قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب 39[احکام ]وکـالـت، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود،      انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

{{{{ {{{{

   کتاب [39]:ــ [ احکام ] وکـالـت صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب وکالـت 39{{{{

                 .  بـاب [1]: در وکــالـت شــریـک                                      

       ( 1064 ) ـــ  ازعـُقـبـه بن عـامـِر  ( رضی الـله عـنه) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)برایش  گــُوسـفـنـدانی راداده تا برای دوسـتـان خود تـقـسیم نماید، [آن گــُوسـفـنـدان  راتـقـسیم نموده] ویک بـُزغـالۀ باقی ماند، موضوع را به پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) گـُفـت ، فـرمُـود نـد:

       ﴿ تـو خـودت آن را قــُربـانـی کــُن .

         حدیث نبوی ص کتاب وکالت   .  (رواءالبخاری 2300 )

                 .  بـاب [2 ]: اگر چوپان ویاوکیل دید که: گوسفـندی مُرده ویا چـیزی فاسدمیگردد،باید  

                                           گوسـفـندراذبح وآن چیزرا اصلاح نماید    

        ( 1065 ) ـــ  ازکـعـب بـن مـالـک ( رضی الـله عـنه) روایت است که گـُفـت: گــُوسـفـنـدان ما به کـوه ( سـَلـع ) می چریدند دخـترکی دید که یکی از گــُوسـفـنـدان ما درحالت مـُردن است، سـنگی را شکستانده وگــُوسـفـنـدرا به آن ذبـح کرد، [کـعـب ( رضی الـله عـنه)] گـُفـت : تاوقـتیکه از موضوع این گــُوسـفـنـداز پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)نه پر سیده ام نـباید آن را بـخـورید،او ازین موضوع ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) پر سید اورا به خوردن آن گــُوسـفـنـد امر فرمودند.

            حدیث نبوی ص کتاب وکالت  .  (رواءالبخاری   2304  )

              .  بـاب [3 ]: وکـیـل گـرفـتـن درادای قـرض    

       ( 1066 ) ـــ  از ابـوهـُـریـره  ( رضی الـله عـنه) روایت است که :شخصی نزد  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  آمده ودر طلب قرض خود درمـقابل آنـحـضرت (صلی الله علیه وآلـه وسلم)درُ شت زبانی نمود، صـحـابه رضی الـله عـنهم خواستـند تانسبت به آن شخص عـکس العمل نشان دهند، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

       ﴿   بـه او چـیـزی نـگـوئـید، چـون زبان صـاحب حـق د راز اسـت   سـپس فـرمُـود نـد:

         ﴿ هـم سـن  شـُتـُرش برایـش شـُتـُری بـدهـیـِد   گـُفـتـنـد : یـا رسـول الـلـه! شـُتـُری مانند شـُتـُراونـیست، این شـُتـُرها بر شـُتـُر اومـزیت دارند فـرمُـود نـد:

        ﴿ شـُتـُر بـهـتری بـدهـید ، زیـرا بـهـترین شـُمـا کسی اسـت کـه قـرض خـودرا بـطور شـایــسـتـه تـری اداء میکــُنـد.

         حدیث نبوی ص کتاب   .  (رواءالبخاری  2306 )

                 .  بـاب [4 ]: اگر کسی برای وکـیـل ویا شَـفـیع چیـزی را بـبـخـشد، روا است     

       ( 1067 ) ـــ  از مـِسـوَر بـن مـَخـرَمـَه ( رضی الـله عـنه) روایت است که گـُفـت :چون نماینده های قـبیـلۀهــوازن مُسُلمان شده وآمدند پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برخـاسته[ وازآنها استـقـبال نمودند]، آنها از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) خـواستند تا اموال واسیرا ن شان رابرای شان برگردانند، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) درجواب آنها فـرمُـود نـد:

       ﴿ پـیـشـنـهـاد خـوبـی دارم[ وآن ایـن است کـه : ]، شـُمـا یـکی ازدو چـیـز را اخـتـیـارکـنـیـد: یـا امـوال، ویـا اسـیران را، ومـن مـُنـتظـر آمـدن شـُمـا بـودم .

و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بعداز بازگشتن از طائـف، بـیـشتر از ده روز انتـظار آمدن آنهاراداشـتند.                  چون آنها دانـسـتند که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فقط یکی ازان دو چیزرا برای شان مـُستردخواهند کرد، گــُفـتـنـد:  مااسیــران رااختیار میکنیم.         

 پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بعداز حـَـمـد وثــَنـای خــُداونــد مـُتـعـال مُسُلمانان را مـخاطب قرارداده و فـرمُـود نـد:    ﴿ امـا بـعـد!ایـنک بـرادران شـُمـا از گـُذشـتۀ خـود تـوبـه نمـوده وآمـده انـد، ونـظر مـن ایـن اسـت کـه اسـیـران آنـهـارابـرای شـان بـازگـردانـیـم، کسـیکه این پـیـشـنـهـادرا پـذیرفـته ورضـایـت داشـتـه بـاشـد، بـآن مـبـادرت ورزد، و کسـیکه مـیـخـواهـد نـصـیـبش را از اولـین مـال ( فـیء) کـه مـیرسـد ادا نـمـائـیم، هـمـچـنـان کـنـد .

مـردُم  گــُفـتـنـد:یـا رسـول الـلـه! مـابـه جـهـت خاطرخوشی پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)اسـیران راپـس مـیدهـیم.       پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـود نـد:

        ﴿مـا نـمـیدانـیم کـه درایـن مـورد کـدام یک از شـُمـااجـازه داده وکـدام یک اجـازه نـداده ایـد ، تـا وقـتـیکـه نـمـایـندگـان شـُمـا نـزد مـا مـی آیـند شـُمـا از ایـنـجـا بـرویـد.

آنـهـارفته و نـمـایـندگـان شان با آنها مـشورت نمودند، سپس نـمـایـندگـان آنها نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آمده و گــُفـتـنـد: هـمـگی به رضائیت خود اجازه داده اند.

         حدیث نبوی ص کتاب وکالت   .  (رواءالبخاری 2308 ،2307 )

                 .  بـاب [5 ]: اگـر وکـیل چیـزی را بـخـشـید درصورتیکه مؤکـل اجازه بدهد، روا است    

        ( 1068 ) ـــ  از ابـوهـُـریـره  ( رضی الـله عـنه) روایت است که گـُفـت : پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  مرا وکیل گرفـتـند که زکـات رمـضان رامحافظت نمایم ، کسی آمده وازان طـعامها مـُشت مـُشت برمـیداشت، اوراگرفته و گــُفـتـم :      تـرا نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) خواهم برد، گـُفـت : من مُحتاجـم، واهـل وعیال داشته وبه این مال ضـرورت شدید دارم ، اورارهانمودم.

چون صـُبح شد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

        ﴿ ای ابـوهـُـریـره ! اسـیر شـب گـذشـتـه ات چـه کـرد ؟

 گـُفـتم : یـا رسـول الـلـه! ازحـاجـت وعـیال داری اش شکایت نمود، بروی رحـم نموده واورارهـاساختم، فـرمُـود نـد:

       ﴿  او بـه تـو دروغ گـُفـتـه وبـاز دو بـاره خـواهـد آمـد .

و چون پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد کـه : ﴿ او دو بـاره خـواهـد آمـد .

       من یقـین کردم که او دو باره خواهد آمد، ازین جهت ازوی مراقـبت می نمودم وهـنگامیکه آمده وطـعام را برمیداشت، اورا گرفته و گــُفـتـم : تـرا نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) خواهم برد، گـُفـت : مُحتاجـم، واهـل وعیال دارم ودوباره نـخواهم آمد، بازبراورحـم نموده واورارهـاساختم، چون صـُبح شد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

           ﴿ یا ابـوهـُـریـره ! اسـیر شـب گـذ شـتـه ات چـه کـرد ؟

 گـُفـتم : یـا رسـول الـلـه! ازحـاجـتـمـندی واهل وعیالش شکایت نموده واورارهـاساختم، فـرمُـود نـد:

         ﴿ او دروغ گـُفـتـه ودو بـاره خـواهـد آمـد .

برای بار سوم مترصد وی گـشـتم ،وچون دیدم که طعـام را برمیدارد، اورا گرفته و گــُفـتـم : تـرا نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) خواهم برد، این سـه بارشد که مـیگوئی دیگر نـخواهم آمد، ولی دوباره باز می آئی گـُفـت: مـرارهـا کن ومن به تو سـخنانی را یاد میدهم که خــداونــد به سبب آنها بـتو نفع خواهد رساند، گــُفـتـم : این سـخنان کدام است ؟ گـُفـت: هـنگامیکه به بـسـترت رفـتی آیــة الـکـُرسـی  ﴿الـلـهُ لا ِالـلـهَ اِلاهـُوَالـحـَیُ الـقـَیـُوم ..... را تا آخرش بخوان، تا صـُبح از طـرف خــُداونــد برتو حـافظ ونـگـهـبانی بوده، وشـیـطان به تو نزدیک نـخـواهد شد، ومن اورارها نمودم.

وچون صـُبح شد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

        ﴿ اسـیر شـب گـذ شـتـه ات چـه کـرد ؟

 گـُفـتم : او گــُفـت سـخنانی را بـتو یاد میدهم که به سبب آنها خــداونــد بـتو مُـنفـعـت رساند، من هم اورارها ساختم، فـرمُـود نـد:         ﴿ آن سـُخـنـان چـه بـود ؟  

 گـُفـتم : او برایم گــُفـت : هـنگامیکه به بـسـترت رفـتی آیــة الـکـُرسـی ﴿ الـلـهُ لا ِالـلـهَ اِلاهـُوَالـحـَیُ الـقـَیـُوم ..... را تا آخرش بخوان، تا صـُبح از طـرف خــُداونــد برتو حـافظ ونـگـهـبانی بوده، وشـیـطان به تو نزدیک نـخـواهد شد، ــــ وصـحـابه رضی الـله عـنهم به کار خیر بسیار حریص بودند ــــ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد :

      ﴿  بـا آنـکه او دروغـگـو اسـت لـیـکـن بـتـوراسـت گـُفـتـه اسـت، ولـی یا ابـوهـُـریـره ! آیـا مـیـدانـی کـه درایـن سـه شـب بـا کـه سـر وکـار داشـتـی ؟    گـُفـتم : نــه، فـرمُـود نـد : ﴿ بـا شــیـطـان .

           حدیث نبوی ص کتاب وکالت  .  (رواءالبخاری   2311  )

              .  بـاب [6 ]: اگـر وکـیل چیـزی رابه بیع فاسد فروخت بـَیـعـَـش مَردُود است    

       ( 1069 ) ـــ  ازابـو سـعـیـد خـُـدَ ری  ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : بــلال رضی الـله عـنه برای پـیغـمبـرخـدا (صلی الله علیه وآلـه وسلم) خــُرمـائی( بـَرنـی ) راآورد، [بـَرنـی: یکی ازانواع خوب خــُرمـا است ] پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـود نـد: ﴿ ایـن خــُرمـا ازکـُجـا اسـت ؟   بــلال گفت : خــُرمـائی خراب ونا مطـلوبی داشـتم، ازان خــُرمـادو صـاع رایک صـاع [ ازین خــُرمـائی خوب]فروختم تا برای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بـیاورم، چون پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)این سـُخن راشـنیدند فـرمُـود نـد:

     ﴿  ای وای ، ای وای ! ایـن عـیـن سـُود اسـت ، ایـن عـیـن سـُود اسـت ، چـنـیـن مـَکـُن ، اگـر مـیـخـواسـتـی[ از خــُرمـائی خوب] بـخـری، خــُرمـا ی خـودراجـداگـانـه فـروخـتـه وبـه پـول آن ازیـن خــُرمـا خـریـداری مـیـکـردی.

         حدیث نبوی ص کتاب وکالت  .  (رواءالبخاری  2312 )

              .  بـاب [7 ]: وکـیل گرفتن دراقـامـۀ حـدود    

       ( 1070 ) ـــ  ازعـُــقـبـَه بـن حـارث ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : نـُـعـَیـمـان را به تـُهـمت شـراب خـواری آوردنـد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به کسانیکه دران خـانه بودندامـر کرده و[ گـُفـتـند]:

             ﴿  اورا بـزنـیـد،

 عـُــقـبـَه رضی الـله عـنه مـیگوید: من هم از کـسانی بودم کـه اورازدم، اورا بـکـفـش وچـوب می زدیـم.

          حدیث نبوی ص کتاب وکالت  .  (رواءالبخاری  2316 )                                                 

 

{{{{ختم کتاب وکالت 39{{{{

 

 

 

 

 

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved