قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

  کتاب اول صحیح البخاری شریف  

          

  حدیث البخاری ـــ کتاب 5 غـُسل     

 

 

 کتب احادیث صحیح البخاری شریف راجع به غـُسل

 

    کتا ب [ پـنـجـم]:ـــ غـُسل  .

                                    

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

 

              با ب [  1  ]:ـــ  وضوء  پیش از غـُسل                                     

 

               (  185 )     ـــ از عـائـیشه  ( رضی الله عـنها ) همسر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که :  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) چون از جنابت غتُسل می کردند ، اول دست های خودراشـسـته ، بعد ازان مانـندیکه برای نماز وضـُوء می سازند ، وضـُوء می ساختند، بعدازان انگشـتان خودرا درآب غوطه داده ،وبیخ موهای خودرا خـِلال میکردند ، بعدازان با دست ، سه بار به سر خود آب ریخته ، وسـپس  همۀ جان خودرا می شـسـتـند. (رواءالبخاری248 )

.  حدیث نبوی ص کتاب غسل                   

 

               (  186 )     ـــ از مـیـمـونـه  ( رضی الله عـنها )همسر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم )مانند وضـُوی نماز ، وضـُوء ساخته ، ولی پاهای خودرا نه شـسـتـند ، وعورت خودرا شـسـته وپاک نمودند ، بعدازان برجان خودآب ریخته وشـسـتند ، ودراخیر پاهای خودراهم شـسـتـند ، غـُسل نمودن شان ازجنابت به این شکل بود . (رواءالبخاری 249 )

 

.   حدیث نبوی ص کتاب غسل                    

 

              با ب [  2  ]:ـــ  غـُسل نمودن زن به همرای مـرد                                     

 

               ( 187  )     ـــ از عـا ئـیشه   ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت :من و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) از ظرفیکه به نام  ( فـَرَ ق ) یاد می شد ، باهم غـُسل  می کردیم . (رواءالبخاری  250)

.   حدیث نبوی ص کتاب غسل                  

 

              با ب [  3  ]:ـــ  غـُسل نمودن با صاع وامثال آن                                     

 

               ( 188  )     ـــ روایت است که عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) ازکیفیت غـُسل پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  پرسان گردید [ پرسان کننده برادررضـاعی عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) بود] ، عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) ظرف صـاع [ پیمانه ] مانندی راخواسته ، ودر حا لیکه بین او بین شخص سوال کننده حجابی بود، غـُسل نموده وازان صـاع ، بر سر خود آب می ریخـت. (رواءالبخاری  251)

 

.    حدیث نبوی ص کتاب غسل                   

 

               (  189 )     ـــ روایت است که شخصی از جابر بن عبدالله ( رضی الله عـنه ) از کیفیت غُسل پرسید، درجواب گفت :  یک صاع برایت کفایت میکند ، شخصی گفت : کفایت نمیکند ، جابرگفت، برای کسیکه موهایش از موهایت بیشتر ، وخودش از تو بهتر بود ، کفایت میکرد، [ مقصدش پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بود ]  ، بعدازان جابر درحالیکه یک جامه به تن داشت ، برای ما امامت داد. (رواءالبخاری  252)

.  حدیث نبوی ص کتاب غسل                 

 

              با ب [  4  ]:ـــ  کسیکه سه بار به سرش آب ریخت                                      

               ( 190  )     ـــ از جـُبـیـربن مـُطـعـِم  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

 

                          ﴿  ولی من به سر خود سـه بار   آب می ریزم    وهردوکف دست خودرا باهم کرده وباآن طوری اشاره نمودند[ که گویا به سر خود آب می ریزند.(رواءالبخاری 254 )

 

.   حدیث نبوی ص کتاب غسل                 

 

              با ب [  5  ]:ـــ  کسیکه پیش از غـسل نمودن  ، ظرف آب وخوشبوئی راآماده میکرد                                   

               (  191 )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : هنگامیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ازجنابت غـُسل میکردند، ظرف ( گود وشه ) مانندی راخواسته وآن را به دست خودمیگرفـتـند ،اول بطرف راست ،وبعدازان بطرف چپ، وسپس به هردودست ، به سر خودآب می ریختند . (رواءالبخاری 258)

.   حدیث نبوی ص کتاب غسل                  

 

              با ب [  6  ]:ـــ  تکرار جماع                                     

 

               ( 192  )     ـــ واز عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) راعطر می زدم ، وایشان نزد همسران خود رفته ،وصبح احرام بسته وعطر آگین بودند. (رواءالبخاری267 )

.  حدیث نبوی ص کتاب غسل                   

 

               ( 193  )     ـــ ازانس  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درقسمتی ازروز ، یا قسمتی از شب، باهمۀ همسران خود همبستر می شدند،ودارای ( یازده ) ، ودرروایتی (نـُه ) همسر بودند، کسی از انس ( رضی الله عـنه ) پرسید: آیا این قدر قدرت داشتـند؟ گفت : مابایک دیگر خود این طور صحبت می کردیم که پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) توانائی (سـی ) مردرادارند. (رواءالبخاری 268 )

.  حدیث نبوی ص کتاب غسل                   

 

              با ب [  7  ]:ـــ کسیکه خوشبوئی استعمال نموده وغـُسل نمود                                      

 

               (  194 )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت :گویا همین حالا به درخشـش خوشبوئی که برسر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) استعمال شده،وایشان محرم بودند ، نگاه میکنم.  (رواءالبخاری 271)

.   حدیث نبوی ص کتاب غسل                    

 

              با ب [  8  ]:ـــ خلال کردن موی سر، هنگام غـُسل کردن                                     

 

               ( 195  )     ـــ واز عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هنگامیکه از جنابت غـُسل میکردند، دست های خودرا شـسـته ، ومانند وضوی نماز، وضوء می ساختند ، بعدازان غـُسل نموده، وبه دست خود موهای خودراخلال می نمودند، وچون یقین شان حاصل میشد که آب خوب به زیر موها رسیده است ،سـه بار به سر خودآب می ریختند ،وبعدازان باقیماندۀ جسم خودرا می شـستـند. (رواءالبخاری 272)

.   حدیث نبوی ص کتاب غسل                  

 

              با ب [  9  ]:ـــ  اگردرمسجد به یادش آمدکه جـُنـُب است ،

                                  باید همان طور خارج گردیده وتیـمم نکند     

               ( 196  )     ـــ از ابو هـُریـره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :نماز برپاگردیده وصف ها برابرشد، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمدند، وچون درجای نماز خود قرار گرفتند ، به یاد شان آمد که جـُنـُب هستندبه ما گفتند که :

               ﴿    شما درجای خود قرارداشته باشید .، برگشته  غـُسل نمودند ،ودرحالیکه از موهای شان آب می چکید ، آمده تکبیرگفته وهمرای شان نمازخواندیم . (رواءالبخاری275 )

 

.    حدیث نبوی ص کتاب غسل                  

 

              با ب [  10  ]:ـــ  کسیکه درحالت تنهائی برهنه غـُسل نمود                                    

 

               (  197 )  ـــ وازابو هـُریـره ( رضی الله عـنه ) از پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم) روایت است که  فرمودند:      

                            ﴿   قوم بنی اسرائیل برهنه غـُسل نموده ، ویکدیگررا می دیدند، ولی موسی [ علیه السلام ] تـنها   غـُسل می کرد ،   بنی اسرائیل گفتند :اینکه موسی باما   غـُسل نه میکند ، سـبـبـش این است که درعورت گاهش مرضی است ، ازین جهت هنگامیکه برای غـُسل نمودن رفته ولباسهایش راروی سنگی گذاشت ، سنگ از نزدش گریخت ، موسی [ علیه السلام] به عقبـش دویده ومیگفت  ( ای سنگ لباسم ، ای سنگ لباسم ) ،تاجائی رسید که بنی اسرائیل به همان حالت اورادیده وگفتند : به خداوند سوگند است که موسی درد ومرضی ندارد، وسنگ رازد.

           ابو هـُریـره ( رضی الله عـنه ) میگوید : به خداوند قسم که: شـش یاهفت داغ هنوز برآن سنگ موجود است. 

(رواءالبخاری278 ) .  حدیث نبوی ص کتاب غسل                 

 

               ( 198  ) ــ وازابوهـُریـره ( رضی الله عـنه) :از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند:

                            ﴿   روزی ایوب [ علیه السلام] برهنه غـُسل میکرد ، که ملخی ازطلا نزدش افتاد ، و ایوب [ علیه السلام]اورابرداشته وبه لباسش پاک میکرد ، دراین وقت خداوند برایش نداکرده وگفت :ای ایوب!آیا من ترا ازاین چیز ها غنی نه ساخته ام ؟ گفت : چرانه ،به عزتـت قـسم گه غنی ساخته ای ، ولی مرا از الطاف وبرکات تو بی نیازی نیست .(رواءالبخاری 279)

.   حدیث نبوی ص کتاب غسل                 

 

              با ب [  11  ]:ـــ  هنگام غـُسل نمودن باید خودرا ازمردم حجاب نمود                                     

 

               ( 199  )     ـــ ازا ُم هـانـی بنت ابی طالب   ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت :سال فتح مکه ، نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )رفتم ، دیدم که غـُسل نموده وفـاطـمه ( رضی الله عـنها ) اوراحجاب میکرد ، پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) پرسیدند:

              ﴿ این کیست . ؟ گفتم : من  ا ُم هـانـی هـستم. (رواءالبخاری 280)                            

.   حدیث نبوی ص کتاب غسل                  

              با ب [  12  ]:ـــ حکم عرق شخص جُنُب ، واینکه مؤمن نجس نمیشود                         

 

               ( 200  )     ـــ از ابو هـُریـره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) اورادر یکی ازراه های مدینه ـــ درحا لیکه جـُنـُب بود ـــ ملاقات نمودند ، ابو هـُریـره  ( رضی الله عـنه ) میگوید : خودرا ازنظر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پنهان کردم ،سپس رفته غـُسل نموده وآمدم ، فرمودند :

               ﴿  ای ابو هـُریـره !کـجـا بودی .  ؟ گفتم جـُنـُب بودم ، واز اینکه درحالت جنابت باشما بـنـشـیـنـم اختراز نمودم ، فرمودند :    ﴿   سـُبـحان الـله !مؤمن هرگز نجس نه میشود .  (رواءالبخاری 283)

.  حدیث نبوی ص کتاب غسل                   

              با ب [  13  ]:ـــ  شب خوابیدن درحال جنابت ، بعد از وضوء ساختن                                   

               (  201 )     ـــ از عـُمر بن خـطاب   ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پرسیدم : آیا رواست که درحال جنابت بخوابیم ؟ فرمودند:

              ﴿   بـلی !اگر کسی از شما وضوء ساخت ، مـیتواند درحال جنابت بخوابد . . (رواءالبخاری 287)

.  حدیث نبوی ص کتاب غسل                   

              با ب [  14  ]:ـــ التقاء خطا نین                                     

 

               (  202 )     ـــ از ابو هـُریـره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:    ﴿ وقتیکه [شخص ]بین پاهای زن نشسته ، وبااو درآمیزگردید، غـُسل واجب مـیگردد. .(رواءالبخاری 291)

.  حدیث نبوی ص کتاب غسل       

  

{{ {{ {{ ختم کتاب غـُسل {{ {{ {{

                                 با حفظ وعمل کرد به احادیث مبارک ، رضائیت خداوند ج نصیب شما باد آمین

                                                      و به امید دعا ی نیک شما .ا.ا.فیضی

                                              ********************************

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved