قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب 47گِرَوی درغیرسفر    ، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

{{{{ {{{{

   کتاب [47]:ــ گِرَوی درغیرسفر صحیح البخاری شریف

{{{{آغازکتاب گِرَوی درغیرسفر  47{{{{

                       .  بـاب [1 ]:میـتوان ازسوارشدن ویاشیر حـیوان گـِرَوی استفاده نمود                                       

       ( 1137) ـــ ازابـوهـُـریـره (رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)فـرمُـودنـد:              ﴿ حـیوان قـابـل سـوارشـدن اگـر بـه  گـِرَوداده مـشـود، (شـخص گـِرَوکـنـنـده ) مـیـتوانـددرمـقـابـل نـفـقـۀ کـه بـرایـش مـیدهـد آن را سـوار شـود، و حـیوان شــیـر آوری که بـه  گـِرَوداده مـیشـود، (شـخص گـِرَوکـنـنـده ) مـیـتوانـددرمـقـابـل نـفـقـۀ کـه بـرایـش مـیدهـد از شــیـر آن اسـتفاده نـماید، و نـفـقـۀ حـیوان بـر عـُهـدۀ کـسی اسـت کـه آن را سـوار شـده ویـا ازشــیـرش اسـتفاده مـی نـماید .

                 حدیث نبوی ص کتاب گِرَوی درغیرسفر واءالبخاری 2512)

                 .  بـاب [2 ]: اگرراهـِن ومـُرتـَهـِن باهم اخـتلاف کـردنـد                                       

       ( 11 ) ـــ  ازابـن عــبـاس ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) چنین حـُکم نمودند که:  

          ﴿ قــَسـم خـوردن بـر شـخص مــُدعـِی عـلیـه اسـت .

                 حدیث نبوی ص کتاب گِرَوی درغیرسفر واءالبخاری 2514)  

 

{{{{خـتـم کتاب گِرَوی درغیرسفر 47{{{{

 

 

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved