قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

          

 

      نقل صحیح البخاری به دری

 کتب احادیث صحیح البخاری شریف راجع به نمـازتراویح

  

    کتا ب [ سی ودوم ]:ـــ نما ز ترا ویح  .

                                    

{{ {{ {{ {{

 

   .  حدیث نبوی ص کتاب  نـماز تراویح                 

 

              با ب [  1  ]:ـــ  فضیلت قیام [ شبهای ] ماه رمضا ن                                     

 

               (  972 )     ـــ ازا ُم المؤمنین عـائـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دریکی از شبها برخاسته ودر مسجد نماز خواندند ، مردمی آمده ومانند شان به نمازخواندن شروع نمودند ، [ این حدیث با اختلاف لفظ قبلا درکتاب نماز گذشت ] ،و عـائـیشه  ( رضی الله عـنها ) درآخر این روایت میگوید: پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) وفات یافـتـند وموضوع به همین منوال بود .

 

(رواءالبخاری 2012) .  حدیث نبوی ص کتاب نـماز تراویح               

 

              با ب [  2  ]:ـــ جستجو وطلب لـیـلـة الـقـد ر  درهفت شب اخیر ماه رمضا ن  .                                   

               ( 973  )     ـــ ازا بن عـُمـر ( رضی الله عـنهما ) روایت است که : مردمی از اصحاب پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به خواب دیدند که  لـیـلـة الـقـد ر درهفت شب اخیر رمضا ن است ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

                             ﴿  فکر میکنم که خوابهای شما [ دراینکه لـیـلـة الـقـد ر ] درهفت شب اخیر است باهم متـفـق است ،بنأ اگر کسی طلب لـیـلـة الـقـدر رادارد ، درهفت شب اخیر طلب نماید .

(رواءالبخاری 2015) .  حدیث نبوی ص کتاب  نـماز تراویح                

 

                ( 974  )     ـــ از ابو سعید  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : ده روز وسط رمضان رابا  پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم )به اعتکاف نشستیم ، صبح روز بیستم پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برخاسته وبه ما خطبه داده وفر مودند:   ﴿ من شب قدررا به خواب دیده وباز فراموش کردم ، بنأ آن را درشبهای طاق دهۀ اخیر جستجو نمائید ، ودرخواب دیدم که بین آب وگـِل سجده می کنم ، ازین جهت کسیکه با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به اعتکاف نشسته بود، به خانه اش باز گردد. .

              ما به خانه های خود باز گشته ودرحالیکه درآسمان پارچۀ ابری را نه می دیدیم ، ابرغلیظی آمده وباریدن گرفت ، وآن قدر بارید که آب از سقف مـسجـد  ـــ که از شاخه های درخت خرما بود ـــ جاری شد، نماز اقامه گردید وپـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیدم که درآ ب وگـِل سجده می کنند ، تا جائیکه اثر گـِل را درپیشانی شان دیدم .

(رواءالبخاری 2016) .  حدیث نبوی ص کتاب  نـماز تراویح                 

 

              با ب [  3  ]:ـــ  جستجوی لـیـلـة الـقـد ر   دردهـۀ اخیر درحال عـبا دت                                

 

               ( 975  )     ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  

فرمو دند:    ﴿ لیلة القدررا دردهـۀ اخیررمضان جستجو کنید ، درنـُه روزکه باقی می ماند ، درهفت روز که باقی می ماند ، در پنج روز که باقی می ماند .

 

(رواءالبخاری2021 ) .  حدیث نبوی ص کتاب  نـماز تراویح                 

 

               ( 976  )     ـــ و ازا بن عباس  ( رضی الله عـنهما )در روایت دیگری آمده است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

 ﴿ لیلة القدررا دردهـۀ اخیراست ، درنـُه روزیکه می گذرد ،یا درهفت روز یکه باقی می ماند  .

 

(رواءالبخاری2022 ) .  حدیث نبوی ص کتاب   نـماز تراویح               

 

              با ب [  4  ]:ـــ عبادت کردن درد هـۀ اخـیر رمضا ن                                      

 

               ( 977  )     ـــ از عـائـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : چون دهـۀ اخیر رمضان می شد ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ازار بند خودرا محکم می بستـند ، شبها نماز خوانده وهـمسران خودرانیز بیدار می کردند.

 

(رواءالبخاری 2024) .  حدیث نبوی ص خـتم کتاب   نـماز تراویح                

{{ {{ {{ ختم کتاب نماز تراویح {{ {{ {{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved