قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

  {{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه رادرکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهرمی شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغازآیه است کلِک نمائید ،تفسیرهمان آیۀ مبارک نیزظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب42 قرض گرفتن وادای قرض ومُـفلس شدن ، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

{{{{ {{{{

   کتاب [42]:ــ قرض گرفتن وادای قرض ومُـفلس شدن 

 صحیح البخاری شریف

آغازکتاب قرض،ادای قرض ومُفلس شدن 42

                 .  بـاب [1 ]: گرفتن مال مـردُم جـهت ادا نمودن ، ویا به قـصـد تـلف کردن                                      

       (  1102) ـــ ازابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که فـرمُـود نـد:

        ﴿  کـسـیـکـه مـال مـردُ م راگـرفـتـه وقـصـدش ادای آن بـاشـد ،خــُدا ونــد مــُتـعـا ل اسـبـاب ادای آن رامـُهـیـا مـی سـازد،   وکـسـیـکـه مـال مـردُ م راگـرفـتـه وقـصـدش تـلـف کـردن وازبـیـن بـردن آن بـاشـد ،خــُدا ونــد مــُتـعـا ل اسـبـاب  تـلـف شـدن آن  مـال رامـُهـیـا مـی سـازد .                        

                 حدیث نبوی ص کتاب  قرض،ادای قرض ومُفلس شدن   (رواءالبخاری2387 )

                 .  بـاب [2 ]: ا دا ی قــرض                                      

       ( 1103  ) ـــ  ازابـوُذر ( رضی الـله عـنهـا) روایت است که گــُفـت:هـمـراه پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) بودم که چـشم شان به کــوه ( اُحــُـد)  افتاد، فـرمُـود نـد:

         ﴿ اگـر ایـن کـوه بـرایـم بـه طـلا مـُبـدل گـردد نـمـیـخـواهـم کـه بـیـش از ســه دیــنـاری ازان را درنـزد خـود نـگـهـدارم، مـگـر دیــنـاری را کـه بـرای ادای قـرض بـاشـد ، بـعـد ازان فـرمُـود نـد:

          ﴿ وکـسـانـی کـه مـال بـسـیـاری دارنـد کـسـانـی انـد کـه ثـواب  شـان کـم اسـت ، مـگـرکـسـیکه مـال را بـه ایـن وآن بـدهـد والـبـتـه چـنـین کـسـانـی کـم انـد.   وبـه مـن  گــُفـتـنـد :

          ﴿ بـجـای خـود ایـسـتاد شـو  خود شان کمـی پـیش رفـته ومن آوازی را شـنیدم، مـیخـواستم کـمی پـیشـتر بروم ، یادم آمد که فـرمُـود نـد:

       ﴿  بـجـای خـود ایـسـتاد شـو   چون پس آمدند گــُفـتم : یـا رسـول الـلـه! آوازی را که شـنـید م چـه بود ؟ فـرمُـود نـد:                  ﴿  جــِبـرئـیـل عـلـیه الـسـلام نزدم آمـده وگــُفـت: کـسـیکه از اُمـت تـو فـوت نـمـوده وبـه خــُدا شــِرک نـیا ورده بـاشـد، بـه بـهـشـت داخـل خـواهـد گـردیـد .

 گــُفـتم: ولو آنـکه چنین وچـنان باشد ؟ فـرمُـود نـد: ﴿ بــلــی.

                 حدیث نبوی ص کتاب  قرض،ادای قرض ومُفلس شدن   (رواءالبخاری2388 )

                 .  بـاب [3 ]: ادای شـا یــسـتـۀ قــرض                                      

       ( 1104 ) ـــ  ازجـابـر بن عــّـدالـلـه ( رضی الـله عـنهمـا) روایت است که گــُفـت: هنگام چاشت درحالیکه پـیغـمبـرخـدا

(صلی الله علیه وآلـه وسلم) به مــسـجـِد بودند ، نزد شان آمدم،  گــُفـتـنـد : ﴿ دو رکــعــت نــُمـاز بـخـوان وازمن برذمـۀ شان قرضی بود، قـرض مـرا داده وچـیزی هـم برآن افـزودند.

                 حدیث نبوی ص کتاب  قرض،ادای قرض ومُفلس شدن   (رواءالبخاری 2394)

                 .  بـاب [4 ]: نـُمـاز جـِنـازه بر شـخـص قـرضـدار                                      

       ( 1105) ـــ ازابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:                  ﴿ مـن بـرای هـر مـُسُـلـمـانی دراُمـور دُ نـیـا وآخـرت از خـودش به او دوسـت تـر هـسـتـم ، اگـر مـیـخـواهـیـد ایـن آیـه را تـلاوت نـمـائـیـد: ﴿ پـیغـمبـر به مـُسُـلـمـانـان ازخـود آنـهـا دو سـت تـر اسـت ، هـر مـُسُـلـمـانی کـه فـوت گـردیـده ومـالـی را بـه ارث مـیـگـذارد، آن مـال  مـُتـعـلـق به ورثـه اش مـیـبـاشـد ، وکـسـیکه قـرض داربـوده ویـا اهـل وعـیـالی دارد نـزد مـن بـیـایـد، مـن مـُتحـمـل آن چـیز ها خـواهـم شـد.

                 حدیث نبوی ص کتاب  قرض،ادای قرض ومُفلس شدن   (رواءالبخاری 2399)

آیۀ مبارکه باترجمه وآدرس تفسیر شریف آورده شد:

{{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

  

| احزاب |ــکلِک |                        33:6                           

                         ﴿33:6﴾﴿  النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو

                    الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ  

                    إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

 

                           ﴿33:6﴾﴿  پيامبر نسبت به مؤ منان از خود آنها اولي است، و همسران او مادران آنها (مؤ منان) محسوب مي‏شوند، و خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤ منان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولي هستند، مگر اينكه بخواهيد نسبت به دوستانشان نيكي كنيد (و سهمي از اموال خود به آنها بدهيد) اين حكم در كتاب الهي نوشته شده است.

         ﴾﴿33:6﴾the prophet has a greater claim on the faithful than they have on themselves, and his wives are (as) their mothers; and the possessors of relationship have the better claim in the ordinance of allah to inheritance, one with respect to another, than (other) believers, and (than) those who have fled (their homes), except that you do some good to your friends; this is written in the book﴿

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

                 .  بـاب [5 ]: آنـچـه کـه درمـورد ضـایع کردن مـال آمــده اسـت                                      

       ( 1106 ) ـــ  ازمــَغـیـره بن شـُعـبـه ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

         ﴿  خُـــداونـد بر شـمایـان ایـن چـیـز هـا را حـرام کـرده اسـت:

عـُـقـوق مـادران، زنـده بـه گـور کـردن دُخــتـران ، خودداری ازادای چـیـز یـکـه ادای آن لازم اسـت، وطـلـبـیـدن چـیـز یـکـه گـرفـتـن آن حـرام اسـت.

و ایـن چـیـز هـا را بـرای شـُمـا مـکـروه قـرار نـمـوده اسـت :

گــُفــتـگـوی بـدون لـزوم ، سـوال کـردن بـسـیـار، وضـایـع سـاخـتـن مـال .

                 حدیث نبوی ص کتاب  قرض،ادای قرض ومُفلس شدن   (رواءالبخاری 2408)

 

خـتـم کتاب قرض،ادای قرض ومُفلس شدن 42

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved