس را از نُماز خواندن درهـیچ ساعتی از شب وروزمنع نه میکنم،[ ولی میگویم]: نـباید دروقت طلوع وغروب آفتاب نماز بخواند.

                  حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازخواندن درمسجد مـکه ومسجد مدینه...  (رواءالبخاری  1192 ،1191   )

                     .  بـاب [3 ]: فـضیلت مابین قــَبـرومـُنـبر[ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ]     

           (  623 ) ـــ از ابوهـُریره  ( رضی الـله عـنه)از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که فرمودند:

                 ﴿مـابـین خـانه ومـُنـبرم، بـاغـچـۀ از بـاغـچـه هـای جـنـت اسـت  .

             حدیث نبوی ص   کتاب نــُمازخواندن درمسجد مـکه ومسجد مدینه...  (رواءالبخاری   1196  )

{{{{خـتم کتاب 20{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved