قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت: خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

          2)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب 25 صـدقـه، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                          آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

{{{{ {{{{

کتاب [25]:صـدقـۀ فـِطـر صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب 25{{{{

 

                 .  بـاب [ 1]:فـرضـیـت صـد قـۀ فــِطـر   

       ( 766 ) ـــ  ازابـن عـُمـر( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) صـدقـۀ فـطررا یک صـاع از خـُرمـا ، ویا یک صـاع ازجـَو، برهر فرد مـُسُلمانی خـواه غـُلام باشد وخـواه آزاد، خـواه مـَرد باشد وخـواه زن، خـواه خـورد باشد وخـواه کلان ، فـرض نمـودنـد وامـر فـرمُـودنـد:  9:60

       ﴿ کـه ایـن صـد قـۀ فـطر بایـد پِش از رفـتـن بـه نـُماز عــیـد داده شـود .

         حدیث نبوی ص کتاب صـدقـۀ فـطـر .  (رواءالبخاری 1503 )

                  .  بـاب [2 ]: صـد قــۀ فـِطـر پـیـش از نـُمـاز عـیـد   

       ( 767 ) ـــ  ازابـو سـعـیـد خـُـد َری  ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :درزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درروز عــیـد ، یـک صـاع طـعـام [ صـد قـه ] مـیـداد یم ، و طـعـام مـا دران وقـت : جـو ، کـشـمـش، قــُروت ، وخــُرمـا بـود .  

         حدیث نبوی ص کتاب  صـدقـۀ فـطـر .  (رواءالبخاری 1510 )

 

                 .  بـاب [3 ]: صـد قــۀ فـِطـربـرهـرکس چه آزاد باشد وچه غـُلام لازم اسـت  

       ( 768 ) ـــ  از ابـن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) صـدقـۀ فـطررا یـک صـاع  جـو ، یایـک صـاع خـُرمـا، برهر خـورد وکـلان ،و برهرآزاد ومـمـلـوکی فـرض نـمـودنـد.

         حدیث نبوی ص کتاب  صـدقـۀ فـطـر .  (رواءالبخاری 1512 )

 {{{{خـتم کتاب 25{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved