قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

                  

 

 

  حدیث البخاری ـــ کتاب 4  وضو    

 

 

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

      نقل صحیح البخاری به دری

 کتب احادیث صحیح البخاری شریف راجع به مناسک حج

 

 کتا ب [ چـهـا ر م ]:ـــ وضوء

                                    

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

 

{{ .  حدیث نبوی ص کتاب وضوء   {{

 

      با ب [ 1 ]:ـــ هیچ نمازی بدون وضوء قبول نه میشود

 

        ( 110 ) ـــ ازابو هُریره ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

          ﴿ نمازکسیکه بی وضوء شود ، تامجددأ وضو نسازد ، قبول نه میشود . شخصی از ( مردم حضر موت ) گفت : یا ابا هُریره ! بی وضو ئی چه گونه است ؟ ابو هُریره ( رضی الله عـنه ) جواب داد: خارج شدن باد از مقعد ، چه با صوت باشد ، و چه بدون صوت . ( رواءالبخاری 135)

 

{{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{        

 

                   با ب [ 2 ]:ــ فـضـیـلت وضوـ

                   ( 111 ) ـــ ازابو هُریره ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :از  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیدم که فرمودند:   ﴿ امت من روز قیامت درحالیکه نور از سراپای شان ازاثر وضوء می درخشد ، ندا می شوند، وکسیکه می خواهد این نورانیت ودرخشش خودرازیاد کند ، بکند.( رواءالبخاری 136)

 

{{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{         

 

                     با ب [ 3 ]:ــ ازشک وضوئی نیست مگر آنکه متیقن شود

                   ( 112 ) ـــ ازعبدالله بن یزید انصاری ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :از  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پرسیدم :اگر کسی دروقت نماز خواندن به شک می افتدکه ازوی چیزی خارج شده است یانه ،چه باید بکند؟ فرمودند: 

        ﴿ تا وقتیکه صوتی را نه شنیده ویا احساس بوئی را نکرده است، از نماز خود خارج نگردد .( رواءالبخاری 137)

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{         

 

                   با ب [ 4 ]:ــ تخفیف در وضوء

                   ( 113 ) ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنهما ) روایت است که :  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) خواب شدند تا جائیکه نفیر شان بلند گردید ، بعد ازان نماز خوانده ووضوء ، نه ساختند ، ـــ ویا چنین گفت که ـــ : به پهلو خوابیدند تا اینکه نفیر شان بلند گردید ، بعد ازان برخاسته ونماز خواندند. ( رواءالبخاری 138)

 

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{         

 

                   با ب [ 5 ]:ــ کامل نمودن وضوء

                   ( 114 ) ـــ از اسامه بن زید ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت :  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هنگام باز گشتن از ( عرفه ) آمدند تا به وادی رسیدند ، دران وادی بول نموده ولی وضوی کاملی نه ساختند، گفتم : یارسول الله !وقت نماز است ، فرمودند :  ﴿ نماز پیشروی تو است . ، وبه مرکب سوار شده وچون به ( مُزدلفه ) رسیدند ،پایان شده ، ووضوی کاملی ساختند ، برای نماز شام اقامت گفته شد ، نماز شام راخواندند ، بعدازان هرکسی شترش را درمنزلش خواباند، بعدازان اقامت نماز خفتن گفته شد ، آن نمازراهم خوانده وبین این دو نماز، دیگر کدام نمازی نه خواندند. ( رواءالبخاری 139)

 

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{        

 

                     با ب [ 6 ]:ــ شستن روی به هردو دست

                   ( 115 ) ـــ روایت است کهابن عباس ( رضی الله عـنهما ) چنین وضوء نمود: روی خودراشست ، کف آبی را گرفته وبه آن مضمضه واستـنـشاق  نمود ، کف آبی دیگری گرفته ، اوراهمچنین کرده ودست دیگر خودرا به آن یکجانموده وروی  خود رابه آن شست ، باز کف آب دیگری گرفته وبه آن دست راست خودرا، وبه کف آب دیگری دست چپ خودرا شست، وبعد از آن سرش رامسح نمود، بعدازان کف آب دیگری گرفته وبه آن پای راست خود، وبه کف آب دیگری پای چپ خودراشسته وگفت :     پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )رادیدم که چنین وضوء نمودند. ( رواءالبخاری 140)

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{          

 

                      با ب [ 7 ]:ــ دروقت داخل شدن به بیت الخلاء چه باید کرد ؟

                   ( 116 ) ـــ ازانس ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هنگام داخل شدن به بیت الخلا چنین می گفتند : ﴿ ا َللهُمَ ا ِنی ا َعـوُذ ُ بـِکـَه مـِنَ الخُبثِ والـخـَبا ئـِثِ.

                                  یعنی : خدایا!ازهر نوع پلیدی به تو پناه می جویم . ( رواءالبخاری 142)

{{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{          

 

                      با ب [ 8 ]:ــ نـها دن آب در بیت الخلاء

                   ( 117 ) ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنهما ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به بیت الخلاء داخل گردیده ، وآبی راکه من برای شان درآنجا تهیه کرده بودم ، دیدند. پرسیدند :

             این [ آب ] راکی اینجا گذاشته است ؟  گفتند : ابن عباس ، گفتند :

            ﴿خدایا ! دانش را در[امور] دین ، نصیبش فرما.  ( رواءالبخاری 143)

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{         

 

                      با ب [ 9 ]:ــ دروقت بول وغائطه نه باید روی خودرا بطرف قبله نمود

                   ( 118 ) ـــ ازابوایوب انصاری ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

              ﴿ کسیکه به غائط می رود ، روی ویا پشتش را بطرف قبله نه کند ، بلکه دراین وقت روی خودرا بطرف شرق ویا غرب نمائید.  ( رواءالبخاری 144)

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{        

 

                    با ب [ 10 ]:ــ کسیکه دربالای دو خشت ، قضای حاجت نمود

                   ( 119 ) ـــ ازعبدالله بن عُمر ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت : مردمی میگویند : وقتیکه به قضای حاجت نشستی ، روی خودرا بطرف قبله وبیت المقدس مکن ، من روزی روی بام خانه ام بالاشده و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  رادیدم که دروقت قضای حاجت، روی شان بطرف بیت المقد س بود. ( رواءالبخاری 145)

   {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{        

 

                    با ب [ 11 ]:ــ بیرون شدن زنها جهت قضای حاجت

                   ( 120 ) ـــ ازعائیشه ( رضی الله عـنها ) روایت است که زنهای : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شبها برای قضای حاجت ، بطرف مناصع که میدانهای فراخی بود ، بیرون می شدند ، وعُمربرای پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) میگفت  : زنهای خودرا ازبیرون شدن منع فرمائید ،ولی پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) منع نه می کردند ، شبی در وقت نماز خفتن  ( سَوده بنت زمعه ) یکی اززنهای پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ـــ که زنی بلندقامتی بود ـــ [ جهت قضای حاجت ] بیرون شده بود، عُمر( رضی الله عـنه ) اورادیده وگفت: ای سَوده ! ترا شناختم، ومقصد عُمرازاین سخن این بود که : حکم حجاب نازل گردد، وهمان بودکه خداوند [ جل جلاله ] حکم حجاب رانازل فرمود.  ( رواءالبخاری 146)

                                                   {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{        

 

                    با ب [ 12 ]:ــ استـنجا ء زدن به آ ب

                   ( 121 ) ـــ ازانس ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) وقتیکه به قضای حاجت بیرون می شدند ، من ویک بچۀ دیگری ، ظرفی آبی حاضر می کردیم . ( رواءالبخاری 150)

{{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{         

 

                     با ب [ 13 ]:ــ برداشتن برچۀ وآب دروقت استـنـجا  

                   ( 122 ) ـــ ودرروایت دیگری ازازانس ( رضی الله عـنه ) آمده است که ظرفی از آب وبرچۀ حاضر می کردیم ،و   پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به آب استنجا می  زدند. ( رواءالبخاری 152)

{{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{       

 

                   با ب [ 14 ]:ــ بدست راست نه باید استـنجازد  

                   ( 123 ) ـــ ازابو قـتاده ( رضی الله عـنه ) روایت است که  گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم فرمودند : 

            ﴿ هنگام نوشیدن ، نه باید درظرف آب ، نفس کشید ، ودروقت داخل شدن به بیت الخلا ، نباید آلۀ خودرا بدست راست مساس نموده ویا بدست راست استـنجا زد . .   ( رواءالبخاری 153)                           

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{        

 

                    با ب [ 15 ]:ـــ استـنجا زدن به سنگ ــ     

                   ( 124 ) ـــ ازابو هُریره ( رضی الله عـنه ) روایت است که  گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) راکه به قضای حاجت بیرون شده بودند ،تعقیب نمودم ، وایشان ملتفت نه بودند ،تا اینکه به ایشان نزدیک شدم ، وفرمودند :

                          ﴿ برایم سنگهای را پیداکن که باآنها استـنجازنم ، واستخوان ویا فضلات حیوانات را نیاوری .

سنگهای را دردامن خود آورده ودرکنار شان گذاشته وخودم دور شدم، وبعداز قضای حاجت، خودرا باآنها پاک نمودند.             

 ( رواءالبخاری 155) {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{          

 

                     با ب [ 16 ]:ـــ به فضلات حیوانات ، نبایداستـنجا زد

                   ( 125 ) ـــ عبدالله بن مسعود ( رضی الله عـنه ) روایت است که  گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به قضای حاجت برآمده وبه من امر کردندکه سه عدد سنگ حاضر سازم، دودانه سنگ یافتم ، وسنگ سومی را پیداکرده نه توانستم ، [ در عوض ] فضلۀ حیوانی را گرفته و آوردم ، [پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ] آن دو سنگ را گرفته وفضلۀ حیوان رادور اندا خته وفرمودند :  ﴿ این نجس است .                  ( رواءالبخاری 156)                           

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{         

 

                     با ب [ 17 ]:ـــ شستن اعضاء دروضوء یکبار یکبار  

                   ( 126 ) ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنه ) روایت است که  گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) وضوساخته واعضای وضورا یک بار یک بارشستند.               ( رواءالبخاری 157)                           

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{        

 

                   با ب [ 18 ]:ـــ شستن اعضاء دروضوء دوبار دوبار

                   ( 127 ) ـــ ازعبدالله بن زید انصاری ( رضی الله عـنه ) روایت است که  گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) وضوساخته واعضای وضورا دو بار دو بارشستند. ( رواءالبخاری 158)                           

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{         

 

                    با ب [ 19 ]:ـــ شستن اعضاء دروضوء سه بار سه بار

                   ( 128 ) ـــ روایت است که عثمان بن عـفان ( رضی الله عـنه ) ظرفی آبی را خواسته ، ودستهای خودرا سه بار شست ، بعد ازان دست راست خودرا درظرف داخل کرده ، ومضمضه واستنشاق نمود ، بعدازان روی خودرا سه بار ، ودستهای خودرا تا به آرنجها سه بار شست ، بعدازان سر ش را مسح کرده ، وپاهایش را تا بجلک ، سه بار شسته وگفت : پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

              ﴿ کسیکه مانند همین وضوی من، وضو نموده ودورکعت نماز که درآن باخود سخن نگوید ، ادانماید ،گناهان گذشته اش آمرزیده خواهد شد . ( رواءالبخاری 159)

         {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{        

 

         ( 129 ) ـــ درروایت دیگری از عثمان بن عـفان ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : آیا می خواهید حدیثی را از پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) برای شما بگویم ؟ واگر ترسی یکی ازآیات قرآن نه می بود ، آن حدیث رابیان نه میکردم.

              از پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) شنیدم که فرمودند  :  

              ﴿  کسی نیست که وضو ساخته وآن وضورابطورشائیستۀ انجام داده ونماز [فرض]راادانماید،مگرآنکه گناهان بین این نماز، ونمازیکه بعدازان می آید، برایش بخشیده خواهد شد.

            ( عُروَه) میگوید : آن آیت این قول خداوند متعال است که میفرماید :

  {{ {{ {{ {{ {{ {{                     

 

                  ﴿2:159 ﴿  إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا

                       بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾

         ﴿ 2:160﴾﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ

                         وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾

            ﴿ کسانیکه آیات روشن وهدایت کنندۀ راکه ما در کتاب برای مردم فرستاده ئیم می پوشانند ، چنین اشخاصی را خداوند، وهر لعنت کنندۀ لعنت میکند

 

           ﴿ مگر آنهای که توبه نموده ،وخودرااصلاح ساخته، وآنچه را که پوشیده بودند، برای مردم بیان می نمایند، پس توبۀ چنین اشخاصی راقبول نموده ،ومن مهربان بوده وتوبه راقبول می نمایم .( رواءالبخاری 160)

 

 {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{  

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{              

 

                              با ب [ 20 ]:ـــ اسـتـنـشاق دروضوء

 

             ( 130 ) ـــ ازابو هُریره ( رضی الله عـنه ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

             ﴿ کسیکه وضوء می سازد ،آب را دربینی اش نموده وآ ن راخوب پاک نماید ، وکسیکه به سنگ اسـتـنجاء می زند ،به عدد طاق [ یک ،سه ،پنج ... ] اسـتـنجاء بزند. .( رواءالبخاری 161)                                         

  {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{              

 

                             با ب [ 21 ]:ـــ اسـتـنـجا ءزدن سنگ ،به عدد طاق   

 

             ( 131 ) ـــ ازابو هُریره ( رضی الله عـنه ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

             ﴿  کسیکه از شما وضوء می سازد ، آب را دربینی اش کرده وآن را به شدت خارج سازد، وکسیکه به سنگ اسـتـنجاء می زند ،به عدد طاق اسـتـنجاء زند.وکسیکه از خواب بیدار می شود، دست خودراپیش از آنکه درظرف آب وضوء داخل میکند، بشوید،چون نه میداندکه شب دستش درکجا گذاشته شده است ( رواءالبخاری 162)    

{{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{               

 

                            با ب [ 22 ]:ـــ بربالای کفش نباید مسح کرد

 

             ( 132 ) ـــ ازعبدالله بن عُمر ( رضی الله عـنهما ) روایت است که شخصی به وی گفت: ترادیدم که بغیر ازدو (رکن یمانی ) [ یعنی: رکن یمانی ورکن حجرالاسود] دیگر ارکان[ کعبۀ مشرفه ] رااستلام نه میکنی ، وترا می بینم که کفشهای دباغی شده وجامه های زرد رنگ می پوشی، ووقتیکه درمکه هستی ، مردمان دیگر به مجرد دیدن ماه [ ذوالحجه ]احرام بسته، ولی توتاروز8 ذوالحجه، احرام نه می بندی.

           ابن عُمر( رضی الله عـنهما ) درجواب گفت : درموضوع استلام ارکان[ کعبۀ مشرفه ] : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) راندیدم که جز همین دورکن، رکن دیگری رااستلام نمایند.

           وراجع به کفشهای دباغی شده : خودم  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دیدم که کفشهای میـپوشیدند که درآن موی نبوده وباآنها وضوء می ساختند ، و[ازاین جهت است ]دوست دارم که چنین کفشهای را بپوشم.

           وراجع به رخت های زردرنگ :من خودم پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیدم که لباسهای خودرا(زرد) رنگ می کردند ،[ وازین جهت است که] دوست دارم لباسهای زردرنگ بپوشم.

          ودرموضوع احرام بستن : من پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) راندیدم که پیش از آمده شدن راحلۀ شان به حج ، احرام بسته باشند. ( رواءالبخاری 166 )        

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                            با ب [ 23 ]:ـــ دروضوء وغـسـل باید از طرف راست شروع نمود   

 

              ( 133 ) ـــ ازعائیشه ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دوست داشتند که درهمه چیزازطرف راست شروع نمایند ،درپوشیدن کفش ، درشانه زدن سر ، دروضوء ساختن ، ود رهمه امور زندگی شان . ( رواءالبخاری 168 )

                    {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                            با ب [ 24 ]:ـــ  هنگام فرارسیدن وقت نماز باید آبی را برای وضو جستجو نمود       

 

              ( 134 ) ـــ ازانس بن ما لک ( رضی الله عـنه ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیدم که هنگام نزدیک شدن وقت نماز عصر، مردم برای شان به جستجوی آب وضوء برآمدند، ولی آبی را پیدا کرده نه توانستند ، تا بالا خره ابی را پیداکرده وآوردند. پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )دست خودرا درآن آب نهاده ،وبه مردم امر فرمودند تاازآن آب وضو سازند ، [ انس ( رضی الله عـنه ) ] میگوید:خودم مشاهده نمودم که از سر انگشتان پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آب فواره می زد، وهمۀ مردم تاآخرین نفر، از آن آب ، وضوء ساختند . ( رواءالبخاری 169  )       

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                            با ب [ 25  ]:ـــ حکم آبی که موی انسان به آن شسته شود                

 

            ( 135  ) ـــ از انس بن مالک ( رضی الله عـنه ) روایت است که چون   پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  سر خودرا تراشیدند ، ( ابوطلحه ) اولین کسی بود که از موی  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برای خود برداشت.

 ( رواءالبخاری 171)                          {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                              با ب [ 26  ]:ـــ حکم پس خورد سگ    

 

            (  36 1 ) ـــ از ابو هُریره ( رضی الله عـنه ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

                        ﴿  اگر سگ از ظرف کدام یکی از شمایان نوشید ، باید آن [ظرف ]را هفت بار بشوئید .

( رواءالبخاری 172 )   

              {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

              ( 137  ) ـــ ازعبدالله بن عُمر  ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت : درزمان پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سگها در مسجد بول نموده ورفت وآمد می کردند ، روی هیچ چیزی از اینها آب نه می ریختند. ( رواءالبخاری 174  )

              {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                            با ب [ 27  ]:ـــ  کسیکه وضوء رابجز از خارج شدن چیزی از سبیلین ، لازم نه می داند   

 

             ( 138 ) ـــ از ابو هُریره ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

                       ﴿  شخص تا وقتیکه درمسجد بوده وانتظار نماز را می کشد، درحالت نماز خواندن گفته می شود مگر آنکه بی وضو شود . ( رواءالبخاری 176  )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

               (  139) ـــ اززید بن خالد  ( رضی الله عـنه ) روایت است که : از عثمان بن عـفان ( رضی الله عـنه ) پر سیدم که : نظر تو در بارۀ شخصیکه جماع کرده وانـزال نه شده باشد، چیست ؟ عثمان ( رضی الله عـنه ) گفت: مانند اینکه برای نماز وضوء می سازد، وضوء ساخته وآله اش رابشوید ، عثمان ( رضی الله عـنه ) گفت: این چیز رااز پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیده ام ، [زید میگوید ] ازین مسئله از: علی ، زبیر ، طلحه ، وابی بن کعب( رضی الله عـنهم ) نیز پرسان کردم ، آنها هم مرا به همین چیز امرکردند. ( رواءالبخاری  179 )         

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

             ( 140 ) ـــ از ابو سعید خـِدری ( رضی الله عـنه ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) کسی را به طلب شخصی از انصار فرستادند،چون آنشخص حاضر شد، آب از موهایش می چکید ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برایش گفتند:

           ﴿ شاید سبب عجله [ازمجامعت باهمسرت] شدیم. ؟ گفت : بلی ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمو دند :                      ﴿ اگر چنین عجلۀ رخ داد ، برتو فقط وضو لازم است .( رواءالبخاری  180 )

   

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 28 ]:ـــ شخصی که دیگری را وضوء ومی دهد    

 

            ( 141 ) ـــ ازمغیره بن شعبه  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : درسفری با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بودم،ایشان به حاجتی که داشتند، رفتند ،[ وهنگام وضوءساختن ] مغیره آب ریخته وایشان وضوء می ساختند ، روی ودستها ی خودراشستند ، وبر سر وموزه های خود مسح کردند. ( رواءالبخاری  182 )

       

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 29 ]:ـــ خواندن قرآن بعد از بی وضوئی وغیر آن    

 

            ( 142 ) ـــ ازعبدالله بن عباس   ( رضی الله عـنهما ) روایت است که : شبی نزد ( مـیمونه ) اُم المؤمنین که خاله اش بود، خوابید، [ ابن عباس میگوید ]: من در پهنای بالشت و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) باهمسر شان دردرازی بالشت خوابیدند ، حدود نیم شب چیزی بیش یاکم بود که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) از خواب بیدار شدند، ودستهای خودرا بر روی خود می کشیدند ، تا خواب از چشم شان برود ، سپس ده آیت اخیر سورۀ ( آل عمران ) راتلاوت نموده ، وبعد ازان از مشک کهنۀ که در آنجا آویزان بود، وضوئی کاملی نمودند، بعدازان به نماز برخواستند.

            [ ابن عباس ( رضی الله عـنهما ) میگوید] من هم چنین نموده ودر پهلوی پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به نماز ایستادم ، ایشان دست خودرا به سرم کشیده وگوش راست مرا گرفته وتا بیدند ، بعدازان : دورکعت نماز ، باز دورکعت  ، باز دورکعت  ، باز دورکعت ، باز دورکعت ، باز دورکعت نمازخوانده  ، ودر اخیر وتر خواند ند ، بعدازان به پهلوخوابیدند ، تا اینکه مؤذن نزدشان آمد ، باز برخاسته دورکعت نماز دیگرخواندند، وبعدازان بیرون شده ونماز صبح رااداء نمودند.

            [قسمتهای از این حدیث قبلأ گذشت ،ولی در هر قسمت آن چیزهای است که درقسمت دیگر آن نیست ].

   ( رواءالبخاری 183)           {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 30 ]:ـــ مسح کردن همۀ سر    

 

            ( 143 ) ـــ ازعبدالله بن زید( رضی الله عـنه ) روایت است که شخصی برایش گفت : آیامیتوانی بمن نشان دهی که

  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )چگو نه وضوء می ساختند ؟ گفت : بلی ، آبی خواسته، ودستهای خودرا دوبار شست، بعدازان سه بار مضمضه واستنشاق نمود،سپس روی خودراسه مرتبه ودستهای خودرا تابه آرنج ،دودومرتبه شست، بعدازان سر خودرابه دودست ،طوریکه آنهارا به عقب سر وپیش روی خود آورد،مسح نمود ،یعنی دستهارااز پیشروی سر به عقب سر رسانده وباز بسوی پیش روی سر تا جائیکه ازآنجا شروع کرده بود، رساند ،بعدازان پاهای خودراشست. ( رواءالبخاری  185 )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 31 ]:ـــ حکم آبیکه از وضوءزیاد می آید    

 

            ( 144 ) ـــ ازابو جـُحـَیفه  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درهنگام چاشت نزد ما آمده ، وبرای شان آبی برای وضوتهیه نمودند، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )از آن آب وضوء ساختند ، مردم از آبیکه از وضوی شان زیاد آمده بود، گرفته وبه بدن های خود می مالیدند، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )درحالیکه پیشروی خود حربۀ رانصب کرده بودند،نماز پیشین رادورکعت ونماز عصررادورکعت اداء نمودند . ( رواءالبخاری  187 )

              {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

               ( 145 ) ـــ ازصائب بن یزید ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :مرا خاله ام نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )برده وگفت : یارسول الله !خواهرزادهاممریض است، [ آنحضرت ( صلی الله علیه وسلم )]دست شان را به سرم کشیده وبه حق من دعا کردند ، بعدازان وضوء ساختند، ومن از آب وضوی شان نوشیدم ، بعدازان عقب سر شان رفته وبه خاتم نبوت که بین دو شانۀ شان بشکل بیضۀ کبکی بود ،نظر انداختم. ( رواءالبخاری  190 )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 32  ]:ـــ  وضوء ساختن مرد به همراء زن     

 

            (  146  ) ـــ از عبدالله بن عُمر ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : درزمان پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) مرد ها وزنها باهم وضوء می ساختند. ( رواءالبخاری  193 )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 33  ]:ـــ پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم آب وضوء خودرا

بربالای شخصیکه بیهوش شده بود، ریختند)              

 

            (  147  ) ـــ ازجابر  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به عیادت ام آمدند ، ومن آن چنان مریض بودم که بیهوش گردیده بودم، [ آنحضرت  ( صلی الله علیه وسلم )] وضوء ساخته واز آب وضوِ خود بالایم ریخته وبه هوش آمدم ، گفتم :یارسول الله !میراث من از کیست ؟چون من  پدرویا فرزندمیراث بری ندارم ، وآیۀ میراث نازل گردید.  ( رواءالبخاری  194 )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 34  ]:ـــ  غسل ووضوء از طشت     

 

            (  148  ) ـــ ازانس ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : وقت نماز داخل شد، کسانیکه خانۀ شان نزدیک بود، [ غرض وضو ء ساختن ]بخانه های خود رفتند ،ودیگران همانجا ماندند، برای پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )ظرف کوچک سنگی راکه در آن آب بود، آوردند ، واین ظرف آنقدر کو چک بود ، که دست  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دران داخل شده نه توانست ، با آنهم  همگی از آن وضوء ساختند، گفتم :کسانیکه از آن آب وضوء ساختید ، چند نفر بودید ؟ گفت : بیش از  هشتاد نفر. ( رواءالبخاری  195)

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                  (  149  ) ـــ ازابوموسی  ( رضی الله عـنه ) روایت است که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) قدحی  راکبه دران آبی بود ، طلب نمودند ،ودست وروی خودرا دران شسته ، وآب دهن خودرا دران انداختند. ( رواءالبخاری  96 1  )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

               (  150  ) ـــ ازعائیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : وقتیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) مر یض  گردیده ودرد برایشان غـلبه یافت ،ازهمسران خویش اجازه خواستند تاایام مریضی خودرا درخانۀ من باشند وآنها هم برای شان اجازه دادند  ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) در وسط دو نفر ، بین عباس وشخص دیگری ، درحالیکه پاهای شان به زمین کشیده می شد ، خارج گردیدند ،وعا ئیشه ( رضی الله عـنها ) قٌصه میکند که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بعد از اینکه به خانه اش داخل گردیده ودردش شدید گردید ، فرمودند :

             ﴿  از هفت مشکی که دهن بند های شان باز نه شده باشد ،برمن آب بریزید ،شاید بتوانم برای مردم وصیت نما یم .

ودر طشتی که از حفصه همسر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )بود ، نشستند ،واز آن مشکها بر بالای شان به ریختن آب شروع نمودیم، تااینکه بطرف ما اشاره نموده وفرمودند :

               ﴿ کار مطلوب را انجام دادید  . ، سپس نزد مردم رفتند . ( رواءالبخاری  198  )

               {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                 (  151  ) ـــ ازانس ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ظرف آبی را طلب نمودند ، برای شان قدح دهن همواری که درآن مقداری آب بود ، آورده وایشان  انگشتان خودرا درآن نهادند.

              انس ( رضی الله عـنه )میگوید : کسانی را که از آن قدح وضو ء ساختند ، تخمین نمودم ، بین هفتاد تا هشتاد نفر بودند. ( رواءالبخاری  200  )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 35  ]:ـــ وضوء سا ختن ازمقدار یک رطل آب      

 

            (  152  ) ـــ ازانس  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به یک صـاع آب [ پنج رطـل وثلث ]ویا حدود شش رطل ونیم ،جان خودرا شسته ویا غسل می کردند ،واز مقدار یک رطل آب وضوء می ساختند.

     ( رواءالبخاری  201  )        {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [  36 ]:ـــ مسح کردن بر موزه                                                                                                 

            (  153  ) ـــ ازسعد بن ابی وقاص  ( رضی الله عـنه ) روایت است که: پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بر بالای موزه های خود مسح نمودند، عبدالله بن عُمراز عُمر( رضی الله عـنهما )ازاین موضوع پر سان نمود، [عُمر( رضی الله عـنه )گفت : بلی چنین بوده است ، اگر سعد چیزی برایت از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت کرد، از دیگری دربارۀ آن حدیث پرسان مکن. ( رواءالبخاری   202 )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

               (  154  ) ـــ  روایت است که عمر واُمیۀ ضمری ( رضی الله عـنه )  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیده است که بر موزه های خود مسح می کردند. ( رواءالبخاری   204 )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

            (  155  ) ـــ واز عمروبن اُمیۀ ضمری ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیدم که بر عمامه وموزه های خود ، مسح می کردند . ( رواءالبخاری   205 )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 37  ]:ـــ پوشیدن موزه باید درحال طهارت باشد      

 

              (  156  ) ـــ ازمغیره بن شعبه  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت درسفری با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بودم  ، خواستم موزه های شان راازپای شان درآورم ، فرمودند :

             ﴿ چنین مکن ،من پاهایم رادرحال طهارت در موزه ها داخل نموده بودم . .( رواءالبخاری 206 )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                         با ب [ 38  ]:ـــ کسیکه از خوردن گوشت گوسفند وسویق وضوء نه ساخته است      

 

            (  157  ) ـــ از عمروبن اُمیۀ  ( رضی الله عـنه ) روایت است که : او پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیده است که از شانۀ گوسفندی قطع نموده [ ومی خوردند]، به نماز دعوت شدند ، کارد را انداخته وبدون آنکه وضوء بسازند ، نماز را ادانمودند. ( رواءالبخاری  208  )

             {{ حدیث نبوی ص کتاب وضوء {{  

                    

                             با ب [ 39  ]:ـــ کسیکه از خوردن سویق دهن خودرا شسته ووضوء نساخته است      

            

              (  158 ) ـــ ازسوید بن نعمان  ( رضی الله عـنه ) روایت است که :او با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درسال ( خـیـبر) از مدینه خارج گردیده تابه ( صـهـباء ) که منطقۀ درسرحد خـیـبـر است ، رسیدند ،نماز عصررا خوانده ، واز [مردم]خواستند تا توشۀ راکه باخوددارند ، حاضر نمایند ، بجز سویق چیز دیگری را نیاوردند ، [ سویق گندمی است نیم کوبیده ، که مردم هـرات آنرا ( غـُلـُور) میگویند ] امر نمودندتا آن [ سـویـق ]را به آب تر نمایند، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ومایان از آن خوردیم ، بعد ازان برای ادای نماز شام برخاستیم ، ما وایشان مضمضه نمودیم ،بعدازان پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نمازراخوانده ووضوء نساختـند. ( رواءالبخاری   209 )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                (  159  ) ـــ ازمـیمـونـه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درنزدش شانۀ [ گوسفندی ]را تناول نمودند ،بعدازان نماز خوانده ووضو نـساختند. ( رواءالبخاری  210  )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 40  ]:ـــ آیا از نوشیدن شیر باید مضمضه کرد      

 

              (  160  ) ـــ ازابن عباس  ( رضی الله عـنهما ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) مقدارشیری را نوشیدند، بعد ازان مضمضه نموده وفرمودند :

             ﴿  شیر ، چربی دارد.

  ( رواءالبخاری   211 )           {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 41  ]:ـــ وضوء به سبب خواب شدن وکسیکه میگوید :

                                   از خواب سـبک نشسته وضوئی نیست

 

              (  161  ) ـــ از عائیشه ( رضی الله عـنها ) روایت است که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  فرمودند :

              ﴿ کسیکه درحالت نماز خوابش آمد ، استراحت نموده وخواب شود ، زیراکسیکه درحالت خواب آلودگی نمازمی خواند ، چیزی نه دانسته ،وشاید به عوض اسـتغـفار، خودرا دشنام دهد. . ( رواءالبخاری  212  )

            {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

               (  162  ) ـــ ازانس  ( رضی الله عـنه ) ، از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند:

             ﴿ کسیکه دروقت نماز خواندن خوابش آمد ، بخوابد ، تا آنکه بداند که چه می خواند. ( رواءالبخاری  213 )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

               با ب [ 42 ]:ــ ـوضوء ساختن بدون وضوء بودن                                                                          

              ( 163  ) ـــ  وازانس ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برای هر نما زی وضوء می ساختند ، درحالیکه برای مایان تا وقتیکه بی وضوء نه می شدیم ، نماز خواندن روا بود. ( رواءالبخاری214 )              {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 43 ]:ـــ پر هیز نکردن از بول ، از گناهان کبیره است  

 

              (  164 ) ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنه  ) روایت است که گفت :پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به بستانی ازبساتین مد ینۀ منؤره یا مکۀ مکرمه گذ شته وآوازدوشخصی راکه  درقبرهای خود تعذ یب می شدند ، شنیده وفرمودند :

             ﴿  این دو شخص تعذیب می شوند ، وسبب تعذیب شان کاربزرگی نیست . بعد ازان فرمودند :

             ﴿  نه خیر ! یکی ازینهاازبول پرهیز نکرده، ودیگری خبر رسانی می کرده است .

              بعدازان شاخۀ تازۀ راخواسته وآن را دو قسمت نمودند ، وهر قسمت آن را به سر یکی ازان دو قبر، گذاشتند ،کسی گفت : یارسول الله ! چرا چنین کردید ؟ فرمودند :

             ﴿ شاید تا وقتیکه این دو شاخه خشک نه شده است، از عذاب شان تخفیف داده شود.( رواءالبخاری   216) 

          {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 44 ]:ـــ آنچه که درشستن بول آمده است (  165 ) ـــ ازانس بن مالک ( رضی الله عـنه  ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )   وقتیکه به قضای حاجت بیرون میشدند ، برای شان آبی حاضر نموده ، وبا آن آب اسـتـنجا میزدند.( رواءالبخاری  217 )

            {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 45 ]:ـــ اجازه دادن پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ومردم به بول  نمودن شخص بادیه نشین در مسجد  

                               

              (  166 ) ـــ از ابو هُـریره  ( رضی الله عـنه  ) روایت است که گفت :شخص بادیه نشینی برخاسته ودر مسجد بول نمود ،مردم اورا سرزنش نمودند، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  فرمودند:

              ﴿ چیزی نگوئید! سطل آبی ویامقدار آبی آورده وبالای بول هایش بریزید ، وظیفۀ شما آسان گیری است ، نه سخت گیری . .( رواءالبخاری  220 ) 

            {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 46 ]:ـــ بول اطفا ل  

 

              (  167 ) ـــ ازاُم قیس بنت محصن   ( رضی الله عـنها  ) روایت است که : وی طفل صغیرش راکه هنوز نان خوره نه شده بود، نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )آورد ، ایشان اورا درآغوش خود نشاند ند ،طفل بالای لباسهای پـیغمبر خدا ( صلی الله علیه وسلم ) بول نمود ،[ آنحضرت ( صلی الله علیه وسلم )]آبی را طلب نمودند ، آن آب راروی لباس خود پاشیده وآن رانه شستـند. ( رواءالبخاری 223  )

             {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                             با ب [ 47 ]:ـــ بول نمودن در حالت ایستاده ونشسته  

 

              ( 168  ) ـــ ازحـذیـفه ( رضی الله عـنه  ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درمزبلۀ مرد می داخل گردیده ، وایستاده بول نمودند ، بعدازان آبی طلب نمودند ،آب راحاضر ساختم وایشان با آن آب وضوء ساختند.

  ( رواءالبخاری  224 )           {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{

 

                             با ب [ 48 ]:ـــ بول نمودن درنزد رفیق خود وپناه گرفتن به دیوار  

 

              ( 169) ـــ ودرروایت دیگری از حـذیـفه  ( رضی الله عـنه  ) روایت است که : درادامۀ حدیث گذشته گفت : ..   .... بعدازان ازایشان دور شد م ، وایشان به من اشاره نمود ند ، ومن آمده عقب سر شان قرارگرفتم تا آنکه فارغ شد ند.

    ( رواءالبخاری  225 )      {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

                        .  با   ب [ 49 ]:ـــ شـسـتن خون   

             (  170 ) ـــ ازاسماء ( رضی الله عـنها  ) روایت است که گفت : زنی نزد پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  آمده وگفت : اگر کسی ازما بالای لباسش حیض شود، چه باید بکند ؟ فرمودند :

              ﴿ آن را بخـراشد ، بعد ازان آنرا درآب بهم مالد، وآب را برآن بپاشد [ یعنی آنرا آب کشد ]ودران نماز بخواند. .

      ( رواءالبخاری  227 )           {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

                            .  با ب [  ]:ـــ  

 

              ( 171  ) ـــ ازعائـیشه ( رضی الله عـنها  ) روایت است که گفت : فاطمه بنت ابی حُبـَیش نزد پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده وگفت : یارسول الله! من زنی هستم که عادت ماهانه ام قطع نه میگردد ، آیا نماز راترک نمایم ؟ پـیغـمبر خدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿  نه خیر! این تراوش رگ بوده وعادت ماهانه نیست ، درهنگام ابتلا به عادت ماهانه ، نماز راترک نموده وبعدازان خون را از خود شسته ونماز را اداء گردان . .( رواءالبخاری  228 )

            {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                          .   با ب [ 50 ]:ـــ شستن ( مـَنـِی ) وخراشیدن آن  

 

              (  172 ) ـــ وازعائـیشه  ( رضی الله عـنها  ) روایت است که گفت : اثر جنابت را از لباس پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) می شستم، وایشان غرض نماز خواندن خارج گردیده واثر آب هنوزدر لباس شان آشکارا بود. ( رواءالبخاری 229)

           {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

                              .    با ب [ 51 ]:ـــ حکم بول شتر،گوسفند ، وچهارپایان دیگر                ( 173  ) ـــ ازانس ( رضی الله عـنه  ) روایت است که گفت :مردمی از قبیلۀ ( عُکـَل )یا ( عُـرَینه )درمدینۀ مَنؤره آمدند ، آب وهوای مدینه برای شان ساز گار نیامد ، پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ایشان را امر فرمودند تا به چراگاه شترها رفته واز بول وشیر آنها بنوشند ، آنهادر آنجا رفتند ،وچون صحت یافتند ، چوپانان پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) راکشته و حیواناتی را که آنجا بود، باخود به سرقت بردند ،این خبر درابتدای همان روز به مدینه رسید ، پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم  ) به عقب شان نفر فرستادند ، هنگامیکه آفتاب بلند شده بود ، آنهارا آوردند ، وبه امر پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دست وپای شان را قطع نمودند ، سپس به چشم های شان میل های آتشین کشیده ، وآنهارابه آفتاب انداختند ،هرقدر طلب آب می کردند،  برای آنها آب نه می دادند. ( رواءالبخاری  233 )

            {{  حدیث نبوی ص کتاب وضوء  {{             

 

              (  174 ) ـــ وازانس ( رضی الله عـنه  ) روایت است که گفت :پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ـــ پیش از آنکه مـسـجـد بنا شود ـــ درخوابگاه گوسفندان نماز می خواندند. ( رواءالبخاری  234 )

             {{ . حدیث نبوی ص کتاب وضو ء.   {{             

 

                        .      با ب [ 52 ]:ــ  افتادن نجاست در روغن ویا آب ـ  

 

            ( 175 )..  ـــ ازمـیمـو نـه  ( رضی الله عـنها  ) روایت است که گفت :کسی از پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  از[حکم ]موشیکه درروغن [جامد] می افتد ، پرسان نمود ،فرمودند:

            ﴿موش وروغن اطراف موش را گرفته ودور بـیـندازید ، وروغن خودرا بخورید . .( رواءالبخاری  235 ) 

           {{ . حدیث نبوی ص کتاب وضو ء.   {{              

 

            ( 176 )..  ـــ ازابو هُـریره ( رضی الله عـنه  ) روایت است که : پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  فرمودند:

            ﴿ هر زخم وجراحتی راکه شخص مسلمان درراه خدا برمیدارد ، [ درقیامت ] به همان شکل خوددرحالت جراحت بر داشتن وخون ریزی باقی می ماند ،رنگش رنگ خون وبویش بوی مُشک است. .( رواءالبخاری  237 ) 

           {{ . حدیث نبوی ص کتاب وضو ء.   {{             

 

                        .      با ب [ 53 ]:ـــ بول کردن درآب ایستاده   

 

            ( 177 )..  ـــ ازابو هـُریره ( رضی الله عـنه  )از پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  روایت است که فرمودند :              ﴿ درآب ایستادۀ که میخواهید در آن غسل نمائید ، بول نه کنید. .   ( رواءالبخاری  238 ) 

              {{ . حدیث نبوی ص کتاب وضو ء.   {{             

 

                        .      با ب [ 54 ]:ـــ اگر به بالای شخص نماز گذارنجاستی انداخته شود ، نمازش فاسد نه میگردد  

 

            ( 178 )..  ـــ ازعبدالله بن مسعود ( رضی الله عـنه  ) روایت است که گفت :پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) در کنار کـعـبه نماز می خواندند ، ابو جهـل وهـمنـشیـنا نش آنجـا نـشـسـته بودند ، به یـکدیگر گـفـتند : کدام یکتان رفته ودنبالۀ [ بچه دان ]شـتر فلانی راآورده ، وهنگامیکه مـحـمـد به سجده رفت ،بالای کمرش می گذارید؟ بد ترین وشریر ترین آنها [عـقـبه بن ابی مـعـیط] رفته وآن چیز را آورد ، وهـنگامـیکه پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بـسجده رفتند ، آن رابین شانه های  آنحضرت ( صلی الله علیه وسلم ) گذاشت .

           من این ما جرا رادیده وکاری کرده نه می توانستم، واگر پشـتـیبانی می داشتم ،ازین کار جلوگیری می نمودم.

           عبدالله بن مسعود ( رضی الله عـنه  ) میگوید ، هـمنشینان ابو جهل شروع به خنده نموده ، وهر کدام روی اسـتـهـزاۀ این عمل رابدیگری نسبت میداد، و پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) همان طور درحالت سجده بوده وسر خودرا بالا نه می کردند ، تا اینکه فـا طـمـه ( رضی الله عـنها  ) آمده ، وآن رااز بالای شانه های پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دورکرد .

            پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سرخودرا از سجده بلند نموده وگفتند :

           ﴿  خـدایا ! به حساب کـفار قریش برس  . ، واین گفتۀ خود راسه بار تکرار نمودند .

            [ ابوجهل ویارانش ] ازاین نفـرین تر سیده وبه خود آمدند، زیرا می دانستند که دعا در[ شهر مـکه ] اجابت می گردد ، بعد ازان پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آنهارا نام وار نفرین نمودند :

           ﴿  خـدا یـا ! هـلا ک ابوجهل ، هـلا ک عـتـبه بن ربیعه ، وشیـبه بن ربیعه ، وولید بن عـتبه ، وامـیه بن خلف ، وعـقـبه بن ابو مـعـیط ،برتواست  .هـفـتمین راهم نام بردند ، ولی راوی آن را فراموش کرده است. عبدالله بن مسعود ( رضی الله عـنه  ) میگوید: به ذاتیکه جانم دردست او است ، هـمین اشخاصی را که پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نام بردند ، دیدم که در گودال بـد رسرنگون شده اند . ( رواءالبخاری   240)

 

            {{ . حدیث نبوی ص کتاب وضو ء.   {{             

 

                        .      با ب [ 55 ]:ـــ حـکـم آ ب دهـن وآب بینی برروی لباس  

 

            ( 179 )..  ـــ ازانس ( رضی الله عـنه  ) روایت است که گفت :پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آب دهن خودرا به لباس خود پاک می کردند.  ( رواءالبخاری 241  )  

 

          {{ . حدیث نبوی ص کتاب وضو ء.   {{             

 

                        .      با ب [ 56 ]:ـــ زنی که خون را از روی پـدرش شـسـت  

 

            ( 180 )..  ـــ روایت است که مردم از سـهـل بن سـعـد ساعـدی( رضی الله عـنه  ) پر سیدند : جراحت  پـیغـمبر خدا ( صلی الله علیه وسلم ) چگونه مـداوا گردید ؟ اوگفت : کـسـیکه ازاین واقعه از من بهتر خبر داشته با شد ، باقی نمانده است ،  عـلـی در سـپـر خود آب آورده ، وفـا طـمـه خون را ازروی آنحضرت ( صلی الله علیه وسلم ) می شـُسـت ،وبوریای را سوزا نیده، وجراحت پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رااز آن پُر کردند. ( رواءالبخاری 243  )

            {{ . حدیث نبوی ص کتاب وضو ء.   {{             

 

                        .      با ب [ 57 ]:ـــ مـسـوا ک        

 

            ( 181 )..  ـــ ازابو موسی ( رضی الله عـنه  ) روایت است که گفت : نزد پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده ودیدم به مـسـواکیکه دردست دارند ، مـسواک می زنند،ودرحالیکه مـسواک بدهن شان بود ، به شکلیکه بخواهند اسـتـفـراغ نمایند ( اُع ، اُع ) میکردند. ( رواءالبخاری  244 )    

        {{ . حدیث نبوی ص کتاب وضو ء.   {{             

 

                ( 182 )..  ـــ از حـذیـفـه  ( رضی الله عـنه  ) روایت است که گفت : چونپـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شب [ برای نماز خواندن ]برمی خاسـتـند ، دهـن خودرامـسـواک می زدند.  ( رواءالبخاری  245 )

             {{ . حدیث نبوی ص کتاب وضو ء.   {{             

 

                        .      با ب [ 58 ]:ـــ دادن مـسواک به شخص بزرگ تر  

 

            ( 183 )..  ـــ ازابن عُـمر ( رضی الله عـنهما  ) روایت است که  : پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  فرمودند : ﴿ درخواب دیدم که به مـسـواکی دهـن خودرا مـسواک می زنم ،دونفر نزدم آمده که یکی از دیگری بزرگتر بود ، مـسوا ک را به آنکه خوردتر بود، دادم، برایم گفته شدکه : به آنکه بزرگتر است بده ، من هم به شخص بزرگـتردادم . .

    ( رواءالبخاری  246 )           {{ . حدیث نبوی ص کتاب وضو ء.   {{             

 

                        .      با ب [ 59]:ـــ فضیلت خواب شدن با وضو  

 

            ( 184 )..  ـــ ازبـراء بن عـازب ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت :پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  فرمودند :  ﴿هـنـگا میکه به بـستر خوابت می روی، مانند یکه برای نماز وضوء می سازی ،وضوء بـساز ، بعدازان بطرف راسـتـت خوابیده وبگو :. اللـهـُم َا َسلـَمت ُ و َجهی اِ لَیکَ ،وَفـَوَضـتُ اَمرِی اِلَیکَ ،وَاَلجَأتُ ظَهری اِلَیکَ ،رَغـبَةَ ُوَ رَهبَة ُ  اِلَیکَ ، لا مَلجَأ وَلامَنجَی مِنکَ اِلا اِلَیکَ ، اللـهـُم آمَنتُ بِکِتابِکَ الَذِی اَنزَلتَ ،وَنَبـیِـِکَ الَذِی اَرسَلتَ ). ، اگر دراین شب بمـیـری ، مانند آنست که دراولین شب ولادت خود مرده باشی ، واین دعا را آخرین کلام خود بگردان .

              بـراء بن عـازب ( رضی الله عـنه ) میگوید : من این دعارا نزد پـیغـمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) تکرارنمودم وچون به این جمله رسیدم که : اللـهـُم آمَنتُ بِکِتابِکَ الَذِی اَنزَلتَ )، گفتم : ( وَرَسُولَکَ الذِ ی اَرسَلتَ )، فرمودند :

           ﴿ نـه !باید بگوئی که : (وَنَبـیِـِکَ الَذِی اَرسَلتَ ) .( رواءالبخاری 247  )

{{ . حدیث نبوی ص خـتم کتاب وضو ء.   {{

 

        

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved