قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

Recitation of Quran Al-Karim میتوان همزمان قرائت قُرآن مجید را شنید  کلکـــ

کتاب [21]:انجام دادن کاری درداخل نـُماز

صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب 21{{{{

              .  بـاب [1 ]: نـبایـد درداخـل نـُمـازسـُخَـن زد       

       ( 624 ) ـــ ازابن مـسعـود  ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :بر پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)درحالیکه مشغول نُماز خواندن بودند،سلام می دادیم، وایشان سلام مارا( عـلیک ) میدادند، چون ازنزد ( نـَجـاشـی ) برگشته وبرایشان سلام دادیم، سلام مارا( عـلیک ) نه داده وفرمودند:

          ﴿ درنــُمـاز مـشـغـولـیـت دیـگری اسـت

         حدیث نبوی ص کتاب انجام دادن کاری درداخل نـُماز..  (رواءالبخاری  1199  )

       ( 625 ) ـــ ودرروایتی اززیـد بن ارقــم  ( رضی الـله عـنه  ) آمده است که گفت :مادرنُماز با یکدیگر سخن می زدیم، تااینکه این قول خـُداوند مـتـعـال نازل گردید که :

          ﴿ بـه ادای نـُمـازهـا پـایــبـنـد بـا شـیـد

ــــکلِک| تلاوت آیۀ مبارک] - سوره: 2 , آیه: 238  [

         حدیث نبوی ص کتاب انجام دادن کاری درداخل نـُماز..  (رواءالبخاری   1200 )

              .  بـاب [2 ]: دورکردن ریـگـها دروقـت نـُمازخـواندن     

       ( 626 ) ـــ ازمـُعـَـیـقـب  ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برای شخصیکه خاکهای سـُجده اش رابرابر میکرد، فرمودند:

          ﴿ اگـر چـنـیـن کـاری را انـجـام مـیدهـی ، فـقـط یـک بـارانـجـام بـده

         حدیث نبوی ص کتاب انجام دادن کاری درداخل نـُماز..  (رواءالبخاری  1207  )

              .  بـاب [3 ]: اگـردابـه دروقـت نـُمازخـواندن گـُریـخت    

       ( 627 ) ـــ از ابـو بـرزۀ اسـلـمی ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که : دریکی از غزوات درحالیکه لجام دابه اش بدستش بوده، نُماز میخوانده است، دابه اش سرکشی نموده، واو هم به دنبالش راه میرفت،چون [ ازاین عمل به او اعتراض نمودند]گفت:من با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درشـش یا هـفت، وحتی هـشــت غَزوه اشتراک نمودم، وآسان گیریهای [پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ]رامشاهده نمودم، ومن برگشتن با دابـه ام را بـهترازین میدانم که اورابه سر خودش بگذارم تا به این طرف وآن طرف رفته وسبب پریشانی من شود .  

         حدیث نبوی ص کتاب انجام دادن کاری درداخل نـُماز..  (رواءالبخاری  1211  )

       ( 628 ) ـــ روایت است کـه عــائـیــشــه ( رضی الـله عـنها ) درحدیث کـُسوف گفت :بعدازاینکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  گـفـتـند:

           ﴿  آتـش را دیـدم که بـالای هـم انـبـاشـته می شود ،ادامه داده و فـرمودند:

         ﴿   وعـمـروبن لُـحَی رادران آتـش دیـدم، واو کـسـی بـود کــه شــتـرانـش را برای بـُتـهـا نــذر مـیـکـرد

         حدیث نبوی ص کتاب انجام دادن کاری درداخل نـُماز..  (رواءالبخاری  1212 )

              .  بـاب [4 ]: درنـُماز نـباید سـلام کسی را عـَلـَیک داد  

       ( 629 ) ـــ از جـابـِر بن عـبدالـلـه ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت :مرا پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به انجام کاری فرستادند، رفـتم کاررا انجام داده وبرگشتم، وچون بر  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)سلام دادم، جواب سلام مرا ندادند، دلم آنـقدر سـخت گذشت که خـُداوند بهـتر مـیداند، ولی باخود گـفـتم: شاید به سبب آنکه درانجام دادن آن کار تأخیر نموده ام، پـیغـمبـرخـدا ازمن آزرده شده باشند، بازدوباره برایشان سلام کرده و جواب سلام مرا ندادند،این بار از بار اول در دلم سـخت تر گذشت، برای بارسوم برایشان سلام دادم، این بارجواب سلام مرا داده و فـرمودند:

           ﴿  جـُز ایـنـکـه در نـُمـاز بـودم ، چـیز دیـگـری مـانـع جـواب دادن به سـلام تـو نـبـوده

وایشان درین وقت بربالای دابه سوار، وروی شان بطرف دیگری غیر از طرف قـِبـله بود .

         حدیث نبوی ص کتاب انجام دادن کاری درداخل نـُماز..  (رواءالبخاری  1217  )

              .  بـاب [5 ]:[حُکم] دست به کمر نهادن دروقت نُمازخواندن   

       ( 630 ) ـــ ازابــو هــُریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) دروقت نُماز خواندن ازنهادن دست برکمر، نـهـی شده بودند.

         حدیث نبوی ص کتاب انجام دادن کاری درداخل نـُماز..  (رواءالبخاری   1220 )

{{{{خـتـم کتاب 21{{{{

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved