قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{

     دقـت : خارج ازمتن احادیث مبارک است:

1) این آدرس صفحات شـرح تفـسـیری آیـات مـُبـارک را بـاز میکنـداُمـیـد که استفاده شود:

|ــــکلِک| می توان از شرح تفسیر شریف نیز استفاده کرد. برای این کار:قرآن کریم             

   ( اسم سوره ونمبرآیه را درکلکینچه ها آورده ، بعد اول بالای کلمۀ نمایش کلِک نمائید ، آیه و ترجمۀ همان آیۀ مبارک ظاهر می شود وثانیأ بالای کلمۀ تفسیر که درآغاز آیه است کلِک نمائید ، تفسیر همان آیۀ مبارک نیز ظاهر می شود).

           2) بازکردن ، سمع کردن وتـلاوت قر آن مجید را با زبان های مادروطن پـشـتو ، دری وهم آنهائیکه به زبانهای انگلیسی وسایر زبان های بین المللی تکلم می نمایند ،ازاین آدرسـهـا باز کنـید ـــ

{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ــکلِک       تـلاوت وهمـزمان  سـمع کردن قـُرآن مجِید

|ــکلِک| قران مجید با تر جمۀ دریPersian

||ــکلِک| سمع قرآن مجید با تر جمۀ دری،پشتو وانگلیسیDari

||ــکلِک| قرآن مجید با ده ها ده ها زبان بین المللیThe Holy Qur'an

||ــکلِک| تلاوت فلمی اسماءالحـُسنی مُبارکVideo of Asma-ul-Husna

          3)  اگـر قبل از مـطـالعـۀ کتاب آزادکردن غُلامان وفضیلت آن  ، مـُحتوای مـُکمل این آدرس، دقـیقأ مـلا حـظه شود، انشاءالله   کـه ذوق وعلاقۀ شـُمارا به حفظ محتوای همه احـادیـث مـُبارک پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)هرچه زیادتر  ومـستحکم ترمینماید. به اُمید رحمـت بی مـُنتهای خــُداونـد مـُتـعـال ج .                                                    آدرس کـلـِک گـرددـــــــــم

تـبـرُکـاتیکه از پـیغـُمـبرخـُدا(ص)بـاقی مـانـده|ــکلِک!

       4 ) با ملاحظۀ این آدرس ا ُمـیـد و اشـتـیاق شـدیـد مـارابه داخـل شدن بـهـشت هـرچه قـوی تر مـینماید خــُداونـد مـُتـعـال ایـن نعـمت جـاودان را نـصِیـب هـمه خـواهـران وبـرادران مـُسُلمان کـُنـد( ترجمۀ آیات مبارک آن بعدأ حاضر میشود انشاءالله .

 مـُژده هـا ی قـُرآن مجـیـد از نـعـمـت هـای جـنـت| کلِک ـــ|

    5) میـتوان با بازکردن یکی ازاین سه آدرس ، ذکر اسماءالحـُسنی مـُبارک را شنید، دید ومعنی وفضیلت هـر نـام خــُداونـد مـُتـعـال ج را تلاوت ، حفظ وثواب جاودانه را انشاءالله نصیب شد.

99 NAMES OF ALLAH - 1

99 NAMES OF ALLAH - 2

 http://www.ustadfaizi.com/shukr%201pdf.pdf

 

{{{{ {{{{

   کتاب [48]:ــ آزادکردن غُلامان وفضیلت آن صحیح البخاری شریف

{ {آغازکتاب آزادکردن غُلامان وفضیلت آن  48{ {

       ( 1139) ـــ ازابـوهـُـریـره (رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت:پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)فـرمُـودنـد:                       ﴿هــر مـُسُـلـمـانـیکه غـُلام مـُسُـلـمـانـی را آزاد نـمـایـد، خــُدا ونــد مــُتـعـا ل  درمقـابـل هـر عـضـوی کـه ازان غـُلام آزاد شـده اسـت، یـک عـضـواز شـخـص آزاد کـُننده رااز دوزخ نـجـات مـیـدهـد .                 

                 حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری 2517 )

                 .  بـاب [1 ]: آزادکردن کدام نوع ازغـُلامـان بـهـتراست                                      

       ( 1140 ) ـــ  ازابـوزر( رضی الـله عـنه) روایت است که گــُفـت:از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) سوال نمودم که کدام کارازهمه بهتر است ؟فـرمُـودنـد:

           ﴿  ایـمـان بـه خــُدا، وجـهـاددرراه خــُدا،   گــُفـتم : آزاد کردن کـدام نـوع غـُلام بهتر است ؟ فـرمُـودنـد:                                   ﴿ پـُرقـیـمـت تـریـن آن ، ومـحـبـوب تـریـن آن درنـزد بـادارانـش ،   گــُفـتم : اگر تـوان اینـرانداشتم ؟ فـرمُـودنـد:                      ﴿ از بـیـچـاره دسـت گـیری نـمـوده، ویـابـا انـسـان سـاده لـوحی کـهـمک وهـمـکـاری کـُن ،

 گــُفـتم : اگراین را هم نه تـوانـسـتم ؟ فـرمُـودنـد:

            ﴿  ازضـرر رسـانـدن بـمـردُم خـودداری کــُن، زیـرا این یـک نـوع صـدقـۀ اسـت کـه بـرای شـخص خـود مـیدهـی.

                 حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری 2518)

                 .  بـاب [2 ]:آزاد ساختن غـُلام ویـاکـنیزی که بین عـدۀ شـریکی است                                       

       ( 1141 ) ـــ  از عـبـدالـلـه بن عــُمـر ( رضی الـله عـنهمـا) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

                 ﴿  کـسـیـکـه حـصـۀ خـودرااز غـُلامـیـکه دران شـریـک اسـت آزادنـمـود، وبـانـدازۀ قـیـمـت غـُلام  مـالی داشـت، غـُلام بـه قـیـمـت عـادلانـۀ قـیـمـت گـذاری گـردیـده، وحـصـۀ دیـگـر شـریـکهـارا بـپـردازد، و غـُلام ازطرف او آزاد مـیگـردد،   واگـرمـالی نـداشـت، هـمـان انـدازۀ از غـُلام آزاد مـیگـردد، کـه آنـشخص آزاد کـرده اسـت .

                 حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری 2522)

                 .  بـاب [3 ]:خـطا ونـسـیان درآزاد کردن وطـلاق دادن وامـثال آن                                       

       ( 1142 ) ـــ  از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گــُفـت: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

           ﴿ خــُدا ونــد مــُتـعـا ل وسـوسـه هـای قـلـبی اُمـت مـراتـاوقـتـیـکـه بـه آن وسـوسـه عـمـل نـکـُنـدعـفـوه نمـوده اسـت                     حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری2528 )

                 .  بـاب [4 ]: اگر کسی به غُلام خود گفت که:اوبرای خـُدااست ونیت آزادکردن را داشت    

                                        ..وشـاهـد گرفتن درآزاد کردن غـُلام...

       ( 1143 ) ـــ  روایت است که ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) هنگامیکه نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)آمده وارادۀ مـُسُـلـمـان شـدن راداشت غـُلامـش نیز باوی هـمـراه بود، این دو نفر درراه یکدیگررا گــُم نمودند، و غـُلامـش هنگامی پیداشد که ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) نزد پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) نـشسته بود، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) فـرمُـود نـد:  

             ﴿ یـا ابـا هـُـریـره! ایـنک غـُـلامـت رسـیـد ، ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه ) گـفت: من شماراشاهـد میگـیرم که اورا آزاد سـاخـتم، و[ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه )] مـیگویـد: وقت آمدن بطرف مــدیــنـه این شـِعـر را می سـرود یـم:                        چـقـدر شـب دراز وپـر مـشـقـتـی بـود  ***** بـاآنـهـم ازدیـار کـُفـر نـجـات یـافـتـیـم

                 حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری2530 )

                 .  بـاب [5 ]: آزاد کـردن مــُشـرک                                      

       ( 1144 ) ـــ  روایت است که حـکـیـم بن حـَزام ( رضی الـله عـنه) درجاهـلـیت صــد غـُلام را آزاد نموده وبار صــد شــُتــُر را صــدقـه نموده بود، وچون مـُسُـلـمـان شـد باز صــد شــُتــُر را صــدقـه کرده وصــد غـُلام را آزاد نمود حـکـیـم ( رضی الـله عـنه) مـیگــُوید:از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) سوال نمودم . . . . . .[ بـقیۀ حـدیـث قـبلأ درباب زکـات گـذشـت].

                  حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری1436 )

                 .  بـاب [6 ]: کسیکه غـُلام عـربی را مـالک گـردیـد                                      

       ( 1145 ) ـــ  از عـبـدالـلـه بن عــُمـر ( رضی الـله عـنهمـا) روایت است که: پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برقـبـیـلـۀ ( بـنی مـُصـطَـلِـق ) درحالی حـمله نمودند که بـیخـبر بوده، وچـهارپایان شان درحال نوشـیدن آب بود، مـردان جـنگی شان را کــُشـته ، واولاد شان را به اسارت گـرفـتـند، و(جــُوَیـریـَه ) ( رضی الـله عـنهـا) هم از جـملۀ هـمین اسـیران بود.

                 حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری 2541)  

       ( 1146 ) ـــ  از ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) روایت است که [گــُفـت]: (بنی تـمـیـم ) را از وقـتـیکه سـه چـیز رادربارۀ شان از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  شـنیـدم دوست مـیدارم ، شـنیـدم که مـیگــُفـتـند :

            ﴿  ایـنـهـا شـدیـد تـریـن اُمـت مـن بـرد جـا ل هــسـتـنـد.

وچون زکـات امـوال آنها رسِید فـرمُـود نـد:

           ﴿ ایــنـهـا زکــاتــهـای قــوم مــا اسـت ، و عــائـیـشـه ( رضی الـله عـنهـا) کـنـیـزی داشـت که ازین مـردُم بود، پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم)  فـرمُـود نـد:

          ﴿  اورا آزاد کــُن ، زیـرا او ازاولاد[ اســمـاعــیـل عـلـیـه الـسـلام ] اسـت .

                 حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری 2543)

                 .  بـاب [7 ]: کــراهــیـت زبان درازی درمـقـابـل غــُلام                                      

       ( 1147 ) ـــازابـوهـُـریـره (رضی الـله عـنه) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که فـرمُـودنـد:                       ﴿  [ بـغـُلام خود ]نـگـوئـیدکـه : بـه بـادارت نـان بـده، بـه بـادارت آب بـده، بـه بـادارت آب وضـوء بـیـاور، بـلـکـه بـگـوئـیـد: آقـا یـم ! بـادارم ![ چـنین وچـنان کـن ] و نـگـوئـیـد: غـُلام مـن وکـنـیـز مـن ، بـلـکـه بـگـوئـیـد: عـزیـز مـن ،جـوان مـرد مـن[ چـنین وچـنان کـن ] .

                 حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری 2552)

                 .  بـاب [8 ]: کسـیکه غــُلامـش طـعـام اورا نـزدش می آورد                                  

       ( 1148) ـــ وازابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه)ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) روایت است که[فـرمُـودنـد]:                 ﴿  کـسـیـکـه خـاد مـش طـعـامـش راآورد، اگـر اورا بـاخـود نـان نـمـیـدهـد، اقـلا بـایـد یـک یـادو لـُقـمـۀ بـرایـش بـدهـد، زیـرا او طـعـام را آمـاده کـرده اسـت .

                 حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری2557 )

                 .  بـاب [9 ]: اگـرغــُلام را مـیزد اززدن به رویـش خـودداری نـمـایـد                                      

       ( 1149 ) ـــ وازابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) از پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم )روایت است که فـرمُـود نـد:                   ﴿  اگـر کـسی جـنـگ مـیکـرد، از[ زدن بـر روی ] خـودداری نـمـایـد.

                 حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری2559)

                 .  بـاب [10 ]: شـرطــهـای که دربارۀ مـُکـاتـَب جـائـز اسـت                                      

       ( 1148 ) ـــ  از عــائـیـشـه  ( رضی الـله عـنهـا) روایت است که( بـَرَیـرَه) نزدش آمده ودربارۀ کـتابـتـش [ یعنی: خلاصی اش ازنزد بادارانـش درمـقابـل پـولـیـکه با آنـها  باتـفاق رسیده بود ] ازوی طـلب کـُهمـک نمود، عــائـیـشـه  ( رضی الـله عـنهـا) برایـش گــُفـت: نزد بادارانـت رفـته وبـبـیـن،اگرمـوافـقـت دارنـد که وَلای تـو برای من باشد،من پـول کـتابـت ترامی پردازم، بـَرَیـرَه  رضی الـله عـنهـا این سـُخـن را به بادارانـش گــُفـته وآنـها قـبول نـکرده و گــُفـتـنـد: اگـر عــائـیـشـه  ( رضی الـله عـنهـا) مـیخـواهـد که این پـول را برای تـو بطور صـدقـه داده ووَلای تـوبرای ما باشد ، قـبـول داریم .                             عــائـیـشـه  ( رضی الـله عـنهـا) این سـُخـن را به پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) گــُفـت، ایـشان  فـرمُـود نـد:                     ﴿ اورا خـریـده، سـپـس آزاد کــُن ، زیـرا ولاء از کـسی اسـت کـه اورا آزاد کـرده اسـت.                                           ابـوهـُـریـره ( رضی الـله عـنه) مـیـگـویـد: بـعد ازان پـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) برخـاسـته و گــُفـتـنـد :                        ﴿ چـرا بـعـضـی از مـردُمـان شـرطـهـای مـیـگـذارنـد کـه درکـتـاب خــُدا نـیـسـت ، اگـرکـسی شـرطـی مـیـگـذارد  کـه درکـتـاب خــُدا نـبـاشـد، ولـوآنـکـه صـد شـرط بـاشـد، بـاطـل اسـت، شـرط خــُدا سـزاوارتـر ومـحـکـم تـر اسـت.

                 حدیث نبوی ص کتاب  آزادکردن غُلامان وفضیلت آن واءالبخاری2561 )

{خـتـم کتاب آزادکردن غُلامان وفضیلت آن 48   {

 

 

 

 

       

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved