قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

  کتاب اول صحیح البخاری شریف

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

  

  حدیث البخاری ـــ کتاب 31 احکام روزه    

 

      نقل صحیح البخاری به دری

 کتب احادیث صحیح البخاری شریف راجع به احکام روزه

 

 

    کتا ب [ سی ویکم ]:ـــ احکام روزه  .

                                    

{{ {{

 

   .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

              با ب [ 1 ]:ـــ فـضیـلـت روزه  

 

               (919 )     ـــ ازابوهُـریره ( رضی الله عـنه ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

             ﴿ روزه نگهبان وسپری [ از آتش دوزخ ] است ،روزه دار نباید کاربدی را مر تکب گردیده ودادوفریاد نماید،اگر کسی باروزه دار جنگ کرده ویااورا د شنام داد، بگوید : من روزه دارم، ـــ پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) این سخن را دوبار تکرار  نموده ـــ وفرمودند : فسم به ذاتیکه جانم دردست اواست، بوی دهن روزه دار، درنزد خداوندمتعال ازبوی مُشک خوشبوی تر است، [ خداوند میگوید]:اوآب وطعام وشهوت خودرابه سبب رضای من ترک نموده است،روزه خاص برای من است،ومن مُزد اورا می دهم ،وکار نیک ده چند ثواب دارد . .(رواءالبخاری 1894)

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 2 ]:ـــ در وازۀ ( ریَان ) درجنت خاص برای روزه داران است      

 

               (920 )     ـــ از سـَهـل  ( رضی الله عـنه )از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )روایت است که فرمودند: 

                          ﴿  دربهشت دروازۀ است بنام ( رَیان ) ، روزه داران درروز قیامت ازآن دروازه داخل می گردند،وبجز ازآنها هیچکس دیگری ازآن دروازه داخل نمیگردد ،منادی ندا میدهدکه روزه داران کجا یند ؟آنها برخاسته [ وداخل جنت میگردند ] وچون داخل جنت گردیدند ، آن دروازه بسته شده وهیچکس دیگریازان دروازه داخل نه می گردد.   (رواءالبخاری1896 )             

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

                (921 )     ـــ ازابو هُـریره ( رضی الله عـنه ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

          ﴿ کسیکه دو کار نیک رادرراه خدا انجام داده باشد ، از دروازه های بـهـشت برایش ندا می شودکه : ای بندۀ خدا ! این نتیجۀ یکی از آن دو کار نیک تو است ،اگر اهل نماز باشد، ازدروازۀ اهـل نماز ، واگر از اهـل جهادباشد ، ازدروازۀ اهـل جهاد ، واگر از اهـل روزه باشد ، ازدروازۀ ( رَیان ) ، واگر از اهـل صدقه وخیرات باشد ، ازدروازۀ اهـل صدقه وخیرات دعوت می گردد. .

        ابو بکر ( رضی الله عـنه )گفت : یارسول الله ! پدر ومادرم فدای شما!چه ضرورت است که کسی از همۀ آن دروازه ها دعوت شود؟ وآیا کسی هست که ازهمۀ آن دروازها دعوت شود ؟ فرمودند :

      

       ﴿ بلی !واُمیدوارم که توازجملۀ همان کسان باشی . (رواءالبخاری 1897)

           

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

         (922 )     ـــ واز ابو هُـریره ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:    ﴿ وقتیکه رمضان بـیاید ، دروازه های بـهشت باز می گردد . (رواءالبخاری1898 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه         

                (923 )     ـــ ودرروایت دیگری از ابو هُـریره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:  ﴿ وقتیکه ماه رمضان داخل گردد، دروازه های آسمان باز ، ودروازه های دوزخ بـسـته وشیا طین به زنجیر کـشیده میشوند . (رواءالبخاری1899 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 3 ]:ـــ باید رمضان گفت یا ماه رمضان وکسیکه هردورا مجاز میدهد                                      

               (924 )     ـــ ازابن عُـمر ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیدم که فرمودند:   ﴿  وقتیکه ماه را دیدیدروزه بگیرید ،و وقتیکه ماه را دیدید ، عـید کنید ، واگر ماه برشما پوشیده شد ، سی روز حساب بگیرید  .  یعنی ماه رمضان را. (رواءالبخاری1900 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 4 ]:ـــ  کسیکه دروغ گفتن ،وعمل کردن به دروغ رادررمضان ترک نکند   

 

               (925 )     ـــ از ابو هُـریره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:   ﴿ کسیکه دروغ گفتن وعملکردن به دروغ را ترک نگوید ، برای خداوند متعال حاجتی نیست که چنین شخصی خورد ونوش خودرا تر ک نماید. (رواءالبخاری1903 )

 

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 5 ]:ـــ اگرروزه دار دشنام داده شود آیا باید بگوید که : من روزه دارم  م                                       

               (926 )     ـــ از ابو هُـریره ( رضی الله عـنه )درحدیث گذ شته این هم آمده است که : [پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به حکایت از خداوند متعال فرمودند] :

            ﴿ هر عمل بنی آدم برای خودش میباشد ، مگر روزه که خاص برای من بوده ومن مُزد آن را میدهم .ودرآخر حدیث می فرمایند : ﴿ برای شخص روزه دار دوخوشی است که به آنها خوشوقت میشود : یکی خوشی وقت افطار، ودیگری خوشی ملا قات باپروردگارش ، که به سبب روزه گرفتن برایش میسر گردیده است  .

(رواءالبخاری1904 ) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 6 ]:ـــ  کسیکه از شهو ت خود میتر سد باید روزه بگیرد                                     

 

               (927 )     ـــ ازعبدالله  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بودیم که  فرمودند:  ﴿  کسیکه نکاح کرده میتواند،باید ازدواج نماید ، زیرانکاح بهترین سبب چشم پوشی ازحرام ، وحفاظت ازواقع شدن درحرام است ،واگر نه می تواند ، بایدروزه بگیرد، زیرابرایش وقایه وحمایه [ ازواقع گردیدن درحرام ] است  .

 

(رواءالبخاری1905 ) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 7 ]:ـــ  قول پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) که فرمودند::

                                           ﴿هنگامیکه ماه را دیدید روزه بگیرید و  

                                     هنگامیکه ماه را دیدید  ، عید کنید.                                                       

               (928 )     ـــ ازعبدالله بن عـُمر ( رضی الله عـنهما ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:    ﴿  ماه بیست ونـُه شب است، تا وقتیکه ماه را نمی بینید روزه نگیرید ،اگرماه بر شما پو شیده شد ، سی روز را کامل نمائید .(رواءالبخاری 1907)

 

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

                (929 )     ـــ ازاُ م سـَلـَـمـَه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) تصمیم گرفـتـند که مدت یک ماه باهمسران خود همبـسـتر نه شوند ، چون بیست ونـُه روز گذشت ، نزد همسران خود آمدند ، کسی گفت : شما سوگند یاد کرده بودید که یک ماه نزد همـسران خود نیا ئـید ؟ فرمودند:

             ﴿ ماه بیست ونـُه روزاست.[ یعنی : مـیشود که ماه بـیست ونـُه روز باشد ] (رواءالبخاری 1910)

 

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 8 ]:ـــ دوماه عید ، کم نه میشود                                      

 

               (930 )     ـــ ازأبی بـَکـرَه  ( رضی الله عـنه ) به نقل ازپـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )روایت است که فرمودند:   ﴿ دوماه است که [ ثواب شان ] کم نه میشود [ خواه بیست ونـُه روزباشند وخواه سی روز ] ،ماه عید رمضان وماه ذوالـحـجه . (رواءالبخاری1912 )

 

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 9 ]:ـــ  این قول  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) که : 

                                       ﴿مایان نه نوشته میکنیم ونه حسا ب میکنیم.                                                                                                                            

               (931 )     ـــ ازابن عـُمـر  ( رضی الله عـنهما ) به نقل ازپـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )روایت است که   فرمودند:    ﴿ ما اُمـت نا خوانی هـستـیم ، نـه نوشـته میکنیم ونـه حساب میـنمائیم ، ماه این چنین واین چنین است .

 یعنی : گاهی بیست ونـُه روز وگاهی سی روز است .    (رواءالبخاری1913 )          

 

 

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 10 ]:ـــ  نباید یک ویا دو روز پیش از رمضان روزه گرفت                                     

 

               (932 )     ـــ ازابو هـُریره ( رضی الله عـنه )از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )روایت است که فرمو دند:              ﴿  هـیچـکس از شما یان نه باید یک و یا دو روزپیش ازرمضان روزه بگیرد ، مگر کسیکه اوقات معینی راروزه گرفته ، وآن روز مصادف به روز روزه گرفـتـنـش باشد ،برای چنین شخصی روزه گرفتن این روز روا است. (رواءالبخاری 1914)

 

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 11 ]:ـــ  این قول خداوند جَلَ ذِ کرُهُ  :    

{{ {{ {{ {{ { { {{ {{ {{ {{

             ﴿2:187

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ....  .

 

(2:187 )                                                                                                        

 ﴿ آميزش جنسي با همسرانتان در شب روزه داري حلال است، آنها لباس شما هستند .

 و شما لباس آنها....  .                                                     

{{ {{ {{ {{ { { {{ {{ {{ {{             

 

               (933 )     ـــ ازبـَرَاءَ   ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :[روزه دراول چنین بود که] اگر کسی از صحابۀ پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روزه می داشت ، وپیش از افطار خواب می شد ، می بائیست ، همان شب وفردای آن را تا شام روزه بگیرد.

              قـَیـس بن صـَر مـَۀ انصاری ( رضی الله عـنه ) روزه داشت ، چون وقت افطار رسید نزد همسرش آمده وگفت : در خانه طعامی وجوددارد ؟گفت : نـه !ولی رفته وبرای توطعامی جـسـتجو مـیکنم ،وچون قـَیـس( رضی الله عـنه ) درروز کار میکرد ، خواب براو غلبه کرده واوراخواب برد ، وهـنگامیکه هـمـسرش برگـشته واورا به این حالت دید گفت :وای برتو !

             فردا چون روز به نـیمه رسید [قـَیـس( رضی الله عـنه ) ] بیهـو ش گردید، این خبر به  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رسیده واین آیۀ کریمه نازل گردید :

 

{{ {{ {{ {{ { { {{ {{ {{ {{

            

                        ﴿2:187( ﴿  أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ  ﴾.

 

                                                                                                   

        (2:187 )     ﴿ ( آميزش جنسي با همسرانتان در شب روزه داري حلال است،.     

 

                             صحابه  ( رضی الله عـنهم ) از نزول این آیۀ کریمه بـیسـیار خوشحال گردیدند ، وبازاین آیه نازل گردید :

 

﴿2:187 ﴿  وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ

  مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَد.

﴿و(2:187) و بخوريد و بياشاميد تا نخ سفید از نخ سياه  براي شما نمایان گردد، . 

 

(رواءالبخاری 1915) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 12 ]:ـــ این قول خداوند متعال  ﴿                                     

 

﴿2:187 ﴿  وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ

  مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَد.

﴿و(2:187) و بخوريد و بياشاميد تا نخ سفید از نخ سياه براي شما نمایان گردد،

 

               (934 )     ـــ ازعـَدی بن حـا تم ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : چون این آیۀ کریمه :

 

                         و(2:187) ﴿  ....تا نخ سفـيد از نخ سياه (شب) ، براي شما نمایان گردد، نازل گردید، ریسمان سیاه وریسمان سفیدی راآورده وزیر بالشت خود گذاشتم ، شب بطرف آنها نگاه میکردم وبین آن دوریسمان فرق کرده نه میتوا نستم ، فردایـش نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رفته واین موضوع را به عرض رسانیدم ، فرمودند:

                         ﴿ مـقـصد ازریسمان سیاه وسفید : تاریکی شب وروشنی صبح است .

                          

(رواءالبخاری 1916) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 13 ]:ـــ بین سحری تانماز صبح چقدر وقت است    

                                  

                (935 )     ـــ اززیـد بن ثابت  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سحری کردم ، بعدازان  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برخاسته ونماز خواندند ، کسی ازوی پرسید که :  ب بیـن آذان            وسحری چقدر وقت بود ؟ گفت : به اندازۀ تلا وت 50 آیت . (رواءالبخاری1921 )

 

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 14 ]:ـــ سحری کردن ثـواب داشته ولی واجب نیست                                      

 

               (936 )     ـــ ازانس بن مالک ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:   ﴿ سحری کنید ، زیرا که درسحری کردن برکت است . (رواءالبخاری1923 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                  

              با ب [ 15 ]:ـــ اگر کسی درروز نیت روزه را بنماید                                      

 

               (937 )     ـــ از سـَلـمـه بن اُکـوَع  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درروز عاشورا کسی را فرستادند ، تا به مردم ندادهد :

            ﴿ کسیکه تا حالا چیزی خورده است :[ بقیه روزرا] می خواهد بخورد ، ومی خواهد روزه بگیرد ،وکسیکه تاحالا چیزی نه خورده است ، نه باید بخورد  . (رواءالبخاری1924 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

              با ب [ 16 ]:ـــ  روزه داریکه جـنـب بوده وصبح بروی طلوع کرده است      .                          

               (938 )     ـــ ازعـا ئـیشه واُم سـلـمه ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفتند : گاهی می شد که صبح طلوع کرده و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) از هـمـبستری با هـمسرانش جنب بودند ، سپس غسل کرده وروزه می گرفتند . 

(رواءالبخاری1925 ) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 17 ]:ـــ  هم آغوشی برای روزه دار                                      

 

               (939 )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )همسرا نش رادرحالیکه روزه داشتند ، بوسیده وبه آغوش می گرفـتند ، ولی ارادۀ شان از همۀ شما محکم تر بود. (رواءالبخاری 1927)

 

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 18 ]:ـــ اگرروزه داردرحالت فراموشی چیزی را خورده ویا آشا میده با شد                                     

               (940 )     ـــ ازابو هـُریـره  ( رضی الله عـنه ) از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )روایت است که فرمودند: 

              ﴿ اگر کسی فراموش کرده ،چیزی خورده ویابـیا شامد ، روزه اش را ادامه دهد ، زیرا این خورد ونوش از طرف خداوند است .

 (رواءالبخاری 1933) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 19 ]:ـــ اگر کسی درماه رمضان جماع کرده ، وخودش چیزی نداشته

                                وبرایش صدقه داده شده باشد باید آن صدقه راکفاره بدهد                                    

 

               (941 )     ـــ ازابو هـُریـره ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :درحالیکه نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نشسته بودیم ، شخصی نزد شان آمده وگفت : یـا رسـول الـلـه !هـلاک گردیدم ، پرسیدند :

             ﴿ چه شده است ؟ . گفت : درحالیکه درماه رمضان روزه داشتم ، با هـمسرم جـماع کردم، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

            ﴿آیا می توانی یک غلا می را آزاد سازی .؟  گفت : نـه !فرمودند :

              آیا می توانی دوما ه پیاپی روزه بگیری . گفت : نـه !پرسیدند :

            ﴿ آیا می توانی شصت مسکـیـن را طعام بدهی.  ؟گفت : نـه. ونزد پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ).نشست .

              ابو هـُریـره ( رضی الله عـنه ) میگوید : درهمین حالیکه نشسته بودیم ، کسی برای پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )

زنـبـیل کلانی از خرما آورد ، فرمودند :

            ﴿ شخص سوال کننده چه شد .؟ آنشخص گفت : منم [ همین جایم ] ، فرمودند :

            ﴿ این خرمارا بگیر وخیرات بده. گفت : آیا به شخص فقیر تری از خود ؟ به خداوند قـسم است که بین دو طرف مدینه خانوادۀ ازخانواده ام فقیر ترنیست ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آنچنان خندیدند که دندانهای شان نمایان گردیده وفرمودند:             ﴿ آن را به خانواده ات بده .

 

(رواءالبخاری 1936) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 20 ]:ـــ حکم حجا مت وقَیء برای شخص روزه دار                                    

 

               (942 )    ـــ ازابن عباس( رضی الله عـنهما) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درحالیکه احرام داشتند حجامت نمودند ، ودر حالیکه روزه داشتند ، حجامت نمودند.

 

(رواءالبخاری 1938) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 21 ]:ـــ روزه گرفتن وروزه خورد ن برای شخص مسا فر                                      

 

               (943 )     ـــ ازابن اُبی اُوفَــَی   ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت : دریکی از سفـرها با پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) بودیم ، شخصی را گفتند که :

             ﴿ رفته ! برایم ( گندم جوش )  تیار کن . آنشخص گفت : یا رسُو ل الـلـه ! آفتاب هنوز موجود است ، فرمودند :

            ﴿ برو برایم ( گندم جوش )  تیار کن .    آنشخص رفته گندم جوش را تیار کرده وآورد، گندم جوش را گرفته ونو شیدند، بعد ازان دست خودرا به این طرف وآن طرف حرکت داده وگفـتـند :

           ﴿ وقـتیکه شب  ازاین طرف نمایان گردید ، وقت افطار روزه دار است .  .  (رواءالبخاری 1941)                                 .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

               (944 )     ـــ ازعـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) هـمسر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که  :  حـمـزه بن عَمرواسلمی که شخص کثیرالصومی بود ، از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پرسید : آیا درسفر باید روزه بگیرم ؟ پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿ اگر خواستی روزه بگیر، واگر خواستی روزه مـگیر. (رواءالبخاری 1943)

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [22 ]:ـــ اگر کسی چندروزی ازرمضان را روزه گرفته ، وبعد ازان مسافر شد  ..                     

               (945 )     ـــ ازابن عباس   ( رضی الله عـنهما ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )درماه رمضان بطرف مکه سـفر نموده وروزه گرفتند ،چون به منطقۀ ( کـد َید ) رسیدند ، روزه را خورده ومردم هم خوردند .   

 

(رواءالبخاری1944 ) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 23 ]:ـــ                                       

 

               (946 )     ـــ ازابو درداء ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : دریکی از سـفـرهادرروز بسیار گرمی که انسان از شدت گرمی دسـتـش رابالای سرش می گذاشت ، با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هـمسـفـرشدیم ، هـیچ کدام  از مایان به جزاز پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) وابن رَواحـَه روزه نداشتیم .  (رواءالبخاری1945 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 24 ]:ـــ  این گفتۀ پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) که:  

                                              ﴿ روزه گرفتن درسـفـر کار پسـندیدۀ نیست .                                                       

               (947 )     ـــ ازجابر بن عبدالـلـه  ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت : دریکی از سفرها ، پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) دیدند که مردم ازدحام نموده وبالای شخصی سایه کرده اند ،پرسیدند :

               ﴿ این راچه شده است ؟ .  گفتند :  روزه دار است ،فرمودند :

             ﴿ روزه گرفتن درسفر کار پسندیدۀ نیست .(رواءالبخاری 1946)

 

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 25 ]:ـــ صحابه های پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روزه خوردن  

                                         وروزه گرفتن رابریکد یگر عیب نه می گفتـند  .                                                  

               (948 )     ـــ ازانس بن مالک   ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )    سفـرکردم  ،روزه گیـربر روزه خوار ،وروزه خوار برروزه گـیرعـیب نه می گفت . (رواءالبخاری 1947 )

 

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 26 ]:ـــ  کسیکه فوت گردیده وقرض دارروزه باشد                                      

 

               (949 )     ـــ ازعـائـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

 

                             ﴿ کسیکه فوت گردیده وقرض دار روزه است ، باز ماندگانش از عوض وی روزه بگیرند . .(رواءالبخاری 1952)

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

               (950 )     ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :شخصی نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده وگفت : یا رسـو ل الـلـه!مادرم فوت گردیده ویک ماه روزه قرض داراست ، آیا روااست که از جای اوقضا بیاورم ؟  فرمودند: ﴿  بـلی !قرض خداوند به قضاء آوردن مستحق تر است . .(رواءالبخاری1953 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 27 ]:ـــ افطار برای شخص روزه دار چه وقت روا میگردد                                      

 

               (951 )     ـــ ازحدیث ابن ابی اَوفـَی  ( رضی الله عـنه ) وفرمودۀ پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) که برایش گفتـند :    ﴿ برایم گندم جوش تیار کن . قبلأگذشت ، ودرین روایت می فرمایند : 

            ﴿  وقـتیکه دید ید شب از این طرف نمایان گردید ، وقت افطار روزه دارداخل گردیده است  .،وبه انگشت خود به طرف مشرق اشاره نمودند. (رواءالبخاری 1956)

                .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 28 ]:ـــ  عـجـله کردن درافـطـا ر                                     

 

               (952 )     ـــ ازسـهـل بن سـعـد ( رضی الله عـنه ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

              ﴿ کار مردم تا آنوقـتی نیکو است که درافطارکردن عجله نمایند .(رواءالبخاری1957 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 29 ]:ـــ اگر شخصی دررمضان افطار کرده وبعد از آن آفتاب معلوم گردید

 

               (953 )     ـــ ازاسـماء بنت ابو بکر ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت : درروز ابر آلودی درزمان پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) افطار نمودیم ،وبعد از آن آفتاب نمایان گردید .  (رواءالبخاری1959 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 30 ]:ـــ  روزه گرفتن اطفال                                     

 

               (954 )     ـــ ازرُ بـَیع بنت مسعود  ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) صبح روز عاشورا کسی را به قریه های مردم انصار فرستادند که بگوید:

              ﴿کسیکه صبح به نیت افطار برخاسته است، باقی مانده روزش راروزه بگیرد،وکسیکه به نیت روزه برخاسته است، روزۀ خودراادامه  دهد.

                رُ بـَیع میگوید :بعدازاین واقعه ،روز ( عاشورا )راروزه می گرفتیم ،واطفال خودراهم به روزه گرفتن آن وامیداشتیم ،وبرای اطفال ازپشم بازیچۀآماده کرده بودیم ، تااگرکدام یک شانگریه کند، به آن بازیچه تاهنگام افطاراورامشغول سازیم .

(رواءالبخاری 1960) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 31 ]:ـــ استمرار روزه تا به وقت سحر                                     

 

               (955 )     ـــ ازابو سعید   ( رضی الله عـنه ) روایت است که :از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیده است که فرمودند: ﴿ روزۀ امروزرا به روزۀ فردا وصل نه کنید ،واگر کسی میخواهد روزه را وصل نماید ، فقط تا وقت سحر ، به روزه گرفتن ادامه دهد.(رواءالبخاری 1963)

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 32 ]:ـــ سرزنش کردن کسیکه دربسیاری ازاوقات روزۀ وصال داشته است

 

               (956 )     ـــ از ابو هـُریره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ازصوم وصال نهی فرموده اند ، شخصی از مسلمانان گفت : یا رسو ل الـله ![ مارا نهی نموده و] خود شما صوم وصال میگیرید ، فرمودند:  ﴿ کدام یک ازشمایان مانند من هستید ،شب که می شود ،پروردگارم مراخورانده ومیـنوشاند .

             چون خودداری از روزۀ وصال را قبول نه کردند ، جهت سرزنش کردن شان دوروز متوالی رامتصل باهم ،باآنها روزه گرفتند ، بعد ازان ماه نو رادیدند ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

             ﴿ اگرماه نو نمی شد ، باز هم به روزۀ وصال با شماادامه می دادم .

                           ودر روایت دیگری از ابو هـُریره  ( رضی الله عـنه ) نقل است که فرمودند :

             ﴿  ازعبادات عملی را انجام دهید که تحمل ادای آن را داشته باشید .

 

(رواءالبخاری 1966) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 33 ]:ـــ کسیکه براد رش را سوگند داد تاروزۀ نفـلش را بخورد                           

 

               (957 )     ـــ ازابو جـُحـَیفـَه ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بین ( سـلمان ) و (ابوالدرداء) عقد برادری بستند ، سـلمان به دیدن ابوالدرداء رفت، اُم الد رداء [ یعنی : همـسر ابوالدرداء ] را دید که سر وپایش بهم ریخته است ،برایش گفت : ترا چه شده است ؟ گفت : برادرت ابوالدرداء به دنیا علا قۀ ندارد ، ابوالدرداء آمده و برای سـلمان طعامی را آماده کرد ، سـلمان  برایش گفت : بخور ، ابوالدرداء گفت : من روزه دارم ، گفت : تاتو نه خوری من نه خواهم خورد ، ابوالدرداء ناچار شده وخورد.

            چون شب شد ، ابوالدرداء به نماز خواندن برخاست ، سـلمان برایش گفت : بخواب ، خوابید ولی باز دوباره برخاست ، باز برایش گفت :بخواب ، چون شب آخر شد ، سـلمان برایش گفت : حالا برخیز ! هردو برخاسته وباهم نماز خواندند .

           سـلمان برای ابوالدرداء گفت : پروردگارت برتو حق دارد ،جان برتو حق دارد ،وهمـسرت برتو حق دارد ، حق هرصا حب حقی راجداگانه اداء کن  ، ابوالدرداء نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده وجریان را نقل کرد ، فرمودند :                             ﴿  سـلمان راست گفته است .   (رواءالبخاری1968 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 34 ]:ـــ  روزه گرفتن ماه شـعـبان                                      

 

               (958 )     ـــ ازعـائیـشه ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  آن قدر زیاد روزه می گرفتند که میـگفتیم :دیگر بدون روزه نه خواهند بود ، وآن قدر بدون روزه می بودندکه میـگفتیم :دیگرروزه نه خواهند گرفت ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )راندیدم که بجز ازرمضان ماه دیگری رابطور کامل روزه گرفته باشند ،چنا نچه نه دیدم که روزه گرفتن شان درهـیچ ماهـی بیشتر از ماه شـعبان باشد.

(رواءالبخاری 1969) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

               (959 )     ـــ و ازعـائیـشه  ( رضی الله عـنه ) روایت دیگری به این زیادت آمده است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿ ازعبادات عملی راانجام دهید که تحمل ادای آ ن راداشته باشید ، زیرا تاوقتیکه شما ملول نه شوید ، خداوند متعال فضل ورحمت خودرااز شماقطع نه میکند ،و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )ازنماز نفـل ، نمازی رادوست داشتند که انسان برادای آن مداومت نماید ،ولو آنکه این نماز اندک باشد ، وخود پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )اگر نمازی را می خواندند ، به خواندن آن مداومت می کردند .

(رواءالبخاری1970 ) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 35 ]:ـــ  روزه گرفتن وافطار پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم                                

 

               (960 )     ـــ روایت است که کسی از انس ( رضی الله عـنه ) از کیفیت روزۀ پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پر سان نمود ،گفت : اگر نه می خواستم که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )راجز درحالت روزه داشتن بـبـینم ، جز درحالت روزه داشتن نمی دیدم ،و اگر نه می خواستم که ایشان را درحالت روزه داشتن بـبـینم ، درحالت روزه داشتن نه می دیدم ، و اگر نه می خواستم که ایشان را درشب جزدرحالت نماز خواندن نه بینم ، جزدرحالت نماز خواندن نه می دیدم، و اگر نه می خواستم که ایشان را در حال نماز خواندن بـبینم ، درحال نماز خواندن نه می دیدم، وهـیچ ابریشمی رابه نرمی دست پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم )لمس نه کردم ،وهـیچ مُـشک وعـنـبری رابه خوشبوئی بوی پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نه بو ئـیدم.

(رواءالبخاری1973 ) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

               (961 )     ـــ حدیث عبدالـله بن عـَمـرو بن العاص   ( رضی الله عـنهما ) قبلأ گذشت .

 

(رواءالبخاری 1974) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 36 ]:ـــ  حق جـسم در روزه                                      

 

               (962 )     ـــ ودرروایت دیگری از عبدالـله بن عـَمـرو ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : هنگامیکه  عبدالـله [ بن عـُمـر ( رضی الله عـنهما ) به پیری رسید میگفت : ای کاش رخصت پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )راقبول می کردم.  (رواءالبخاری1975 )

.  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 37 ]:ـــ حق خا نواده درروزه                                      

 

               (963 )     ـــ ودرروایت دیگری از عبدالـله بن عـَمـروبن العاص   ( رضی الله عـنه )آمده است که گفت :      پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درصفت داؤد [ علـیه الـسلام ]وروزه گرفـتن اش فرمودند :

              ﴿ . . . . وچون با دشمن رو برو می شد فرار نه می کرد .  گفت: یـا رسـوالـله ! مـرا به این کار چه غـرض ؟ پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )فرمودند :

              ﴿ کسیکه بطور ابدروزه می گیرد ، گویا روزه نه گرفته است . ، واین سخن را دو بار تکرار نمودند.

(رواءالبخاری 1977) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 38 ]:ـــ کسیکه به دیدن مردمانی رفته ولی نزد شان افطارنکرده است                                    

               (964 )     ـــ ازانس ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )نزد اُم سُلـَیم   رفته واو برای شان خرما وروغن آورد ، فرمودند: 

             ﴿ روغن خودرا برده وبه مـَشک بریز ، وخرمایت رادرظرفش بگذار ، زیرا من روزه دارم . بعدازان پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم )برخاسته ودر گوشـۀ ازخانه نماز نـفلی رااداء نموده وبرای اُم سُلـَیم وخانواده اش دعا کردند.

             اُم سُلـَیم گفت یـا رسـوالـله !عزیزی دارم [ به حق اوهم دعا کنید ] فرمودند : 

             ﴿عزیزت کیست ؟ .  گفت : خادم شما انـس.

                          انس ( رضی الله عـنه ) میگوید : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )   همـۀ خـیر های ا ُخروی ودنیوی را برایم خواسته ، ودعا کردند که :

              ﴿خـدا یـا ! برایش مال وفرزند عطا نموده ودر آنها برکت بده . ، ومن فعلأ پول دار ترین مردم انصار هـستم ، ودخترم ( ا ُمـَینـه )برایم گفت که : ازپشت من تا پیش از آمدن حـَجـاج به بصره ، یکصد وبیست وچند کس ، دفن شده اند.                   

 

(رواءالبخاری 1982) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [ 39 ]:ـــ  روزه گرفتن روز های آخر ماه                                     

 

               (965 )     ـــ از عـمـران بن حـُصین  ( رضی الله عـنهما ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )از شخصی پرسیدند :

             ﴿ ای ابو فلان !ازروزهای آخر این ماه چند روزی راروزه گرفتی . ؟ آن شخص گفت : نـه، یـا رسـوالـله ! فرمودند:              ﴿چون عید شد ، دوروز روزه بگیر .، ودرروایت دیگری آمده است که گفتند :

             ﴿ از آخر شـعبان [چیزی روزه گرفتی ] .

(رواءالبخاری 1983) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

          ب  با ب [ 40 ]:ـــ روزه گرفتن روز جـمـعـه                                      

 

               ( 966)     ـــ کسی از جـابر ( رضی الله عـنه ) پرسیدکه آیا پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ازروزه گرفتن روزجمعه نهی نموده اند ؟ گفت : ﴿ بـلی . .

(رواءالبخاری 1984) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

               (967 )     ـــ ازجـُو َیریه بنت حارث  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درروزجـمعه نزدش آمده واودراین روز ،روزه دار بود،به وی گفتند :

             ﴿  آیا دیروز را روزه گرفته بودی ؟ .گفت : نه ، فرمودند :

             ﴿ اراده داری که فردارا روزه بگیری ؟ گفت : نـه ، فرمودند : .

              ﴿  پس روزه ات را بخور .

(رواءالبخاری 1986) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

              با ب [  41  ]:ـــ  آیا پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روزهای معینی را روزه میگرفتند                    

               ( 968  )     ـــ کسی ازعـائـیشه  ( رضی الله عـنها ) پرسیدندکه آیا  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روزهای معینی را روزه می گرفتند ؟گفت : نـه ،[ بلکه ]عمل ایشان دوام دار بود ، وکدام یک از شما طاقت وتحمل پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادارید؟.

 

(رواءالبخاری 1987) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [  42  ]:ـــ روزه گرفتن ایا م تـشریق                                       

 

               (  969 )     ـــ ازعـائـیشه وا بن عـُمـر  ( رضی الله عـنهم ) روایت است که گفتند : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روزه گرفتن ایام تـشـریق را جز به کسی که به دادن ( هدی ) قدرت ندارد ، رخصت ندادند.

(رواءالبخاری 1998) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

              با ب [  43  ]:ـــ روزه گرفتن روز عاشورا                                      

 

 

              (  970 )     ـــ از عـائـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت :مردم قـریش درزمان جاهـلیت ، روز ( عا شورا ) راروزه گرفته و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هم این روزرا روزه می گرفتند، چون به مدینه آمدند ، بازهم این روز راروزه گرفته [ ودیگران را هم ] به روزه گرفتن آن امر می فرمودند ، چون روزۀ ماه رمضان فرض گردید ، روزه گر فتن روز ( عـا شورا ) راترک نمودند ، [ ازان به بعد ] کسیکه می خواست ( روزعا شورا )راروزه می گرفت ، وکسیکه نه میخواست روزه نه می گرفت . (رواءالبخاری 2002)

) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

               ( 971  )     ـــ ازابن عباس  ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به مدینه آمده ودیدند که یهـود روز ( عـا شورا ) را روزه می گیر ند،پرسیدند :

            ﴿ این روزه گرفتن برای چیست.؟ گفتند : این روز نیکی است ، روزی است که خداوند بنی اسرائیل را از دشمن شان نجات داده است ، ازین جهت موسی [ علیه السلام ] این روزرا روزه می گرفت ، فرمودند :

            ﴿ من به  موسی نسبت به شما مستحق ترم .، همان بود که این روزرا روزه گرفته وبه روزه گرفتن آن ، امر فرمودند.

 

(رواءالبخاری 2004) .  حدیث نبوی ص کتاب روز ه                 

 

{{ {{ {{ ختم کتاب روزه {{ {{ {{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved