قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب 36 شـُفـعـَه، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

{{{{ {{{{

کتاب [36]:شـُفـعـَه صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب شـُفعه 36{{{{

                 .  بـاب [1 ]:تـقـدیـم شُـفـعـه بـرای حـق دار آن    

       ( 1052 ) ـــ  از  روایت است که ابـو رافـع غُلام آزاد شدۀ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) ،نزد ســَعـد بن ابـی وقـاص رضی الـله عـنه آمده وگــُفـت :همین دواطاقی را که درخانۀ تو دارم ازمن بِـخَـر ســَعـد گــُفـت : به خـــُداونــد قـسـم که به بـیشتر ازچـهـارهـزار درَهــَمی که به قـسط باشد نـخـواهم خـرید، ابـورافع گــُفـت : ازمـن به پـنجـصـد دیـنـارمی خـریدنـد،  اگر این گــُفـتۀ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) راکه فـرمُـوده ا نـد:

          ﴿ هـمــسـایـه بـه سـبب مـُلـکـی کـه دارد مـُستـحـق تراسـت نـمی شـنـیدم، هرگز بـتوبه چـهـارهـزار درَهــَم نمی فروخـتم ، درحالیکه ازمن به پـنـج هـزار درَهــَم می خـرند، وهمان بود که خانه را برای وی فـروخت.

         حدیث نبوی ص کتاب  سـَلـَم .  (رواءالبخاری 2258 )

                 .  بـاب [2 ]: کـدام هـمسایه نـزدیک تر شـمُرده مـیشود    

       (  1053) ـــ  از عــائــیـشـه ( رضی الـله عـنها) روایت است که گفت : گـُفتـم : یـا رسـول الـلـه ! من دو هـمسایه دارم[ اگرچـیزی تـُحـفه ویا بـخـشـش مـیدهـم ] به کـُدام شان بدهم ؟  فـرمُـود نـد:

        ﴿ هـر کـُدام کـه دروازۀ خـانـه اش بـتـو نـزدیـک اسـت

         حدیث نبوی ص کتاب    سـَلـَم.  (رواءالبخاری2259 )

{{{{ختم کتاب شـُفعه 36{{{{

 

 

 

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved