قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

 1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

          2)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب 24زکات، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

{{{{ {{{{

کتاب [24]:ز کــا ت صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب 24{{{{

              .  بـاب [1 ]: واجــب بـودن زکــا ت   

       ( 702 ) ـــ ازابن عــباس ( رضی الـله عـنهما) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) معـاذ( رضی الـله عـنه) رابه یـمـن فرستاده، وبرایش گــفــتـنـد کـه: 

       ﴿  آنـهـارا بـه شـهـادت( لا اِلـلـهَ اِلا الـلـهُ) وایـنـکـه مـن پـیغـمبـرخـُداهـسـتـم دعـوت نـمـا، اگـر آنـهـا از ایـن چـیـز اطـاعـت نـمـودنـد، بـه آنـهـا بـفـهـمـان کـه خــُداونـد بـر آنـهـا درهـر شـبـانـه روزی پـنـج وقـت نـُمـازفـرض گـردانـیـده اسـت، اگـراز ایـن چـیـزهـم پـیـروی کـردنـد، بـه ایـشـان بـفـهـمـان کـه خــُداونـد بـر آنـهـا بـر امـوال شـان زکـاتـی فـرض گـردانـیـده کـه ازاغـنـیـای شـان گـرفـته شـده وبه فـُقـرای شـان داده مـیشـود

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1395  )

       ( 703 ) ـــ ازابـو ایـوب ( رضی الـله عـنه) روایت است که :شخصی به   پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) گـُفـت: مـرا به عـملی رهـنمائی کنید که سبب دخـول جـنـَتـم گردد،کسی از صـحابه گـُفت: ایـن چــه مـیگـوید؟ ایـن چــه مـیگـوید؟ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

        ﴿ حـاجـتی دارد[اورابـگـذاریـد، ودرجـوابـش فـرمـودنـد]: خــُداراعـبـادت کـُن ، وهـیچ چـیز رابـه وَی شـریـک مـَیـاور، نـُمـازرا بـخـوان، زکـات رااداء کـُن وصـِلـۀ رحـم را بـجابـیـاور

         حدیث نبوی ص کتاب زکــات ..  (رواءالبخاری  1395  )

       ( 704 ) ـــ ازابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) روایت است که : شخص بـادیـه نـشینی نـزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمـده وگــُفـت: به مـن عـملی رانشان بدهید :ه آن را انجام داده وبه جـنـَت داخل گردم، فرمودند:                                      ﴿خــُداراعـبـادت کـرده و بـه ا وهـیچ چـیزی را شـریـک مـَیـاور، نـُمـازفـرض را بـخـوان، زکـات فـرض رااداء کـُن، ومـاه رمـضـان راروزه بـگـیـر

آن شخص گــُفـت: قـسـم بـه ذاتیکه جانم دردست او است، بـیـشـتر ازین کـاری نـخـواهم کرد، چـون آن شخص رفت پـیغـمبـر خـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

         ﴿  اگـر کـسـی بـطرف شـخصی ازاهـل جـَنـت نـظـرنـمـایـد، بـطـرف ایـن شـخـص نـظـر نـمـایـد

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1397 )

       ( 705 ) ـــ واز ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت :چـون پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) وفـات یافته وابـو بـکـر( رضی الـله عـنه ) به جای شـان به خـلافت نشست ومردمی از عـرب کـافـر گـردیدند، عــُمـر( رضی الـله عـنه ) برایش گــفـت: به چه دلیل با مـردم به قـتـل وقـتال می پـردازی؟ درحـالیکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  مـیفـرمـا یـند:

        ﴿   تـاوقـتی بـه جـنـگ بـا مـَردُم امـر گـردیـده ام کـه بـگـویـنـد: ( لا اِلـلـهَ اِلا الـلـهُ) وکـسـیـکـه ایـن کـلـمـه را بـگـویـد، مـال وجانـش را جـُز بـه حـق آن، ازمـن مـحـفـوظ نـمـوده وحـسـاب او بـا خــُدا اسـت                                              ابـو بـکـر( رضی الـله عـنه ) گــفـت:  به خــُدا ونـد سـوگـنـد ، باکسیکه بین نـُمـاز وزکــات فـرق نـمـاید، جنگ وقـتال خـواهم کرد، زیرا زکــات حـق مـال است، به خــُدا ونـد سـوگـنـد اگر بـُزغـالۀ را که برای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)داده وبه من ندهند، برای گرفتنآن، با آنها به جنگ خـواهم پرداخت. عــُمـر( رضی الـله عـنه ) گــفـت: به خــُدا ونـد سـوگـنـد حـق همان چیزی است که خــُدا ونـد مـُتـعـال قـلب ابـو بـکـررابه آن رهـنمائی نمـوده، ویـقـیـنم حاصل شدکه نظر ابـو بـکـر( رضی الـله عـنه )حآق وثـواب است .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری   1399،1400   )

              .  بـاب [2 ]: گـُنـاه کسیکه زکـات مـالش رانـمـیدهـد  

       ( 706 ) ـــ واز ابـوهـُـریـره  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فــرمـُودنـد:         

 ﴿ اگـر کـسـی حـقـی راکـه خــُداونـد بـرصـاحـب شـُـتـُرفـرض گـردانـیـده اسـت اداء نـه کـُنـد، شــُتـُرش[درروزقـیـامـت] بـه قـوی تـریـن حـالـتـیـکـه دردُنـیـا بـوده نـزد صـاحـبـش آمـده واورازیـر پـای خـود لـگـدمـال مـیکـُنـد، و اگـر کـسـی حـقـی راکـه خــُداونـد بـرصـاحـب گــوُسـفـنـدفـرض گـردانـیـده اسـت اداء نـه کـُنـد، آن گــوُسـفـنـد بـه قـوی تـریـن حـالـتـیـکـه دردُنـیـا بـوده نـزد صـاحـبـش آمـده واورابـه پـای خـود لـگـدمـال نـمـوده وبـه شـاخـهـای خـود بـه بـدنـش مـیـکـوبـد   وفــرمـُودنـد:                       ﴿ ازجـُمـلـه حـق گــوُسـفـنـد آن اسـتکـه اگـر[ شـخـص فـقـیـر ومـُحـتـاجـی را] درجـائـیکـه آن حـیـوان را آب مـیدهـد دیـد، آن حـیـوان رادوشـیـده وشـیـر آن را بـه آن شـخـص مـُحـتـاج بـدهـد. وفــرمـُودنـد:                                                                  ﴿  نـه شـودکـه کـدام کـسـیازشـُمـا درروز قـیـامـت درحـالـیـکـه گــوُسـفـنـدش بـر گـردنـش سـوار بـوده وبـَع بـَع مـیـکـشـد، نـزدم آمـده ویـا مــُحــَمـَـد! بـگـویـد، ومـن بـگـو یـم کـه: بـرای تـو هـیـچ کـاری را انـجـام داده نـه مـیـتـوانـم، ودر دار دُنـیـا[ امــر خــُدارابـه تـو] تـبـلـیـغ کـرده بـودم،ونـه شـودکـه کـدام کـسـی ازشـُمـا درروز قـیـامـت درحـالـیـکـه شــُتـُرش  بـر گـردنـش سـوار بـوده وغـَـرغـَـر مـیـکـشـد، نـزدم آمـده ویـا مــُحــَمـَـد! بـگـویـد، ومـن بـگـو یـم کـه: بـرای تـو هـیـچ کـاری را انـجـام داده نـه مـیـتـوانـم،[ ود ر دار دُنـیـا امــر خــُدارا] بـه تـوتـبـلـیـغ کـرده بـودم .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1402  )

       ( 707 ) ـــ واز ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمـُودنـد:

        ﴿  اگـر خــُداونـد مــُتـعـال بـه کـسـی مـالی داده وآن شـخـص زکــات مـال خـودرااداء نـه مـیـکــُنـد مـالـش درروز قـیـامـت   بـشـکـل اژدهـای پـیـری کـه ازدهـنـش کـف مـی ریـزد، درآمـده وبـه اطـرافـش می پـیـچـد ،سـپـس آن اژدهـا هـردو رُخـسـارش را گـرفـتـه ومـِـگـویـد: مـن هـمـان مـال تـو، و مـن هـمـان گـَنـج تـوام، و[پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ] ایـن آیــۀ مـُبـارکـه راتـلاوت نـمـودنـد:

       ﴿  کـسـانـیکـه[ دردادن زکــا ت] بـُخـل مـیـورزنـد، فـکر نـکــُنـند کـه بـُخـل ورزیـدن درآنـچـه کـه خــُداونـد از فـضل خـود        بـه آنـها داده اسـت بـرای شـان بـهـتـرخـواهـد بـود، نــه خـیـر چـنـیـن نـیـسـت بـلـکـه ایـن بـخـالـت بـضـرر شـان بـوده وبه زودی خـواهـند دیـد آن مـالی که درآن] بـُخـل ورزیـدنـد، بـه اطـرافـشان حـلـقـه زده وخـواهـد پـیـچـیـد، وهـمـۀ آنـچـه کـه               درآسـمـانـهـا وزمـیـن اسـت تـنـهـا بـرای خــُدا ونـد خـواهـد مـانـد،و خــُدا ونـد بـه آنـچـه کـه مـیـکــُنـیـد آگــاه اسـت 

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1403  )

ترجمۀ آیۀ مبارکه :

{{{{{{{{

                         ﴿3:180﴾﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ

            شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ

               بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

﴿3:180﴾﴿آنها كه بخل مي‏ورزند، و آنچه را خدا از فضل خويش به آنان داده، انفاق نمي‏كنند، گمان نكنند اين كار به سود آنها است؛ بلكه براي آنها شر است؛ بزودي در روز قيامت آنچه را درباره آنان بخل ورزيدند همانند طوقي به گردن آنها مي‏افكنند. و ميراث آسمانها و زمين، از آن خداست؛ و خداوند، از آنچه انجام مي‏دهيد، آگاه است.

 ﴾﴿3:180 and let not those deem, who are niggardly in giving away that which allah has granted them out of his grace, that it is good for them; nay, it is worse for them; they shall have that whereof they were niggardly made to cleave to their necks on the resurrection day; and allah's is the heritage of the heavens and the earth; and allah is aware of what you do   ﴿

 {{{{{{{{

                                                                                                      

              .  بـاب [3 ]:مـالی که زکـاتش داده شود،گنج شـمـُرده نـمیشـود   

       ( 708 ) ـــ ازابـو سـعـیـد خـِد ری ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمـُودنـد:

        ﴿ درکـمـتـر از پـنـج ( اُ و قـیـه) [حـدود تـقـریـبـأچـهـل درهـم نـُقـره] زکـاتـی نـیـسـت ] ودرکـمـتـر از پـنـج شـُـتُر زکـاتـی نـیـسـت ودرکـمـتـر از پـنـج ( وَ سـق) [یـعنی :حـدود یـکـهـزاروشـشـصـد رطـل درنـزد اهـل حـجـاز، و حـدوددوهـزار چـهار صـد رطـل درنـزد اهـل عـراق ] زکـاتـی نـیـسـت                      

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1405  )

       ( 709 ) ـــ از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فــرمـُودنـد:         

 ﴿ کـسـیـکـه بـه مـقـدار یـک خـُرمـائی ازمـال حـلال  صـدقـه داده ــــ والـبـتـه خــُداونـد جـُز چـیـز پـاک وحـلال را قـبـول نـه مـیـکـُنـد ــــ خــُداونـد مـُـتـعـال آن صـدقـۀ را کـه بـه انـدازۀ خـُرمـائی ا سـت بـدسـت راسـت خـود [ بلا کـیـف ] قـبـول نـمـوده ، بعـدازان آن را بـرای صـاحـبـش  ــــ بـه مـثـل کـسـیـکـه کــُرۀ اسـپـش را پـرورش مـیـدهـد ـــــ مـیـپـر ورانـد ـــــ ، تـاآنـکـه [هـمـان صـدقـه ] بـه انـدازۀ کـُو هـی بـزرگـ مـیـشـود .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری   1410 )

               .  بـاب [5 ]:زکات بدهیدپیش ازآنکه فـقراء زکات را برای شما پس بدهند   

       ( 710 ) ـــ ازحـارثـة بن وهـب ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شـنیدم که  فــرمـُودنـد:

       ﴿  زکــات [ مـال خـودرا هـم اکـنـون ] اداء نـمـائـیـد، زیـراروزی بـر شـُمـا خـواهـد آمـدکـه شـخص بـازکـات مـالـش ایـن طرف وآن طـرف رفـتـه وکـسـی را نـیـابـد کـه زکـاتـش را قـبـول نـمـایـد ، و[کـسـیـکـه مـیـخـواهـد زکـاتـش را بـرای او بـدهـد]  بـه شـخـص زکـات دهـنـده مـیـگـویـد که: اگـر دیـروز زکـاتـت را مـی آوردی قـبـول مـیـکـردم، ولـی امـروز بـه آن احـتـیـاجـی نـدارم

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1411 )

       ( 711 ) ـــ از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمـودند:          ﴿  تـاوقـتـیـکـه ثـُروت شـُمـا زیـاد نـه گـردد قـیـامـت بـر پـا نـه مـیـشـود، ومـال ودارائـی تـاجـائی زیـاد مـیـگـردد کـه صـاحـب مـال جـهـت پـیـداکـردن شـخـصـیـکـه زکـات مـا لش را قـبـول نـمـایـد ، بـه هـر طرف مـیـگـردد ، وچـون زکـات مـالـش را بـه کـسی تـقـدیـم نـمـایـد، آن شـخـص مـیـگـویـد: مـرا بـه مـال تـو حـاجـتـی نـیـسـت .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1412 )

       ( 712 ) ـــ از عــَدی بن حــاتـم ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :نـزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  نشـسـتـه بـودم کـه دو نـفـر آمـده یـکی از فـقـر وبـیـچـارگـی ، ودیـگـری ازرهـزنـی ونـاامـنـی شـکـایـت نـمـود، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمـُودنـد:

        ﴿  درمـورد رهـزنـی ونـاامـنـی بـایـد بـگـویم : مـدت زیـادی نـخـواهـد گـذشـت کـه قـافـلـه بـدون نـگـهـبـان بـطـرف مـکـه روان گـردد، وهـر چـه کـه فـقـر اسـت :تـا آنـوقـت قـیـامـت بـر پـا نـه خـواهـد شـد کـه شـخـصـی بـا زکـات مـا لش بـه ایـن طـرف وآن طرف  روان گـردیـده وکـسی را نـیـابـد کـه زکـات مـا لش راقـبـول نـمـایـد، وهـر کـس[ درروز قـیـامـت ] درمـقـابـل خــُداونـد مـُـتـعـال  درحـالـیـکـه بـیـن او و بـیـن خــُداونـد مـُـتـعـال حـجـاب وتـرجـُمـانـی نـیـسـت ، ایـسـتـاده خـواهـد شـد،  و خــُداونـد ، ازوَی پـُرسـیـده ومـیـگـویـد :مـگـربـرای تـو مـالـی نـداده بـودم ؟ آن شـخـص مـیـگـویـد: داد ه بـودی ، بـاز ازوَی مـیـپـُرســـد : آیـاپـیغـمبـری بـرایـت نـه فـرسـتـاده بـودم؟ آن شـخـص مـیـگـویـد: فـرسـتـاده بـودی ،درین وقـت ایـن شـخـص بـطـرف راسـت خـود نـظـر کـرده وجـُز آتـش چـیـزی را نـه مـی بـیـنـد، و بـطـرف چـپ خـود نـظـر کـرده وجـُز آتـش چـیـزی را نـه مـی بـیـنـد .

پـس ای مـردُ م! ازیـن آتـش ولـو آنـکـه بـه صـدقـه دادن نـصـف خـرمـائی بـاشـد خـودرا درامـان نـگـهـداریـد، واگـر هـمـیـن راهـم نـه یـافـتـیـد، اقـلا زبــان خــوشـی داشـتـه بـاشـیـد.

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1413 )

              .  بـاب [6 ]: خودرااز آتش دوزخ،ولوآنکه به صدقه دادن نصف خـُرماویاچیزاندک دیگری باشدمحفوظ بدارید  

       ( 713 ) ـــ ازابـو مـو سـی ( رضی الـله عـنه)از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  روایت است که فــرمـُودنـد:               ﴿ یـقـیـنـأ زمـانـی خـواهـد آمـد کـه کـه بـا زکـات خـود کـه طـلا بـاشـد، ایـن طـرف وآن طرف  خـواهـد گـشـت، ولـی کـسی را نـه خـواهـدیـافـت کـه زکـاتـش راقـبـول نـمـایـد، وزنـهـا آنـقـدر زیـاد ومـردهـا کـم خـواهـند شـد کـه چـهـل زن دُنـبـال یـک مـرد راخـواهـدگـرفـت.

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری   1414 )

       ( 714 ) ـــ ازابـو مـسـعـود انصـاری ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت : زمانیکه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فــرمـُودنـد: ماراامـر به صـدقـه دادن مـیـنـمـودند ، زمانی بود که به بازار رفته، ودرمقابل یک مـُشـت طعام حـمـالی مـیکردیم، ولی امروز مال بعضی ازان اشخاص به صـد هـزار می رسد .

          حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1416 )

       ( 715 ) ـــ ازعــائـیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت :زنی بادودخـترش آمده وچِـیزی سوال نمود، ولی ماجـُز یک دانۀ خـُرما چیزی دیگری نداشتیم، ومن همان یک دانۀ خـُرمارابـَوی دادم، واوآن را بین دو دخـترش تقسیم نموده وخودش نـخورد، بعدازان برخاسته ورفت ، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)آمدند، موضوع را قصـه نمودم، ایشان فــرمـُودنـد:     

         ﴿ کـسـیـکـه به چـنـیـن دخـتـرانـی دُچـار شـود، آن دخـتـران وَی راازآتـش دوزخ حـمـایـت خـواهـنـد نـمـود .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت  ..  (رواءالبخاری  1418  )

              .  بـاب [7 ]: کـدام نـوع صـدقـه بـهـتـر اسـت  

       ( 716 ) ـــ از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :شـخصی نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)آمده وگـُفـت: یـارسـول الـلـه !کدام نوع صـدقـه ثـوابش بـیـشـتراست؟  فــرمـُودنـد:                                                           ﴿  صـدقـۀ اسـت کـه درحـالـت صـحـت وتـوان مـنـدی خـود صـدقـه نـمـوده بـاشـی، بـطـوریـکـه هـنـوز از فــقـرتـرسـیـده ودرآرزوی ثـروتـمـنـد شـدن بـاشـی ، و صـدقـه دادن را تـا آن وقـت  بـه تـأخـیـر نـیـنـدازی کـه نـفـَس بـه حـلـقـوم رسـیده ودران وقـت بـگـوئی کـه بـه فـلانـی چـقـدر، و بـه فـلانـی چـقـدر بـدهـیـد،واینهـمـان وقـتـی اسـت کـه آن مـال خـواهـی نـخـواهـی از فـلانـی و فـلانـی خـواهــدبـود.

         حدیث نبوی ص کتاب  زکـا ت..  (رواءالبخاری  1419  )

              .  بـاب [8 ] .

       ( 717 ) ـــ از عــائـیـشـه ( رضی الـله عـنهـا ) روایت است که بعضی از هـمـسـران پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برای شان گـفـتـنـد: کدام یک ازمـا زودترازدیگـران بـه شـما خـواهیم پـیوست ؟ فــرمـُودنـد:                                                   ﴿ آنـکـه دسـتـش دراز تـر اسـت      

  آنها چـوبی را گـرفته ودسـتهای خودرااندازه گیری نموده ودیدند که دست ( سـُوده ) ( رضی الـله عـنهـا ) ازدستهای بقـیه بلندتر است، ولی بعدازیـن فـهـمـیدیم کـه مقـصـود ازدرازی دست، سـبقـت درصـدقـه دادن است ،و[سـُوده  ( رضی الـله عـنهـا )ازهمه پـیـشتر به پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) پـیوست، واو کسی بـود که صـدقـه دادن رادوسـت مـیداشت.

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری   1420 )

               .  بـاب [9 ]:کسـیـکـه نـه دانـسـته ذکـات رابه شخص ثروت مندی مـیدهـد   

       ( 718 ) ـــ از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمـُودنـد:             ﴿   شخصی با خـود گـفـت کـه:حـتـمـأچـیـزی را صـدقـه خـواهـم داد، صـدقـه اش رابـرداشـتـه و[ نـدانـسـته] بـدسـت دُزدی داد،فـردا کـه شـد، مـردم بـرایـش  گـفـتـنـد: صـدقـه ات را بـه دُزدی دادی،آن شخص گـفـت: الـحـَمـدُ لـلـه، صـدقـۀ دیـگـری خـواهـم داد، صـدقـه اش راگـرفـته و[نـدانـسـتـه ] بـدسـت زن زنـاکـاری داد ،فـردا کـه شـد، مـردم مـی  گـفـتـنـد: صـدقـه ات رادیـشـب بـه دسـت زن زنـاکـاری دادی؟ آن شخص گـفـت: خـُدایـا!ثـنـا وسـتـایـش خـاص بـرای تـو اسـت! بـاز صـدقـه ام بـدسـت زن زنـا کـاری افـتـاد؟ ، بـازصـدقـۀ دیـگـری خـواهـم داد، صـدقـه اش رابـیرون کـرده وآنـرا بـدسـت شـخـص ثـروت مـنـدی داد ،فـردا کـه شـد، مـردم مـی  گـفـتـنـد: صـدقـه ات  بـدسـت شـخـص ثـروت مـنـدی داد ی  ؟

گـفـت: خـُدایـا!ثـنـا وسـتـایـش خـاص بـرای تـو اسـت! [صـدقـه ام بـایـد بـدسـت ] دُ زد، زنـاکـارویـا ثـروت مـنـد بـیـفـتـد؟ درخـواب کـسی بـرایـش آمـده وگـفـت: صـدقـه دادنـت بـر شـخـص دُزد، شـایـد سـبـب خـودداری او ازدُزدی گـردد، و صـدقـه ات بـر زن زنـاکـار، شـایـد سـبـب خـودداری وی اززنـا گـردد، و صـدقـه دادنـت بـر شـخـص ثـروت مـنـد شـایـد سـبـب پـنـد گـرفـتـنـش گـردیـده ، وازین بـه بـعـد، ازان مـالـیـکـه خــُداونـد بـرایـش داده اسـت، صـدقـه بـدهـد .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1421  )

              .  بـاب [10 ]: کسیکه صـدقه اش را ندانسته به فرزندش داده است  

       ( 719 ) ـــ ازمـَعـن بن یـزید ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :مـن وپـدرم وپـدر کـلانـم بـه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـیـعـت نـمـودیـم ، وایـشـان بـرایم خـواسـتـگـاری نـمـوده ومـرا مـُتـزوِج سـاخـتـنـد، ودرنـزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـر عـلـیـه پـدرم اقـامـۀ دعـوی نـمـودم، زیـرا پـدرم (یـزیـد) چـنـد دیـنـاری را غـرض صـدقـه دادن بـُرده ودرمـسـجـد نـزد شـخصـی گـُذاشـتـه بـود، من آن دینارهارا گرفته ونزد پدرم بردم، اوگفـت: بـه خــُداونـد قـسم که مقـصدم[ازصـدقـه دادن این دینـارها] تو نبودی، من رفته ونزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـا او اقـامـۀ دعوی نمـودم ، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمـُودنـد:

       ﴿  یـا یـزیـد! تـو بـه نـیـت خـود رسـیـدی، ویـا مـَعـن! تـو هـم آنـچـه راکـه گـرفـتی ازتـو اسـت

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1422  )

              .  بـاب [11 ]:کسیکه صـدقـه رابدست خاد مـَش داده وخودش آن را بدست نه گرفته است   

       ( 720 ) ـــ ازعــائـیـشـه ( رضی الـله عـنهـا ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمـُودنـد:       

 ﴿ وقـتـیـکـه زن از طـعـام خـانـۀ خـود ــــ درصـورتـیـکـه بـطـور نـا مـشـروع نـبـاشـد ـــ صـدقـه بـدهـد، بـرای وی بـه سـبـب نـفـقـه دادن، وبـرای شـوهـرش جـهـت بـدسـت آوردن آن طـعـام، ثـواب اسـت، وبـرای کـسـیکـه ازیـن طـعـام نـگـهـداری نـمـوده اسـت نـیز ثـواب اسـت، وهـیـچ کـدام ازیـنـهـا ثـواب دیـگـری را کـم نـمـیـکـنـد

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری   1425 )

               .  بـاب [12 ]:صـدقـه آن است که بعد از بی نیازی باشد   

       ( 721 ) ـــ ازحـکـیـم بن حــزا َم ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمـودند:

          ﴿ دسـت بـالا از دسـت زیـریـن بـهـتـر اسـت، و صـدقـه رااول بـه کـسی بـده کـه نـفـقـه اش بـر تـو واجـب اسـت،و بـهـتـریـن صـدقـه آن اسـت کـه ازروی بی نـیـازی بـاشـد ، وکـسـیـکـه [ از گرفـتـن صـدقـه] خـودداری نـمـایـد، خـُداونـد اسـبـاب بـی نـیـازی اش را فـراهـم خـواهـد سـاخـت، وکـسـیـکـه[ از گرفـتـن صـدقـه] اسـتـغـنـا واظـهـار بـی نیـازی نـمـایـد، خــُداونـد اورا بـی نیـاز خـواهـد سـاخـت .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1427  )

       ( 722 ) ـــ از عـبـدالـلـه بن عــُمـر ( رضی الـله عـنهمـا ) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) دربـالای مـُنـبـر درحـالـیکـه راجـع بـه صـدقـه و وخـودداری کردن ازگرفتن صـدقـه، وسـوال نمودن مـردم ، سـُخن می زدنـد، فـرمـودند:

       ﴿ دسـت بـالا از دسـت زیـریـن بـهـتـر اسـت، دسـت بـالا : دسـتـی اسـت کـه نـفـقـه کـرده ، و دسـت زیـریـن: دسـتـی اسـت کـه  ازمـردُم سـوال مـیـکـُنـد .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1429 )

              .  بـاب [13 ]: تشویق کردن دردادن صـدقـه وخواهش جـهت صـدقـه دادن به شخص فـقـیر   

       723) ـــ ازابـو مـوسی ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :وقـتـیـکـه سـائـیـلی نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) می آمـد، یا ازایـشان مطالبۀ چـیزی مـیـشد ، می فـرمـودند:

           ﴿ شـفـاعـت کــُنـیـد[ کـه بـه فـقـیـر چـیـزی داده شـود، ازین شـفـاعـت] بـرای شـمـا ثـواب اسـت، وخــُداونـد بـر زبـان پـیغـمبـر خـود، آنـچـه راکـه بـخـواهـد، جـاری خـواهـد سـاخـت.

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1432  )

       ( 724 ) ـــ ازاسـمـاء بنت ابـوبـکر ( رضی الـله عـنهـمـا ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برایم فـرمـودند:

          ﴿ سـربـند را مـحـکـم مــَکـُن [ یـعـنـی :ازدادن صـد قـه خـودداری مــَکـُن ] ،زیـرا کـه خــُداونـد بـرتـو مـحـکـم خـواهـد گـرفـت . ودرروایت دیگـری فـرمـودند:

 ﴿شــُمـاره وحـسـاب مــَکـُن ، ورنـه خــُداونـد بـرتـو حـسـاب خـواهـدکـرد[ یـعـنـی : بـرکت آن را خـواهـد بـرد ] .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری  1433  )

 

              .  بـاب [14 ]: صـدقـه دادن به اندازۀ تـوان وقـُدرت  

       ( 725 ) ـــ ودرروایتی ازاسـمـاء بنت ابـوبـکر صـدیق  ( رضی الـله عـنهـمـا ) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمـودند:

        ﴿ [ مـال را خـیـلـی ] حـفـاظـت ونـگـهـداری مــَکـُن ، زیـراخــُداونـد[ مـال را ]  ازتـونـگه خـواهـدداشـت، وتـا مـیـتـوانـی خـیـرات بــده .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1434  )

              .  بـاب [15 ]: کسیکه درحال شـِرک صـدقـه داده وبعد ازان مـُسُلمان میشود

       ( 726 ) ـــ ازحـکـیم بن حـزَام ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : گــُفـتـم : یـا رسـول الـلـه ! آیاازکارهای خیری که درجاهلیت ازقبیل: صـدقـه ، آزاد ساختن غـُلامان ، وصـلۀ رحم انجام میدادم برایم ثوابی خواهد بود؟ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمـودند:

       ﴿  بـا کـارهـای نـیـک گـُذ شـته ات مــُسـُلـمـان شـُدی، یعـنـی : آن کـارهـای نـیـک ازتـو قـبـول شـده اسـت .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1436  )

              .  بـاب [16 ]:برای خادمـیکه به اجازۀ بادارش صـدقـه داده وخیانت نه نماید ثواب است    

       ( 727 ) ـــ از ابـو مـوسی  ( رضی الـله عـنه ) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که فـرمـودند:               ﴿  نـگـهـبـان مــُسـُلـمـان وامـیـنـی کـه اوامـِر بـادارش را کـامـلا نـافـذ سـاخـته ، وازروی خـوشـی آنـچـه را کـه بـادارش داده اسـت، بـه هـمـان شـخـص مـُعـیـن مـی رسـانـد، اوهـم [درثـواب ] مـانـنـدکـسـی اسـت کـه صـدقـه داده اسـت.

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1438  )

              .  بـاب [17 ]:این گـُفـتۀ خــُداونـد مـُتعـال که: ﴿ کسیکه صــدقــه داده ازخــُدا می تـرسـد

                      [ واین گـُفـته که]: خـُدایا به کسیکه خـیـرات مـیدهد، عـوضـش را بده  

       ( 728 ) ـــ از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمـودند:                   ﴿ هـرروزی کـه بـر بـالای مـردُم صـُبـح مـیـشـود دو مـَلـَک نـازل مـیـگـردد، یـکـی ازانـهـا مـیـگـویـد: خــُدایـا بـه آن کـسـیـکـه مـالـش را نـفـقـه کـرده اسـت ، عـوضـش را بـده ، ودیـگـری مـیـگـویـد: خــُدایـا آن کـسـی دردادن نـفـقـه بـخـالـت نـمـوده اسـت ، مـالـش را تـلـف نـمـا .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری   1442 )

ترجمۀ آیۀ مُبارکه : وشرح تفسیری آن را میتوان ازآدرس مادۀ نمبر 1در آغازفصل استفاده کـُنید :

{{{{ {{{{

 |ـــکلِک        92:5       

﴿92:5﴾﴿  فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى

               ﴿92:5﴾﴿ اما آن كس كه (در راه خدا) انفاق كند و پرهيزگاري پيش گيرد.

﴾﴿92:5﴾then as for him who gives away and guards (against evil), ﴿

{{{{ {{{{

 

               .  بـاب [18 ]: صـفـت شـخـص بـخـیـل و شـخـص صـد قـه دهـنـده   

       ( 729 ) ـــ واز ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه   ) روایت است که از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شـنـیـده اسـت که فــرمُـود نـد :

          ﴿  صـفـت شـخـص بـخـیـل و شـخـص صـد قـه دهـنـده: مـانـند دو نـفـری اسـت کـه لـبـاس آهـنـیـنـی ازسـیـنـه تـا گــُلـو پـوشـیـده بـاشـنـد. شـخـص نـفـقـه کـُنـنـده درهـر نـفـقـۀ کـه مـیـدهـد، آن جـامـۀ آهـنـیـن گـُشوده شـده وفـراخ مـیـگـردد، تـا آنـجـا کـه انـگـشـتـانـش را پـوشـانـده واثـر گـنـاهـان وی را مـحـوه مـیـسـازد ، ولـی شـخـص بـخـیـل چـون نـمـیـخـواهـد کـه چـیـزی نـفـقـه کـنـد ، لـذا هـر حـلـقـۀ ازان لـبـاس آهـنـیـن درجـایـش مـحـکـم مـیـگـردد، واو مـیـخـواهـد کـه آن جـامـه را فـراخ گـردانـد، ولـی فـراخ نـمـیـگـردد .

         حدیث نبوی ص کتاب  زکـا ت..  (رواءالبخاری   1443 )

              .  بـاب [19 ]: بـرهـرمـُُسـلمان صدقـه دادن لازم است، وکسیکه چیزی ندارد، باید کارنیکی انجام دهد 

       ( 730 ) ـــ ازابـومـوسـی ( رضی الـله عـنه ) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که فــرمُـود نـد :             ﴿بـرهـر مـُسـلمـانی صـدقـه دادن لازم اسـت ، گــُفـتـنـد: یـا پـیغـمبـرخـدا! کـسـیـکه چِزی نـدارد چـکـار کـُنـد؟ فــرمُـود نـد :       

 ﴿  کـار نـیـکـی انـجـام داده وبـه خـود ودیـگـران مـُنـفـعـت بـرسـانـد   گــُفـتـنـد:اگـر نه توانست ؟ فــرمُـود نـد :                   ﴿  بـه حـاجـت مـنـدی کـه ازوی کـهـمـک مـیـخـواهـد ، هـمـکـاری نـمـایـد ، گــُفـتـنـد:اگـر نه توانست ؟ فــرمُـود نـد :           ﴿  کـار نـیـکـی را [ کـه مـیـتـوانـد ] انـجـام داده وازکـاربـد خـود داری نـمـایـد، وهـمـیـن چـیـز بـرایـش صـدقـه مـحـسـوب مـیـگـردد .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1445 )

              .  بـاب [ 20]: تا چه انـدازه بایـد انـسان زکـات وخـیـرات بـدهـد   

       ( 731 ) ـــ ازاُم عـطـیـه ( رضی الـله عـنهـا ) روایت است که گفت : کسی برای (نـُـسـَیـبـَه ) که زنی از انـصـار بود، گـوسـفـنـدی فـرستاد ، (نـُـسـَیـبـَه )  چـیزی ازان گـوسـفـنـد را برای عــا ئِیــشــه( رضی الـله عـنهـا ) فـرستاد ،[ عــا ئِیــشــه( رضی الـله عـنهـا ) میگـوید ] : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) پـُرسیدند :

 ﴿ بـه خـانـه چـیـزی اسـت ؟ گــُفـتـنـم: نــه ، مـگرهمان چـیزی راکه (نـُـسـَیـبـَه)ازان گـوسـفـنـد فـرستاد ه است، فــرمُـود نـد:

       ﴿  بـیـاور کـه دروقـت مـنـاسـبـی رسـیـده اسـت

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1446  )

              .  بـاب [21 ]: گـرفـتـن مـال درزکــات  

       ( 732 ) ـــ از ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : ابـو بـکـر صـدیـق( رضی الـله عـنه ) فرمان زکـاتـی را که ازطرف خــُدا ورسـولـش (صلی الله علیه وآلـه وسلم) بود برایم نوشت، [ ودران فـرمان چنین آمده بود ]:

         ﴿کــسِـیـکـه [اززکـات شــُتـُرانـش] بروی( بـنت مـخـاضِی) فـرض گـردیـده ودرنـزدش مـوجـودنـبـاشـد،و(بـنـت لـبـونـی)  داشـتـه بـاشـد، ازوی قـبـول مـیـگـردد، وصـدقـه گـیـرنـده بـایـد بـرایـش بـیـسـت درهـم یـادو گـُوسـفـنـد پـس بـدهـد ، ولـی اگـر درنـزدش ( بـنت مـخـاضِی) نـبـوده و( ابـن لـبـونـی ) داشـتـه بـاشـد، ازوی پـذیـرفـتـه شـده وبـرایـش چـیز  دیـگـری نـیـسـت

          حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری  1448  )

              .  بـاب [22 ]: ـــ مـُتفـرق نباید باهم جمع گردیده، وآنچه که باهم جمع است، نباید مـُتفـرق گردد   

       ( 733 ) ـــ و ازانـس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که :ابـوبـکـر( رضی الـله عـنه ) برایش آنچه راکه پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرض گردانیده بودند، نوشته بود،[ وازان جمله اینکه ] :

       ﴿  امـوال مـُتفـرق باهم جمع نـگردیده، وآنچه که جمع است، ـــ ازترس وجوب زکـات ـــ  نباید مـُتفـرق گردد .

         حدیث نبوی ص کتاب  زکـا ت..  (رواءالبخاری  1450  )

              .  بـاب [23]: اگرامـوال زکـات دونفـر باهم خـلط بود،(زکـات را]بین یکدیگربطور متساویانه تقسیم نمایند  

       ( 734 ) ـــ  ودرروایت دیگری ازانــس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که :ابـوبـکـر( رضی الـله عـنه )آنـچه راکه پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم)[درمورد زکـات] فرض گردانیده بودند،برایش نوشت ،[ وازان جمله اینکه ] :                        ﴿  وآنـچـه ازامـوال زکـات دونـفـر بـاهـم خـلـط بـاشد ، بـایـد[ آنـچـه را کـه اززکـات بـر آنـهـا واجـب شـده اسـت ] : بـین خـود بطور مـُتسـاویـانه تـقـسیم نمایند .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1451 )

              .  بـاب [24 ]: زکـا ت شـُـتـُر  

       ( 735 ) ـــ ازابـوسـعـیـد خــِدری ( رضی الـله عـنه) روایت است که :شخص بادیه نشینی از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درمورد حـُکم هـجرت پرسان نمود  فــرمُـود نـد :

       ﴿ وای بـرتـو!کـارهـجـرت مــُشـکـل اسـت، وآیـا شـُـتـُر ی راکـه  زکـات آن را اداء کـرده بـاشـی دراخـتـیـارداری؟  گـفـت: بــلـی! فــرمُـود نـد :

       ﴿  رفـتـه ودرآن طـرف دریـاهـاعـمـلـی را انـجـام بـده خــُداونـد از عـمـلـت چـیـزی را ضـایـع نـه خـواهـد سـاخـت.

         حدیث نبوی ص کتاب  زکـا ت..  (رواءالبخاری  1452  )

              .  بـاب [25 ]:کسیکه از زکات مالش بروی (بنت مخاضی) فرض گردیده ودرنزدش نباشد   

       ( 736 ) ـــ ازانــس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که ابـوبـکـر( رضی الـله عـنه )زکاتی را که خــُداونـد بر پـیغـمبـرش   فرض گردانیده بود،برایش نوشت :

      ﴿ کـسـیـکـه از شـُتـُـرانـش بـروی ( جـَذ َعـَـۀ ) فـرض گـردیـده،و( جـَذ َعـَـۀ ) دراخـتـیـار نـداشـتـه بـلـکـه ( حـَـقـۀ )داشـتـه بـاشـد، ( حـَـقـه ) ازوی قـبـول مـیـگـردد، وبـایـد دو گـسـفـنـد رانـیـز ضـمـیـمـه سـازد، ورنـه بـایـد بـیـسـت درهـم بـدهـد، وکـسـیـکـه بـر وی ( حـَـقـۀ ) لازم گـردیـده اسـت، و( حـَـقـۀ ) نـداشـتـه و( جـَذ َعـَـۀ ) دارد، ازوی قـبـول گـردیـده، ومـامـور امـوال زکـات بـایـد بـرایـش بـیـسـت درهـم یـا دو گـسـفـنـد پِس بـدهـد، وکـسـیـکـه بـر وی ( حـَـقـۀ ) فـرض گـردیـده ولـی جـُز(بـنـت لـبـون) چـیـزدیـگـری نـداشـتـه بـاشـد، (بـنـت لـبـون) ازوی قـبـول گـردیـده ، وبـایـد بـه آن، دو گـسـفـنـدیـا بـیـسـت درهـم را اضـافـه نـمـایـد ، وکـسـیـکـه بـر وی(بـنـت لـبـونی) فـرض گـردیـده واو( حـَـقـۀ ) دارد، ( حـَـقـه ) ازوی قـبـول گـردیـده ، ومـامـور زکـات بـایـد بـرایـش بـیـسـت درهـم ،یـا دو گـسـفـنـدپس بدهـد، وکـسـیـکـه بـر وی(بـنـت لـبـونی) فـرض گـردیـده واو( بـنـت مخاضی) دارد، ( بـنـت مخاضی) ازوی پـذیـرفـته  شده ، بایدبـیـسـت درهـم ،یـا دو گـسـفـنـد رابـه آن اضـافـه نـمـایـد .

         حدیث نبوی ص کتاب  زکـا ت.  (رواءالبخاری   1453 )

               .  بـاب [ 26]: ز کــا ت گــُوســفــَنـد  

       ( 737 ) ـــ وازانــس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که  ابـوبـکـر( رضی الـله عـنه ) هـنـگـامـیـکـه اورا بـطـرف بـحـریـن فـرسـتـاد ، ایـن دسـتـوررا بـرایـش نـوشـت:

                                                بــِسـم ِ الـلـهِ الـرَحـمـنِ الـرَحــِیـــم 

ایـن دسـتـور زکـاتـی اسـت کـه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرض گـردا نـیـده ، وخــُداونـد مُــتـعـا ل رسـول خـودرا بـه آن امـر فـرمـوده اسـت،هـر مسلمانیکه به مقدارمعـین آن ازوی مطالبه گردد، باید آن را پرداخته ، واگر ازوی بیشتر ازاندازۀ معـین آن مطالبه میگردد، نـباید بـپـردازد:

      ﴿ درهـر بـیـسـت وچـهـار شـُـتـُـری ودر کـمـتـر ازان در هـرپـنـج شـُـتـُـری یک گـوسـفـنـد لازم اسـت، وچـون بـه بـیـسـت و پـنـج رسـیـد ، تـا سـی و پــنـج شـُـتـُـر: یـک  ( بـنت مـخـاضِ ) مـاده لازم مـیـگـردد ، چـون بـه  سـی و شـش رسـیـد، تـا چـهـل و پــنـج شـُـتـُـر: یک (بـنـت لـبـون) مـاده لازم مـیـگـردد ،و چـون بـه  چـهـل و شـش رسـیـد، تـا شـصـت شـُـتـُـر: یک( حـَـقـۀ ) کـه آمـادۀ بـارداری اسـت، لازم مـیـگـردد ، چـون بـه  شـصـت ویک رسـیـد، تـا هـفـتـادوپـنـج شـُـتـُـر: یک ( جـَذ َعـَـۀ ) لازم اسـت،    چـون بـه  هـفـتـاد و شـش رسـیـد، تـا نــَود شـُـتـُـر: دو (بـنـت لـبـون) لازم مـیـگـردد ، چـون بـه  نـَودویـک رسـیـد، تـا بـه یـکـصـد وبـیـسـت شـُـتـُـر: دو( حـَـقـۀ ) کـه آمـادۀ بـارداری اسـت، لازم مـیـگـردد ، و چـون ازیـکـصـد وبـیـسـت شـُـتـُـرزیـادتـر شـد ، درهـر چـهـل شـُـتـُـری یک(بـنـت لـبـون) و درهـر پـیـنـجـا  شـُـتـُـری یک( حـَـقـه ) لازم مـیـگـردد ، اگـر کـسـی بـیـشـتر از چـهـار شـُـتـُـرنـداشـت، دران زکـاتی نـبـوده مـگـر آنـکـه صـاحـبـش بـه اخـتـیـارخـود چـیزی صـدقـه بـدهد، و چـون بـه پـنـج  شـُـتـُـررسـید : دران یـک گــوســفـنـد لازم مـیـگـردد.

   ودرزکـات گــوســفـنـد: درصـورتـیـکـه درصـحـرا بـچـرد ، درهـر چـهـل گــوســفـنـد تـا یـکـصـد وبـیـسـت گــوســفـنـد:

یـک  گــوســفـنـدلازم مـیـگـردد، چـون ازیـکـصـد وبـیـسـت گــوســفـنـد زیـاد گـردیـد، تـا دو صـد گــوســفـنـد: دو گــوســفـنـد لازم مـیـگـردد، چـون از دو صـد گــوســفـنـد زیـاد گـردیـد، تـا سـه صـد گــوســفـنـد: سـه گــوســفـنـد لازم مـیـگـردد، چـون از سـه صـد گــوســفـنـد زیـاد گـردیـد، درهر یکصـد گــوســفـنـدی، یک گــوســفـنـد لازم مـیـگـردد،اگـر تـعـداد گــوســفـنـدانی که درصـحـرا مـی چـَرنـد، از چـهـل گــوســفـنـد حـتی یـک گــوســفـنـدکم بـاشـد، بـر صـاحـب آنـهـا زکـاتـی نـیـسـت ، مـگـر آنـکـه خـودش بـه رضـایـت خـود چـیزی صـدقـه بـدهد.

ودر نــُقـره: رُبـع عــُشـر اسـت[ یـعـنی : درهـر چـهـل درهـم: یـک درهـم] واگـرشـخـصی فـقـط یـکـصـدونـَود[ درهـم ] داشـت ، دران زکـاتی نـیـسـت مـگـر آنـکـه صـاحـب مـال بـه اخـتـیـار خـود چـیزی صـدقـه بـدهد..

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1454  )

              .  بـاب [27 ]: زکــا ت بـایـد بـی عـیـب بـاشـد   

       ( 738 ) ـــ وازانـس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : ابـوبـکـر( رضی الـله عـنه )دستوری را که خــُداونـد به رسـولـش امـر کرده بود، برایش نوشت:

    ﴿زکـات مـال نـه بـایـد: پـیـر، مـعـِیـوب، ویـا آنـکـه قــُوچ بـاشـد، مـگـر آنـکـه مـامـور زکـات مـصـلـحـت را درقـبـول کـردن آن بـدانـد

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1455  )

              .  بـاب [28 ]: درزکـات نباید امـوال ســَره وبرگـزیده انتخاب گردد   

       ( 739 ) ـــ ازابـن عــبـاس ( رضی الـله عـنهـما ) درحدیثی که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)مـعـاذ را به یـمـن فـرستاد ـــ وذکر آن قبلأ گذشت ـــ چنین روایت است که گـفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمُـود نـد :     

        ﴿ تـو بـه نـزد اهـل  کـتـاب مـیـروی ... . وبـعد از ایـنکه بقیۀ حدیـیث راذکرنموده فــرمُـود نـد :   

      ﴿   و[ درزکـا ت ] مـال ســَره وبـر گـزیـد ۀ مـَردُمـان را انـتـخـاب مـکـُن  .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1458  )

              .  بـاب [29 ]: دادن زکـات بـرای اقـوام ونـزدیـکـان   

        ( 740 ) ـــ و ازابـن عـبـاس ( رضی الـله عـنهـما ) روایت است که (ابـو طـلـحـه ) ( رضی الـله عـنه ) ازهـمۀ مـردم انـصـار درخت خـُرما بـیشتر داشت ، وبهترین انواع خـُرما درنزدش نوع (بـَیـرُ حـاء )بود نـخلستانش مـقابل مـسـجـد بود، و

پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) دران نـخلستان رفته واز آب گـوارای آن می نـوشـیدنـد.                                            انـس ( رضی الـله عـنه ) مــیـگویـد : چون این آیـۀ مبارکه نازل گردید کـه :

        ﴿تـا وقـتـیـکـه ازمـال دوسـت داشـتـنـی خـود نـفـقـه نـه کـُنـیـد ثـوابـی نـه خـواهـیـد بـُرد .

ابـو طـلـحـه رضی الـله عـنه نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمده وگـفـت : یـارسـول الـلـه ! خــُداونـد مـُتـعـال  مـی فـرمـاید:

               ﴿ تـا وقـتـیـکـه ازمـال دوسـت داشـتـنـی خـود نـفـقـه نـه کـُنـیـد ثـوابـی نـه خـواهـیـد بـُرد .

وچون ازهـمـۀ انواع خـُرماهایم نوع (بـَیـرُحَـاء ) رابـیشـتر دوست دارم، آن رادرراه خــُدا صـدقـه می دهم، واُمیدوارم که خــُداونـد مـُتـعـال مـُزد وثواب آن را درنزد خود برایم ذخـیـره نماید، وشـُمـا یـارسـول الـلـه ! هر طوریکه مناسب میدانید دران تصرف نمائید! پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فــرمُـودنـد :

        ﴿ بـه ، بـه ! ایـن عـجـب تـجـارت فـائـیـده مـنـدی کـه اسـت ، آنـچـه را کـه گـفـتـی شـنـیـدم ، ونـظـر مـن آنـسـت کـه آنـهـا را برای اقـوام خـود صـدقـه نـمـائـی ..

{{{{ {{{{

ترجمۀ آیۀ مُبارکه : وشرح تفسیری آن را میتوان ازآدرس مادۀ نمبر 1در آغازفصل استفاده کـُنید :

 |ــکلِک |                  3:92                   

           ﴿3:92﴾﴿  لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ      

                        ﴿3:92﴾﴿ هرگز به (حقيقت) نيكوكاري نمي‏رسيد مگر اينكه از آنچه دوست مي‏داريد (در راه خدا) انفاق كنيد، و آنچه انفاق مي‏كنيد خداوند از آن با خبر است.  

﴾﴿3:92by no means shall you attain to righteousness until you spend (benevolently) out of what you love; and whatever thing you spend, allah surely knows it﴿

{{{{ {{{{

 

               ( 741 ) ـــ  حـدیث ابـو سـعـید خـُـِد َری رضی الـله عـنه درموضوع بیرون شدن   پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـسوی عـید گـاه قبلأ گـذشت ، ودراین روایت آست که  وی گـفـت: چون پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بطرف منزل خود رفـتـند ، زیــنـب هـمـسـرابـن مـسـعـود رضی الـله عـنهما آمده واجازۀ داخل شـدن خـواست ، کـسی برای  پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) گـفـت: یـارسـول الـلـه! زیـنـب است [ اجازه مـیخـواهـد] ، فــرمُـود نـد : ﴿کــُدام  زیـنـب؟ گـُفـتند: هـمـسر ابـن مـسـعـود رضی الـله عـنهما فــرمُـود نـد : ﴿بــلـی بـرایـش اجـازه بـدهـیـد.  برایش اجازه دادند، [ چون نزد پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمـد ] گـُفـت: یـا پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)! امروز شـمـا به صـدقـه دادن امـر فـر مـودیـد، ومـن زیـوری داشـته ومـیخـواستم آن را صـدقـه بدهـم ، ولـی ابـن مـسـعـود مـیگـویـد که: اوو فـر زنـدش ازهـر کس دیگری که برایش صـدقـه بدهـم مـُستحق تر انـد، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فــرمُـود نـد :

      ﴿  ابـن مــسـعـود راسـت مـیـگـویـد ،شـوهـر تـو، وفـرزنـد تـو، ازهـر کـس دیـگـری کـه بـرایـش صـدقـه بـدهـی مـُسـتـحـق تـرهـسـتـنـد

         حدیث نبوی ص کتاب زکات    (رواءالبخاری   1462 )

              .  بـاب [30 ]: براسـپ شـخـص مـُسـُلمان زکـاتـی نِـیـسـت   

       ( 742 ) ـــ ازابـوهـُریـره (رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فــرمُـود نـد :          ﴿  بـر شـخـص مـُسـُـلـمـان دراسـپ ودر غـُلام وی زکـاتـی نـیـسـت.

         حدیث نبوی ص کتاب  زکـا ت..  (رواءالبخاری  1463  )

              .  بـاب [31 ]:دادن زکــات بـرای یـتـیـمـا ن   

       ( 743 ) ـــ ازابـوســعـیـد خــُدَ ری ( رضی الـله عـنه ) روایت است که  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  روزی بالای مـُنـبر نشـسته ودرحالیکه مایان دراطراف مـُنـبر نشـسته بودیم فــرمُـود نـد :

        ﴿ چـزیـکـه بـعـد از خـود درمـورد شـُمـا خـوف دارم ایـن اسـت کـه : وسـائـل وزیـبـائـی هـای زنـدگـی بـرای شـُمـاآمـاده گـردد.

شـخصی گـفـت : یـارسـول الـلـه !آ یا میشود که خـیر سـبب شــرگـردد؟ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  سـکوت نـموده وچـیزی نـگـفـتـنـد، مـردُم به آن شـخص گـفـتـنـد: این چه کاری است که میکــُنی؟ تـوبا پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) سخن زده وایـشـان با تـو سـُخن نه می زنند، درین وقت متوجـه شدیم که وحی برایـشـان نـازل میگردد [پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)]عـرق زیادی را که برچـهرۀ شـان نشـسـته بـود، پـاک کـرده و فــرمُـود نـد :

        ﴿ شــخـص سـوال کــُنـنـده کــُجـا شـد ؟ .    وطوری معلوم می شد که آن شخص را تـمـجـید مـیکردند، و فــرمُـود نـد :              ﴿خــیر ســبـب شـَر نـه مـیـشـود ، ولی از چـیزهـائـیکـه دربـهـار مـیـرویـد ، گـیـا هـا نـی اسـت کـه انـسـان را کــُشـتـه ویـا مـریـضــش مـیـسازد ، مگـر حـیـوانـی کـه بـه خـوردن سـبـزی عـادت دارد ، وهـمـیـن حـیـوان هـم گـاهـی آن قــدر مـیـخـورد تـا پـهـلـو هـا یـش بـالا مـی آیـد ، سـپـس رویـش را بـطرف قــُرص آفــتـاب نـمـوده وچـتـلی وبـول نـمـوده ، وبـه هـر سـبـزۀ دهـان مـی انـدازد، ومـال دُنــیـا هـم دلـفـریـب وشــیـریـن اسـت ، وخـوشــا بـه حـال مــُـسُـلمانـیـکـه ازان مـال بـه مـُسکـین ویـتـیم ودور افـتا دگـان از وطـن مـیدهــد، وکـسـیکـه مـال را بـغـیـر حـق آن مـیگـیـرد، مـانـنـد کـسی اسـت کـه هـر قـدر مـیـخـورد سـیـر نـه مـیـشـود، وآن مـال درروز قـیـامـت بـر عـلـیـه او شـهـادت خـواهـد داد.

        حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1465  )

              .  بـاب [32 ]: دادن زکـات به شوهر وبه یتیمانیکه درآغـوش شخص میباشند  

       ( 744 ) ـــ حـدیث زیـنـب هـمسر عـبـدالـلـه بن مسعـود ( رضی الـله عـنهما) قبلأ گذشت ودرین روایت میگوید : نـزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رفـته ودیـدم کـه زنـی از انـصـار بـه دروازۀ خــانـۀ شـان ایـسـتـاده اسـت، وهمان مـُشکلی رادارد که من دارم،بـلال از نـزد ما گـذشته وما برایش گـفـتیم که :از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) پـُرسان کن که آیا روااسـت که زکـات مالم را به شـوهـر ویـتیمانـیکه درآغـوشم مـیباشد بدهم ؟اورفـته و پـُرسان نـمـود، ودرجـواب فــرمُـود نـد :      

  ﴿  بــلی روااسـت، وبـرایـش دو ثـواب اسـت ، یـکی ثـواب قـرابـت وخـویـشاونـدی ، ودیـگـری ثـواب ادای زکــات.

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری  1466  )

       ( 745 ) ـــ ازا ُم ســَلـمـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت :گـفـتـم:  یـارسـول الـلـه! آیا اگر زکـاتـم را  برای اولاد   ( ابـو ســَلَــَمـَه ) [ابـو ســَلَــَمـَه شـوهـرا ُم ســَلـمـه بـود ] بـدهـم ، برایم ثـواب خـواهد داشـت ؟ درحالیکه فـرزندان اوفـرزندان خودم مـیـباشند، فــرمُـود نـد :

      ﴿  زکـا تـت را بـه آنـهـا بـده ، بـرایـت ثـوابی که بـه آنـهـا نـفـقـه مـی نـمـائـی خـواهـد بـود.

 .                                                              حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت  ..  (رواءالبخاری  1467  )

               بـاب [33]:این قول خـُداونـد که:[زکات برای]:﴿ آزاد کـردن غـُلامـان ، قـرض داران، ودرراه خــُدااسـت   

       ( 746 ) ـــ ازابـو هــُریــره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـه دادن زکـات امـر فــرمـُودنـد، برای شـان خـبر رسـید که (ابـن جـمـیـل ) و( خـالـد بـن ولـید ) و( عـبـاس بـن عـبـدالـمـُطـلب ) زکـات نه می دهـند، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمُـود نـد :

   ﴿   (ابـن جـمـیـل دیـگـر انـتـقـامـی نـه مـیـگـیـرد، بـجـُز ایـنـکـه فـقـیـر وبـیـچـاره بـوده وخــُداونــد اورا غـنـِی وثــُروتـمـنـد گـردانـیـده اسـت ، وهـرچـه (خـالـد بـن ولـیـد )اسـت، شــُمـا یـان بـه او ظـُلـم مــیـکــُنـیـد ، او وسـائـل جـنـگـی ودیـگـردارو مـدار خـودرا درراه خــُدا وقـف نـمـوده است، و( عـبـاس بـن عـبـدالـمـُطـلب ) کـاکـا ی پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  است ، اوبـر عـلاوه از زکـاتـیـکـه بـروی لازم اسـت ،هـمان انـدازۀ دیـگـر هـم صـدقـه مـیـدهـد.

        حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1468  )

ترجمۀ آیۀ مُبارکه : وشرح تفسیری آن را میتوان ازآدرس مادۀ نمبر 1در آغازفصل استفاده کـُنید :

{{{{{{{{

 |ــــکلِک |                     9:60                          

             ﴿9:60﴾﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

               قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ 

                وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

             ﴿9:60﴾﴿  زكات مخصوص فقراء و مساكين و كاركناني است كه براي (جمع آوري) آن كار مي‏كنند، و كساني كه براي جلب محبتشان اقدام مي‏شود، و براي (آزادي) بردگان، و بدهكاران، و در راه (تقويت آئين خدا، و واماندگان در راه، اين يك فريضه (مهم) الهي است و خداوند دانا و حكيم است.

  ﴾﴿9:60                     alms are only for the poor and the needy, and the officials (appointed) over them, and those whose hearts are made to incline (to truth) and the (ransoming of) captives and those in debts and in the way of allah and the wayfarer; an ordinance from allah; and allah is knowing, wise﴿

 

{{{{ {{{{

 

              .  بـاب [34 ]: خـود داری از سـوال کـردن مــَردُم  

       ( 747 ) ـــ از ابـوســعـیـد خــُدَ ری ( رضی الـله عـنه ) روایت است که:مـردمی از انـصـاراز پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درخـواست کـهمک نمـودند، ایـشان طـلب آنهارااجـابت نمـوده وازاموال زکـات برای شان دادند، دوباره درخـواست کـهمک نمودند، بازهم برای شان دادند، برای بار سـوم درخـواست کـهمک نمـودند، بازهم برای شان دادند، تا آنکه آن همۀ آن اموال خـلاص گردید،  بعدازان  فــرمُـود نـد :

      ﴿مـالـی کـه درنـزدم مـوجـودبـاشـد، ازشـمـا دریـغ نـخـواهـم کـرد، وبـا آنـهـم کـسـیکـه از سـوال کـردن خـودداری نـمایـد، خــُداونـداسـبـاب خـودداری اش رافـراهـم خـواهـدسـاخـت، وکـسـیکـه اسـتـغـنـاء نـمایـد خــُداونـداورا بـی نـیاز خـواهـدسـاخـت، وکـسـیکـه صـبـر کـُنـد  خــُداونـد بـرایـش صـبـر خـواهـد داد، وبـرای هـیـچ کـس خـیر ونـعـمـتی بـالاتـر از صـبرارزانـی نـه شـده اسـت .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1469 )

       ( 748 ) ـــ ازابـو هــُریــره (رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فــرمُـود نـد :                ﴿ قـسـم بـه ذاتـی  کـه جـانـم دردسـت اواسـت، اگـر کـسی ریـسـمانش راگـرفـته وبـه پـُشـتـش هـیـزُم بـکـشد، بهـترازآن اسـت کـه از شـخـصی طـلب کـهمک نـماید وآن شـخـص شـایـد بـرایـش چـیـزی داده ویـانـدهـد

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری   1470 )

        ( 749 ) ـــدریکی ازروایات اززُبــَیـر(رضی الـله عـنه) آمـده است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم فـرمُـودنـد :           ﴿اگـر شـخـصی پـُشـتۀ هـیـزُمـی رابـرپـُشـت خـودآورده وبـفـروشـد، وخــُداونـد آبـرویـش را حـفـظ نـمایـد، بهـترازآن اسـت کـه ازمـردُم سـؤال نـمایـد، وآنـها برایـش چـیـزی بـدهـنـد ویـانـدهـند

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1471 )

       ( 750 ) ـــ ازحـکـیـم بـن حـزام ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) طـلب کـهمک نـمـودم بـامـن کـهمک نمودنـد ، بـازهـم طـلب کـهمک نـمـودم ، بـازهم بـمـن کـهمک نمودنـد ، برای بار سـوم طـلب کـهمک نـمـودم ،بـمـن کـهمک نموده وفــرمُـود نـد :

         ﴿یـاحـکـیـم! مـال دُنـیا دلـفـریب وشـیرین اسـت، اگـر کـسی آن را بـا نـفـس آرام وبـدون حــِرص بـدسـت آورد خــُداونـد دران مـال بـرایـش بـرکـت خـواهـد داد، وکـسـیـکه روی حــِرص ورفـت وآمـد بـدسـت آورد خــُداونـد هـر گـز دران مـال بـرایـش بـرکـت نخـواهـد داد، واومـثل کسـی اسـت کـه هـرچـه مـِیخـورد سـیر نمـیشـود، ودسـت بالا ازدسـت زیـریـن بـهـتراسـت .

  حـکـیم مـیگـویـد: گـُفـتم : یـا رسـول الـلـه ! قـسـم بـه ذاتـیکـه تـُرا بـه حـق وراستی فـرستاده  است ، بعداز شـُمـاازهیچـکس دیگـری تا وقـتیکه بـمـیرم چـیزی نـخـواهم گرفت .

وهـمان بود که ابـوبـکـر( رضی الـله عـنه )[ درزمان خلا فت خود] حـکـیـم رادعوت مـیکرد که برایش از امـوال غـنا ئـم بدهد، اوازگرفتن آن امـوال خودداری مـیکرد، باز عــُمـر( رضی الـله عـنه ) میخواست برایش چیزی بدهد، ازگرفتن چیزی از وی نیزخودداری مـی ورزید، عــُمـر( رضی الـله عـنه ) گـُفـت: ای مـُُسلمانان! من شـمارا شـاهد می گیرم که من برای حـکـیم حق اورا از مال( فـَی ء ) می دهم واوابا می ورزد، و حـکـیم به عهدخودوفا نموده وبعد از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)از هبچ کسی تا وقـتـیکه زنده بود، چیزی نـگرفت.  

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1472  )

              .  بـاب [35 ]: کسیکـه خــُدا ونـدبرایش بدون سـؤال کـردن وحـرص نمـودن چـیزی بدهد 

       ( 751 ) ـــ ازعــُمــر بـن خــطـاب ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) گاهی برایم چیزی بخشش میدادند، ومن مـیگـُفتم: این را به کسی بدهید که ازمن محتاج تر است،وایشان می  فــرمُـود نـد :

         ﴿  اـین را قـبـول کـُن ، اگـر بـدون سـوال کـردن وتـوقـع بـرایـت چـیـزی تـقـدیـم شـد قـبـول کـُن، ورنـه دربـدسـت آوردن آن خـودرا بـه زحـمـت مـَیـنـدازد .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1473 )

              .  بـاب [36 ]:کسیکـه از مـردُم جهت پس انداز نمـودن چیزی سوال میکند   

       ( 752 ) ـــ ازعــبـد الـلـه بـن عــُمــر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمُـود نـد :

         ﴿گـدا تـا آنـجـا بـه گـدائی اش ادامـه مـیدهـد، کـه چـون روز قـیـامـت درمـیـدان حـشـر حـاضـر گـردد، درچـهـره اش ذرۀ گـوشـت وجـود نـدارد و فــرمُـود نـد :

      ﴿  آفـتـاب دروز قـیـامـت آنـقـدر نـزدیـک مـیـشـود کـه عـَرق تـا نـیـمـۀ گـوشـهـا می رسـد ، ودرین حـالـت اسـت کـه مـر دُم بـه آدم [ عـلـیـه السـلام ]وسـپـس بـه مـوسـی[ عـلـیـه السـلام ]و اخـیرأ از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) طـلـب کـهـمک وفـریـادرسی می نـمایـنـد.

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری 1475،1474   )

               .  بـاب [37 ]:انسـان چه وقـت ثروتمـنـد شـمـُرده مـیشـود   

       ( 753 ) ـــ ازابـوهــُریــره ( رضی الـله عـنه) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فــرمُـود نـد:               ﴿   مـُسـکـین کسی نـیـست کـه بـه دروازۀ ایـن وآن گــَـشـتـه ویـک لـُقـمـه ویـا دو لـُقـمـه، ویـا یـک دانـه خـُرمـا ویـا دو دانـه خـُرمـا اورا کـفـایـت کـُنـد، بـلـکه مـُسـکـین کسی است کـه: کـفـاف زنـدگی اش را نـه یـافـته، وکسی از فـقـر ودر مـانـدگـی اش واقـف نـیـسـت ، تـا بـرایـش صـدقـه بـدهـد، ونـه هـم خـودش نـزد مـردم رفـته وگـدائی مـیـکـُنـد .

         حدیث نبوی ص کتاب  زکـا ت..  (رواءالبخاری  1479  )

              .  بـاب [38 ]: مـشـروعـیـت تـخـمـین کـردن خــُرمـا   

       ( 754 ) ـــ ازابـو حـُمـَیـد سـاعـدی ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درغـَزوۀ تـبـوک اشـتـراک نمودیم ، چون به منطتقۀ ( وادی القـُر َی )رسیدیم ، زنی را دریکی از نـخلستانها دیدیم، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به صـحابۀ امـر نمودندکه مقدار خـُرمای نـخلستانش راتـخمین کـُنید،و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) مقدار خـُرمای آن نـخلستان رابه ( ده و َسـق ) [ده و َسـق : حـدود شـشـصـد صـاع اسـت ] تـخمین نموده وبه آن زن گـُفـتـند:  

          ﴿مـقـدار خـُرمـای را کـه ازان حـاصـل مـیـشـود ، بـه خـاطـر داشـتـه بـاش.

وچون به تـبـوک رسیدیم فــرمُـود نـد :

       ﴿ امـشـب بـاد شـدیـدی خـواهـد وزیـد ، کسی نـبـایـد از جـایـش حـرکـت نـمایـد ، وکسـیکـه شــُتـُری دارد، اورا مـحـکـم    بـبـنـدد.

ماهم شــُتـُران را محکم بسـتـیم، وبادشدیدی وزیدن گرفت، شخصی دران وقت برآمده وباد اورا به (کـوه طـَی ) انداخت.               [ ودرین غــَزوه بود] که پادشاه( ایـلـه ) برای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) قـاطـری سـفیدی وجامۀ خط داری رابخشش نمتود، و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برایش در منـطقۀ خودش که درکنار بـحـر زندگی میکرد، امان نامۀ نوشتـند .   

 وچون واپس به ( وادی القـُر َی ) رسیدیم ، برای آن زن گــُفـتـنـد: ﴿ نـخـلسـتانت چـقد ر خــُرمـاداد ؟ .  گـفـت : هـمان( ده و َسـقی ) که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) تخمین زده بودند، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمُـود نـد :

      ﴿ مـن بـطـور عـاجـل  بـطرف مــدیـنـه روان هـسـتـم  ، واگـر کسی از شـمـایـان مـیـخـواهـد بطـور عـجـله برود، بـا مـن بـیـا یـد .

وچون به نزدیک مــدیـنـه رسیدند ، فــرمُـود نـد : 

        ﴿ ایـن طابـه اسـت [ یـعنی : شـهـر خـوش وگـُوارائی اسـت ] ، وچون چـشـم پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به کـو ه ( ا ُحــُد) افـتاد فــرمُـود نـد :

        ﴿ ایـن کـوهـی اسـت کـه اورا مـارا دوسـت داشـتـه ومـا اورا دوسـت داریـم ، وآیـا شـمـا راخـبـر دهـم کـه بـهـتریـن مـرد مـان انـصـار، کـدام مـردُمـان هـسـتـنـد ؟ .  گــفــتـنـد : بــلـی !، فــرمُـود نـد :

         ﴿  مـردُم (بـنی الـنـجـار ) بـعـد ازان مـردُم (عـبـدالأ شـهـل ) بـعـدازان مـردُم ( بـنی سـاعـده ) ویـا مـردُم ( بـنی الـحـارث بـن الـخـزرج )، ودرهـمـۀ مـردُم انـصـار خـیـر وبـرکـت وخـوبی اسـت.

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1481  )

              .  بـاب [ 39]:درحاصلیکه ازآب آسمان ویاازآب جاری آبیاری میشود، عــُشر لازم میگردد   

       ( 755 ) ـــ از عــبـد الـلـه بـن عــُمــر ( رضی الـله عـنهما ) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که :  فــرمُـود نـد :

           ﴿ درآنـچـه کـه از آب آسـمـان ، وچـشـمـه هـا آبـیـاری مـیـشـود ، ویـا آنـکـه خـود آب بـاشـد ، عــُشـرلازم اسـت و درآنـچـه کـه بـواسـطۀ حـیوان[ مـانـنـد کـشـیـدن از چـاه وامـثـال آن] آبـیـاری مـشـود، نــِیـم  عــُشـرلازم اسـت .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری   1483 )

                بـاب [40]:زکات خُرما دروقت چیدن آن است وآیابرای طفل اجازه است که ازخُرمای زکات استفاده نماید  

       ( 756 ) ـــ از ابـو هــُریــره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :هـنگام چـیدن خـُرمـا برای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) خـُرمـا می آوردنـد، مـقـدار خـُرمـائی این شـخص و مـقـدار خـُرمـائی آنـشـخص ، تا آنـکه درنـزد پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) خـِرمـن خـُرمـائی جمع می شد ، حـسـن وحـُسیـن( رضی الـله عـنهما ) باآن خـُرمـا ها بازی میکـردنـد ، یکی شان خـُرمـائی را گرفته وبه دهـنـش گـذاشت، چـشم پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به وَی افـتاد، خـُرمـاراازدهـنـش بیرون کرده وفــرمُـود نـد :

       ﴿  آیـا خـبـر نـداری کـه اهـل واو لاد مـُحـَمـَد (صلی الله علیه وآلـه وسلم) ازمـال زکـات نـه می خـورنـد؟ .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1485  )

              .  بـاب [41 ]:آیارواست که شخـص زکاتی راکه داده اسـت دوباره بخـرد؟    

                                ولی اگرشخـص دیگری زکـات راخـریـد، باکـی نـیـسـت   

       ( 757 ) ـــ از عــُمــر ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : اسـپی را به شخصی دادم تادرراه خــُدا جـهـاد نماید، ولی او اسـپ راضـایع نمـوده وطور لازم خـد مـتـش را نـکرد، ومـیخـواستم آن اسـپ را ازنزدش بـخـرم، زیرا فـکر میکردم که شاید آن را ارزان بفـروشد، راجع به این موضوع از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) پـرسان نمـودم فــرمُـود نـد :

       ﴿  آن را نـبایـد خـریـد وآنـچه را کـه صـدقـه دادی ، ولـو آنـکه ، به یـک درهـم بـدهـد دوباره اورا مـگـیـر، زیـرا کسـیکـه صـد قـه اش را دو بـاره مـیگـیرد ، مـثل کسی اسـت کـه بـه قـیء اش دوبـاره رجـوع مـیکـنـد .

          حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری   1490 )

              .  بـاب [42 ]: زکات دادن به غـُلامان آزادشدۀ هـمـسـران پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)   

       ( 758 ) ـــ ازابـن عــبـاس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) مـُردۀ بـُزی راکه کسی برای کنـیزک آزاد شدۀ مـیـمـونـه داده بود، دیده وفــرمُـود نـد :

               ﴿ چـراازپـوسـتـش اسـتـفـاده نـه کـردیـد ؟ .  گــفــتـنـد :این خود مـُرده است، فــرمُـود نـد :

             ﴿    ازخـودمـُرده فـقـط خـوردنـش حـرام اسـت .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت ..  (رواءالبخاری  1492  )

              .  بـاب [43 ]: وقـتـیـکـه زکـات ازحـالـتـش تـغـیـیُـر یـابـد   

       ( 759 ) ـــ  از انـس ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ازگــُو شـتـیکه برای ( بـَرَیـره) [ رضی الـله عـنها] صـد قـه  داده شده بـود ، آوردنـد ، ایـشـان فــرمُـود نـد :

      ﴿   ایـن گــُو شـت بـرای [ بـَرَیـره] زکـات ، وبـرای مـا بـخـشـش اسـت .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری 1495 )

               .  بـاب [44 ]: زکات ازثـُروتمندان گرفته شده وبرای فـُـقـرادرجائیکه باشند، داده میشود  

       ( 760 ) ـــ  حـدیث مـعـاذ وفرستاده شدنش به یـمـن قبلأ گـذشت ، ودراین روایت آمده است که :[ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فــرمُـود نـد ]:

        ﴿  . . . وازدُعـای مظـلـوم حـذ ر کـُن !چـون بـین مـظـلـوم وخــُدا مـانـعـی نـیـسـت.

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری 1496 )    

               .  بـاب [45 ]:تشکـُرامـام ودعای آن به حق کسیکه زکات مالش را میدهد   

       ( 761 ) ـــ  ازعـبـدالـلـه بن ا َوفـَی  ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت :چون شخصی زکاتـش رانزد پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) مـی آوُرد، بـه حـقـش دُعـا کـرده ومـی گــفــتـنـد :  

         ﴿خــُدایـا، بـر اهـل واو لاد فــلان  درود بـفـرسـت[ یعنی: آنهارا مـغـفـرت نمـوده ویا: بـرای شـان بـرکـت بـده] .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری 1497 )  

               .  بـاب [46 ]:زکـات چـیزی که ازدریـا اسـتـخـراج مـیگـردد   

       ( 762 ) ـــ ازابـوهــُریــره( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)فــرمُـودنـد:              ﴿ شـخـصـی از بـنی اسـرائـیـل از شـخـص دیـگـری از بـنی اسـرائـیـل خـواسـت تـا بـرایـش هـزار دیـنـار قــرض بـدهـد، آن شـخـص بـرایـش [ هـزار دیـنـا ر] قـرض داد،[ شـخـص قـرض دار] بـه کـنـار دریـا رفـت[ تـا خـودرا به خـانـۀ قـرض دهـنـده رسـانـده وقـرضـش را اداء نـمـایـد] ولی چـیزی که بـه آن سـوار گـردیـده واز دریـا بـگـذرد، بـدسـت نـیـاورد، لـذا چـوبی را گـرفـتـه وداخـل آن را حـُفـر نـمـود وپـول را دران چـوب نـهـاد، سـرآن چـوب را بـسـتـه وبـه دریـا انـداخـت، آنـشـخـصیکـه پـول را بـه قـرض داده بـود ، بـه کـنـار دریـا آمـد تـا بـرای خـانـواده اش هـیـزمِی تـهـیـه نـمـایـد ، آن چـوبی را کـه دران دیـنـارهـا گـُذاشـتـه شـده بـود ، بـه عـنـوان هـیـزم گـرفـت [ بقـیـۀ حـدیـث را ذکـر نـمـوده وگـُفـت] : چـون آن چـوب را بـه خـانـه بـرده وشـکـسـت، مـال خـودرا درداخـل آن یـافـت .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری 1498 )

                .  بـاب [47 ]: ازیـافـتـن گـنـج ، خـُمـس لازم اسـت   

       ( 763 ) ـــ  وازابـوهــُریــره( رضی الـله عـنه) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فــرمُـود نـد :             ﴿ آنـچـه را کـه حـیـوان [ گـریـخـتـه از صـاحـبـش] تـلـف مـیکـنـد هَـد ر اسـت ، آنـچـه کـه درچـاه افـتـاده ومـُتـضـرر مـیگـردد هَـد ر اسـت ، واگـر کـسی مـعـدنی را کـافـتـه ودیـگـری دران می اُفـتد هَـد ر اسـت ، و آنـچـه را کـه از یـافـتـن گـَنـج بـدسـت می آیـد، درآن خــُمـس لازم مـیگردد .  

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری 1499 )

                بـاب [48]: این قول خــُداونـدکه:[وازجملۀ اهل زکات]﴿کـسـانـی انـد کـه زکـات راجـمـع آوری مـی نـمـایـنـد                            وامـام باید کسانیکه زکات را جمع میکنند، مـحـاسـبه نماید     

       ( 764 ) ـــ  از ابـو حـُمـَیـد سـاعـدی ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  شخصی از قـبیلۀ ( اسـَد ) را که بـنام ( ابـن لـُـتـَبـَیـه ) یاد می شد، برای جمع آوری زکـات امـوال مـردم( بـنی سـُلـَیم ) فـرسـتادند ، وهـنگامیکه آن شخص  باز گـشت  اورا مـحآسبه نمودند.

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری 1500 )

ترجمۀ آیۀ مُبارکه : وشرح تـفسیری آن را میتوان ازآدرس مادۀ نمبر 1در آغازفصل استفاده کـُنید :

{{{{ {{{{

 |ـــکلِک |                       9:60                   

                ﴿9:60﴾﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ       وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

                     ﴿9:60﴾﴿  زكات مخصوص فقراء و مساكين و كاركناني است كه براي (جمع آوري) آن كار مي‏كنند، و كساني كه براي جلب محبتشان اقدام مي‏شود، و براي (آزادي) بردگان، و بدهكاران، و در راه (تقويت آئين خدا، و واماندگان در راه، اين يك فريضه (مهم) الهي است و خداوند دانا و حكيم است.

﴾﴿9:60 alms are only for the poor and the needy, and the officials (appointed) over them, and those whose hearts are made to incline (to truth) and the (ransoming of) captives and those in debts and in the way of allah and the wayfarer; an ordinance from allah; and allah is knowing, wise﴿

{{{{ {{{{

 

                 .  بـاب [49 ]: امام  شـُتـُرانِ صـد قـه را بدست خود ش نشانه دار می سازد 

       ( 765 ) ـــ  ازانــس ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :عـبـدالـلـه بن ابی طـلـحـه رانزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بردم تا تـحـنـیکش نمایـند [ تـحـنـیک عبارت از آن است که جهت تبـَرُک شخص صـالحی ، خـُرمـا ویا امـثال آن را به کـام طـفـل می مالـد] ، درین وقت دیدم که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) سـیخ آهـنی رادردسـت گرفـته وشـُـتـُران صـد قـه را با آن سـیخ نـشـانه دار مـیکـُنـند .

         حدیث نبوی ص کتاب زکـا ت .  (رواءالبخاری 1502 )

 {{{{خـتم کتاب 24{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved