قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

                             |ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه رادر کلکینچه هاآورده ، بعداول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ،آیه وترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیرهمان آیۀ مبارک نیز ظاهرمی شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب  41   زراعت وآبیاری، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

{{{{ {{{{

   کتاب [41]:ــ زراعـت وآبـیـاری صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب زراعت وآبیاری 41{{{{

                 .  بـاب [1 ]: آ بــیـا ری                                      

       ( 1088 ) ـــ  ازسـَهـل بـن سـَعـد (رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت:برای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) قـدح آبی را آوردند، آن رانوشیدند، درین وقت بطرف راست شان جوانی نشسته بودکه خوردترین افراد مجلس بود، و بطرف چپ شان بزرگ سالان قرارداشـتـند، فـرمُـود نـد:

         ﴿ ای جـوان ! اجـازه مـیـدهـی که این قـدح آب رابـه بـزرگ سـالان بـدهـم ؟.                                                         آن جوان گــُفـت: یـا رسـول الـلـه! هـر گـز نـمیخـواهـم هـیچـکس دیگری را درآبی که از نـوشیدن شــُمـا باقیمانده است برخود تر جـیح دهم، و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) باقیماندۀ آب را به آن جوان دادند.  

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری 2351)

     ( 1089 ) ـــ  ازانـس بن مـالـک ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت: از گـوسـفـنـدی که درخانه پرورش میدادیم مقدار شـیری را برای پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)دو شـیدم، وآن شـیر رابامقـدارآبی  که از چـاه خـانۀ خود کـشیده بودیم مـخلوط نمودیم، شـیررا به پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) دادم ، ایــشـان ازان شـیرنوشـیدند، چون قـدح را ازدهـن خود برداشـتـند، بطرف چـپ شان ابـوبـکر رضی الـله عـنه وبطرف راست شان شـخص بادیه نـشینی نشسته بود، و عــُمـر رضی الـله عـنه ازخوف ایـنکه مـبادا پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شـیر باقیمانده رابه آن شـخص بادیه نشین بدهند ، سـبـقت نموده و گــُفـت: یـا رسـول الـلـه! ابـوبـکر رضی الـله عـنه نزد تان نشسته است، شـیـر را به او بدهـید، ولی پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شـیـررا به آن شـخص بادیه نشـیـن داده و فـرمُـود نـد:

        ﴿  بـایـد از طـرف راسـت شـروع نـمـود .

                   حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری2352 ) 

                 .  بـاب [ 2 ]: صاحب آب تاوقـتیکه سـیراب شود به آن آب مـُستحـق تر است                                      

       ( 1090 ) ـــ  ازابـوهـُـریـره (رضی الـله عـنه) روایت است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـود نـد:                ﴿ آبـیـکه ازانـدازۀ ضـرورت زیـادتـر بـاشـد، نـبـایـد سـبـب مـمـانـعـت از چـرانـدن عـلـفـزار شـود .

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری2353 )

       ( 1091 ) ـــ وازابـوهـُـریـره (رضی الـله عـنه) در روایت دیگری آمده است که :پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـود نـد:

           ﴿  آب زیـادی خـودرا از دیـگـران دریـغ نـکـنـیـد، تـاایــنکـه  سـبـب مـمـانـعـت از چـرانـدن عـلـفـزاران شـویـد .                   حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری2354 )

                 .  بـاب [3 ]:دعـوی بر سـر چــاه وقـضاوت درآن                                        

        ( 1092 ) ـــ  ازعـبـدالـلـه بن مـسـعـود ( رضی الـله عـنه ) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  روایت است که  فـرمُـود نـد:

          ﴿  کــسـیـکـه بـه دروغ قــسـم خـورده وبـسـبـب آن قــسـم دروغ ، مـال مـُسُلمـانی را مـالـک مـیـشـود، درحـالـی                    خــُداونـد  مـُـتــَعـال رامـلاقـات مــینـمـایـد که بـروَی غـضـبـنـاک خـواهـد بـود، و خــُداونـد این آیـۀ مـُبـارکـه را نـازل               گـردانـیـد: ﴿کــســانـیـکـه بـه عـهـد وپـیـمـان  خــُداونـد وقـسـم هـای خـود مـبـلغ انـدکـی را بـدسـت مــِیـآ ورنـد[ برای                  چنین اشخاصی] درقـیـامـت نـصـیـبـی نـیـسـت، و خــُداونـد بـا آنـهـا سـُخـن نـگــُفـته  وبـطرف شـان نـخـواهـد دیـد،                 ونـه هـم آنـهـارا [ ازگناه ] پـاک  خـواهـد سـاخـت ، وبـرای آنـهـا عـذاب درد نـاکی اسـت .

اشـعـث آمده وگــُفـت :ابـوعـبـدالـرحـمـن بـشـماچـه گــُفـت: این آیه دربارۀ من نازل گردیده است، درزمین پـسرکـاکـایم چـاهـی داشتم، [ اوادعا کرد که چاه ازاو است ] پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برایم  گــُفـتند : ﴿ شـاهـدانـت را بـیـاور  گــُفـتم : شـاهـد نـدارم ، فـرمُـود نـد: ﴿ اوبـایـد قـسـم بـخـورد گــُفـتم :اوقـسـم مــیـخـورد، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) حـدیـث مـذکورراگــُفـته وخــُداونــد مُـتـعـال این آیـۀ کـریمه راجـهـت تصدیق رســول خـود نـازل فـرمـود .

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری 2357 ،2356)

 آیۀ مبارکه با ترجمه آورده شد وشرح تـفـسـیری آن از این آدرس ها باز شود )ـــم

{{{{{{{{{{{{{{{{

                         |ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم     ﴿

||ــــکلِک| آل عمران |3:77          ﴿ 

                 ﴿3:77﴾﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ

              فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ....    

                عَذَابٌ أَلِيمٌ

 

               ﴿3:77﴾﴿   كساني كه پيمان الهي و سوگندهاي خود (به نام مقدس او) را به بهاي ناچيزي ميفروشند، آنها بهرهاي در آخرت نخواهند داشت، و خداوند با آنها سخن نميگويد و به آنان در قيامت نمينگرد و آنها را (از گناه) پاك نميسازد، و عذاب دردناكي براي آنهاست.

                ﴾﴿3:77﴾ (as for) those who take a small price for the covenant of allah and their own oaths-- surely they shall have no portion in the hereafter, and allah will not speak to them, nor will he look upon them on the day of resurrection nor will he purify them, and they shall have a painful chastisement﴿

{{{{{{{{{{{{{{{{

                 .  بـاب [4 ]: گـُناه کـسیکـه آب را ازرهـگــُذر منـع مـیکــُنـد                                       

       ( 1093 ) ـــ ازابـوهـُـریـره( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت:پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)فـرمُـودنـد:            ﴿ ســه گـروه انـد کـه درروز قـیـامـت خــُداونــد بـطرف آنـها نـظر نـیـنـداخـته وآنـهارا[ از گـنـاه ] پـاک نـکـرده وبـرای شـان عـذاب دردنـاکـی اسـت: کـسـیکـه درکـنـاراه، آبـی راازانـدازۀ حـاجـت خـود زیـادتـرداشـته وآن را از رهـگـذران دریـغ مـیدارد، کـسـیکـه بـیـعـتـش با امـام بـجـهـت اغـراض دُنـیـوی بـاشـد، بـطـوریـکـه اگـر چـیـزی رابـرایـش بـدهـد ازوی خـوش،  واگـر نـدهـد آزرده وخـشـمـگـین شـود، و کـسـیکـه مـالـش را بـعـداز عـصـر بـه مـعـرض فـروش گـذاشـتـه وبـدروغ بـگـویـد: بـه خُــدا ونـد قــسـم کـه بـه چـنـیـن وچـنـان مـبـلـغـی آن رااز مـن مـی خـریـدنـد، وطـرف مـقـابـل هـم سـُخـنش رابـاورنـمایـد وبعد ازان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) این آیـۀ مـُبارکه راتـلاوت نـمـودنـد:

           ﴿ کـسـانـیـکـه بـه عـهـد وپـیـمـان خُــداونـد وقـسـم هـای خـود مــبـلـغ انـدکـی را بـدسـت مـی آورنـد، بـرای چـنـیـن اشـخـاصـی درقـیـامـت  نـصـیـبـی نـیـســت ، و خُــداونـد بـا آنـهـا سـُخـن نـگـفـته وبـطـرف شـان نـخـواهـددیـد، ونـه هـم آنـهـارا [ازگـنـاه ] پـاک خـواهـد سـاخـت، وبـرای آنـهـا عـذاب درد نـاکـی اسـت  .

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری2358 )

{{{{{{{{{{{{{{{{

آیۀ مبارکه با ترجمه وشرح تـفـسـیری آن در باب نمـبر 3  در فوق آمد ه است ازان تلاوت شود. )ـــم

{{{{{{{{{{{{{{{{

                                  .  بـاب [5 ]: فـضیـلـت آب دادن                                     

       ( 1094 ) ـــ  وازابـوهـُـریـره (رضی الـله عـنه) روایت است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)فـرمُـودنـد:  

  ﴿ شـخـصی درراه مـیـرفـت، تـُشـنـگی بـر وی غـلـبـه نـمـوده درچـاهـی داخـل گـردیـده وآب خـورد، چـون از چـاه بـیرون شـد، دیـد کـه ســگـی بـر ســر چـاه از تـُشنـگی خـاکـهـارا بـدهـنـش مـیگـرد، بـاخـود گــُفـت: ایـن حـیـوان هـم مـانـنـد کـه مـن تـُشـنـه بـودم تـُشـنـه اسـت، کـفـش خودراآب کـرده وبـدهـن خـود گـرفـته واز چـاه بـالا شـد، و ســگ را بـایـن طـریـق آب داد،خــُداونــد ایـن عـمـلـش راقـبـول نـمـوده وگـُنـا هـانـش را آمــُرزیـد .

پـُرسیدند: یـا رسـول الـلـه![ ازنـیکی کردن ]به چـهار پایان هم برای ماثـواب داده مـیـشـود؟ فـرمُـود نـد:                                    ﴿ [ نـیـکـو ئی کـردن] بـه هـر زنـذه جـانـی ثـواب دارد.

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری 2363)

                 .  بـاب [6 ]: کـسـیکه صاحـب حـوض و صاحـب مـشک آب رامـُسـتـحق تـر مـیـدانـد                                    

       ( 1095 ) ـــ وازابـوهـُـریـره (رضی الـله عـنه)از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )روایت است که فـرمُـودنـد:                 ﴿ قــسـم بـه ذاتـیـکه جـانـم دردسـت او اسـت، بعـضی ازاشـخـاص راچـنـان ازحـوض خـود( یعنی:حـوض کــوثــر)          خـواهـم رانـد، بـمـثـلـیکه شـُـتــُر بـیگـانـه از حـوض( دیـگران) رانـده مـیـشـود.

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری2367 )

       ( 1096 ) ـــ وازابـوهـُـریـره (رضی الـله عـنه) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )روایت است که فـرمُـودنـد:                   ﴿ سـه گـروه انـد کـه خــُداونــد مــُتـعـا ل درروز قـیـامـت بـا آنـهـا سـُخـن نـگــفـتـه وبـطرف شـان نـظـر نـخـواهـد انـداخـت:

کـسـیـکـه بـر مـالـش بـدروغ قـسـم بـخـورد کـه بـه چـنـین وچـنـان مـبـلـغی آن را مـی خـریـدنـد.

 کـسـیـکـه بـعـد از عـصـر بـدروغ قـَسَـم خـورده وبـه سـبـب ایـن قـَسـَم مـال مـُسُـلـمـانی را بـخـورد .

وکـسـیـکـه زیـادی آب خـودرا از دیـگـران دریـغ نـمـایـد و خــُدا ونــد مــُتـعـا ل بـرای چـنـیـن شـخصی خـواهـد گــُفـت کـه :        مـن امـروز فـضـل ومـهـربـانِ خـودراازتـو آن چـنـان دریـغ خـواهـم کـردکـه : تـو آبی را کـه از حـاجـت تـو زیـاد بـود، از دیـگـران دریـغ مـی نـمـودی .

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری 2369)

                 .  بـاب [7 ]: اخـتصـاصی نمودن چـیزی جـُز برای خــُدا ورسـولـش نـیـست                                      

       ( 1097)ـــ ازصـَعـب بن جـَـثـامـَه (رضی الـله عـنه) روایت است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)فـرمُـودنـد:               ﴿   اخـتـصـاصی کـردن چـیـزی ، جــُز بـرای خــُدا ورســولـش نـمـیـبـاشـد .

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری2370 )

                 .  بـاب [8 ]:نوشیدن آب از جوی ها برای مـردُم وچهارپایان                                       

       ( 1098 ) ـــ ازابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـودنـد:                 ﴿  اســپ، بـرای شـخصی سـبـب مـُزد، وبـرای شـخصی سـبـب حـمـایـه وپـرده وبـرای شـخصی سـبـب گـُنـاه اسـت:           کـسـیـکـه اســپ بـرایش سـبـب مـُزداست کـسـی اسـت کـه : اســپ را بـغـرض جـهـاد دربـاغ وبـاغـچـۀ نـگـهـداری مـینـماید ، وهر زحـمتی را که از نـگـهـداری آن مـُتـحمل مـیـشـود ، بـرایـش ثـواب اسـت، ودیـگـری کـسـی اسـت کـه اســپ رابـرای ایـنـکـه از دیـگـران بی نـیاز بـاشـد نـگـهـداری نـموده وحـق خــُدارادروَی فــرامـوش نـمـیکـنـد ، اســپ بـرای چـنـیـن شـخصی حـمـایـه وپـرده اسـت ، ولی کـسـیـکـه اســپ را بـه قـصـد افـتخـاروریـاء، ودُشـمـنی بـا مـُسُـلـمـانان نـگـهـداری مـیـنـمـاید، چـنـیـن اســپی بـرای صـاحـبش سـبـب گـُنـاه خـواهـد بـود.

کـسـی از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) راجـع به ا ُلاغ پرسان نمود، فـرمُـود نـد:

           ﴿  بـرمـن درایـن مـورد بـخـصـوص چـیز دیـگـری جـُز ایـن آیــۀ جـامـع نـازل نـگـردیـده اسـت :  

          ﴿  کـسـیـکـه بـه انـدازۀ ذرۀ کـار نـیـکی را انـجـام دهـد، جـزای آن را خـواهـد دیـد، و کـسـیکـه بـه انـدازۀ ذرۀ کـار بـدی را انـجـام دهـد، جـزای آن را خـواهـد دیـد، ﴾﴾

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری2371 )

آیۀ مبارکه با ترجمه آورده شد وشرح تـفـسـیری آن نیزاز این آدرس باز مـیشود )ـــم

{{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم    ﴿

|ــــکلِک| آل عمران |آیۀ مبارکه باز وتلاوت شود. )ـــم زلزلـه- سوره: 99 , آیه: 7         ﴿

                 ﴿99:7﴾﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  

                ﴿99:7﴾﴿  پس هر كه هموزن ذره‏اى نيكى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد

 ﴾﴿99:7                        so. he who has done an atom's weight of good shall see it﴿

زلزلـهــــکلِک|آیۀ مبارکه باز وتلاوت شود. )ـــم - سوره: 99 , آیه: 8   

                  ﴿99:8﴾﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

                            ﴿99:8﴾﴿ و هر كه هموزن ذره‏اى بدى كند [نتيجه] آن را خواهد ديد

            ﴾﴿99:8and he who has done an atom's weight of evil shall see it﴿

{{{{{{{{{{{{{{{{

                     .  بـاب [9 ]: هــیـزُم وگـیـاه                                      

            ( 1099 ) ـــ  ازعــلـی بـن ابـی طـالـب ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت: ازغنائیم جـنگ بــدر که با پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) اشتـراک نموده بودم شـُــتـُر پـیری برایم رسـید ،و پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شـُــتـُر پـیردیگری را نیز برایم دادند ، روزی این دو شـُــتـُررادرنزدیک خانۀ یکی ازانصـار خواباندم، ومـقـصد م آن بود تا برآنها( اِذ خِـر) رابارکرده وبفـروشم، [اِذ خِـر: یک نوع گـیاهی است که عـربـها دربعضی کـارهاازان اسـتفاده مـیکردند]، وشـخص زرگـری از مردُم ( بـنی  قـَیـنـُقـاع ] نیز بامن بود، ومـیخـواستم از فـروش این چـیز ها کار عـروسی ام را بـافـا طــمــه رضی الـله عـنهـا ترتیب دهم .

درین وقت [درهـمان خـانۀ که شـُــتـُران رادر پـیشروی آن خـوابانده بودم] حــمــزه بـن عــبـدالـمـطـلـب با کنیزکی به شـراب خـواری مـشـغـول بود،آن کنیزک برایش درهـنگام غــزل خـوانی گــفـتـه بود کـه: ای حــمـزه! بـسـوی شـُــتـُران چـاق بـشـتاب وحـَـمـزه با شـمـشـیرش به آنها حـمله نموده، کـوهـانـهـای آنـهارا بـریده وپـهلوی شان رادرید، وجـگـر های شان را درآورد .     عــلـی رضی الـله عـنه مـیـگویـد: از مـشاهـدۀ این حـالت سـخت مـُتحـیر گردیده ونزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)    آمدم ،ودرحـالیکه زَیــد بن حــارثـة نزد شان نشـسته بوداز واقـعه برای شان خبردادم ، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) با زَیــد بیرون شده ومن هم هـمـراه شان رفـتم ، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نزد حـَـمـزه رفته وبراو قــهر نمودند،   حـَـمـزه چـشـمـش را بالا نموده و گــُفـت: آیـا شـُما نـوکـران پـدر من نـیسـتید؟ پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  عـقـب عـقـب رفته تا از نزدش خارج گـردیدند، واین واقـعه پـیش از حـرام شدن شـراب بود . 

                             حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری2375 )

                 .  بـاب [10 ]:اخـتصـاص دادن زمـینی برای بعضی از اشـخاص                                       

       ( 1100 ) ـــ  از انـس بن مـالـک  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  میخـواستـندزمین های رااز بـَحـرَین برای [انـصـار] اخـتـصـاص دهـند، مـردُم انـصـار گــُفـتـند: تا وقـتیکه برای برادران مـها جـر ما هـمـینگونه زمـینهای رااخـتـصـاص ندهـید،[ قـبول نه مـیکـنیم ] پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـودنـد:                 ﴿  بـعـد از مـن کـسـانـی را خـواهـید دیـد کـه خـودرا بـر شــُمـا تـرجـیـح دهـنـد، ودریــن وقـت صـبـر کـُنـیـد تـا مـرا مـلا قـات نـمـائـیـد.

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری2376 )

                 .  بـاب [11 ]: کسـیکـه راهرو وجوی آبـش از نـخـلـسـتان شخص دیـگـری مـیگــُذرد                                     

       ( 1101 ) ـــ  از عـبـدالـلـه بن عــُمـر ( رضی الـله عـنهمـا) روایت است که گــُفـت: از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شـنـیدم که فـرمُـود نـد:

           ﴿ اگـر کـسـی درخـت خــُرمـای را بـعـد از ایـنـکـه پـیـونـد شـده اسـت خـریـد، مـیـوۀ آن درخـت از فـروشـنـده اسـت، مـگـر آنـکه خـریـدار[ درهـنگام خـریـد ] آنـرا بـرای خـود شـرط نـمـایـد، واگـر کـسـی غـُلامـی را کـه دارای مـالـی اسـت خـریـد ، مـال آن غـُلام از فـروشـنـده اسـت، مـگـر آنـکه خـریـدارآنـرا بـرای خـود شـرط نـمـایـد.

                 حدیث نبوی ص کتاب زراعت وآبیاری   (رواءالبخاری2379 )

{{{{خـتـم کتاب زراعت وآبیاری 41{{{{

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved