قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کـتاب 44 یـافـتـنـیـهـا   ، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

{{{{ {{{{

   کتاب [44]:ــ یـافـتـنـیـهـا صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب یـافـتـنـیـهـا  44{{{{

 

                 .  بـاب [1 ]: اگر صاحب مال مفقود نشانی مالش را گـُفت مال برایش داده مـیشود                                      

       ( 1111 ) ـــ  ازآ ُبـی بن کـَعـب ( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: هـمـیـانـی رایافـتم که دران صـد دیــنـار بود ، آن را نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

           ﴿  یـک سـال آن را سـُراغ بـده   یـک سـال آن را سـُراغ دادم ،وکسی را که آن را بـشـناسد نـیافـتم، دوباره نزد شـان آمدم فـرمُـود نـد:  ﴿ یـک سـال دیـگـر آن را سـُراغ بـده  یـک سـال دیـگـر آن را سـُراغ دادم ولی کسی را که آن را بـشـناسد نـیافـتم، برای بار سـوم نزد شان آمده و فـرمُـود نـد:

           ﴿ ظـرف آن ، ومـقـدار آن ، وسـر بـند آن را حـفـظ کـُن ، اگـر صـاحـبـش آمـد [ مـالش را بـَوی بـده] و اگـر نـیـا مـد، ازان اسـتـفـاده کــُن .

                 حدیث نبوی ص کتاب  یـافـتـنـیـهـا      واءالبخاری2426 )

                 .  بـاب [2 ]: اگـر خـُرمـای را درراه یـافـت                                      

       ( 1112 ) ـــ ازابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)روایت است که فـرمُـود نـد:

              ﴿  گــاهـی بـخـانـه ام نـزد اهـل واولا دم رفـته ومـی بـیـنـم کـه خـُرمـای روی بـسـترم افـتـاده اسـت ، آنـرا بـر مـیـدارم کـه بـخـورم، وچـون مـی تـرسـم کـه مـبـادا از خـُرمـای صـدقـه بـاشـد، اورا دور مـی انـدازم .    

                 حدیث نبوی ص کتاب  یـافـتـنـیـهـا      واءالبخاری2432 )  

{{{{خـتـم کتاب یـافـتـنـیـهـا  44{{{{

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved