قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

 

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

  حدیث البخاری ـــ کتاب 6 حـیـض    

 

 

      نقل صحیح البخاری به دری

 کتب احادیث صحیح البخاری شریف راجع به کتاب حـیض

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

 

    کتا ب [شـشـم]:ـــ حـیـض  .

                                    

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

 

              با ب [  1  ]:ـــ  حکم متعلقبه زنها درحالت نفاس وعادت ماهانگی                                     

 

               ( 203  )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : به سفر بیرون شدیم ، وچیزدیگری به فکر ما جزحج نبود ، چون به ( سـَرِ ف ) [ منطقه ای است درده میلی مکه ] رسیدیم ،دچار عادت ماهانگی گردیدم، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نزدم آمده ومن گریه می کردم،فرمودند: ﴿  تراچه شده است، مگر به عادت ماهانه دچارشده ئی .   ؟ گفتم : بـلی! فرمودند :

                         ﴿  این چیزی است که خداوندهمۀ دختران بنی آدم را به آن مبتلا ساخته است ،هرکاری راکه حجاج میکنند، توهم انجام بده ، مگر طواف کردن به خانه را .

                         و عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) گفت : و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )ازطرف همسران خود ، یک گاوی را قربانی نمودند.

(رواءالبخاری 294) .   حدیث نبوی ص کتاب حـیـض                  

 

 با ب [  2  ]:ـــ  شـُستن ومرتب نمودن زن حا ئـض  ،سرشوهرش را                                              

 

               (  204 )     ــ ـو از عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت :درحالیکه دچارعادت ماهانگی بودم ، سر پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) راشانه زده ومرتب می کردم.  (رواءالبخاری295 )

.    حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض                 

                (  205 )     ـــ ودر روایت دیگری درادامۀ حدیث گذشته آمده است که : ...   پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درحالیکه درمسجد بودند، سرخودرا به  عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) نزدیک نموده ، ودرحالیکه عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) داخل خانه اش بوده وبه عادت ماهانه گرفتار بود، سر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )راشانه زده ومرتب می کرد . (رواءالبخاری 296  )

.  حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض                

 

              با ب [  3  ]:ـــ  خواندن قرآن درپهلوی همسر حائـض خود                                

 

               ( 206  )     ـــ و از عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : درحالیکه به عادت ماهانگی گرفتاربودم پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سرخودرا به من تکیه داده وقرآن می خواندند. (رواءالبخاری297 )

.   حدیث نبوی ص کتاب  حـیـض                 

 

              با ب [  4  ]:ـــ   کسـیکه حـیض را نفاس نامید                              

 

               ( 207  )     ـــ از ا ُم سـلـمـه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : درحالیکه با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) زیر قـطیـفۀ خوابیده بودم ،  دچارعادت ماهانگی گردیدم، ازآنجا دورشده ، ولباسهای عادت ماهانگی خودراگرفتم ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :   ﴿   مگر به عادت ماهانگی دچار شده ئی .؟ گفتم : بـلی !مراخواسته ، وباز درپهلوی شان زیر همان قـطیـفۀ استراحت نمودم .

(رواءالبخاری 298) .   حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض                 

 

              با ب [  5   ]:ـــ   هم آغـوشـی با حـا ئـض                               

 

               ( 208  )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت :من با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ــــ درحالیکه هردوی ما جـُنب بودیم ـــــ  ازیک ظرف ، غسل میکردیم ، ومراامر می کردند که ازارم را بپوشم، سپس بامن همبستر می شدند ،ودرحالیکه معتکف بودند ، سر شان را بـسویم نزدیک نموده ،ومن درحالیکه به عادت ماهانگی گرفتار بودم ، سر شان را می شستم .

  (رواءالبخاری 299) .   حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض                

 

               (  209 )     ـــ ودرحدیث دیگری از عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : وقتیکه کدام یکی ازما دچار عادت ماهانه می شدیم ،و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) می خواستند با او همبستر گردند : امر میکردند تا ازارش را درجای خروج حیض محکم نماید ،سپس با او همبستر می شدند ، و عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) میگوید: کدام یکی از شما میتوانید به مانند پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) زمام شهوت خودرا بگیرید ؟ (رواءالبخاری 302)       

 

  .   حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض                

 

              با ب [  6  ]:ـــ   حـا ئـض نبا ید روزه بگیرد                             

 

               (  210 )     ـــ ازابوسعید خـِدری   ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :درعید قربان ـــ یاعید فطر ـــ  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )به (عیدگاه ) آمد، نزدزنها رفته وفرمودند: 

               ﴿ ای زنها! صدقه بد هید ، زیرا من دیدم که بـیشـترین اهل دوزخ ازشما یان هستند . گفتند : چرا یا رسول الـله ؟ فرمودند:

                       ﴿  بسیار دشنام ولعنت می د هید  ،نیکی های شو هرراانکار می نما ئید ،وهیچ ناقص عقل ودینی راکه مانند شماعقل شخص داناو فهمیده را بـبرد ، ندیدم گفتند سبب نـقـصان عـقل ودین ما چیست ؟ فرمودند :

               ﴿  آیا شها دت زن برابر نصف شـها دت مرد نـیسـت ؟  .گفتند بلی ! هـسـت ، فرمودند :

                         ﴿  این از نقصان عقل وی ،[و ]آیا درهنگام عادت ماهانه ، نماز وروزه راترک نه میکند ؟ . گفتند : بـلی ! ترک میکند . فرمودند :

                ﴿  این هم سـبـب نـقـصا ن د ین وی .  

 

(رواءالبخاری 304) .    حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض                 

 

              با ب [  7  ]:ـــ  اعـتکاف نشـستن زن درحالت حیض                            

 

               ( 211  )     ـــ ازعـا ئـیشه ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : یکی ار هـمسران پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )در حالیکه دچار عادت ماهانگی بود ه وهنوز خون می دید ،با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به اعـتکاف نـشست  ، وشد ت خون ریزی اش به حدی بود که طـشت رازیر پای خود می گذاشت .     (رواءالبخاری 309)

.  حدیث نبوی ص کتاب  حـیـض                 

 

              با ب [  8  ]:ـــ  استعمال خوشبوئی برای زن ، بعداز غـُسل حیض                             

 

               ( 212  )     ـــ از آم عطـیـه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : مااز اینکه بر مردۀ بیش از سـه روز به ماتم بـنـشیـنـیم ، نهی می شد یم ، مگر در بارۀ شوهر ،که چهارماه وده روز به ماتم می نـشسـتـیم ، نه سرمه به چشم کرده ، ونه خوشبوئی استعمال می کردیم ، وبه جز ازلباس خشن ،لباس رنگه هم نه می پو شـیدیم ، ووقتیکه از عادت ماهانه پاک گردیده وغـُسل می کر دیم ، برای ما رخصت بود که از خوشبوئی ظـفار [ منطقۀ است دریمن ]استعمال نما ئیم ، وهم چنین از اشتراک درجنازه هم ممنوع بودیم .   

(رواءالبخاری 313) .   حدیث نبوی ص کتاب  حـیـض                 

 

              با ب [  9  ]:ـــ  مالیدن زن سر وجان خودرابعداز پاک شدن ازحیض                                     

 

               ( 213  )     ـــ ازعـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت :زنی از  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) از کیفیت غـُسل وپاکی از عادت ماهانۀ خود پرسید ، فرمودند:

               ﴿  پارچۀ عطر آ گینی راگرفته وخودرابه آن پاک کن  .   آن زن گفت :با این پارچه چگونه پاک نما یم ؟ فرمودند :

                ﴿ با آن پارچه خودرا پاک کن .    گفت: چگونه ؟  فرمودند:

                ﴿  سـُبحا ن الـله ! پاک کن .

                 عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) مـیگوید : آن زن را بطرف خود کشیده وگفتم :با آن پارچه آ ثار خون را پاک کن .

(رواءالبخاری314 ) .   حدیث نبوی ص کتاب  حـیـض                   

 

              با ب [  10  ]:ـــ  شانه زدن سر، هنگام غـسل نمودن از جنابت                              

 

               ( 214  )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت :با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) در حـجـة الوداع  احرام بـستـم ، واز کسانی بودم که ( هـدی ) را نه فرسـتاده ونـیـت حج تـمـتـع کرده بودم ، [ عا ئـیشه] گمان کرد که وی از عادت ماهانۀ خود، تا شب عرفات پاک نه شده است ، لذا از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پرسید : یا رسول الـله ! امشب عرفات است ، ومن جهت تـمـتـع عـُمره نموده ام [ چه باید بـکـنم ] ؟  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برایش گـفتند :

           ﴿   گـیسو هایت راباز کن، سرت را شانه کن ، واز عـُمره کردن خودداری نما  .  عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ) مـیگوید مطابق هدایت پـیغمبر خدا ( صلی الله علیه وسلم ) عمل نمودم، وچون حج را انجام دادم ، شـبیکه از مـُنی بطرف مکه می آمدیم ] در منطقۀ ( مـُحـَصـِب ) به [برادرم ] عـبدالرحـمن امر کردند تا مرا از تـنـعـیـم به عوض عـُمره ای که نیت آن را کرده بودم ، عـُمره دهد.

   (رواءالبخاری 316) .   حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض                 

 

              با ب [  11  ]:ـــ  هنگام غـسل نمودن از حیض ، زن باید موهایش را بگشا ید      .                                                 

 

               ( 215  )     ـــ وازعـا ئـیشه   ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

              ﴿  کـسـیکه می خواهد عـُمره نما ید ، میـتواند برای ادای عـُمره نـیـت نماید ، واگر من ( هـدی ) را نه فرستاده بودم ، برای انجام عـُمره احـرام می بـستم . ،  عدۀ  نـیـت عـُمره ، وعدۀ هم نـیـت حـج کردند ، ـــ وحدیث را ذکر کرده ، ودرموضوع دچار شدنـش به عا دت ماهانگی گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برادرم عـبدالرحـمن را هـمرایم به ( تـنـعـیم )فرستادند ، از آنجا برای عـُمـره احـرام بـستم ، ودرهیچ کدام ازاین پیـش آمدها برمن : هـدی ، روزه ،وصـدقـه ای لازم نـگردید . (رواءالبخاری317 )

 

.   حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض                 

 

              با ب [  12  ]:ـــ  قضای نماز بر حائـض لازم نیست                               

 

               ( 216  )     ـــ   روایت است که زنی از عـا ئـیشه ( رضی الله عـنها ) پرسید : آیا زن بعد از پاک شدن ازعادت ماهانه ، باید نماز خودرا قضا بـیا ورد ؟.  عـا ئـیشه ( رضی الله عـنها ) برایش گفت :مگر تو از خوارج  هـستی ؟ ما درزمان  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )به عادت ماهانه گرفتار شده ومارا به فضا آوردن نمازامر نه می فرمودند ،ویا گفت : ما نماز را قضا نه می آوردیم .   

(رواءالبخاری  321) .    حدیث نبوی ص کتاب    حـیـض               

 

              با ب [  13  ]:ـــ  خواب شدن باحائـض دربسترش                              

 

               ( 217 )     ـــ از ا ُم سـلمـه  ( رضی الله عـنها ) درحدیثی که راجع به عادت ماهانه اش روایت مـیکند ،واینکه اودراین حالت با   پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )دریک قـطـیـفه خوابیده است ، مـیگوید : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درحالیکه روزه داشتند ، اورا بو سیده اند . (رواءالبخاری 322)

.  حدیث نبوی ص کتاب  حـیـض                 

 

              با ب [  14  ]:ـــ حاضرشدن زنهای حا ئـض به نماز عید                              

 

               (  218 )     ـــ از آم عطـیـه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت :از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )شنیدم که فرمودند:

               ﴿   زنـهای بالغ ، دختر های با کره ، یا : زنهای با لغ باکره ، وزن های حا ئـض، بیرون شده وبه کارهای نیک ودعای مسلمانان ، حاضر شوند ، ولی زنهای حا ئـض از آمدن به ( عید گاه) خودداری نما یند .

                            از[آم عطـیـه] پرسیدند : زنهای حا ئـض ؟ گفت : مگرزن های حا ئـض به ( عـرفـات ) وفلان وفلان جاها حاضر نه مـیشوند ؟.

(رواءالبخاری324 ) .   حدیث نبوی ص کتاب حـیـض                

 

              با ب [  15  ]:ـــ دیدن زن زرداب وتیرگی رادرغیرروزهای حیض                              

 

               (  219 )  ـــ وازآم عطـیه ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت: مایان زرداب ، وتـیرگی راازعادت ماهانه حساب نه می کردیم .  

(رواءالبخاری 326) .   حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض                

 

              با ب [  16  ]:ـــ زنیکه بعداز بازگشت ازعرفات حیض می شود                               

 

               (  220 )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الله عـنها ): همسر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که برای پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )گـفـت : یـا رسـوالـله ! ( صُـفـیه بنت حـُـیَـی ) به عادت ماهانه گرفتار شده است ،  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

                ﴿ شاید او مانع رفتن ما شود ، آیا او با شما طـواف نه کرده است ؟  .   گفتند چرانه ! [  طـواف کرده است ، [ خطاب به صُـفـیه ] فرمودند :    ﴿  پس بیرون شو .   (رواءالبخاری 328)

.   حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض                 

 

              با ب [  17  ]:ـــ نماز[جنازه]برزنی که درحالت نفاس وفات می نماید                                      

 

               ( 221  )     ـــ از سـمره بن جـُنـد ُب  ( رضی الله عـنه ) روایت است که : زنی ازاثر ولادت مـُرد ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به وسط جنازه اش ایستاده شده، وبر وی نماز خواندند. (رواءالبخاری 332 )

.   حدیث نبوی ص کتاب   حـیـض              

  

            با ب [  18  ]:ـــ

     

               ( 222  )     ـــ از مـیمـونـه  ( رضی الله عـنها )هـمـسر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که گفت :وی در عادت ماهانگی بوده ونماز نه می خواند ، ولی درکنار جا یي که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نماز می خواندند ، خوابیده بود ،وایـشان روی جاینماز خود، نماز خوانده ، وهنگام سجده کردن ، گوشه های از لباس پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به جان صُـفـیه( رضی الله عـنها ) تماس مـیکرد.

(رواءالبخاری 333) .    حدیث نبوی ص کتاب                      

 

  {{ {{ {{ خـتـم کـتاب 6 حـیـض {{ {{ {{

 

خداوندااحادیث مبارک را راهنمای عمل ما قرارده آمین

 

      

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved