قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب45 دادخواهی از ظلم مردم بریکدیگر ، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

{{{{ {{{{

   کتاب [45]:ــ دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر  

صحیح البخاری شریف

 {آغازکتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر  45{

                 .  بـاب [1 ]: جـزای ظـُلـم وســتـم                                      

       ( 1113 ) ـــ  ازابـو سـعـیـد خــُدری ( رضی الـله عـنه)از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم روایت است که    فـرمُـود نـد:

            ﴿ وقـتـیـکه مـُسُـلـمـانان ازدوزخ نـجـات می یـابـنـد، جـهـت تـصـفـیۀ حـساب از ظُـلمـهای که بریـکـدیگـر کرده انـد درکـنـار پـُلی بـین دوزخ وبـهـشـت نـگـهـداشـته مـیشـونـد, بـعـد از تـصـفـیۀ حـساب بـرای شـان اجـازۀ دخـول بـه بـهـشـت داده مـیشـو د، وسـوگـنـد بـه ذاتِیکـه جـان مـُحـَمـَد دردسـت او اسـت ،هـر کـسی مـسکن وجـایش را دربـهـشـت از خـانۀ کـه دردُنـیا دران زنـدگـی مـیکـرده است بـهـتر مـیشـناسـد.

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری2440 )

                 .  بـاب [2 ]:این قول خــُداونـد مـُتعال که میفرماید ﴿ بـدانـید کـه لـعـنت خــُدا بر ظـالـمـین اسـت                                         

       ( 1114 ) ـــ  ازا بن عــُمـر ( رضی الـله عـنهمـا) روایت است که گــُفـت:از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شنیدم که  فـرمُـود نـد:

            ﴿خــُدا ونــد مــُتـعـا ل بـه شـخص مـؤ مـن آنـقـدر نـزدیک مـیگـردد کـه بـراو رحـمت کـرده وعـیـبـهـایش را مـی پـوشـانـد ، وبـرایش مـیگـویـد :آیـا ازیـن گُـُنـاه یـادت هـست وخـبر داری ؟ آنـشـخص مـؤ مـن مـیگـویـد : پـروردگـارا! بـلـی[یـادم هـست وخـبر دارم] [وهـمـین طـور از هـمـۀگـُنـاهـانـش بـَوی یـاد آوری مـیگـردد] واو بـه هـمـۀگـُنـاهـانـش اقـرار نـمـوده وفـکر مـیکـند کـه هـلاک شـده واز بـین خـواهـد رفـت، [درین وقـت ] خــُدا ونــد مــُتـعـا ل بـرایش مـیگـویـد : گـُنـاهـانـت را در دردُنـیـا پـوشـانـدم ، وامـروز هـم آنـهـارا بـخـشـیده ومـغـفـرت مـینـمایم ، وکـتـاب حـسـنـاتـش بـدسـتـش داده مـیشـود، ولـی دربـارۀ کـافـرومـُنـافـق هـمه کسانـیکه حـضوردارنـد مـیگـویـنـد : ﴿ اـیـنـهـا کـسـانـی انـد کـه دربـارۀ پـروردگـاخـود، دروغ گـُفـتــه انـد ،  وبـدانـید کـه لـعـنـت خــُداونـد بـر ظـالـمـین اسـت.  

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری2441 )

                ترجمۀ آیۀ مبارکه وشرح تفسیری آن را تلا وت فرمائید:

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم         ﴿

                                هـود|ـــکلِک- سوره: 11 , آیه: 18               ﴿

                 ﴿11:18﴾﴿  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ

               وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

              ﴿11:18﴾﴿  و چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بندد آنان بر پروردگارشان دروغ عرضه مى‏شوند و گواهان خواهند گفت اينان بودند كه بر پروردگارشان دروغ بستند هان لـعنت‏خدا بر ستمگران باد

          ﴾﴿11:18and who is more unjust than he who forges a lie against allah? these shall be brought before their lord, and the witnesses shall say: these are they who lied against their lord. now surely the curse of allah is on the unjust﴿

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

                 .  بـاب [3 ]:  مـُسُـلـمـان بر مـُسُـلـمـان ظُلم نکرده واورا بدست ظـالم رهـا نـمیکند                                   

       ( 1115 ) ـــ ازا بن عــُمـر( رضی الـله عـنهـما) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـود نـد:

           ﴿ مـُسُـلـمـان بـرادرمـُسُـلـمـان اسـت، نـه بـه او ظـُلـم کـرده ونـه اورا بـدسـت ظالـم رهـا مـیکـنـد، کسـیکـه حـاجـت بـرادر مـُسُـلـمـانش رارفـع کـُنـد، خــُدا ونــد مــُتـعـا ل حـاجـت اورا رفـع خـواهـد کـرد ، کسـیکـه مـُشکـلی مـُسُـلـمـانی را برطرف سـازد، خــُدا ونــد مـُشکـلی از مـُشکـلا ت روز قـیـامـتش  رابـر طـرف خـواهـد سـاخـت، وکسـیکـه عـیـب مـُسُـلـمـانی را بـپـو شـانـد، خــُدا ونــد گـُنـاهـانـش را در روز قـیـامـت  خـواهـد پـو شـانیــد،

           حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری2442 )

                 .  بـاب [4 ]: برادرت را چه ظالم باشد وچه مظلوم کهمک کـُن      

       ( 1116 ) ـــ  ازانــس ( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:                ﴿  بـرادر [مـُسُـلـمـانـت را] چـه  ظـا لـم اسـت و چـه مـظـلـوم کـُهـمـک نـمـا ، پـرسـیـدنـد : یـا رسـول الـلـه! کـُهـمـک رساندن به مـظـلـوم بـلـی ولی به ظـا لـم چـگـونـه کـُهـمـک نـمـا ئـیم ؟ فـرمُـود نـد:

             ﴿   اورا از ظـُلـم کـردن مـانـع شـو.

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری 2444)

                 .  بـاب [5 ]: ظُلم سبب تاریکـیـهای درروز قـیامـت خواهد شـد                                      

       ( 1117 ) ـــ ازابن عــُمـر( رضی الـله عـنهمـا) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)روایت است که فـرمُـود نـد:                      ﴿ ظـُلـم  سـبـب تـاریـکـیـهـای درروز قـیـامـت خـواهـد شـد .          

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری2447 )

                 .  بـاب [6]:اگرکسی به دیگری ظُلم نموده ،وآن شخص وَی رابخشید،آیا باید ظالم آن ظُلم رابیان دارد                                   ( 1118 ) ـــ  از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

               ﴿کـسـیکـه بـر ذ مـۀ وَی ازبـرادر مـُسُـلـمـانـش مـظـلـمـۀ از عـرض وشـرف ویـاچـیز دیگـری بـاشـد، هـمـین امـروز پـِیـش ازآنـکه روزی بـیـایـد کـه نـه دران د َرهـَمـی بـاشـد ونـه دیـنـاری، ازوی بـحـل داشـت بـخـواهـد، ورنـه اگـرعـمـل نـیـکی داشتـه بـاشـد بـه انـدازۀ حـق آنـشخص بـَوی داده مـیشـود،و اگـرعـمـل نـیـکی نـداشتـه بـاشـد، ازگـُنـاهـان آنـشخص [مـظـلـوم] گـرفـته شـده وبـرذِمـَـۀ [ شـخص ظـالـم ] گـذاشـته مـیشـود،

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری 2449)

                 .  بـاب [7 ]: کسیکه بر دیگری درموردزمیـنـش ظُلم کرده باشد                                      

       ( 1119 ) ـــ  ازسَــعــیـد بن زَیــد ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت:از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)   شـنیدم که فـرمُـود نـد:

                ﴿ کـسـیکـه بـر دیگـری درمـورد زمـیـنـش ظـُلـم کـرده باشـد [مثـلأ زمـیـنـش رابـنـاحـق تـصاحـب کـرده بـاشـد] بـه هـمـان انـدازه تـاهـفـت طـبـقـۀ زمـین درگـردنـش طـوق مـیـگردد .

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری2452 )

                  ( 1120 ) ـــ ازابن عــُمـر( رضی الـله عـنهمـا) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

              ﴿ کـسـیکـه مـقـداری از زمـیـن شـخص دیـگری را بـغـیر حـق بـگـیرد ، درروز قـیـامـت تـاهـفـت طـبـقـۀ زمـین  خـسـف گـردیـده وبـه زمـین فـرو مـیـرود.

                 .  بـاب [8 ]: اگر کسی بـدیگری چـیزی را اجازه دهد، روااسـت                                      

       ( 1121 ) ـــ  روایت است که ا بن عــُمـر( رضی الـله عـنهمـا) مـردُمی را دید کـه خـُرمـا مـیخورند، به آنها گــُفـت که

 پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)ازخوردن چـند خـُرمـا باهـم نـهی  فـرمُـوده ا نـد، مگر آنکه شـخص از برادرش اجازه بخـواهد. 

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری 2455)

                 .  بـاب [9 ]:این قول خــُدا ونــد مــُتـعـا ل که مـیفرماید ﴿ واولـدود تـرین مخاصمه گران است                                    ( 1122 ) ـــ ازعــائـیـشـه ( رضی الـله عـنهـا) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)روایت است که فـرمُـودنـد:                   ﴿ بـد ترین مـردُم در نزد خــُدا ونــد مــُتـعـا ل، دعـواجـلـب جـنـجـال گـر اسـت.

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری 2457)

                ترجمۀ آیۀ مبارکه وشرح تفسیری آن را تلا وت فرمائید:

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم         ﴿

|ـــکلِک|2- سوره: 2 , آیه: 204                    

                      ﴿204 : 2﴾﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى  

                 مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

                       ﴿204 : 2﴾﴿  و از ميان مردم كسى است كه در زندگى اين دنيا سخنش تو را به تعجب وامى‏دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مى‏گيرد و حال آنكه او سخت‏ ترين دشمنان است

               ﴾﴿204 : 2and among men is he whose speech about the life of this world causes you to wonder, and he calls on allah to witness as to what is in his heart, yet he is the most violent of adversaries﴿

{{{{{{{{{{{{{{{{

                 .  بـاب [10 ]: گناه کسیکه بـدروغ دعـوا کرده ومـیدانـد که دعـوایش دروغ اسـت                                      

       ( 1123 ) ـــ از اُم سـَلـَـمـَه از ( رضی الـله عـنهـا) هـمـسـرپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که گــُفـت:   پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شنیدند که دردروازۀ حـُجـرۀ شان جـنـجـالی بـپـا شده وبـآنها گـُفـتـند :                    ﴿ مـن بـشـرم، ومـردُم نـزد مـن اقـامـۀ دعـوا کـرده وچـه بـسـا کسـانی کـه ازدیـگران بـلـیغ تـر بـوده وبـگـُمـان مـن مـیرسـد کـه او راسـت مـیـگـویـد، وبـه هـمـان اساس بـه نـفع او حـُکم مـیکـُنم، اگـر[ بـایـن طـریـق] حـق مـُسُـلـمـانی را بـکـسی دادم، درواقـع ایـن یک پـارچـۀ آتـش اسـت کـه بـرایـش داده ام ، اگـرمـیخـواهــد بگـیرد، و اگـرمـیخـواهــد نگـیرد،.

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری 2458)

                 .  بـاب [11 ]: انـتـقام گـرفـتن مظلـوم ازمال ظالـم                                      

       ( 1124 ) ـــ  ازعـُقـبـَه بـن عــامـر ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت: گــُفـتیـم: یـا رسـول الـلـه! شـُمـا مـارااین طرف وآنـطرف مـیفرستـید، گـاهی به نزد مـردُمی مـیرویم که مارا مـهمان نه میکـنـند، درین باره چه مـیگـوئـید؟ گـُفـتـند :                ﴿  اگـر نـزد مـردُمی رفـته  وبـشـُما چـیزیـکـه مـناسـب بـه مـهـمان اسـت دادنـد قــبـول کــُنـید ، واگـر نـدادنـد حـق مـهـمان راازانـهـا بـگـیریـد .

                  حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری 2461)

                 .  بـاب [12 ]: هـمـسـایـه نـبـایـد هـمـسـایـه اش رااز کـوبـیدن مـیـخـی به دیـوارش منع نماید                                         ( 1125 ) ـــ ازابـوهـُـریـره (رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:              ﴿  هـمـسـایـه نـبـایـد هـمـسـایـه اش رااز کـوبـیدن چـوبی بـه دیـوارش مـنـع نـمـایـد .                                           بعدازان ابـوهـُـریـره رضی الـله عـنه گــُفـت:  نـمـیـدانـم چـرا شـُما ازین حُکم اعراض کرده ورو مـیگردانـید ، بـه خــُداونـد قـسـم که چـوب رادربین شانه های شـُماخـواهم کوبـیـد.   

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری2463 )

                 .  بـاب [13 ]: نشـسـتن درپـیشـروی خـانه ها، ودر کـنار راه هــا                                      

       ( 1126 ) ـــ  از ابـو سـعـیـد خــُدری ( رضی الـله عـنه) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  روایت است که فـرمُـود نـد:

              ﴿هـرگـز درکـنـار راه هـا مـنـشـیـنـیـد ، مـردُم گــُفـتـند: چـاره نداریم ، دریـنـجا نشـسـته وباهم سـُخـن مـیزنـیم ، فـرمُـود نـد:

            ﴿   اگـر جـُز نـشـسـتـن درکـنـار راه هـا چـارۀ بـرای شـُمـا نـیـسـت ، بـایـد حـق راه رااداء نـمـائـیـد .

پـرسـیـدنـد کـه : حـق راه چــیـسـت ؟ فـرمُـود نـد:

             ﴿  پـوشــیـدن چــشـم[ ازنـامـحـرم ]، خودداری از اذِ یـَـت کـردن مـردُم ، جـواب دادن سـلام ، امـر بـه مـعـروف ونـهـی از مــُنـکـر .

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری 2465)

                 .  بـاب [14 ]:اخـتـلاف درتـحـدیـد راه هـای عــُمـومـی                                       

       ( 1127 ) ـــ  از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: اگر درتـحـدیـد راه عــُمـومـی اخـتـلاف نمـودنـد،

 پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) حـُکـم کردنـد که باید این راه هـفـت زرع بـاشـد.

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر  واءالبخاری2473 )

                 .  بـاب [15 ]: نـهـی از چـور وچـپـا وُل ومـُثـلـه نـمـودن                                      

       ( 1128 ) ـــ  از عــبـدالـلـه بن یـزیـد انـصـاری( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) از چـور وچـپـا وُل ومـُثـلـه نـمـودن نـهـی فـرمُـوده ا نـد:

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر   واءالبخاری 2474)

                 .  بـاب [16 ]: کـسیکه برای دفـاع از مـال خـود کــُشـته مـیشـود                                      

       ( 1129 ) ـــ  از عـبـدالـلـه بن عــُمـر ( رضی الـله عـنهمـا) روایت است که گــُفـت:از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شـنـیـد م که فـرمُـود نـد:

                ﴿ کـسیکه در د فـاع از مـال خـود کــُشـته مـیشـود شــهــیـد اسـت .   

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر        واءالبخاری2480 ) گــُفـت:

                 .  بـاب [17]: کـسیکه کـاسـه ویـا چـیـزی را از شـخص دیـگری شـکـسـت                                       

       ( 1130) ـــ  ازانــس ( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نـزد یکی از هـمـسـرانـش بـودنـد  که یکی از هـمـسـران دیگر شـان طـعـامـی را درکـاسـۀ برای  شـان فـرسـتاد، آنـکه به خـانه اش بـودند، کـاسـه را بـدست خـود زده وشـکـست ، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) پارچه های کـاسـه را بـهـم جـمع کردنـد، طـعـام رادو باره درآن کـاسـه نهاده وفـرمــودنـد: ﴿ بـخـوریـد ، وشـخصیکه کـاسـه راآورده بود نزد خود نـشانـدنـد ، وبعد از ایـنـکه طـعـام راخوردند، کـاسـۀ شـکـسته  را گـرفـته وعـوض آن کـاسـۀ درسـتی فرسـتاد نـد.

                 حدیث نبوی ص کتاب دادخواهی ازظلم مردُم بریکـدیگر  واءالبخاری2481 )

 

{{خـتـم کتاب دادخواهی از ظلم مردم بریکدیگر  45{{

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved