قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

      نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 کتب احادیث صحیح البخاری شریف راجع به اعتـکـا ف

  

    کتا ب [ سی وسوم ]:ـــ اعـتـکـا ف  .

                                    

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{  

 

    .  حدیث نبوی ص کتاب  اعـتـکـاف      

 

    کتا ب [ سی وسـوم]:ـــ  اعـتـکـا ف  .

                                    

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

 

           .  حدیث نبوی ص کتاب اعتکاف                 

 

 

              با ب [  1  ]:ـــ اعـتکاف دردهـۀ اخـیرواعـتکا ف در تمام مساجـد                                     

 

               ( 978  )     ـــ از عـائـیشه  ( رضی الله عـنها ) هـمسر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دهـۀ اخیررمضان را تا هـنگام وفات ، به اعـتکاف می نشستـند ، وبعدازوفات پـیغمبر خدا ( صلی الله علیه وسلم ) ،هـمسران شان به اعـتکاف می نشـسـتـند.          

(رواءالبخاری2026 ) .  حدیث نبوی ص کتاب اعتـکا ف                 

 

              با ب [  2  ]:ـــ معتکف نه باید بدون ضرورت به خانه برود                                      

 

               ( 979  )     ـــ  واز عـائـیشه   ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : . . . .پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سر شا ن را درحالیکه به مسجد بودند بطرف من آورده ومن سر شان راشانه می زدم ، ودر هـنگام اعـتکاف بدون ضرورت به خانه نه می آمدند .

(رواءالبخاری 2029) .  حدیث نبوی ص کتاب   اعتـکا ف                

 

              با ب [  3  ]:ـــ اعـتـکاف درشب                                       

 

               ( 980  )     ـــ  روایت است که عـُمر ( رضی الله عـنه ) از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پرسید : من در جاهـلیت نذر کرده بودم که یک شب درمسجدالحرام به اعـتکاف بـنشیـنم ، [ حالا چه باید بکنم؟ ]فرمودند: 

                ﴿ به نـذ ر خود وفـا کن .

(رواءالبخاری2032 ) .  حدیث نبوی ص کتاب  اعتـکا ف                

 

              با ب [  4  ]:ـــ نصب نمودن قـُبـه در مـَسجـد                                      

 

               ( 981  )     ـــ از عـائـیشه   ( رضی الله عـنها ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) تصمیم گرفتند که در مـسجـد به اعـتکاف بـنشـیـنند ، وچون درجای اعـتکاف خود آمدند ، دیدند که درآنجا قـُبه های نصب گردیده است :  قـُبۀ عـائـیشه ، قـُبۀ حفصه ، قـُبۀ زینب ، فرمودند :

                  ﴿آیا فکر میکنید اینها کار خوبی کرده اند.؟ همان بود که برگشته واز اعـتکاف نشسـتن صرف نطر نمودند ، تا آنکه ده روز از شـوال رابه اعـتکاف نشستـند.

(رواءالبخاری 2034) .  حدیث نبوی ص کتاب  اعتـکا ف                 

 

              با ب [  5  ]:ـــ آیا جائز است که معتکف جهت حوائج خود تا دروازۀ مسجد برود  .                                       

               ( 982  )     ـــ   روایت است که صفیه ( رضی الله عـنها ) همسر  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )درحالیکه    پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دردهـۀ اخیر رمضان درمـسـجـد به اعـتکاف نشسـته بودند ، به دیدن شان آمد ، ساعتی نزد شان نشسته وصحبت نمود ،سپس برخاسته بطرف خانه اش برگشت ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نیز برخاسته واورا تا در وازۀ مـسجـد که نزدیک دروازۀ خانۀ ا ُم سـلمه( رضی الله عـنها ) بود مشایعت نمودند ،دراین اثنا دونفراز مردم انصار از آنجا گذشته وبه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سلام دادند ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برای شان گفتند :

                  ازراهیکه آمده ئید برگردید ،این زن ،( صفیه بنت حـُیی ) می باشد ، سخن پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برآنها سخت گذشته وگفتند : سبحان الله ، یـا رسـوالـله ! پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

                 ﴿  شیطان درهمـۀ وجود انسان مانند خون می گردد ، وتر سیدم که مبادا دردل شما وسوسه بـیـندازد .

(رواءالبخاری2035 ) . .  حدیث نبوی ص خـتم  کتاب   اعتـکا ف                

 

              با ب [  6  ]:ـــ اعـتکاف درده روز وسط رمضان                                      

 

               ( 983  )     ـــ از ابو هـُریـره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درهر رمضانی ده روز به اعـتکاف می نشستـند ، ولی درسالی که دران وفات یافتند ، بیست روز به اعـتکاف نشسـتـند.   

(رواءالبخاری 2044 ) .  حدیث نبوی ص کتاب                   

 

{{ {{ {{ ختم کتاب اعـتکـا ف {{ {{ {{

 

                                 با حفظ وعمل کرد احادیث مبارک رضائیت خداوند ج نصیب شما باد آمین

                                                      و به امید دعا ی نیک شما .ا.ا.فیضی

                                              ********************************

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved