قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب 37 اِجــاره، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

    {{{{ {{{{

کتاب [37]: اِ جــاره صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب اِجاره 37{{{{

                 .  بـاب [1 ]: دراِ جــاره    

       ( 1054 ) ـــ  ازابـو مـوسـی  ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :بادونفر(اشـعر یـین) نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمده و گـُفتـم : ازیـنکه اینها به طلب کارآمده اند، من خـبرنداشتم، فـرمُـود نـد:

           ﴿ مـا کـسـی را کـه آرزوی کـار داشـتـه بـاشـد، هـر گـز بـه کـار نـمی گـُمـاریـم .

         حدیث نبوی ص کتاب  اجاره.  (رواءالبخاری 2261 )

                  .  بـاب [2 ]: چـوپـانی کردن درمـقابـل چـند قـیـراط    

       ( 1053 ) ـــ ازابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  روایت است که فـرمُـود نـد:

           ﴿ خــُداونــد هـیـچ پـیغـمبـری رانـفـرسـتـاده اسـت مـگـر آنـکـه چـوپـانـی کـرده اسـت .

صـحـابـه رضی الـله عـنهـم گـُفـتـند: حـتـی شـمـا ؟ گـُفـتـند:

﴿  بـلـی ، مـن بـرای اهـل مــکــه درمـقـابـل چــنـد قــیـراط چـوپـانـی مـیکـردم .

 [قـیراط : جـُزئی از یـک درَهـَم ویـا یـک دیـنـار اسـت] .

         حدیث نبوی ص کتاب  اجاره.  (رواءالبخاری 2262 )

                 .  بـاب [ 3 ]: مـُزدوری از نـُمـاز عـصـر تـاشـب    

       ( 1056 ) ـــ ازابـومـوسـی ( رضی الـله عـنه) ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  روایت است که فـرمُـود نـد:            ﴿ مـثـال مـُسـُلمـانـان ویــهـود ونـصـارا مـانـنـد شـخـصی اسـت کـه مـردُمی را بـه مـُزدوری مـیـگـیردتـا بـرایـش یـکـروز از صـُبح تـاشـام مـقـابـل مـُزد مـُعـینی کـار کـُنـند، ولـی آنـهـا بـرایـش تـا نـیم روزکـارکـرده و گـُفـتـند: مـارا بـه مـُزدیـکـه بـرای مـا تـعـیـن کـرده ئی ضـرورتی نـیـسـت، وکـاری را کـه تـا حـال انـجـام داده ئـیـم بـاطـل بـاشـد، آن شـخـص مـیگـوید: چـنـین نـه کـُنـید، بـقـیـۀ کـارخـودرا انـجـام داده و مـُزدخـودرا بـطـور کـامـل دریـافـت داریـد ، ولـی آنـهـا ابـاء ورزیـده وکـاررا تـرک مـیگـویـنـد.

آن شـخـص دونـفـر دیـگـررا مـُزدور گـرفـته وبـرای آنـهـا مـیگـویـد: شـُمـا هـمـین بـاقـی مـانـده، روزرا کـار کـُنـید، مـن مـُزدی را کـه بـرای آنـهـا تـعـین کـرده بـودم، بـطـور کـامـل بـرای شـُمـا مـیـدهـم، آن دو نـفـر تـاوقـت نـُمـاز عـصـر کـارکـرده، و بـرایـش مـیگـویـنــد: آنـچـه کـه تـا حـالابـرایـت انـجـام داده ئـیم بـاطـل بـاشـد، و مـُزدی هـم ازتـو نـمـیـخـواهـیـم، آن شـخـص بـرایـشان مـیگـویــد: بـاقـیـمـانـدۀ کـارخـودرا تـمـام کـُنـید، وازروز چـیز بـسـیـاری بـاقـی نـمـانـده اسـت، ولـی آنـهـا ابـاء ورزیـده وکـاررا تـرک مـیگـویـنـد. آن شـخـص مـردُم دیـگـری را مـُزدور میـکـُنـد تـا بـاقـیـمـانـدۀ روزرابرایـش کـارکـنـنـد، آنـهـا بـاقـیـمـانـدۀ روز را تـاغـُروب آفـتـاب کـارکـرده، و مـُزد هـردو گـروه گـُذشـتـه را دریـافـت مـیـدارنـد، وایـن مـثـال مـُسـُلمـانـان و مـثـال آن چـیـزی اسـت کـه ازنـورو هـدایـت خــُداونـدی قـبـول کـرده انـد، مـیـبـاشـد.

         حدیث نبوی ص کتاب  اجاره.  (رواءالبخاری 2271 )

 

                 .  بـاب [4 ]: مـُزدوری که مـُزد خودرا نگرفته است ومـُستاجـِر درآن کارکرده وآنرازیاد ساخته است    

       ( 1057 ) ـــ ازعـبـدالـلـه بـن عــُمـر ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گـُفـت : ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شنیدم که مـیگــُفـتـنـد:  

       ﴿ ازمـردُمـانـیکـه پـیش از شـُمـا بـودنـد ، سـه نـفـررفـتـه وشـب را درغـاری خـوابـیـدنـد، تـخـتـه سـنـگ کـلانی از کـوه جـدا گـردیـده ودر غـاررا گـرفـت، بـا خـود گــُفـتـنـدراه نـجـات دیـگـری غـیر ازیـنـکـه کـارهـای نـیـک خـودرا شـفـیع آورده ودُعـا کـُنـیـد، بـرای تـان، مـوجـود نـیـسـت.

       یکـی ازآنـهـا گــُفـت : خــُدایـا! پـدر ومـادر پـیـری داشـتـم ودرخـورد ونـوش، اهـل واولاد خـودرا بـر آنـهـا تـرجـیح نـمـیـدادم ، روزی بـه طـلـب چـیـزی ازنـزد شـان دور گـردیـدم ووقـتی آمـدم کـه آنـهـا خـواب شـده بـودنـد، نـوشـیـدنـی شـب را تـهـیـه کردم ، ولی نـخـواسـتـم کـه پـیش از آنـهـابـه زن وفـرزنـدم ازان چـیـزی بـدهـم ، وهـمـان گـونـه قـدح بـدسـت بـا نـتـظـار بـیـدارشـدن آنـهـا تـاطـلوع فـجـرا نـتـظـار کـشـیـدم ، صـُبـح بـیـدارشـده و نـوشـیـدنـی شـب خـودرا دریـن وقـت نـوشـیـدنـد، خــُدایـا! اگـرایـن کـاررا خـاص بـرای رضـای تـو انـجـام داده ام، مـارا از مـُصـیـبـت ایـن سـنـگ نـجـات بـده، آن سـنـگ انـدکـی پـس رفـت ، ولـی از غـار بـیرون شـده نـمـیـتـوانـسـتـنـد.

پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

﴿شـخـص دومـی گــُفـت : خــُدایـا! دُخـتـر کـاکـا ی داشـتـم کـه از هـمـه کـس درنـزدم مـحـبـو ب تـر بـود، از وی خـواسـتـم تـا بـا مـن هـمـبـسـتر شـود، ولی اوامـتـنـاع ورزیـده واجـازه نـداد ، تـاآنـکـه دریـکـی از سـالـهـا بـه مـُشـکـل قـحـطی دُچـارگـردیـده ونـزدم آمـد، مـن بـرایـش یـکـصـدو بـیـسـت دیـنـار دادم تـا آنـکـه بـامـن هـمـبـسـتر گـردد، او مـوافـقـت نـمـود، وچـون مـیخـواسـتـم  ایـن عـمـل زشـت را بـاوی انـجـام دهـم گـفـت : مـُهـری را کـه ازراه غـیـر مـشـروع بـر هـم مـیـزنـی بـرایـت نـمـی بـخـشـم ، ایـن سـُخـن بـر مـن تـاثـیر کـرده، ودرحآلـیـکـه وی مـحـبـو ب تـریـن مـردُمـان درنـزدم بـود، ازان کـار زشـت مـُنـصـرف گـردیـدم ،وطـلا هـای را کـه بـرایـش داده بـودم بـخـشـیـدم ، خــُدایـا! اگـرایـن کـاررا خـاص بـرای رضـای تـو انـجـام داده ام، مـارا از مـُصـیـبـت ایـن سـنـگ نـجـات بـده، آن تخـتـه سـنـگ مـقـداردیـگـری پـس رفـت ، ولـی بـازهـم از غـار بـیرون شـده نـمـیـتـوانـسـتـنـد

 پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  گــُفـتـنـد:

نـفـر سـومـی گــُفـت : خــُدایـا! اشـخـاصـی را مـُزدور نـموده و مـُزد شـان رادادم، مـگـر یـکی ازآنـهـا کـه مـُزد خـودرا نـگـرفـته ورفـت، آن مـُزدش را بـکـار انـداخـتـم تـا ایـنـکـه بــسـیـار گـردیـد، بـعـد از مـُدتـی آن شـخـص آمـده و گــُفـت : ای بـنـدۀ خــُدا! مـُزدم رابـده! بـرایـش گــُفـتم : آنـچـه را کـه ازایـن شـُتـُـر هـا، وگـاوهـا، وگـوسـفـنـدهـا وغـُلامـان مـی بـیـنی از مـُزد تـو اسـت، گــُفـت: ای بـنـدۀ خــُدا! مـرا مـسـخـره مـکـن!   گــُفـتم :  تـرا مـسـخـره نـمـیکـنم ،آنـشـخـص هـمـۀ آن امـوال راگـرفـته وچـیزی بـجـای نـگـذاشـت، خــُدایـا! اگـرایـن کـاررا خـاص بـرای رضـای تـو انـجـام داده ام، مـارا ازیـن مـُصـیـبـت نـجـات بـده! تخـتـه سـنـگ ازدر غـاردورگـردیـده وآنـهـا بـیرون شـده ورفـتـنـد.

         حدیث نبوی ص کتاب  اجاره.  (رواءالبخاری 2272 )

           .  بـاب [5 ]: آنـچـه کـه درمـقـابـل دُعـا خـوانـی بـایـد داد   

       ( 1058 ) ـــ ازابـوسـعـیـد ( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت:عـدۀ از صـحـابـۀ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـه ســفـر رفـته[ ودرمـسـیـر راه خـود] بـه قـریـۀ از قـریـه هـای عـرب رفـتـنـد، از مـردم آن قـریـه خـواسـتـنـد تـا آنـهـا را مـهـمـان نـمـایـنـد، ولـی آنـهـا از مـهـمـان کـردن آنـهـا ابـا ورزیـدنـد.

رئـیـس آن قـریـه را حـَشـَـرۀ گـزیـده وهـرمـعـالـجـۀ که کـردنـد مـنـفـعـت نـه بـخـشـیـد، کـسی از آنـهـا گــُفـت: نـزد ایـن تـازه واردان مـیـرویـم شـایـد بـرای مـعـالـجـۀ  آن چـیـزی داشـتـه بـاشـنـد، نـزدشـان آمـده و گــُفـتـنـد: رئـیـس مـارا حـَشـَـرۀ گـزیـده وهـرمـعـالـجـۀ که کـردیـم فـائـیـده نـه بـخـشـیـد،آیـا شـُمـا بـرای مـعـالـجـۀ اوکـدام چـیـزی داریـد؟ یـکـی از آنـهـا گــُفـت: بـلـی دارم ،و دُعـا مـیـخـوانـم ، ولـی مـا از شـُمـاخـواسـتـه بـودیـم  کـه مـارا مـهـمـان نـمـائـید، وشـُمـا ابـا ورزیـدیـد، وحـالا تـا بـمـا چـیزی نـدهـیـد دُعا خوانی نـخواهم کـرد، بالاخـره درمـقـابل چـندعـدد گـوسـفـند مـوافـقه نمودتا اورا دُعـا خـوانی نماید .                       هـمان بود که رفته و﴿ اَلـحـَمـدُ لِـلـهِ رَبِ الـعـَالـَمـیـنَ راخـوانده وبر وَی دمـید،آنـشـخـص مانند آنکه از ریـسمان بازشده باشد ، برخاسته وبه راه افتاد، واصلا احـساس درد نـمـیکرد.

راوی مـیگـوید : گـوسـفـندهای راکه برای شان وعده کرده بودند، دادند، بعضی از هـمراهانش گــُفـتنـد: باید این گـوسـفـندهارا بین خود تـقسیم نمائـیم ، آنـشـخـصـیکه دُعـا خـوانـده بود ، گــُفـت: چنین نه کـُنید تا نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رفته وقـضـیه راقـصـه نمائیم وبـبیـنیم که چه مـیگـویند؟ چون نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رفـته وماجـرارا برای شان قـصـه نمودند، فـرمُـود نـد:

        ﴿  ازکــُجـا فـهـمـیـدی کـه مـعـالـجـه اش دردُعـاخـوانـی ﴿ ( اَلـحـَمـدُ لِـلـهِ) اسـت ؟. بعدازان فـرمُـود نـد:

           ﴿ کـار خـوبـی کـردیـد، گـوسـفـندان رابـیـن خـود تـقـسـیـم نـمـوده وحـصـۀ مـرا هـم بـدهـیـد ،و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) خـنـدیـدنـد.

         حدیث نبوی ص کتاب  اجاره.  (رواءالبخاری 2276  )

           .  بـاب [6 ]: مـُزدیـکه ازباردارساختن حیوان بدست می آید   

       ( 1059 ) ـــ ازابـن عــُمـر ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گــُفـت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  از مـُزدیکه از باردارساختن حـیـوان بدست می آید ، نـهـی فـرمُـود ه انـد.

         حدیث نبوی ص کتاب  اجاره.  (رواءالبخاری 2284 )

 

{{{{ختم کتاب اِجاره 37{{{{

 

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved