قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب 43 درخـصو مات، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

{{{{ {{{{

   کتاب [43]:ــ درخُـصـومـات صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب خُصومات 43{{{{

                 .  بـاب [1 ]: آنـچـه که درمورد اشـخـاص وخـصومت بین مـُسُلمان ویـهـود آمـده است                                     

       ( 1107 ) ـــ  از عـبـدالـلـه بن مـسـعـود ( رضی الـله عـنه ) روایت است که [گــُفـت]:ازشخصی شنیدم که آیۀ را بـخلاف آنـچه که از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شنیده بودم تـلاوت مـینمـود، آنـشخص را گرفته ونزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) آوردم ، [ تلاوت هردو ی مارا شنیده ] وفـرمُـود نـد:

             ﴿هــردوی شــُمـا خـوب تـلاوت مـیـکـنـیـد ، ولی بـا یـکـدیـگـر اخـتـلاف نـه کـنـیـد ، زیـرا مـردُمـی کـه پـیش از شــُمـا بـودنـد ، هـمـینـطـور اخـتـلاف نـمـوده وسـبب هـلاکـت شـان گـردیـد..

                 حدیث نبوی ص کتاب  خُصومات   (رواءالبخاری 2410)

       ( 1108 ) ـــ  از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت: دونفر با یکدیگردغـوی نموده ویکدیگررا دشـنام دادند، شخصی از مـُسُـلـمـانان و شخصی از یـهـود ، مـُسُـلـمـان گــُفـت: قـسـم بـه ذاتـیکه مـُحـَمـَد (صلی الله علیه وآلـه وسلم) را برهـمۀ جهانیان برتری داده است، ویـهـود گــُفـت: قـسـم بـه ذاتـیکه مـوسـی [ عـلـیه السلام ] را برهـمۀ جهانیان ترجیح داده است، مـُسُـلـمـان چون این را شنید دسـتش را بالا برده وبرروی شخص یـهـودی زد، یـهـودی نزد  پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) رفته وآنـچه را که بین اوو بین آن شخص مـُسُـلـمـان  واقع شده بود بـیان نمـود .

 پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) مـُسُـلـمـان راخـواسته واز قـضیه پرسان نمـودند، او قـضیه را به ایـشـان گــُفـت، فـرمُـود نـد:

               ﴿ مــرا بـر مـوسـی [ عـلـیه السلام ] ترجیح نـد هـید ، چـون در روز قـیامت همـۀ مـردُم افـتاده و بـیـهـوش مـیگـردنـد ، ومـن بـآ آنـهـا افـتاده و بـیـهـوش مـیـشـوم، واولـیـن کـسـیکـه بــهـوش مـی آیـد مـن هـسـتـم ، دریـن وقـت می بـیـنـم کـه مـوسـی [ عـلـیه السلام ] گـوشـۀ از عـرش را مـحـکـم گـرفـته اسـت ، ولـی نـه مـیدانـم کـه اوهـم بـیـهـوش گـردیـده وپـیـش از مـن بــهـوش آمـده اسـت، ویـا از کـسـانی اسـت کـه خــُداونـد آنـهـا رااز بـیـهـوش شـدن اسـتـثـنـا نـمـوده اسـت. .

                 حدیث نبوی ص کتاب  خُصومات   (رواءالبخاری2411 )

       ( 1109 ) ـــ  ازانــس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که شخصی از یـهـود سَـر دُخـتـرکـی رابه بین دو ســنـگ کـوفـت  ، ازوی پـرسیدند: کـی چـنـین کـرده اسـت؟ فـلانـی ؟ ویا فـلانـی؟ چـند نـفررا برایش نام بردند، تا آنـکه نام آن یـهـود ی را نـیز گــُفـتند، آن دُخـتـر به سـَرش اشـاره نمـود که بـلـی همین شخص است، آن یـهـود ی راگرفـتند واو اقـرار نمـود، پـیغـمبـرخـدا  (صلی الله علیه وآلـه وسلم)  امـرنـمُـود نـدتا سـَرش را بین دو ســنگ بکـوبـند .

                 حدیث نبوی ص کتاب  خُصومات   (رواءالبخاری2413 )

                 .  بـاب [2 ]: سـُخـنـان خـصـوم برعـلـیـه یـکـدیـگـر                                      

       ( 1110 ) ـــ  حــدیـث اشــعـث ( رضی الـله عـنه) درمـورد مـخـاصـمه اش  با شخصی از اهـل حـضـر مـوت قبلأ گـذشـت ودراین روایت مـیگـوید: این مخاصمه، بین او و بین شخصی ازیـهـود بوده است.

                 حدیث نبوی ص کتاب  خُصومات   (رواءالبخاری2416،2417 )

                   واحادیث نمبرهای 2357 ، 2356 ملاحظه شود

 خـتـم کتاب درخـصـومـات 43

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved