قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

  

کتب احادیث صحیح البخاری شریف راجع به کتاب نــُمـا ز

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

 

 

    کتا ب [ هـشـتم]:ـــ  نــُمـا ز.

                                    

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{  

               

    کتا ب [ هـشـتـم]:ـــ  نـُـمـا ز.

                                    

{{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

 

              با ب [  1  ]:ـــ  کیفیت فرض گردیـدن نـُماز درشب اسـراء                                    

            (  228 ) ـــ از انس بن مالک  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :ابوذر( رضی الله عـنه ) از پـیغمبر خد ا ( صلی الله علیه وسلم )روایت میکرد که فرمودند: 

              ﴿ هنگامیکه به مکه بودم سقف خانه ام شکافته شده وجبریل [ علیه السلام ] داخل گردید، سینه ام را گشوده وبه آب زمزم شست،بعد ازان طشتی راکه پُراز حکمت وایمان بود ،آورده ودر سسینه ام خالی کرده ، وشکاف سینه ام را بست .

               بعدازان دستم راگرفته وبه سوی آسمان عروج نمود ، چون به آسمان اول آمدم ، جبریل به دربان آسمان گفت : باز کن ، دربان گفت :کیست ؟ جبریل گفت من جبریل هستم .گفت : کسی همراهت هست ؟ گفت : بلی ! مـحـمـد ( صلی الله علیه وسلم ) همراهم میباشد. گفت : آیا او مبعوث شده است ؟ گفت : بلی . ودربان ، درب را گشود ، چون به آسمان دنیا بالا شدیم ، دیدیم شخصی نشسته ومردمانی بطرف راستش و ومردمانی بطرف چپش قراردارند ، چون بطرف راستش نگاه میکند می خندد ، وچون بطرف چپش می بیند میگیـر ید، [ مارا مخاطب قرار داده ] وگفت : پـغمبر نیکو کار ، وفرزند نیکو کارم خوش آمدید، ازجبریل پرسیدم : این شخص کیست ؟ گفت : این (آدم)  [ علیه السلام ] است ،واین چیزهائیکه بطرف راست و چپش قراردارند ،ارواح اولا دش می باشد ، آنهائیکه بطرف راستش هستند: اهل جنت ،و آنهائیکه بطرف چپش میباشند : اهل دوزخ هستند ، چون بطرف راستش می بیند می خندد، وچون بطرف چپش نگاه میکند میگیـر ید.

                بعد ازان مرا به سوی آسمان دوم برده وبه دربان همان چیزی را که دربان آسمان اول گفته بود ، تکرار نموده ودرب را کشود ، . انس    ( رضی الله عـنه ) میگوید : که ابوذر ( رضی الله عـنه )برایش گفته است که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درآسمانها : (آدم) ،( ادریس ) ، ( موسی) ،(عیسی)و (ابراهیم ) صلوات الـله عنه ،اماکن آنهارامشخص کرده نه توانست،

فقط همین قدر به خاطر داشت پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آدم   علیه السلام   رادرآسمان دنیا ، وابراهیم  علیه السلام رادر آسمان ششم دیده اند.

                                از انس   ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : چون جبریل با  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نزد ادریس علیه السلام رسیدند گفت : پـغمبر نیکو کار ، وبرادر نیکو کارم خوش آمدید، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) میگویند:پرسیدم:

              ﴿  این شخص کیست ؟ . جبریل [ علیه السلام ] گفت: این ادریس است .

                بعدازان نزد موسی [علیه السلام ] رسیدیم ، واو هم گفت: پـغمبر نیکو کار، وبرادر نیکو کارم خوش آمدید، پرسیدم:

                            ﴿  این کیست ؟ . گفت: این موسی [علیه السلام ]است .

              بعدازان نزد عیسی [علیه السلام ] رسیدیم ، واو هم گفت: پـغمبر نیکو کار، وبرادر نیکو کارم خوش آمدید، پرسیدم:

                           ﴿  این کیست ؟ . گفت: این عیسی [علیه السلام ]است .

                            بعدازان نزد ابراهیم [علیه السلام ] رسیدیم ، واو گفت: پـغمبر نیکو کار، وفرزند نیکو کارم خوش آمدید، پرسیدم:

                           ﴿  این کیست ؟ . گفت: این ابراهیم [علیه السلام ]است.

              انس ( رضی الله عـنه) میگوید : ابن عباس ( رضی الله عـنهما ) و(ابوحـَبـَۀ انصاری) ( رضی الله عـنه) میگفتندکه :

پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرموده اندکه :

              ﴿  بعدازآن تاجائی بر ده شدم که آوازاقلام [ ملائکه ] را میـشنیدم .

               انس بن مالک  ( رضی الله عـنه ) میگوید: پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

                ﴿ خداوند بر اُمت من   پـِنـجاه وقت نماز، فرض گردانید ، باهمین حکم برگشته تا آنکه نزد موسی [علیه السلام ] رسیدم ، پرسید : خداوند بر امت تو چه چیز فرض نمود ؟ گفتم : پـنجاه وقت نماز، گفت : واپس بسوی پروردگارت برگرد، چون امت تو طاقت این را ندارند ، برگشتم  وخداوند متعال قسمتی از آن را ساقط نمود ،  باز برگشته و نزد موسی آمده وگفتم: خداوند متعال قسمتی از آن را ساقط نمود ، گفت : نزدپروردگارت برگرد، چون امت تو طاقت آن را ندارند ، برگشتم وبازخداوند متعال قسمتی از آن را ساقط نمود ، گفت : باز نزد موسی آمده و باز برایم گفت : نزدپروردگارت برگرد، زیرا امت تو طاقت آن را ندارند ، باز برگشتم ، وبرایم گفت: این پنج است [درعدد] ، وپنجاه است[درثواب ]، واین گفته ام تغییر پذیر نیست، باز نزد موسی آمده و او برایم گفت : نزدپروردگارت برگرد، گفتم : از پروردگارم حیا میکنم.

              بعدازان جبریل [ علیه السلام ] همرایم رفت تا مرا به ( سـدرة ُالمـُنـتهی ) رسانید ، ورنگهای بر وی عارض گشت که من آنهاراوصف کرده نه میتوانم ، بعدازان مـرابه جـنـت بردند ، ودرآنجارشته هایی ازمـُروارید بوده ، وخاک آن ازمـُشک بود .

   (رواءالبخاری349 )   حدیث نبوی ص کتاب   نـمـا ز                    

 

        (  229 )     ـــ از عـا ئـیشه اُم المؤمنین   ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :خداوند هنگامیکه نـُمازرافرض گردانید ،درحضر وسفر( دورکعت )  ( دورکعت ) فرض گردانید ، نـُمازسفر به همان حال خود باقیمانده، وبر نـُماز حَضَر افزوده شد.

 (رواءالبخاری 350)      .    حدیث نبوی ص کتاب  نـمـا ز    

         

             با ب [  2  ]:ـــ نـُمازبا ید با لباس خوانده شود                        

 (  229 )     ـــ از عـمربن ابی سـلمه   ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) باری تنها دریک جامه نـُماز خواندند ،ودوطرف جامه را به جهت مخالف دورداده بودند.  (رواءالبخاری354 )

. حدیث نبوی ص کتاب  نـمـا ز                 

            

 

              با ب [  3  ]:ـــ  نـُمازخواندن درجامۀ که به جان پیچیده شده است                  

 

               ( 231  )     ـــ ازاُم هـانی ء بنت ( رضی الله عـنهآ ) درضمن حدیث نـُماز پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درروز فتح مکه روایت است که گفت : ...... سپس هشت رکعت نـُمازدرحالیکه خود شان را به جامۀ پیچانده بودند ، خواندند ، چون از نـُمازفارغ شدند ، گفتم یارسول الـله !بچۀ مادرم [ یعنی برادرم علی ابن ابی طالب ( رضی الله عـنه ) مـیخواهد شخصی راکه من پناه داده ام وآن ( فلان بن هـُبـَیره )است ، به قتل برساند ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  فرمودند: 

              ﴿  ای ا ُم هـا نی ء! ما پناه داده ایم کسی را که تو پنا ه داده ای .اُم هـانی ء میگوید : واین [ واقعه ] هنگام چاشت بود . (رواءالبخاری357 )

.    حدیث نبوی ص کتاب   نـمـا ز                   

 

               (  233 )  ـــ از ابو هـُریـره( رضی الله عـنه) روایت است که :شخصی از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )ازحکم  نـُمازخوا ند ن  دریک جامۀ واحد پرسان نمود ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

                  ﴿ آیا هر کدام شما د و جامه دارید  ؟ .  .

(رواءالبخاری 358) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                 

 

              با ب [  4  ]:ـــ اگر کسی دریک جامه نـُمازمیخواند ، آن رابه شانه هایش بـیـندازد   د                                   

               (  234 )     ـــ از ابو هـُریـره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

               ﴿ نباید کسی از شما دریک جامۀ واحد که بر شانه ها یش ازان چیزی نبا شد ، نماز بخوا ند.

(رواءالبخاری 359) . حدیث نبوی ص کتاب  نـمـا ز                 

 

               (  235 )     ـــ و از ابو هـُریـره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

                 ﴿  کسیکه دریک جامۀ نـُماز مـیخواند ، ، د وطرف آن را به د و جا نب مخا لف بـیندازد.

(رواءالبخاری 360) .    حدیث نبوی ص کتاب   نـمـا ز                 

 

              با ب [  5  ]:ـــ  وقتیکه جا مه تـنگ باشد                                     

 

               (  236 )     ـــ ازجـابر ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : درسفری از سفر های پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )باایشان همراه بودم ،شبی جهت اجرای کارینزد شان آمده ودیدم که نـُماز مـیخوانند ، ومن تنها یک جامه داشتم  وخودرا باآن پیچانده ودر پهلوی شان به نماز ایستادم ،چون از نماز فارغ شدند پرسیدند :  

             ﴿  ای جا بر! سـبب بیـرون شد ن تو دراین وقت شب چه بود ؟ .

              ایشان را از حاجت خود باخبر ساختم ، چون سخن ام تمام شد ، فرمودند :

             ﴿  این چه نوع پـیـچـیـد ا ی است که می بـیـنم ؟ . گفتم : همین یک جامه بود، فرمودند :

              ﴿   اگر جامه کلان وفراخ بود ، آن را بخـود بـپـیـچان ، وا ِزار بساز.

(رواءالبخاری 361) .    حدیث نبوی ص کتاب   نـمـا ز                    

 

               (  237 )     ـــ ازســهـل    ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :مردمی با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نـُماز خوانده ، وما نـند اطفال لُنگهای شان را به گردن شان می بستند ،وبرای زنها چـنـین گفته مـیشد که :

             ﴿ سـر های خودرا تا وقتیکه مردها کاملا نه می نـشـیـنـند ، بالا نه کنید .   (رواءالبخاری362 )                 

.    حدیث نبوی ص کتاب  نـمـا ز    

 

              با ب [ 6   ]:ـــ  نـُمازخواندن درقبای شامی                                     

 

               ( 238  )     ـــ ازمـغـیـره بن شـعـبـه ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : دریکی از سفرها  با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هـمراه بودم ،فرمودند:  ﴿ ای مـغـیـره این ظرف را با خود بگـیـر . باخود گرفتم ، و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) جهت قضای حاجت خارج گردیده وتا جائی رفتند ، که از من پنهان شدند ،درین وقت قـبای شامی را پوشیده بودند ، مـیخواستند دست خود را از آستین آن بیـرون کنند ، تنگی کرد از این جهت دست خودرا از قسمت پایان آن بیرون نمودند،من بالای [دستهای] شان آب ریختم ، وایشان برای نـُماز خواند ن، وضـُوء ساخته ف وبرموزه های خود مسح نموده ،وسپس  نـُماز خواند ند. (رواءالبخاری 363)

.    حدیث نبوی ص کتاب  نـمـا ز                  

 

              با ب [  7  ]:ـــ خودرابرهنه نمودن در نـُمازمکروه است                              

               ( 239  )     ـــ از جـابربن عبدالـله  ( رضی الله عـنهما ) روایت است که میگفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درحالیکه لُنگی پوشیده بودند ، با [ قریش ] سنگهارا جهت بنای کعبه ، حمل میکردند ، عم شان عباس  ( رضی الله عـنه ) برای شان گفت :برادرز اده ام! بهتر بود اگر لُنگ را از کمر خود باز کرده وروی شانه هایت زیر سنگها قرار می دادی.

               [جـابر ( رضی الله عـنه ) ] مـیگوید که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) لُنگ راروی شانه های خود قرارداده ولی بیهوش افتادند ، وبعداز این روز ، هرگز پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )برهنه دیده نه شدند .  (رواءالبخاری364 )       

.    حدیث نبوی ص کتاب  نـمـا ز                    

 

              با ب [  8  ]:ـــ  آنچه که از عـورت باید پوشیده شود                                   

               (  240 )     ـــ ازابو سعید خـِدری ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )ازپوشیدن جامۀ که عورت ازان نمایان گردیده ، وازنشستن بطوریکه عورت ظاهر گردد ، نهی فرمودند .   (رواءالبخاری367 )

. حدیث نبوی ص کتاب   نـمـا ز                  

 

               (  241 )     ـــ از ابو هـُریـره  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) از : دو عقد خرید وفروش دریک عقد ، واز ( لـماس ) و ( نـبا ذ ) ، وازپوشیدن جامه بطوریکه عورت نمایان بوده ، واز نشستنی که عورت ظاهر گردد ، نهی فرمودند.

              [ لـماس عبارت ازان بود که شخص : به مجرد دست زدن به چیز مورد نظر ،باید حتمأ آن را می خرید ، و نـباذ عبارت ازان بود که : فرو شنده مال را ، وخریدار  پول را بطرف جانب مقابل می انداخت ،وبـیع لازم گردیده وبرای هیچکدام اختیار رَد آن نبود ]. (رواءالبخاری318 )

   .    حدیث نبوی ص کتاب   نـمـا ز                

 

               ( 242  )     ـــ واز ابو هـُریـره   ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : ابو بکر( رضی الـله عـنه ) مرا همراه دو شخص دیگر دران حجـیکه [ امـیر حج ] بود ، ماموریت دادتا درروز عـید قربان به (مـنی )اعلان نما ئیم که : بعداز امسال مـُشرکی نباید حج کند ، وبرهنۀ نباید به خانۀ [کعـبـه ] طواف نماید ، بعدازان  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  عـلـی ( رضی الـله عـنه ) را فرستاده ، وبه او امر کردند تا برائت از مـُشر کین را اعلان نماید ، عـلـی ( رضی الـله عـنه ) همراه ما در (مـنی )ا اعلان می کرد که: بعداز امسال نباید مـُشرکی حج کرد ه، وبرهنۀ به خانۀ [کعـبـه ] طواف نماید .

 (رواءالبخاری 369)

.    حدیث نبوی ص کتاب   نـمـا ز                 

 

              با ب [ 9   ]:ـــ  آنچه که در مورد حکم (ران) آمده است                                     

               (  243 )     ـــ از انس  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به غـزوۀ خـیـبـر رفتند ، ونُماز صبح را باایشان در نزدیک [خـیـبـر] به تاریکی ادا نمودیم ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سوار گردیده ، وابو طلحه نیز سوار شد، ومن پشت سر

ابو طلحه سوار شدم ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) [ مرکوبش را ] بطرف کوچه های خـیـبـر پـش راندند ، وزانویم به ران پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) تماس می کرد ، بعدازان ایشان چادررا ازروی ران خود دور کردند ، تا جائیکه سفیدی ران پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیدم.

             چون به قریۀ خـیـبـر داخـل گردیدند فرمودند :

           ﴿  الـلـهُ اکـبـر ، خـیـبـر خـراب شد ، وقـتـیکه ما به دیار مـرد مـی بـیابـیـم ، پـس بـدا به روز بـیـم داده شـده گـان . [ یعنی کسانیکه دعوت خدا ئـی رانه پذیرفته اند ]، این سخن را سـه بار تکرار نمودند.

           انس  ( رضی الـله عـنه مـیگوید : [ درین وقت ] مردم خـیـبـر جهت انجام دادن کارهای شان بیرون شده وگفتند : مُحـمـد بالشکرش رسید !

(رواءالبخاری ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                 

 

              با ب [  10  ]:ـــ زن درچند جامه باید  نـُمازبخواند                                     

 

               (  244 )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) که نُماز فجررا مـیخواندند ، زنهائی  از مسلمانان نیز دزحالیکه سرهای شان را به شرپوشهای شان پـیـچـیده بودند ، به نُماز حاضر می شدند ،بعد از نُماز به خانه های شان برگشته وکسی آنهارا نه می شناخت.  (رواءالبخاری372 )

. حدیث نبوی ص کتاب   نـمـا ز                

 

              با ب [  11  ]:ـــ  نـُمازخواندن درجامۀ که دارای نـقـش است                        

               ( 245  )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درجامۀ که دارای نقشها بود ،نُماز خواندند ، هنگام نُماز خواندن چشم شان به آن نقشه ها افتاد ، بعداز نُماز خواندن فرمودند:

               ﴿  این جا مه ام را برده وبه (اُبو جهم ) بدهید ، وجامۀ خشن (اُبو جهم ) را برای من بیا ورید ،زیرا این جامه  سبب از بین رفتن حضور قلبی ام در نُماز شد . . (رواءالبخاری 373)

.    حدیث نبوی ص کتاب  نـمـا ز                  

 

              با ب [  12  ]:ـــ آیااگر کسی درجامۀ صلیب دارویاعکس دار   

                                               نـُمازبخواند،نمازش فاسد مـیشود ؟    

 

               ( 246  )     ـــ ازانس  ( رضی  الـله عـنه ) روایت است که :  عـا ئـیشه  ( رضی الـله عـنها ) پرده ای مُلونی داشت ،که به آن یک طرف خانه اش را پرده میکرد ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ( برایش) گفتند :

﴿  این پرده ات را دور کن ، چون عکس های آن درنُماز به خاطرم می آید  .

(رواءالبخاری 374) .    حدیث نبوی ص کتاب   نـمـا ز                  

 

              با ب [  13  ]:ـــ  کسیکه درقبای ابریـشـمین نـُمازخوانده ، و     

                                                   سپس آن را کشیده است    

 

               ( 247  )     ـــ ازعُـقـبـه بن عـامـر ( رضی الـله  عـنه ) روایت است که گفت : برای پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) قـبای ابر یـشمـنی  را بـخشش دادند ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  آن قـبارا پو شیده وباآن نُماز خواندند ، چون از نُماز فارغ شدند ، آن را مانند کسیکه از چیزی بدش بـیاید ،از جان خود کشیده وفرمودند: 

              ﴿  این برای اهل تـقوی مـنا سب نـیست .(رواءالبخاری375 )

.    حدیث نبوی ص کتاب     نـمـا ز                 

 

              با ب [ 4 1  ]:ـــ  نـُمازخواندن درجامـۀ سرخ                                     

 

               (  248 )     ـــ ازأبوجـُحـیـفه ( رضی الـله  عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) در خـیـمـۀ کو چک سرخ رنگی که از پوست ساخته شده بود ، دیدم ، وبـلا ل ( رضی الـله  عـنه ) آب وضوء آنـحـضرت ( صلی الله علیه وسلم ) رابا خود گرفته بود ، [ وهنگام وضوء ساختن پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ] مردم را مشاهده نمودم که جهت بدست آوردن این آب وضوء ، از یکدیگر سـبـقت مـیگرفتند ،کسیکه از آن آب چیزی بدست می آورد ،به سر وجانش می مالید ، وکسیکه بدست نـمی آورد ،ازرطوبت دست رفـیق خود استفاده مـیکرد.

              بعدازان بـلا ل رادیدم که عصای نیزه مانندی رابه زمین کو بید، و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بالباسهای سرخ رنگی درحالیکه آسـتینهای شان رابالا زده بودند ،آمده وآن عصارا پـیشروی خود قرار داده ، وبا مردم دورکعن نُماز ادا نمودند ، و درین وقت مـیدیدم که مردم وحیوانات از پشت آن عصا عبور مـیکردند. (رواءالبخاری 376)

. حدیث نبوی ص کتاب  نـمـا ز                 

 

              با ب [  15  ]:ـــ نـُمازخواندن بالای بلندی ومـُنبر، ولوحۀ چوبین                    

               ( 249  )     ـــ روایت است که کسی از سـهل بن سعد  ( رضی  الـله عـنه ) پرسید ک مُـنبرازچه چیز ساخته شده است ؟ گفت : کسانیکه در قید حیات اند ، [ این چیز ] را از من بهتر مـیدانند ، مُـنبراز درخت  ( أثـل ) که از جنگل آورده شده ، ساخته شده است ، آن را فلانی که آزاد شده ای فلان زن است ،برای  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ساخته است.

             وهنگامیکه ساخته شده وبه جایش نهاده شد ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بالا یش روی به قبـله ایستاده وتـکـبـیـر گفتند، مـردم هم پشت سر شان ایستادند ،قرائت را خوانده ورکوع کردند، بعدازان سر شان رابلند نموده، وعقب عقب رفته وبر روی زمین سـُجـده نمودند ، بعدازان دوباره بالای مُـنبررفته قرائت را خوانده ورکوع نمودند، وچون سر شان را از رکوع  بلند کردند،باز عقب عقب آمده تا اینکه بر روی زمین سـُجـده نمودند ، وبه این طریق نُماز خواندند.

 (رواءالبخاری 377) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                

 

 

              با ب [  16  ]:ـــ  نـُمازخواندن بربالای بوریا                                    

 

               ( 250  )     ـــ از انس بن مالک  ( رضی  الـله عـنه ) روایت است که : مادر کلانش  [ مُـلَـیکـَه ] ( رضی  الـله عـنها ) پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) را به طعا میکه آماده کرده بود ، دعوت نمود ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )ازان طعام خورده و فرمودند: 

            ﴿  برخـیزید تا برای شما نـُماز بخوانم .

            انس  ( رضی  الـله عـنه ) مـیگوید برروی بوریایی را که از استعمال زیاد سیاه شده بود ، آبی پاشانده وآوردم ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ایستاده ومن ویـتیمی [ که آنجا بود ] پشت سرش صصف بستیم  ، وآن پسر زنپشت سرما ایستاد ،و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برای ما دو رکعت نماز خوانده ورفـتـند . (رواءالبخاری380 )

  .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

       

              با ب [  17   ]:ـــ  نـُمازخواندن بربالای فرش                                     

 

               (  251  )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی  الـله عـنها ) پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که گفت :بسااوقات پیشروی  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) طوری می خوابیدم که پاهایم پیشروی شان قرار مـیگرفت ، وهنگام سـُجـده کردن به دست شان مرا تـنـبِـیه  نموده ،ومن پاهای خودرا پس مـیکشیدم ، وهنگامیکه می ایستادند ، دوباره پاهایم رادراز مـیکر دم ، عـا ئـیشه  ( رضی  الـله عـنها ) مـیگوید : ودران وقت درخانه ها چراغی نبود . (رواءالبخاری382 )

  .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              (  252  )     ـــ واز عـا ئـیشه  ( رضی  الـله عـنها )  روایت است که گفت :هنگامیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نُماز مـیخواندند، من ئر پیشروی شان درروی بستر به شکل جنازۀ قرار مـیگرفتم . (رواءالبخاری 383)

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   18  ]:ـــ  سـُجـده کردن برجامه ازشدت گرمی                               

 

               (  253  )     ـــ از انس بن مالک   ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نُماز خواندم ، وهر کدام مااز شدت گرمی جامه اش را به جای سُجـده گاهش مـیگذاشت .  (رواءالبخاری 385)

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

              با ب [   19  ]:ـــ  نـُمازخواند ن با کـفـش                                      

 

               (  254  )     ـــ روایت است که کسی ازانس   ( رضی الـله عـنه ) پرسید :آیا پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) با کفش نُماز مـیخواندند ؟ گفت : بـلـی !  (رواءالبخاری386 )

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   20  ]:ـــ  نـُمازخواند ن با موزه                                     

 

               (  255  )     ـــ روایت است که جـریر بن عـبـدالـله  ( رضی الـله عـنه ) بول کرده ووضوء نمود ،وبرموزه هایش مـسح کرده ونُماز خواند، وچون ازوی پرسان شد، گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیدم که چنین کردند .

              واین حـدیث مورد توجه اصـحابه  ( رضی الـله عـنهم ) قرار گرفت ،زیرا جـریر ( رضی الـله عـنه ) از آخرین کسا نی بودکه مسلمان شده بود . (رواءالبخاری 387)

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               با ب [   21  ]:ـــ دورنگهداشتن بازوهادرحالت سُجـده کردن                       

               (  256  )     ـــ ازعبدالـله بن مالک بن بُـحَیـنه   ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هنگام نماز خواندن آن چنان دستهای شان را ازیکدیگردور نگهـمـیداشـتـند ، که سفیدی زیر بغل شان معلوم میـشد . (رواءالبخاری 390)

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

             با ب [  22   ]:ـــ فضیلت روی آوردن به قـبله                                      

 

               (   257 )     ـــ از انس بن مالک  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:      کسیکه مانند ما نماز خوانده ، وبه قبلۀ ما روی آورده ، وذبح دست مارا بخورد ، مسلمانی است که درعهد وامان خدا ورسول او است،پس عهد وامان خدارا درباره اش نـشکـنـید. (رواءالبخاری 391)       

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

             با ب [   23  ]:ـــ  این قول خداوند متعال که ﴿ ومقام ابراهیم را نـُمازگاه قراردهید .                                     

               (  258  )     ـــ روایت است که شخصی ازا بن عـُمـر   ( رضی الـله عـنهما ) پرسید : اگرکسی جهت ادای عـُمره به خـانه طواف نماید آیاجوازداردکه پیش از سعی نمودن بین صفا ومروه باهمسرش همبستر گردد ؟ درجواب گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  بعد از اینکه هفت شوط به خانه طواف نمودند ، دورکعت نماز در مقام ابراهیم [ علیه السلام ] اداء کرده، وبعد ازان بین صفا ومروه سعی نمودند ، وبهترین کار برای شمایان ، پیروی نمودن از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) است .  (رواءالبخاری 395)

   .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (  259  )     ـــ از ابن عباس  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : هنگامیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به خانۀ کـعـبـه داخل شدند، در همۀ اطرافش دعاء نموده ولی دردا خل خانه نُماز نه خواندند ، وچون از خانه خارج شدند ، دورکعت نماز بطرف کـعـبـه خوانده وفرمو دند:         ﴿ قـبـلـه این است .(رواءالبخاری398 )

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

       

 

              با ب [  24  ]:ـــ  درهر جای باید روی به قـبله بود                                     

               (  260  )     ـــ ازبـراء ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم )  شـا نـزده یا هـفـده ماه ، بطرف ( بیت المقدس )نماز خواندند.

              [بین این حدیث ، وحدیثـیکه قبلآ دراین مورد گذشت، از نگاه لفظ اختلاف است ]

(رواءالبخاری399 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

               (   261 )     ـــ ازجـابـر ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : هنگامیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بربالای مرکوب نـُمازمی خواندند، به هر طرفیکهمرکوب مـیرفت بـهمان طرف نـُمازمی خواندند،ولی هنگامیکه ارادۀ نـُمازفرض راداشتند، از مرکوب پیاده شده وبطرف قـبـلـه نـُمازمی خواندند. (رواءالبخاری 400)

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (  262  )     ـــ ازعـبدالـله بن مـسـعود ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نمازرااداءنمودند، گرچه من خودم متوجه نه شدم که پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم )برنماز چیزی را افزوده،ویا چیزی را از آن کم کرده باشند، ولی بعد ازاینکه سلام دادند، کسی گفت : یا رسو ل الـله !دربارۀ نـُماز کدام چیز نوی نازل گردیده است ؟ گفتند : چنین وچنان نـُماز خواندید ن همان بود که به دو زانو نـشـستـند، وروی به به قبله آورده وسـُجـدۀ سـهوه بجا آوردند، وبعدازآن سلام دادند.

              وچون روی خودرابطرف ما کردند، فرمودند :

              ﴿ اگر دربارۀ نمازکدام چیزی حادث شود، به شما خبر خواهم داد ، ولی من هم مانند شـما یک بـشر هستم ، مـثلیکه شـما فراموش مـیکنید ، من هم فراموش مـیکنم،ووقتیکه فراموش کردم ، به یادم دهید، واگر کدام کسی از شمایان درنـُمازش به شـک افتاد، کوشـش کند که صواب را دریابد، ونـُماز خودرا تمام نموده، وسلام دهد،وبعد از آن جهت سهو، دوبار سجده نماید. .

(رواءالبخاری 401) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  25   ]:ـــ  آنچه که دربارۀ قـبله آمده ونظر کسیکه میگوید : اگر کسی                        اشتبا هأ بطرف غیر قـبله نـُمازخواند ، دوباره خواندن بروی لازم نیست             141                                    

               (  263  )     ـــ ازعـُمـر ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : درسه واقعهنظرم با وحی پروردگارم موافق گردید. گفتم یا رسو ل الـله ! اگر مقام ابراهیم [ علیه السلام ] راجاائی برای نـُماز خواندن قرار دهیم ، واین آیه نازل گردید :

              [﴿ واز مقام ابراهیم جائی برای نـُماز خواندن قرار دهید. ]

            وهم چنین آیۀ حجاب ، گفتم : یا رسو ل الـله ! اگرهمـسران خودرا امر به حجاب نمائید[ بهـتر است ]! زیرا اشخاص نیک وبد ّا آنها سخن می زنند، وآیۀ حجاب نازل گردید .

              وهمـسران پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) جهت مجادله ومناقشه نزد  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )آمده بودند، برای شان گفتم [اگر شمایان را طلاق دهد، عوض شما خداوند برایش زنانی بهتری خواهد داد،] وهمین آیه نازل گردید .

                  *********************************************************        

               ﴿ ( 66:5 )( عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا .

 

         ( 66:5 )(اميد است اگر او شما را طلاق دهد پروردگارش بجاي شما همسراني بهتر براي او قرار            دهد، همسراني مسلمان، مؤ من، متواضع، توبه كار، عابد، هجرت كننده زناني ثيبه و باكره) **********************************************************************

   (رواءالبخاری 402)                    .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                

 

       

           با ب [  26   ]:ـــ  خراشیـد ن آب بینی با د ست از مسجـد                                    

 

               (  264 )     ـــ ازانس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آب بینی را بطرف قبلۀ [مسجد ] مشاهده نموده ، وسخت بد شان آمد، تاجائیکه علا ئیم ناخوشنودی درچهرۀ شان آشکارا گردید ، آن را بدست خودخراشیده وفرمودند :

            ﴿  وقتی کسی از شما به نـُماز میاستد ، درواقع او با پروردگارش مناجات میکند ، وپروردگارش بین او وبین قبله قرار می گیرد، پس نباید کسی از شما آب بینی اش رابطرف قبله بیاندازد ، بلکه بطرف چپ ویازیر پایش [ پنهان نماید ] .سپس آب دهان خودرا درگوشۀ ردای خود انداخته، وآن را بهم مالیده وفرمودند :

           ﴿  ویا آنکه چنین کند . .

(رواءالبخاری 405) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

              با ب [   27  ]:ـــ  کسی نه باید آب بینی اش را دروقت نـُمازخواند ن بطرف راستـش بیندازد             

 

               (   265 )     ـــ از ابو هـُریـره وابو سعید   ( رضی الـله عـنهما ) ـــ درحدیثیکه درمورد آب بینی آمده است ــــ

 این لفظ هم روایت شده است که : ﴿  ...ونه هم برطرف راست خود  .  

 

(رواءالبخاری410 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

 

              با ب [  28   ]:ـــ کِفارۀ انداختن آب بینی در مسجـد                                      

 

               (  266  )  ـــ ازانـس ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:   

 

                             ﴿   انداختن  آب بینی درمسجد ، اشتباه بوده وکفارۀ آن پوشیدن[ یعنی: ازبین بردن ]آن است .

 

(رواءالبخاری415 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               با ب [  29   ]:ـــ پنددادن امام برای مردمان دراتمام نـُماز وبیان قـبله       

 

               (  267  ) ـــ ازابوهـُریره( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم) فرمودند:   

                ﴿ شـما فکر میکنید که من فقط پیش روی خودرا می بینم ؟ ولی به خداوند قسم است که خشوع ورکوع شما برمن پوشیده نیست ، من شمارا از پشت سر خود بطور مشخص می بینم .

(رواءالبخاری418 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                 

 

             با ب [  30   ]:ـــ  آیا رواسـت که مسجـد فلانی گفته شود          143

 

 

              (  268  )     ـــ ازابن عـُمر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دربین اسپ های که برای دویدن آمده شده بودند، ـــ از ( حـفـیا ء ) [ جائی است درداخل شهر مدینۀ منؤره ]مسابقه داده ، ونهایت میدان را ( ثـَنـیة ُ الوداع ) تعین نمودند ، وبین اسپها ئیکه برای دویدن آماده نبودند ، از( ثـَنـیة ُ الوداع ) تامسجد ( بنی زُ رَیق ) مسابقه دادند ، وعبدالـله بن عـُمر( رضی الـله عـنهما )از کسانی بودکه دراین مسابقه اشتراک نموده بود.

(رواءالبخاری 420) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

              با ب [  31   ]:ـــ  تقسیم نمودن وآویزان کردن خوشۀ خرما درمسجـد                                     

 

               (  269  )     ـــ ازانـس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :برای پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )مالی راازبحرین آوردند، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  فرمودند:  

             ﴿  آن مال را در مسجد بریزید  .  واین بیشترین مالی بود که برا ی پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )آورده شده بود، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )برای نـُماز خواندن بیرون شده وبه آن مالها التفاتی نکردند، وچون نـُماز خوانده شد ، آمده ونزد آن مالها نـشـسـتـند ، وهیچکسی رانبود که دیده وازان مال بوی نداده باشند ، تا اینکه عـباس آمده وگفت : یـا رسـوالـله ! برای من هم بدهید ، زیرا من برای خلا صی خود وعـَقـِیـل پول داده ام ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برایش گفتند : ﴿ بگـیـر. ودر جامه اش ریختند ، چون خواست آنهارابردارد، نه توانست ، گفت : یـا رسـوالـله ! کسی را بگوئید که اینهارا بامن بردارد ، فرمودند : ﴿ نـه ، خـیـر. گفت : پس خود شما آن را بامن بردارید ، فرمودند : ﴿ نـه  خـیـر.

              همان بود که عباس( رضی الـله عـنه ) مقداری از آن را به زمین ریخته، وبقیه راباخود بر داشته وبر شانه اش انداخت ، ورفت ، وتا وقتیکه از نظر پنهان شد، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) اورا باچشم خود تعقیب میکردند ،وعجیب حرصی داشت ، و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )تا وقتیکه یک درهم از آن مال باقی بوده[ وتوزیع نه شده بود ] از جای خود بر نه خاستند . (رواءالبخاری421 )

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

              با ب [  32   ]:ـــ  درخانه باید جای را برای نـُمازخواند ن تعین نمود                                    

               (  270  )     ـــ از مـحـمود بن ربیع انصاری ( رضی الـله عـنه ) روایت است که عـُتـبان بن مالک یکی از اصـحاب انصار پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بوده ، ودر عـز وۀ بـدر اشتراک نموده است، نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده وگفت : یـا رسـوالـله ! چـشم هایم کم بین شده ومن برای قوم خود امامت میدهم ،وچون هنگام باران ،دشلۀ رودی که بین من وبین ایشان است ، سیل روان میشود، نه میتوانم به مسجد شان رفته وبرای شان امامت دهم ، ویـا رسـوالـله ! خواهشم این است که آمدهودر [جائی از ] خانه ام نـُماز بخوانید ، تا من آنجارا برای نـُماز خواندن خود اختصاص دهم.

            راوی حدیث مـیگوید: پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

            ﴿  ان  شـاءالـله به زودی این کاررا خواهم کرد  .  

           (عـُتـبان )گفت که : فردای آن روز پیش از چاشت ، پـیغمبرخدا  ( صلی الله علیه وسلم ) با ابوبکر( رضی الـله عـنه ) به خانه ام آمده ، واجازۀ داخل شدن خوا ستـند ، برای  شـان اجازه دادم ، بـخانه داخل گردیده وپـیش از آنکه بـنََشـیـنند فرمودند:

           ﴿ درکدام جا از خانه ات مـیخواهی که نماز بخوانم ؟ . گفت : که به گوشۀ از خانه ام اشاره کردم، پـیغمبرخدا  ( صلی الله علیه وسلم )درآنجا اِستاد شده وتکبیر گفتند ، ماهم برخاسته وپشت سر شان صف بستیم ، دورکعت نـُماز خوانده وسلام دادند، وبرای اینکه طعامی را که برای شان آمده کرده بودیم بخورند، ازرفتن شان مانع شدیم.

          چندین نفر درخانه جمع شدند ،یکی از آنها گفت : ( مالک بن د ُ خـَیـشن ــ یا ــ ابن د ُ خـشـُن ) کجاست ؟ دیگری گفت : او منافقی است که خـدا ورسـو لـش رادوست نـمیدارد ، پـیغمبرخدا  ( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

          ﴿ چنین سخنی مـگو ! مگر اورا ندیدی که : لا الـه اٍ لا الـله گفته ، وبه این گفته اش جز رضـائـیت خـداوند ، غرض دیگری نداشته است؟ .آن  شخص گفت : خـدا ورسـو لـش بـهتر مـیداند ، ما هـمـکاری ورهـنما ئـیـهایش رابرای منافقین می بینـیم ، پـیغمبرخدا  ( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

         ﴿  کسـیکه خاص برای خـدا ، (لا الـه اٍ لا الـله ) گفته باشد ، خـداوند اورابردوزخ حرام می گرداند.

(رواءالبخاری 425) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

              با ب [  33   ]:ـــ آیا روااست که قـُبور مشرکین هموار گردیده و                    

                                             وبه جای آنها مسجـد ساخته شود                 

 

               (   271  )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الـله عـنها ) روایت است که : ا ُم حـبـیـبـه وا ُم سـلـمـه  ( رضی الـله عـنهما ) از کـلـیسای حـبشه که دران عکسهای وجودداشته است ،یاد کرده واین موضوع را به : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) گفتند ، ایـشان  فرمودند:

            ﴿ ایـنـها مردمی بودند که : هرگاه شخص نیکی از آنها وفـات می یافت ، بربالای قـبـرش  مسجدی بنا نموده ،وآن عکسهارا دران رسم میکردند ، ایـنها درروزقیامت از بد ترین مـردمان درنزد خـداوند مـتـعـال هـسـتـند .

(رواءالبخاری 427) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (  272  )     ـــ ازانـس  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :هنگامیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  به مدیـنـه آمـدند ، درقسمت بالا ئی مدیـنـه ، درقـبـیلۀ که بنام ( بنو عمر و بن عوف ) یاد می شد، سـُکنی گزین گردیدند ، و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) چـهـار ده شـب آنجا ماندند ،  بعد ازان مردم ( بـنی نجار ) را طلب نمودند ، آنها در حالیکه شـمـشـیر های شان به گردن شان آویزان بود ، آمدند ، گویا همین حالا پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) را که بر شـُتر شان سوار بود ، وابو بکر(رضی الـله عـنه) پـُشت سر شان سوار، واعـیـان بـنو نـجار به اطراف شان قراردارند ، مـشاهده مـیکنم .                  وبه همین حالت رفتـه تا آنکه به نزدیک خانـۀ ابـو ایـوب  (رضی الـله عـنه) پـیاده شدند، وچون دوست داشتند درهر جائیکه وقت نماز داخل می شود، درهمان جا نـُماز را ادا نمایند ، واز طرف دیگر چون جای دیگری وجود نداشت ، در خواب گاه گوسفندان نـُماز خوانده، وبه ساختن مسجد امر فرموده بودند ، لذا گروهی از مردم ( بـنی نـجار ) راخواسته وبه آنها گفتند :

            ﴿ ای مردم  بـنی نـجار! این چار دیـواری تان را برای ما بـفـروشید .

             آنـها گفتند : به خـُداوند قـسم است که نـخواهـیم فـروخت ، ما قـیمت آن را جـُز از خـُداوند از کس دـیگری نـمـیخواهیم .

             انـس(رضی الـله عـنه) میگوید : دربین این چار دیواری چیز هائی بود که من برای شما میگویم : قبر های مشرکین ، خرابه ها ، ودرخت های خـُرما .

            پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) امر نمودند : تا قبر های مشرکین را از بین برده ، خرابه هارا هموار نموده ، ودرخت های خـُرمارا قطع نمایند، درختان خـُرمارا قطع نموده وبه قـبلۀ مـسجـد قرار دادند ، ودو طرف مـسجـد رااز سنگ بنا نمودند ، ودرحالیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) با آنها بوده، وسنگ هارانقل میدادند، باخود زمزمه نموده وچنین میگفتند :

           ﴿خـوبی جز خوبی آخرت نیست پس خدایا مـهاجرین وانـصاررا بیامرز .

              (رواءالبخاری 428) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   34  ]:ـــ   نـُمازخواند ن درخوابگاه شـتـران                                    

 

               (  273  )     ـــ روایت است که ابن عـُمر  ( رضی الـله عـنهما ) بربالای شـُتر خود نـُماز خوانده .مـیگفت :   پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) را دیدم که چنین مـیکردند .

(رواءالبخاری 430) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  35   ]:ـــ  کسیکه هنگام نـُماز، پـیشرویش : تـنور، یاآتش و یا چیزدیگریکه                 

                                           پرستش میشود قرارداشته ، ولی قصد او عباد ت خداباشد                     

              (  274  )     ـــ ازانـس بن مـالـک  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:  ﴿ درحالـیکه نـُماز مـِیخـواندم  ، آتش [ دوزخ ] برایم نشان داده شد .

 (رواءالبخاری431 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  36   ]:ـــ کـراهـیـت نـُماز خواندن درقبرستان .       

 

               (  275  )     ـــ ازابن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:   ﴿  چـیـزی از نـُماز هارا درخانۀ خود بـخوانـید ، وخانـۀ خودرا قبرستان ، قرار ندهید .

(رواءالبخاری432 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  37   ]                                 

 

               (  276  )     ـــ ازعـا ئـیشه وعـبـدالـله  بن عباس ( رضی الـله عـنهم ) روایت است که گفـتـند :  هنگام نزع ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) چـادری را بر روی خود انداخـتـند ، وچون روی شان کاملا پوشیده شد ، آن را از بالای روی خود دور کرده ودر همین حالت فرمودند :

              ﴿   لعنت خدا بر یـهود ونصاراکه : قـبـر های انـبـیـای خِود را مـسـجـد قراردادند  .

(رواءالبخاری435 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

             با ب [  38   ]:ـــ   خواب شدن زن در مسـجـد                                   

              (  277  )     ـــ از عـا ئـیشه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که : قـبیلۀ از عرب کنیزک سـیاهی دا شته ، وآن را آزادکردند ، واین کنیزک آزادشده با آنها زندگی میکرد ، آن کنیزک مـیگوید : [ روزی ] دختر خورد سالی ازهـمیـن قبیله از خانه برآمده وبر گردن اش زیوراتی بود که روی چرم سرخ رنگی دوخته شده بود، طفلک آن زیوررا گذاشته  ـــ  ویا از نزدش افتاد ـــ کـلاغی آمده وبه گمان آن که گوشتی است آن زیوررا گرفته ورفت .

              وابستگان آن دختر آمدههر قدر جستجو کردند، آن زیوررانه یافتند، بالا خره مـرا [ به دزدیدن آن ] مـتهـم نمودند، شروع کرده ومرا پالیدند، تا جائیکه فرج مرا نیز جستجو کردند.

              آن کنیزک مـیگوید : به خـُداوند قـسم که من همان طور ایستاده بودم که کـُلاغ آمده وآن زیوررا دربین آنها انداخت،  کنیزک مـیگوید :[ برای شان ] گفتم : این همان زیوری است که مرا درحالیکه بـیـگناه بودم ، به دزدیدن مـُتهم کرده بودید ، واینک آنرا کـُلاغ آورد، آن کنیزک مـیگوید :بعدازان نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده وایمان آوردم .

             عـا ئـیشه ( رضی الـله عـنها )  این کنیزک در مـسجـد ، خـیمـه  ویا کوخی داشت ، وگاهی نزدم آمده وقصه میکرد، وهیچ وقت نبود که نزدم آمده واین بیت را نه خواند:

             * روز گم شدن زیوراز عجائب پروردگار ماست *** ولی او مرا ازدیار کـُفر نجات بخشید .*

             عـا ئـیشه ( رضی الـله عـنها ) مـیگوید : به آن کنیزک گفتم : چه سبب است که هروقت بامن می نشینی همین بیت را مـیخوانی ؟ اوسرگذشت خودرا برایم قصه کرد. (رواءالبخاری439 )

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                 

 

              با ب [  39   ]:ـــ  خواب شد ن مرد ها در مسـجـد                                     

 

               (   278 )     ـــ ازسـهـل بن سـعـد  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به خانۀ فـا طـمـه ( رضی الـله عـنها ) آمده وچون عـلـی ( رضی الـله عـنه ) راندیدند، پر سیدند:

             ﴿ پـسر عـمـت کـجااست ؟ . فـا طـمـه ( رضی الـله عـنها ) گفت : بین من واوچـیزی گفـت وشـنود واقع شد ، او بر من غـضب کرده واز خانه بیرون شد ، وچاشت نزدم نه خوابید ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به شخصی گفتند :

             ﴿ برو! ببیـن کـجاست ؟ .آن شخص آمده وگفت :  یـا رسـوالـله ! اودرمـسجـد خواب است،  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده [ ودیدند ] که او به پهلو خوابیده وچادرش از بالایش افتاده ، ولباسهایش خاک آلود شده است ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )درحالیکه خاکهارااز لباسهایش پاک میکردند ، میـگفتند :

              ﴿  ای خاک آلود! بر خیز، ای خاک آلود! بر خیز .

(رواءالبخاری 441) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

              با ب [  40   ]:ـــ کسیکه به مسجد داخل میشود دورکعت نـُمازبخواند                                      

 

               (  279  )     ـــ ازابـو قـتـادۀ سـلـمی ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:   ﴿ اگر کسی از شما به مـسـجد داخل مـیشود، پیش از آنکه می نشـیند ، باید دورکعت نـُماز بـخواند .

(رواءالبخاری 444) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

              با ب [  41   ]:ـــ  سـاخـتـن مـسـجـد                                     

 

               (  280  )     ـــ ازا بن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : مـسـجـد [ نـبـوی] درزمان  پـیغمبر خدا( صلی الله علیه وسلم )ازخشت ساخته شده ، وسقف آن از لیف درخت خـُرما پوشیده شده بود ، وپایه های آناز تنه های  درخت خـُرما بود.

              ابـو بـکـر( رضی الـله عـنه  ) به آن چیزی نـیـفزود ، ولی عـُمـر ( رضی الـله عـنه ) دران چیزی افزوده ، وبه همان شکل زمان پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )ازخشت ولیف درخت استفاده نموده ، وپایه های آن رادوباره از تنۀ درخت ساخت .              بعد از آن عـُثـمان ( رضی الـله عـنه  ) درآن تـغـیـیروارد کرده، آنرا بشکل زیادی توسـعه داد، دیوار آنرا از سنگهای نقاشی شده وگچ ،وپایه های آنرانیز از سنگهای نقاشی شده ، وسقف آنرا از چوب درخت سـاج ، مـُسطح نمود .

(رواءالبخاری446 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   42  ]:ـــ   هـمـکاری کردن درسـاخـتن مـسجـد                                    

 

               (   281 )     ـــ روایت است که ابـو سـعـید خـِدری   ( رضی الـله عـنه )روزی قصه میکرد ، تااینکه به مو ضوع ساختن مـسـجـد [ نـبـوی ] پرداخته وگفت :مایان یک یک خشت بر میداشتیم ،وعـمار( رضی الـله عـنه )دو دو خشت ،   پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) اورا دیده، وخاک را از وی دور کرده و فرمودند: 

            ﴿  افسوس بر عـمار ، گروه بغاوت گری خواهند کـُشت ، عـمارآنهارا بـسوی جنت ،وآنها عـماررابـسوی دوزخ دعوت مینمایند.

             ابـو سـعـید ( رضی الـله عـنه ) مـیگوید: عـمار( رضی الـله عـنه ) مـیگفت : از فـتـنه ودر گیری به خـُـدا پناه می برم .          (رواءالبخاری 447) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   43  ]:ـــ کسیکه مـسجـد ی بـنا کر د                                      

 

               (  282  )     ـــ از عـُثمان بن عـفـان  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : چون مردم بساختن مـسـجـد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بروی اعتراض کردند،درجواب آنها گفت : شما زیاده روی میکنید ،ومن از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیدم که فرمودند:

            ﴿  کسیکه مـسـجـدی را خاص برای  خـُدا بنا نماید ، خـُداوند مانند آن را در بهشت، برایش خواهد ساخت.

(رواءالبخاری 450) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  44   ]:ـــ بیرون کردن سرنیزه هاهنگام داخل شدن به مسجـد                                     

 

               (  283  )     ـــ ازجـابـر بن عـبـدالـله ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت :شخصی به مـسـجـد داخـل شده وتـیر های باخودداشت ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برایش گفتند :

             ﴿  سـر نـیزه های آنها را بیرون کن .

(رواءالبخاری451 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                   

 

              با ب [  45   ]:ـــ  عبورکردن ازداخل مسجـد                                     

 

               (  284  )     ـــ از ابـو مـو سـی اشـعـری  ( رضی الـله عـنه ) ازپـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند:  کسیکه از مـسا ـجـد ما ،ویااز بازارهای مابانیزه می گذرد، باید سرنیزۀ آنهارا برداشته وبدست بگیرد ، تا مبادا مـُسلماننی را زخمی نما ید. (رواءالبخاری452 )

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   46  ]:ـــ  حکم سرودن شـعر درمسجـد                                     

 

               (  285  )     ـــ روایت است که حـسـان بن ثـابـت انصاری ( رضی الـله عـنه ) از ابو هـُریـره ( رضی الـله عـنه ) فـتوی خواسته وگفت : ترا به خـُداوند قـسم مـیدهم که آیا از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیده ئی که فرمودند:

            ﴿ ای حـسـان ! عوض پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) جواب [ کـُفاررا] بده، وخـُدا یا! اورا بواسطۀ جـبـرئیل [ علیه السلام ] مؤئید بگردان . ؟ ابو هـُریـره ( رضی الـله عـنه ) گفـت : بـلی شنیدم .

(رواءالبخاری 453) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   47  ]:ـــ  داخل شدن با نیزه درمسجـد                                     

 

               (  286  )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیدم که به دروازۀ حـُجره ام ایستاده ، ومردم حـبـشـه درداخـل مـسـجـد بازی میکردند، ودر حالیکه من بازی آنهارا تماشا میکردم ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )مرا باردای خود حـجاب میکردند ، ودرروایت دیگری آمده است که مردم حـبـشـه نـیزه بازی میکردند . (رواءالبخاری 454)

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   48  ]:ـــ  طلب قرض وتـعقیب قرضـداردرمسجـد                                     

 

               (  287  )     ـــ ازکـَعـب بن مـالـک ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : اواز( ابن  آبـی حـَد رَ د ) که قرض دار او بود ، درداخـل مـسـجـد ، مطالبۀ قرض خودرا نمود، وگفـتگوی شان بجـائی رسید ، که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )

درخانۀ خود آواز آنهارا شنیدند ، از خانه بر آمده وگوشۀ پردۀ حجرۀ شان رابالا نموده وفرمودند :

              ﴿  ای کـعـب .!گفـت : بـلی یـا رسـوالـله ! فرمودند :

              ﴿  ازین قرض خود خود بگذر. ، یعنی قسمتی ازقرض خودرا به او ببخش، گفت :یـا رسـوالـله!بخشیدم، به آنشخص گفتند:       ﴿   برو وباقـیماندۀ قرضش را بده .

(رواءالبخاری 457) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  49   ]:ـــ  جاروب کردن وچیدن تکه پاره هاوچتـَلیها وخاشاک از مسجـد      

               (  288  )     ـــ از ابو هـُریـره( رضی الـله عـنه ) روایت است که مرد یازن سیاه پوستی  مـسـجـد را جاروب میکرد ، آن شخص مـُرد، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) د رمورد او پرسان کردند ، مردم گفتند: وفات نموده است ،فرمودند: 

                          ﴿   چرا مـرا خبر نـکردید ؟ قبر آن شخص ، ویا آن زن را بمن نشان دهید.به سـر قبرش آمده وبر وی نماز خواندند.

(رواءالبخاری 458) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  50   ]:ـــ  حرام گردیدن تجارت شراب در مسجـد                                     

 

               (  289 )     ـــ از عـا ئـیشه  ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : چون آیات متعلق به سود خواری در سورۀ ( بـقـره ) نازل گردید ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به  مـسـجـد  آمده وآن آیات را برای مردم تلاوت نموده ،وبعد از آن تـجـارت شـراب را حـرام ساختند . (رواءالبخاری459 )

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   51  ]:ـــ  بستن اسیر ویا قرضداردرمسجـد                                     

 

               (  290  )   ـــ ازابـُوهـُرَیـره ( رضی الـله عـنه) روایت است که: پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

                دیـشـب ناگهان دیـوی برمن ظاهر گردید ـــ یاچیز دیگری به همین معنی گفـتـند ـــ ومـیخواست نماز مـرا قطع کند ، ولی خـُدا ونـد مـرابراو پـیروز ساخت ، مـیخواستم اورا به پایۀ از پایه های مسجـد بـبندم ، تا آنکه صبح آمده وهمۀ شما آنرا بـبـیـنـید ، ولی این گفتۀ برادرم سـُلـیمان [ علیه السلام ] را به خاطرم آوردم که گفـته بود :

              ﴿ پروردگارا ! مـرا بـیا مـُرز ، وبرایم مـُلـک [ وقدرتی ] بده ،که برای هیچکس دیگری بعد از من نـباشد.

                ( روح ) ـــ یکی ازروات حدیث ـــ مـیگوید : و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) اورا از نزد خود راندند.

(رواءالبخاری461 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  52   ]:ـــ نصب کردن خـیمه درمسجـد برای مریضان وغیره         157                             

               (  291  )     ـــ از عـا ئـیشه    ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : شاه رگ دست ( سـعد ) ( رضی الـله عـنه )دزجنگ خندق ، مجروح گردید، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) در مـسجد خـیمـۀ [ برای او] برپا نموده تااز نزد یک مراقب احوال او باشند، و خـیمـۀ هم از مردم ( بـنی غـفار ) در مـسجد برپا بود ، وخونیکه [ازدست سـعد ] به راه افتاده بود، سبب خوف وتشویش مردم( بـنی غـفار ) شده واز کسانیکه در خـیمـۀ سـعد ( رضی الـله عـنه ) بودند، پرسیدند:این خونی که از خـیمـۀ شما بطرف خـیمـۀ مامی آید از چیست ؟ ودرین وقت بودکه خون زخم( سـعد ) بیشتر به راه افتاده ودران خـیمه فوت نمود.

  (رواءالبخاری463 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  53   ]:ـــ داخـل کردن شتـران درمسجد بجهت ضرورت                                      

               (  292  )     ـــ ازا ُم سـلـمه  ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت :نزد  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )    رفته وگفتم :من مر یـضم ، فرمودند:

              ﴿ همان طور سواره از پشت سر مردم طواف کن . ، من طواف کردم ،و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درکنا ر خانـۀ [ کعبه ] درنماز خود سورۀ 

       ﴿ 49 ـــ52:1﴿وَ الطورِ(1) وَ كِتَبٍ مَّسطورٍ(2) ..   )
)

را میـخواندند. (رواءالبخاری 464)

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

              با ب [   54  ]:ـــ  .                                     

 

               (   293 )     ـــ ازانـس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : دو نفر از صـحابـۀ پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درشب تاریکی از نزد آنـحـضـرت  ( صلی الله علیه وسلم ) خارج گردیدند ،وباآنها مانند دو روشنی چراغ مانند، که پیش روی شان را روشن می کرد، معلوم می شد ،وهنگامیکه از یک دیگرجداشدند، به همرای هرکدام شان یکی از آن دونورتاهنگامیکه به خانۀ خود رسیدند ، مشاهده مـیشد .  (رواءالبخاری465 )     

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   55  ]:ـــ  رخنه وراهـرو ، در مسجـد                                     

 

               (  294  )     ـــ ازابـو سـعـید خـِدری ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :روزی پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ضمن خـُطبۀ خود فرمودند: 

              ﴿ خـُداوند بندۀ از بندگان خودرابین دنیا ، وبین آنچه که نزد او است مـُخـَیـِرساخت ،[ آن بنده ] آنـچه را که نزد خـُداوند بود ، اختیار نمود .

                 ابـو بـکـر( رضی الـله عـنه ) [ از شـنیدن این سخن ] به گـِریه افتاد ، باخود گفتم : سـبب گـِریۀ این شیخ چـیست ؟

سخن پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  این بودکه : خـُداوند بندۀ رابین دنیا وآخرت مـُخـَیرنموده، وآن بنده آنـچه را که نزد خـُداوند بوده ، اختیار نموده است ، [ وازاین چیز نباید گـِریه کرد] ولی بعد از آنکه ابـو بـکـر( رضی الـله عـنه ) به ما توضیح داد، دانـستـیم که مقـصـود ازآن بنده پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بوده است . و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

              ﴿  ای ابـو بـکـر!گـِریه مـکن  ، وفـداکار ترین مردمان برایم در جان ومال خود ، ابـوبـکر است، واگر از ا ُمت خود برایم دوست خاصی انتخاب می کردم، هما نا ابـوبـکـررا انتخاب می نمودم، ولی برادری ودوستی اسـلامی ،از هر [ رابطۀ ] بهتر است، دروازۀ هیچ خانۀ رادر مـسـجـد باز مگذارید ، مگر دروازۀ [ خانۀ ] ابـوبـکـررا.

(رواءالبخاری 466) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (  295  )     ـــ ازابن عـبـا س ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درمرضیکه از آن وفات نمودند، درحالیکه سر شان به دستمالی بسته بود ،از خانه برامده وبربالای مـُنبر نشـسـتند ، بعد از حـمـد وثـنای خـُداوند فرمودند :

              ﴿ هـیچکس فداکار تر به جان ومال خود، برای من از ابـو بـکـر بن قــحـافـه نیست ، واگر کسی را از مردم برایم دوست خاص انتخاب میکردم ، همانا ابـوبـکـربود، ولی دوستی [ ویارابطۀ ] اسلامی از هر دوستی بهتر است ، هر کـلکینی را که در مـسـجد باز است ، به جز از کـلکین [ خانۀ ] ابـوبـکـربـبـندید. .

(رواءالبخاری467 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

              با ب [   56  ]:ـــ ساختن دروازه وقفل درکعبه ومساجد دیگر                                      

               (  296  )     ـــ از عـبـدالـله بن عـُمـر  ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که : پـیغمبرخدا

( صلی الله علیه وسلم ) با بـلال ،اسـامـه بن زیـد وعـُثمان بن طـلحه( رضی الـله عـنهم )داخل خانۀ کـعـبـه گردیده ودروازه بستـه شد، به اندازۀ یک ساعت آنجا مانده وسـپس بیرون شدند . 

             ابن عـُمـر  ( رضی الـله عـنه) میگوید : مبادرت نموده واز بـلال ( رضی الـله عـنه) پرسیدم پـیغمبر  خدا( صلی الله علیه وسلم ) درداخل خانه چه کردند؟ گفت : درداخل خانه نـُماز خواندند، گفتم :درکدام جای خانه؟

گفت : بین دو ستون . ابن عـُمـر میگوید : ازیادم رفت که بـپرسم چند رکـعت نـُماز خواندند.

(رواءالبخاری 468) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [   57  ]:ـــ  حـلـقه های درس ونشستن در مسجـد                                     

 

               (  297  )     ـــ و از ابن عـُمـر( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت :شخصی از پـیغمبر خدا( صلی الله علیه وسلم )درحالیکه بالای مـُنبر بودند ، پرسید :نـُماز شب راچگونه باید خواند ؟ فرمودند: 

             ﴿ دو رکـعـت ، دو رکـعـت ، واگر کسی از طلوع صـُبح مـِیترسید ، یک رکعت خوانده وآن یک رکعت، دیگر ،دیگر نماز هایش را وتـر می سازد.

            و ابن عـُمـرهمـیشه میگفت که : باید آخرین نـُماز شـُما درشب ، وتـر باشد، چون پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به این چیز امـر می فرمودند. (رواءالبخاری 472 )

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

 

              با ب [   58  ]:ـــ  به پشت خوابیدن درمسجـد                                     

 

               (  298  )     ـــ از عـبـدالـله بن ز َیـد انصاری ( رضی الـله عـنه ) روایت است که او : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیده است که در مسجـد یک پای شان را روی پای دیگر شان گذاشته ، وبه پشت خوابیده اند .   (رواءالبخاری475 )

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  59   ]:ـــ  نـُماز خواند ن درمسجـد بازار                                    

 

               (  299  )     ـــ از ابـُو هـُرَیـره  ( رضی الـله عـنه ) : از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که گفت فرمودند:

             ﴿ نـُماز جـمـاعـت ، از نـُماز درخانه و نـُماز دربازار ، 25درجه فـضـیلـت دارد ، اگر کسی از شما وضـوء ساخته ، وضـویش کامل باشد ، وبـه مـسـجـد آمـده  وغرض دیگری جز نـُماز خواندن نداشته باشد ، هـر قـدمـیکه بر مـیدارد خـُداوند برایش 1 درجه داده ویکی از گـناهان [ صـغـیره ] اش رامـیـبـخـشد ، تا اینکه به

 مـسـجـد برسد، وچون بـه مـسـجـد داخل گردید ، درحالت نماز خواندن محسوب میگردد ، وتا هنگامیکه در جای نـُماز خود قراردارد، ملا ئـکه برای او دعا کرده ومـیگویند : الـهـی !گناهانش را بیامـُرز ، الـهـی ! براو رحمت کن ، واین کارتا وقتیکه از وی چیزی خارج گردیده وبی وضـُوء شود، ادامـه می یابد ..

 

(رواءالبخاری 477) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

    

 

              با ب [  60   ]:ـــ  داخل کردن انگشتان دریکدیگر درداخـل مسجـد و غیرمسجـد     

                                                                      

               (  300  )     ـــ ازابـو مـو سـی ( رضی الـله عـنه )،از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که :فرمودند:

             ﴿ مـُسـُلمان با مـُسـُلمان دیگر مانند دیو اری است که یک قسمت آن ، قسمت دیگر آنـرا مـحـکم نـگاه  میدارد ، ودرین وقت [ برای تمثیل ] انگـُشـتان خودراداخل یک دیگر کردند ..

(رواءالبخاری 481) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (  301  )     ـــ از ابـُو هـُرَیـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )برای ما یکی از دو نـُماز پـیـشـین وعـصررا ،دورکـعـت خوانده وسلام دادند ، بعدازان برخاسته وخودرا به یکی از پایه های مـَسجد ، بطوریکه گویا درحال غـضب هـستند ، تکیه دادند ، ودست راست خودرا بربالای دست چپ گذاشته،وانگشتان خودرا بین یکدیگر داخل نموده ، ورخسار راست خودرابه پشت دست چپ خود نهادند ، ومر دمیکه شتاب داشتند از مـسجد برآمده وگفتند که :نـُماز کوتاه  شده است ، ودربین مردم ابـو بـکروعـُمر ( رضی الـله عـنهما ) نیز وجودداشتند ، ولی تر سیده [ ودراین موضوع ] با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سخنی نه زدند .

              واز کسانی که آنجا بودند: کسی بود که دارای دست های درازی بوده وبنام ( ذوالیدَ ین  ) یاد می شد، گفت : یـا رسـوالـله ! فراموش کردید ؟یا نـُماز کوتاه شده است ؟ . فرمودند :

             ﴿ نـه فـراموش کردم ، ونـه نـُماز کوتاه شده است .، واز مردم پر سیدند :  

              ﴿  آیا قضیه همچنان است که ذوالیدَ ین میگوید ؟  .گفتند : بـلـی !

               وهمان بود که پیش شده وآنچه را که ترک کرده بودند، کامل کردند ، بعد از سلا م دادن تکبیر گفته ومانند سـُجدۀعادی ویا دراز تر ازان سـُجده نمودند ،بعدازان سر شان رابلند نموده وتکبیر گفتند ،وباز تکبیر گفته ومثل اول ویا دراز ترازان ، سـُجده نمودند ، بعدازان سر شان رابالا نموده وتکبیر گفته وسلام دادند .

(رواءالبخاری 482) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

              با ب [  61   ]:ـــ مساجدیکه درراه مدینه قرارداشته ، وجاهائیکه   

                             پـیغمبـرخدا(صلی الله علیه وسلم ) درآنها نـُمازخوانده اند             

 

               (  302  )     ـــ از عـبـدالـله بن عـُمـر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که :  اودرجاها ئی  معینی  ازراه ، نـُماز خوانده ومی گفت که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیدهاست که در همین جاها نـُمازمی خواندند .

  (رواءالبخاری 483)

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

                 (  303  )     ـــ وازا بن عـُمـر   ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که: پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درهنگام  [نیت] عـُمـره وحـج ،درمنطقۀ ( ذو الـحُـلـَیفه ) درزیر درخت خار داری ،درهمان جائیکه   مـسـجـد ( ذو الـحُـلـَیفه ) قرار دارد ،توقف می کردند ، ووقتیکه از کدام غـزوه برگشته واز همان راه می آمدند ، یا از حـج ویا عـُمـره برمی گشتند ، دردامن دشت ، استراحت می کردند ، واگر از پشت دشت راه شان بود، در مـسیل وادی که به جانب شرق، قرار داشت توقف نموده ، ودر همان جا تا صبح استراحت می کردند .نه در نزدیک مـسـجـدی که از سنگ ساخته شده ، ونه هم بر بالای بلندی که مـسـجـد روی آن بنا یافته بود.

            درآنجا وادی عمیقی بودکه عـبـدالـله بن عـُمـر( رضی الـله عـنهما ) درآنجا نـُمازمی خواند، ودرداخل   آن [وادی عمیق ] ، تپه های ریگی بود ، که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روی آنها نـُمازخوانده بودند ، وسیل آن تپه هارابداخل وادی آورده ، وآن جائی را که عـبـدالـله ( رضی الـله عـنه ) دران نـُماز می خواند، مد فون ساخته بود . (رواءالبخاری384 )

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (   304 )     ـــ و عـبـدالـله بن عـُمـر ( رضی الـله عـنه ) روایت میکندکه : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  درجائیکه مـسـجـد کوچک قرار دارد ، نـُمازخواندند ، وموقعیت این مـسـجـدکوچک درپایان آن  مـسـجـدی است که در کنار( ر َو حـا ء )قراردارد ،و عـبـدالـله ( رضی الـله عـنه ) آنجائی را که پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) درآن نـُمازخواند ه بودند، به خوبی مـِدانست ، واین طور نشانی میداد که: آنجا هنگامیکه در مـسـجـدنـُمازمیخوانی ، بطرف راست تو واقع میشود ، وآن مـسـجـد در کنارراه بطرف راست شخصیکه بطرف مـکـه می رود قرار می گیرد ، بین آن مـسـجـد ومـسـجـد کلان ، به اندازۀ یک سنگ انداز ، یا چیزی کم وبیش ، فاصله است . (رواءالبخاری485 )

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (  305  )     ـــ و عـبـدالـله  ( رضی الـله عـنه ) دروادی که به آخرین قسمت ( رو حـا ) قراردارد ، نـُمازمیخواند ، واین وادی آخرین قسمت آنجا به کنار راه ، ودر پایان مـسـجـد ی است که بین آن ، وبین آخرین قسمت آن منطقه قراردارد ، ودرآنجا مـسـجـد ی بنا یافته است ، و عـبـدالـله  ( رضی الـله عـنه ) دران مـسـجـد  نـُمازنه میخواند ، بلکه آن مـسـجـد را بطرف چپ وپشت سر خود قرار داده ، وپیش روی وادی

نـُمازمیخواند .

            وهر وقت که وی از منـطقۀ ( رو حـا ) بیرون می شد ، نـُماز پیشین را تا به همانجا نه می رسید نه می خواند، و نـُماز پیشین را فقط در همانجا ادا میکرد ، وهنگامیکه از مـکـه می آمد ، اگر ساعتی پیش از صبح ، ویا سحرگاه درآنجا می رسید ، همانجا نوقف میکرد ، تا اینکه نـُماز صبح رادر همانجا اداء نماید .

   (رواءالبخاری486 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (  306  )     ـــ  و عـبـدالـله  ( رضی الـله عـنه ) روایت میکند که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درزیر درخت بزرگی که درپایان قریۀ ( ر ُو َیـثـه )قرارداشت ، نـُمازمی خواندند ،واین درخت درطرف راست وپیش رویراه ، در مکان وسیع وهمواری دردامن تپۀ که دردومیلی قریۀ( ر ُو َیـثـه )بود ،موقعیت داشت ، قسمت بالائی آن درخت شکسته وبطرف داخل آن تمایل نموده وسرازیر شده بود ،وباآنهم آن درخت به یک ساق ایستاده ودرپای آن برآمدگی های ریگی فراوانی بود . (رواءالبخاری 487)

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

               (  307  )     ـــ وعـبـدالـله بن عـُمـر ( رضی الـله عـنه ) روایت میکند که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درسراشیبی قریۀ ( عـَرج) درناحیۀ که شحص بطرف پشته بالامی شود ، نـُماز خواندند ، درنزدیک آن مـسـجـد ، دوویا سه قبر است ، بالای آن قبرها سنگهای کلانی قرارداشته ، وبطرف راست راه،درقسمتی که راه های فرعی وباریک ، از آن راه اصلی جدا می شوند ، این قبرها واقع گردیده اند ، عـبـدالـله ( رضی الـله عـنه ) ازقریۀ ( عـَرج) درشدت گرمی روز بعداز استوا آفتاب بیرون می شد،ودر بیرون شدن خود، همان راه های باریک وفرعی را انتخاب میکرد، ونـُماز پیشین رادرهمان مـسجد ادا می نمود . 

(رواءالبخاری488 ) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (  308  )     ـــ وعـبـدالـله (رضی الـله عـنه) میگوید : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درزیر دررختان بزرگیکه بطرف چپراه در سراشیبی قریۀ ( هـَر شـَی) مـیباشد ، استراحت نمودند ،واین شرا شیبی در کنار قریۀ ( هـَر شـَی) قرار دارد،بین این منطقه وراه اصلی، حدود یک تـیر اندازفاصله است ، وعـبـدالـله (رضی الـله عـنه) نزد درختیکه نزدیکترین درختان آنها بود ، نـُمازمی خواند.

(رواءالبخاری 489) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                   

 

               (   309 )     ـــ وعـبـدالـله (رضی الـله عـنه) میگفت که :: پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درسراشیبی که درآخرین قسمت دشت (مـرالظـهران) درقسمتی که بطرف مـدیـنه واقع است، نـُمازمی خواندند،وهنگامیکه از منطقۀ (صـفراوات )پائین می شدند ، درپایان این سراشیبی بطرف چپ راهی که بطرف مـکـه میرود، استراحت میکردند ، بین جائیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )استراحت میکردند، وبین راه اصلی ، فاصلۀ یک سنگ اندازدست ، بیشتر نبود . (رواءالبخاری 490)

 

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (   310 )     ـــ وعـبـدالـله ( رضی الـله عـنه ) میگوید که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )

  هنگامیکه به منطقۀ ( ذی طـُوَی) [ جائی است نزدیک مـکـۀ مـُکـرمه ]میرسیدند ، درآنجا منزل کرده وشب را می خوابیدند، چون صبح میشد ، هنگام آمدن به مـکـه ، نـُمازصبح رااداء میکردند، وجائیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درآنجا نـُمازمی خواندند، عبارت از تپۀ ریگی بسیار سـختی است ، ومـسجدی که در آنجا بنا یافته است ، درآن موضعیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نـُماز خوانده اند نیست، بلکه در پایان آن موضع ، روی تپۀ ریگی سخت دیگری است . (رواءالبخاری 491)

.    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز                  

 

               (  311  )     ـــ وعـبـدالـله  ( رضی الـله عـنه ) روایت میکند که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دردهانۀ کوهـیکه بین آن کوه ، وکوه دراز قراردارد ، روی به قبله ایستادند ، مـسجدی را که درآنجا بنا یافته است ، بطرف چپ مـسجد، بطرف تپۀ سنگی قراردارند، وجائی راکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نـُماز خواندند، پایان ترازان مـسجد بالای تپۀ سیاهی است ،[ واگر می خواهی آنجا نـُماز بخوانی] ازان تپه حدود ده ذرع ، روی خودرا بطرف دهانۀ کوهیکه بین تو وبین کـعـبـه قرار می گیرد نموده ونـُماز بخوان .

(رواءالبخاری 492) .    حدیث نبوی ص کتاب    نـمـا ز         

  {{ {{ {{ خـتـم کـتـا ب 8 نـُمـا ز {{ {{ {

خداوندا توفیق عنایت فرما تا قـلب های ما نیز به ایمان مستحکم گردد

خداونداقرآن واحادیث مبارک را راهنمای عمل ما قرارده آمین

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved