قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

 

 

{{ {

{{ {{ {{ {{

 

  کتب احادیث صحیح البخاری شریف ــ کتاب ابواب (ستره)

 برای نـُمـازگذار

 {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ 

 {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ 

    کتا ب ابواب ( سـتره ) برای نـُمازگذار.

 {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ 

 

              با ب [1 ]:ـــ  ستـرۀ امام ، سـتره برای همه کسانی است که

                                            پشت    سرش قراردارند                                              

         [ ستـره :ـــ عبارت از چیزی استکه نـُماز گذار هنگام نـُماز خواندن پیشروی خود میـگذارد ، تا کسی از جای سجده گاهش عبور نکند].

               (  312  )     ـــ ازابن عـُمـر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هنگامیکه روز عید بطرف عید گاه میرفتند، بما امر میکردندتاسر نیزۀ راآورده وپیشروی شان به زمین نصب نمائیم ، وایشان بطرف آن سر نیزه نـُماز خوانده ومردم پشت سر شان بودند،واین کاررا درسفر هم انجام میدادند، واز همین جا بود که ا ُمراهم به این کار مبادرت ورزیدند. (رواءالبخاری 494)

 .    حدیث نبوی ص کتاب ابواب ستره برای نـمـا زگذار                    

 

               (  313)     ـــ از ابـُوجـُحـَیفه  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که  : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به ایشان در ( بـُطحاء) امامت داده وپیشروی شان سر نیزۀ قرار داشته است ،[ ودراینجا ]نـُماز پیـشـین رادورکـعت و نـُمازعصر رادورکـعت اداء نمودند،ودراین وقت زنها واُلاغ ها از پیشروی شان عبور میکرد .

.    حدیث نبوی ص کتاب ابواب ستره برای نـمـا زگذار   (رواءالبخاری 495)                                         

   

              با ب [ 2 ]:ـــ فاصله بین نـُماز گذاروستره اش، چقدر با ید باشد ؟ ؟                                     

               ( 314 )     ـــ از سـَهـل  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : فاصلۀ بین جائیکه پـیغـمبـر خدا( صلی الله علیه وسلم ) نـُماز میخواندند وبین دیوار، به اندازۀ راه رویک گوسفـندی بود . (رواءالبخاری 496)

.    حدیث نبوی ص کتاب  ابواب ستره برای نـمـا زگذار                     

 

              با ب [3 ]:ـــ نـُماز خواندن بطرف سر نیزه                                      

               (  315 )     ـــ از انس بن مالک ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) وفتیکه برای قضای حاجت بیرون می شدند، من وجوان دیگری باایشان رفته، وباخود: عـصا، یا چوب دستی، ویا سر نیزۀ راهمراه ظرفی بر میداشتیم ، وچون از قضای حاجت فارغ میشدند، آن ظرف را به دست شان میدادیم . (رواءالبخاری 500)

.    حدیث نبوی ص کتاب ابواب ستره برای نـمـا زگذار                  

 

              با ب [ 4 ]:ـــ نـُماز خواندن بطرف ستون                                      

               ( 316)     ـــ ازسـَلمـه بن ا ُکـوَع ( رضی الـله عـنه) روایت است که  : اودرنزدیک ستونی که درنزد قرآن کریم بود ، نـُمازمی خواند ،کسی از وی پرسید : چرا دایما میکوشی که درنزد این ستون نـُماز بخوانی ؟ گفت : سبب آن است که پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) اکثر اوقات درهمین جا نـُمازمی خواندند .

(رواءالبخاری502 ) .    حدیث نبوی ص کتاب ابواب ستره برای نـمـا زگذار                      

   

              با ب [5 ]:ـــ نـُماز خواندن دربین ستونها درغیر نـُماز جماعت                                      

               ( 317 )     ـــ ازعـبـدالـله بن عـُمـر  ( رضی الـله عـنهما ) ـــ درحدیث داخل شدن پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) به خانۀ کـعـبـه ـــ روایت است که گفت : چون بـلال از خانه بیرون شد ، ازوی پرسیدم  که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درداخل خانه چه کردند ؟ گفت : [ طوری ایستادند که]: یک ستون را بطرف چپ خود ، ویک ستون را بطرف راست خود ، وسـه ستون را به عقب سر خود ، قراردادند،وخـانـۀ کـعـبـه  دراین وقت دارای شش ستون بود، ــ ودرروایتی آمده است که ــ دو ستون را بطرف راست خود قراردادند. (رواءالبخاری 505)

.    حدیث نبوی ص کتاب  ابواب ستره برای نـمـا زگذار                    

 

              با ب [ 6 ]:ـــ  نـُماز خواندن بطرف شتر وامثال آن                                     

               ( 318)     ـــ واز عـبـدالـله بن عـُمـر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) شتر خودرا پیشروی خود خوابانده وبسوی آن نـُمازمی  خواندند ، [ یکی ازروات حدیث میگوید ]: پرسیدم :اگر شـُتر رم کرده وبرمی خواست ، چه میکردند؟گفت: بارآن را پیش روی خود قرارداده وبسوی آن نـُماز میـخوا ندند، وا بن عـُمـر  ( رضی الـله عـنهما ) هم همین کاررا میکرد .

(رواءالبخاری 507) .    حدیث نبوی ص کتاب ابواب ستره برای نـمـا زگذار                  

 

              با ب [ 7]:ـــ  نـُماز خواندن بسوی تخت خواب                                     

               (319 )     ـــ از عـا ئـیشه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : شمایان ما [ زنها ] راباسگ وخر، برابر قرارداده ئید، من خودم دیدم که :بالای تخت خواب غلطیده بودم ، و پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده وتخت خواب را پیش روی خود قرار داده و نـُماز میـخواندند، وچون مناسب نه می دیدم که در پیشروی شان قرار گیرم ، از طرف پاهایم پائین می خزیدم ، تا جائیکه اززیر لهافم بیرون می شدم. (رواءالبخاری508 ) .   

حدیث نبوی ص کتاب ابواب ستره برای نـمـا زگذار

        

              با ب [8 ]:ـــ نـُمازگزار بایدمانع عبوردیگران ازپیشرویش شود                  

               (320 )     ـــ ازابـو سعید خـِدری( رضی الـله عـنه ) روایت است که  او روز جمعه به جانب چیزیکه مانعمانع عبور مردمان از پیشرویش گردد، نـُماز میـخواند، جوانی ازمردم ( بنی آبی مـُعـَیط) میخواست از پیشرویش عبور نماید، ابـو سعید( رضی الـله عـنه ) بادست به سینۀ آن جوان زده واورا به عقب راند ، آن جوان به اطرافش نگاه کرده وچون راه دیگری راجز عبور کردن از پیشروی ابـو سعید( رضی الـله عـنه )  نه دید، باز میخواست تا از آنجا عبور نماید، ابـو سعید( رضی الـله عـنه ) اورا از مرتبۀ اول به شدت بیشتری به عقب راند، آن جوان ابـو سعیدرادشنام داده، ونزد ( مـروان )[ امیر مـدیـنـه]آمده واز آنچه که ازابـو سعید( رضی الـله عـنه )دیده بود ،به او شکایت نمود، وابو سعید هم پشت سر آن جوان نزد( مـروان ) آمد، مـروان گفت : یا ابا سعید!بین تو وبرادر زاده ات چه واقع شده است ؟ ابـو سعید( رضی الـله عـنه ) گفت از پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) شنیدم که فرمودند :

         ﴿  اگر بسوی چیزیکه شمارا از [عبور ومرور]مردم جلو گیری میکرد، نـُماز میخواندید، ودراین حالت کسی میخواست که از پیشروی تان عبور کند، اورا نه گذارید، واگر ازعبور کردن خودداری نکرد ، بااو مقاتله کنید، زیرا که[عمل ] او[عمل]شیطان است . .(رواءالبخاری 509)

.    حدیث نبوی ص کتاب  ابواب ستره برای نـمـا زگذار                     

 

              با ب [ 9 ]:ـــ گناه عبور کردن از پیشروی نـُمازگذار                       

               ( 321 )   ـــ ازآبی جـُحـَیم  ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـر خدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿ کسیکه از پیش روی نـُماز گذارعبور میکند ،اگر بداند که بر وی چقدر گناه می شود، اگر چـهـل [ سال] بایستد، برایش بهتراز این است که از پیش پیشروی نـُماز گذار عبور نماید . .(رواءالبخاری 510)

.    حدیث نبوی ص کتاب ابواب ستره برای نـمـا زکذار                  

 

              با ب [ 10 ]:ـــ  نـُماز بطرف شخص خوابیده                                                

               ( 322)     ـــ از عـا ئـیشه( رضی الـله عـنها) روایت است که گفت: پـیغـمبـر خدا( صلی الله علیه وسلم ) درحالی نـُماز مـیخواندند که من پیشروی شان خوابیده بودم ، وهنگامیکه مـیخواستـند وتـر بخوانند، مرا بیدار نموده ، ومن وتـر می خواندم.

(رواءالبخاری 512)    حدیث نبوی ص کتاب ابواب ستره برای نـمـا زکذار              

 

              با ب [11 ]:ـــ کسیکه هنگام نـُمازخواندن دختر

                         خورد سالی را باخود حمل کرد               

 

               ( 323 )     ـــ ازابو قـتـادۀ انصاری( رضی الـله عـنه ) روایت است که   : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نـُماز خوانده و( ا ُمامـه ) دختر زینب راکه دختر

پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )باشد ، باخود حمل میکردند ،وپدر(ا ُمامـه) ابوالعا ص

 بن ربیع ابن عبد شـمس بود،هنگامیکه پـیغـمبـرخدا(صلی الله علیه وسلم)سـُجده میکردند، آن طفل رابه زمین گذاشته ، وچون بر میخواستند ،دوباره اورا باخودبرمی داشتند.

(رواءالبخاری 516)   حدیث نبوی ص کتاب  ابواب ستره برای نـمـا زگذار                     

 

              با ب [ 12 ]:ـــ زنی که کثافت را ازنـُمازگذاربرمیدارد                                      

               ( 324 )     ـــ حدیث ابن مسعود( رضی الـله عـنه ) درمورد نفرین پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برقریش ـــ هنگامیکه کثافت هارا برروی شانه های آنحضرت ( صلی الله علیه وسلم ) نهاده بودندـــ قبلأ گذشت ، ودراینجا از ابن مسعود ( رضی الـله عـنه ) روایت است که میگوید : [ ... بخداوند قسم است که قریش رادیدم که روزبدر سر نگون گردیده ]وکشان کشان به گودالی از گودالهای بدر انداخته شدند ، و پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿ کسانیکه به گودال افتاده اند، به لعنت خدا گرفتار شده اند .

(رواءالبخاری520 ) .    حدیث نبوی ص کتاب ابواب ستره برای نـمـا زکذار                  

 

  {{ {{ خـتـم کتا ب سـتره برای نـُماز {{  {{

                  خداوندا توفیق عنایت فرما تاقرآن واحادیث نبوی راسرمشق زندگی ماقرار                                  ده، و قلب های ما را به ایمان مستحکم گردان آمین                        

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved