قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب 38 [احـکـام] حـوالـه، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود،       انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

{{{{ {{{{

  کتاب [38]:ــ [احکام] حـوالـه صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب حـواله 38{{{{

                 .  بـاب [1 ]: اگر کسی را به شخص ثروت مندی حواله دادند، نـباید رد نماید    

       ( 1060 ) ـــ  ازابـو هــُریـره  ( رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـود نـد:

        ﴿ مـعـطـل ساخـتن شخـص ثروت مند ظـلم است، واگـر بـه شخص پـول داری حوالـه داده شـدیـد ، حوالـه راقـبـول نمائیـِد.

           حدیث نبوی ص کتاب حواله .  (رواءالبخاری 2288 )

                 .  بـاب [2 ]: حواله دادن قرض شخص مـُرده، جـُواز دارد    

       ( 1061 ) ـــ  ازسـَلـَـمـَـه بـن اکـوَع  ( رضی الـله عـنه) روایت است که گـُـفـت :نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)نـشـسته بودیم که جـِنازۀ راآورده واز پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)خـواستـند تا برآن جـِنازه نـُماز بـخوانند،      پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) پـُرسـیـدنـد:

       ﴿  آیـا ایـن شـخـص قـرض دار اسـت ؟  گـُـفـتـنـد : نــه ، پـُرسـیـدنـد: ﴿  ازوَی چـیزی تـرکـه مـانـده اسـت ؟ گـُـفـتـنـد : نــه ، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برخـاسته وبر او نـُمـاز خـواندند.

بعد ازان جـِنازۀ دیگری راآورده و گـُـفـتـنـد : یـا رسـول الـلـه! بر او نـُمـاز بخـوانید، گـُـفـتـنـد :

        ﴿ آیـا ایـن شـخـص قـرض دار اسـت؟ گـُـفـتـنـد : بــلی ، پـُرسـیـدنـد:﴿ ازوَی چـیزی تـرکـه مـانـده اسـت ؟گـُـفـتـنـد: سـه دیـنـارازاو مانده است، برخـاسته وبر او نـُمـاز خـواندند.  

جـِنازۀ سـومی راآورده و گـُـفـتـنـد :[ یـا رسـول الـلـه!] بر او نـُمـاز بخـوانید!  پـُرسـیـدنـد: ﴿ ازخـود چـیزی تـرکـه بـه جـا گـذاشـته اسـت ؟ گـُـفـتـنـد : نــه ، گـُـفـتـنـد : ﴿ بـر او قـرضـی هـسـت    گـُـفـتـنـد : بــلی ، سـه دیـنـارقرض داراست،  فـرمُـود نـد: ﴿  شـُمـا بـر او نـُمـاز بـخـوانـیـد ،ابـو قـتـاده گـُـفـت: یـا رسـول الـلـه!شـما بر او نـُمـاز بخـوانیدوقـرضـش بر من باشد، وهـمان بود که برخـاسته و براو نـُمـاز خـواندند.

         حدیث نبوی ص کتاب  حواله .  (رواءالبخاری 2289 )

                 بـاب [3]:این قول خـُداونـد مـُتعال که مـیفـرمایـد: ﴿ نصیب کسانی راکه باآنهاعـقدتوارث بسته ئیداداء نمائید    

       ( 1062 ) ـــ  روایت است که کسی ازانـس بن مـالـک ( رضی الـله عـنه) پرسید :آیا این خبر به تو رسیده است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـوده ا نـد:

       ﴿ تـحـالـفی دراسـلام نـیـسـت  گــُفـت : خود پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درخانه ام بین قـریش وانـصـارعـقـد تـحـالف بـسـتـنـد. 

         حدیث نبوی ص کتاب حواله .  (رواءالبخاری 2294 )

ترجمۀ آیۀ مبارکه وشرح تفسیری آن را تلا وت فرمائید:

{{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

| نـساء |ــکلِک|4:33                     

            ﴿4:33﴾﴿  وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

                   أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا                        

                      ﴿4:33﴾﴿    براي هر كس وارثاني قرار داديم، كه از ميراث پدر و مادر و نزديكان ارث ببرند و (نيز) كساني كه با آنها پيمان بسته‏ايد نصيبشان را بپردازيد! خداوند بر هر چيز شاهد و ناظر است.

   ﴾﴿4:33  and to every one we have appointed heirs of what parents and near relatives leave; and as to those with whom your rights hands have ratified agreements, give them their portion; surely allah is a witness over all things﴿

 {{{{{{{{{{{{{{{{

                 .  بـاب [4 ]: اگر کسی قرض شخص مـُردۀ را مـُتقبل گردید، نبایدازکفالت خود برگردد     

       ( 1063 ) ـــ  ازجـابـر بـن عـبـدالـلـه  ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گـُـفـت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

       ﴿  هـنـگـامـیـکـه مـال بـحـریـن بـرسـد، بـه تـو ایـن قـدر وآن قـدرمـال خـواهـم داد.                                                     ولی تا هنگام وفـات پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  مـال بـَحـرَیـن نـرسـیــد،   چون مـال بـَحـرَیـن رسـیــدابـو بـکـر رضی الـله عـنه مـُنـادی فرستادکه :اگر کسی از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) وعده یاطـلبی داشته باشد نزد ما بـیاید، من نزدش رفته و گـُـفـتم : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برایم چنین وچنان گـُـفـتند ، مـُشـت پولی رابطرف من انداخته و گـُـفـت  :آنهارا شـُماره کن! شـُماره کـردم پـنـجـصـد تابود، گـُـفـت  :دوچـند اینهارا هم برای خود بردار.

         حدیث نبوی ص کتاب  حواله .  (رواءالبخاری  2296)

{{{{ختم کتاب حواله 38{{{{

 

 

 

 

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved