قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

   

 دقـت :خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

          2)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب 35 سـَلـَم، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

{{{{ {{{{

کتاب [35]:سـَلـَم صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب سَلـَم 35{{{{

                 .  بـاب [1 ]: سـَلَـَـم درپــیـمـانـۀ مـعـلـوم   

       ( 1049 ) ـــ  ازابـن عـبـاس ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  به مــدیــنـه آمده، ومـردُم درمقابل مـیـوه ، برای یـک سـال ودو سـال پـول پـیـشکی مـیدادند،[ درین زمینه ] فـرمُـود نـد:                       ﴿  کـسـیـکـه مـقـابـل خــُرمـا پـول پـیـشـکـی مــیـدهـد، در مـقـابـل پــَیمــانـۀ مـعـلـوم ، ووزن مـعـلـوم بـدهــد.

         حدیث نبوی ص کتاب  سـَلـَم .  (رواءالبخاری 2239 )

                 .  بـاب [2 ]: سـَلَـَـم در چـیزیکه اصـلش درنزد شخص مو جود نیست    

       ( 1050 ) ـــ  ازابـن ابـی ا َو فـَی  ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : مایان درزمان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) وزمان ابـو بـکـر وعــُمـر رضی الـله عـنهمادرگـندُم ،جـو ، کـِشـمـِش وخــُرمـا پـول پـیـشـکـی مــیـدادیـم.

         حدیث نبوی ص کتاب    سـَلـَم.  (رواءالبخاری2243 ،2242 )

       ( 1051 ) ـــ و از ابـی ا َو فـَی  ( رضی الـله عـنه) روایت دیگری آمده است که گفت : به زراعت کاران اهـل شـام درمقابل گـندُم ،جـو ، وروغـن به پــَیمــانـۀ مـعـلـوم ، ووزن مـعـلـوم پـول پـیـشـکـی مــیـدادیـم. کـسی گفت :این معامله راباکسانی میکردید که اصل مال نزد شان موجود بود؟ گفت : ازانها درین مورد پرسان نه میکردیم .

         حدیث نبوی ص کتاب    سـَلـَم.  (رواءالبخاری2259 )

{{{{ختم کتاب سَلـَم 35{{{{

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved