قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recitation of Quran Al-Karim میتوان همزمان قرائت قُرآن مجید را شنید  کلکـــ

|ـــکلِک  ذکر فلمی اسماءالحسنی مبارک

کتاب [22]:ســُجــد ۀ ســهــو

صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب 22{{{{

               .  بـاب [1 ]:اگـر کسی پـنـج رکـعـت خـوانـد   

       ( 631 ) ـــ ازعــبدالـلـه بن مـسعـود ( رضی الـله عـنه) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نـُماز پـیـشـین راپـنج رکعت اداء نمودند، کسی از ایشان پرسید: آیا برنُماز زیاد شده است ؟ فرمودند:

           ﴿چـرا چـه شـده اسـت

 آنـشخص گـفـت:نـمُازرا پـنج رکعت خواندید،و[پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)]بعدازاینکه سلام داده بودند، دو سـجده برای سـهـو انـجام دادند.

         حدیث نبوی ص کتاب سُجدۀ سهو.  (رواءالبخاری  1226  )

              .  بـاب[2]:کـسـیکه دروقـت نُماز خواندن باوی صحبت شده واوبدست خوداشاره نموده وگوش کرده است   

       ( 632 ) ـــ ازاُم سـَـلـَمـَه ( رضی الـله عـنها) روایت است که گفت :از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)شنیدم که از خواندن دورکعت نُماز بعداز عـصـر نـهـی فرمودند، وچون دیدم که خود شان آن دورکعت را مـیخـوانند، دخـترکی را ازبین زنـهای که از مردم انـصـارنزدم نـشـسته بودند، فرستاده وبرایش گـفـتم نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رفـته وبـگو: یا رسـو ل الـلـه ! مـرا اُم سـَـلـَمـَه فـرستاده ومـیگوید: شـما ازخواندن دورکعت نُمازبعداز عـصـر نـهـی فرموده بودید، وطوریکه می بینـیم خود شما آن دو رکعت نُمازرا مـیخـوانید،واگر بدست خود اشاره نمودند، از نزد شان دور شو!

آن دخترک رفته وآنچه رابرایش گـفـته بودم انجام داد، وچون [پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ] بدست خود اشاره نمودند، ازنزد شان دور شد، وبعداز اینکه از نُماز فـارغ شدند، فرمودند:

           ﴿ای دُخـتر ابـی اُمــیـه ! ازدورکـعـت بـعـد از عـصـر پـُرسـان نـمـودی ، وچـون مـردمـی از قـبـیـلۀ( عـبد الـقـیـس ) آمـده ومـرا از خـوانـدن دو رکـعـت نـُاز بـعـد از فـرض پـیـشـیـن بـه خـود مـشـغـول نـمـوده بـودنـد، آن دو رکـعـت نـُماز را حـالا مـیخـوانـم

         حدیث نبوی ص کتاب انجام دادن کاری درداخل نـُماز..  (رواءالبخاری  1237  )

{{{{خـتم کتاب 22{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved