قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

  حدیث البخاری ـــ کتاب  9 او قا ت نـُماز 

 

      نقل صحیح البخاری به دری

 

 {{ 께{{ 께{{ {{ 께{{ 께{{

 {{ 께{{ 께{{ {{ 께{{ 께{

    کتا ب [ 9 ]:ـــ  او قات نـُماز.

  {{ 께{{ {{ 께{{ 께{{   

 

              با ب [1 ]:ـــ اوقات نـُماز وفضیلت آن                                      

 

               (325 )     ـــ ازابومسعود انصاری ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : اوروزی درعراق نزد مـغـیرۀ بن شـعـبـه رفته ملاحظه کرد که او نـُمازرا تأخیر کرده است،گفت : ای مـغـیره ! این چه کار است ؟ مگر خبر نداری که جـبرئیل نازل گردیده ونـُماز خواند ، و پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) مثل اونـُماز خواندند، باز جـبرئیل نـُماز خوانده و پـیغـمبـر خدا( صلی الله علیه وسلم ) مثل اونـُماز خواندند، باز جـبرئیل نـُماز خوانده و پـیغـمبـر خدا( صلی الله علیه وسلم ) مثل اونـُماز خواندند، باز جـبرئیل نـُماز خوانده و پـیغـمبـر خدا( صلی الله علیه وسلم ) مثل اونـُماز خواندند، وجـبرئیل [ علیه السلام ]گفت :

به این گونه[ نـُماز خواندن ازطرف خداوند ] مامور شده ام . (رواءالبخاری 521)

                    .    حدیث نبوی ص کتاب 9اوقات نماز           

 

              با ب [ 2 ]:ـــ نـُماز سبب آمرزش گناهان است                                      

 

               (326 )     ـــ ازحـُـذ َ یفـه  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : نزد عـُمـر( رضی الـله عـنه ) نشـسـتـه بودم که گـفت : کدام یک از شما گـفـتـۀ پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )رادرمورد فـتـنه به خاطر دارد ؟ گـفـتم : همان طو ریکه فرموده اند ، من به خاطر دارم ، گفت :تو بر احادیث پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )مـُسلط هستی ، گـفتم : نـُماز ، وروزه ، وذ کات ، وامر به معروف ، ونهی از مـُنکر ، کفارۀ گناهان واشـتباهاتی است که شخص نسبت به خانواده اش، نسبت به مالش ، نسبت به فرزندش ، ونسبت به همسایه اش مرتکب می گردد.

             عـُمـر( رضی الـله عـنه ) گفت : این فتنه را نه می گفتم ، مقصودم فتنۀ است که مانند دریا موج می زند ،  حـُـذ َ یفـه  ( رضی الـله عـنه ) گفت:یا امیر المومنین !برتوازآنها ضرری نیست ، چون دروازۀبین تو وبین آن فتنه ها بسته است ، گفت :آن دروازه شکسته شده ،ویا باز خواهد گردید؟ حـُـذ َ یفـه   ( رضی الـله عـنه ) گفت :درآینده شکسته خواهدشد ، عـُمـر( رضی الـله عـنه ) گفت :بعد از آنکه این دروازه شکسته شود، دیگر هرگز بسته نخواهد گردید .

           کسی از حـُـذ َ یفـه  ( رضی الـله عـنه ) پرسید:آیا عـُمـر( رضی الـله عـنه ) میدانست که مـُراد از آن دروازه چیست ؟گفت : بـلی !آن چنان آگاهی داشت مثلی میدانست که بعدازروز شب می آید،من به او سخنی گفتم که دراو مشکل ومغالطۀ نبود.

          شخص دیگری از حـُـذ َ یفـه  ( رضی الـله عـنه ) پرسید: مـُراد ازآن دروازۀ[ که مانع فتنه بود] چیست؟گفت :خود عـُمـر( رضی الـله عـنه ) است .

(رواءالبخاری525 )                .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز           

 

                (327 )     ـــ ازابن مسـعود  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : شخصی زنی را بوسید ونزد پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده وقضیه رابیان داشت، خداوند این آیه رانازل فرمودکه :

             ﴿  نـُمازرا هرد و طرف روز [صبح وشام ]برپا دارید، زیرا کارهای نیک لغزش هارا از بین می برد .

             آنشخص گفت : یا رسوالـله! این چیز خاص برای من است ؟ فرمودند :

                 ﴿   برای همۀ ا ُمت من است .(رواءالبخاری 526)

************

            آیه وتر جمۀ مکمل آن آورده شد ، خوانند گان می توانند باکلیک کردن سوره وآیه اصل آیه وترجمۀ آنرا باز کنند وهم اگر شرح تفسیری آن را بخواهند از آدرس تفسیر شریف استفاده کنند که همۀ آنها در سائیت ثبت است .

               آدرس را کلیک کنید ـــــــــــــــ               تفسیر نمونه

 

    ﴿  1- سوره: 11 , آیه: 114  .﴿ . وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ . .

         

               .    حدیث نبوی ص کتاب 9اوقات نماز    

 

               ( 328 )     ـــ ودرروایت دیگری از ابن مـسـعود  ( رضی الـله عـنه ) درحدیث گذشته روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿  برای هر کس از ا ُمتی من که به این آیت عمل نماید  .

(رواءالبخاری526 ) .    حدیث نبوی ص    کتاب 9اوقات نماز                     

 

              با ب [ 3]:ـــ  فضیلت ادای نـُماز دروقت آ ن  ن                                    

 

             ( 329)     ـــ واز ابن مـسـعود   ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )

 پرسیدم که کدام کاردر نزد خداوند محبوب تر است ؟ فرمودند: 

            ﴿  ادای نـُما ز د روقت آن .    گفتم : بعد ازآن کدام کار ؟ فرمودند :

            ﴿  نیکی کردن به پدر ومادر .   گفتم : بعد ازآن کدام کار ؟ فرمودند :

            ﴿ جهاد درراه خدا .   [ ابن مـسـعود( رضی الـله عـنه )] میگوید : این چیزهارا پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برایم گفتند، واگر بیشترازین می پر سیدم، بیشتر میگـفـتـند . (رواءالبخاری527 )

 

.    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز                   

 

              با ب [ 4 ]:ـــ نـُمازهای پنج گانه کفاره است                                      

 

               ( 330)     ـــ از ابـُو هـُرَیـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که:از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )شنیده است که  فرمودند:

               ﴿   به من بگوئید ! اگر جوی آب روانی به دروازۀ خانۀ کدام یک از شما بوده ، وروز پنج بار درآن غـُسل نماید، آیا چیزی از کثافت به جانش باقی میماند ؟ .  گفتند :[ این پنج بار غـُسل ]چیزی ازآن کثافت را بجانش باقی نه میگذارد ، فرمودند :

                ﴿ این مانند نـُماز های پنج گانه است ، که خداوند به سبب آنها لغزش هارا از بین می برد.

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             (رواءالبخاری 528)          

 

 

         با ب [5 ]:ـــ نـُمازباپروردگارش  مناجات میکند                                    

 

 

               (331 )     ـــ از انـس  ( رضی الـله عـنه )از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند:     

                ﴿ درسـجده آرام بگیرید ،دست های خودرا مانند سگ فرش نکنید،واگر تـُف کردید پیشروی، وبطرف راست خود تـُف نه کنید ، چون نـُماز گذاربا پروردگارش مناجات میکند  .(رواءالبخاری532 )

              .    حدیث نبوی ص کتاب 9اوقات نماز           

 

             با ب [ 6 ]: ـــ نـُمازپیشین دروقت شدت گرمی اندکی به تأخیرمی افتد        

 

                (332 )     ـــ از ابـُو هـُرَیـره ( رضی الـله عـنه ) ازپـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند: 

              ﴿هنگامیکه هوا گرم می شود ،نـُماز را در وقت سردی هوا بخوانید ، چون گرمی هوا ازوزش دوزخ است ، آتش به نزد پروردگارش شکایت کرد وگفت :پروردگارا ! اعضایم یکدیگررا خوردند، خداوند برایش اجازۀ دوبار تنفس را داد ، تنفسی درتابستان وتنفسی در زمستان ، [ واین همان ] شدت گرمی تابستان ، وشدت یخبندان زمستان است.  (رواءالبخاری 536،537)

   .    حدیث نبوی ص    کتاب 9اوقات نماز        

 

               (333 )     ـــ واز ابو ذر( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : درسفری با پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) بودم ، مؤذ ن میخواست برای نماز پیشین آذان بدهد ، پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )  فرمودند :  ﴿ صبر کن تا هوا سرد تر شود .   ، باز مؤذ ن میخواست آذان بدهد ، باز برایش گفتند :

             ﴿  صبر کن تا هوا سرد تر شود.  وهمین طور ادامه یافت تا آنکه سایۀ هر نا هموارینمایان گردید .

  .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز         (رواءالبخاری 539 )              

      

              با ب [ 7 ]:ـــ وقت نـُمازپیشین هنگام زوال است  .               

 

                ( 334)     ـــ از انـس  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هنگامیکه آفتاب میل نمود ، خارج گردیده ونـُماز پیشین را اداء نمودند ، بعدازان بالای مـُنبر بالا شده ودر بارۀ قیامت سخن زده وگفتند :

            ﴿ درقیامت کارهای بزرگی واقع خواهد شد، وفرمودند :اگر کسی میخواهد راجع به چیزی پرسان نماید ، پرسان نماید ، از هر چیزیکه میخواهید پرسان کنید ،تا وقتیکه همین جا قرار دارم ، به سوالهای شما پاسخ خواهم داد . مردم بسیار گریه نموده ، وایشان مکررأ میگفتند :

            ﴿  بپرسید.

            عـبدالـله بن حـُذا فـه سـَهـمی ( رضی الـله عـنه ) برخواسته وپر سید: پـدر من کیست ؟ فرمودند :

             ﴿  پـدر تـو حـُذا فـه است .  باز هم فرمودند :

              ﴿ پـر سا ن کنید .

              عـُمـر ( رضی الـله عـنه )  به دو زانو نشسته وگفت : خـُدارا به ربوبیت ، اسلام را به حیث دین ، ومـُحـمـد رابحیث پیغمبرقبول داریم ، پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سکوت نموده وسپس فرمودند :     ﴿  همین حالا بهشت ودوزخ برایم درروی همین دیوارنشان داده شد ،وهیچ چیز را مانند خیر وشرندیدم .

               [ قسمتی از این حدیث در ( باب علم ) به روایت ابـو مو سی آشـعـری قبلأ گذشت ، ولی درین روایت بعضی زیادات، واختلا فات لفظی وجوددارد ] (رواءالبخاری 540)

  .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز          

               

              (335)     ـــ ازابـو بـَرزه ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )نـُماز صبح رادر [ وقتی ]اداء میکردند ،که هرکسی نفر پهلوی خودرا شناخته میتوانست ، ودرنـُماز صبح: بین شصت الی صـد آیه را می خواندند ،ونـُماز پیشین را هنگامی میخواندند که آفتاب زوال میکرد ، وعصر را وقتی میخواندند که اگر کسی از ما به آخرین قسمت مـدیـنـه رفته وباز میگشت ،آفتاب هنوز بدرخـشـش خود باقی بود ، ــــ وراوی آنچه را که[ ابـو بـَرزه ] درمورد وقت شام گفته بود، فراموش گرده است ـــ ودر تأخیر نـُماز خفتن  ، حتی تا ثـُلث شب ـــ ویا تا قسمتی از شب ـــ هم باکی نداشتند .

(رواءالبخاری541 )                 .    حدیث نبوی ص کتاب 9اوقات نماز    

 

              با ب [8 ]:ـــ تاخیر کردن نماز پیشین تا وقت نـُماز عصر                                                    ( 336 )     ـــ ازابن عـبـاس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درمـدیـنه هـفت هـشـت روزبین نـُماز پیشین وعـصـر، وبین نـُمازشام وخـُفتن جمع کردند . 

(رواءالبخاری 543) .    حدیث نبوی ص    کتاب 9اوقات نماز                     

 

              با ب [ 9]:ـــ وقت نـُماز عصر                                     

 

               ( 337)     ـــ  ـــ درحدیث ابـو بـَرزه ـــ درموردوقت نـُماز ها ـــ که همین حالا گذشت، این عبارت نیز آمده است که  : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ازخواب شدن پیش نـُماز خـُفتن ، وازصحبت کردن بعد ازان ، بد شان می آمد . (رواءالبخاری 541)

.    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز                   

 

      

             (338 )     ـــ ازانـس بن مالک   ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : مانـُماز عـصررا دروقتی ادا میکردیم که اگر کسی از ما بیرون شده وبه قبیلۀ ( بنی عـمروبن عـوف ) میرفت، می دید که آنها هنوز نـُماز عـصررا میخوانند.

   (رواءالبخاری 548)( .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز       

 

               (339 )     ـــ واز انـس بن مالک   ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم )  نـُماز عـصررااداء نموده ، وآفتاب بلند ودرخشان بود ،مردمانی به ( عـوالی) رفته وچون به آنجا می رسیدند ، می دیدند که آفتاب هنوز بلند است ، بعضی از قسمتهای ( عـوالی) از مدینه حدود چـهار میل ویا چیزی مثل آن، فاصله دارد .

(رواءالبخاری550 ) .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز       

 

              با ب [ 10 ]:ـــ  کسیکه نـُماز عصرش فوت میگردد  .                

 

               (340 )     ـــ ازا بن عـُمـر   ( رضی الـله عـنه ) روایت است که: پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

          ﴿ کسیکه نـُماز عـصرش فوت می شود ، مانند کسی است که فامیل واولادش ازبین رفته باشد . .

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             (رواءالبخاری 552)            

 

              با ب [11 ]:ـــ حکم کسیکه نـُماز عصرراترک میکند                          

 

               (341 )     ـــ روایت است که  بـُر َیده( رضی الـله عـنه ) درروز ابر آلودی گفت : نـُمازعـصر راوقت بخوانید ، زیرا پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:       

            ﴿  کسیکه نـُماز عـصر را ترک نماید ، عملش حـّبط گردیده واز بین میرود .      

        .    حدیث نبوی ص کتاب 9اوقات نماز           (رواءالبخاری553 )

      

              با ب [ 12 ]:ـــ فضیلت   نـُماز عصر                                     

 

               ( 342)     ـــ ازجـریر  ( رضی الـله عـنه  ) روایت است که گفت : شبی با پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )  بودیم ، ایشان بطرف ماهتاب نگاه کرده وفرمودند: 

              ﴿  شـما پروردگار تان را مثلیکه همین ماهتاب را می بینید ، خواهید دید ، ودردیدن خداوند متعال به مشکل ازدحام دچار نه خواهید شد ، واگر امکان بود که برای ادای نـُماز فجر ونـُماز عـٌصر ، تحت فشار گر فتاری قرار نگیرید ، این دو  نـُمازرا اداء نمائید  . ، سپس این آیۀ کریمه راتلا وت نمودند :

﴿ وبه حمد پروردگار خود پیش از طلوع آفتاب وپیش از غروب ، تسبیح بگوی   .

(رواءالبخاری554 )                .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز           

 

               و آیۀ مبارک :                                *****************

آیه وتر جمۀ مکمل آن آورده شد ، خوانند گان می توانند باکلیک کردن نمبر سوره وآیه اصل آیه وترجمۀ آنرا باز کنند وهم اگر شرح تفسیری آن را بخواهند از آدرس تفسیر شریف استفاده کنند که همۀ آنها در سائیت ثبت است .

               آدرس را کلیک کنید ـــــــــــــــ               تفسیر نمونه

          ﴿   ق50:39.﴿   فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ .

******************************

 

                ( 343)     ـــ از ابـُو هـُرَیـره  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:    ﴿  ملائکۀ درروز، وملائکۀ درشب بطور نوبتی باشما هستند، [ واین ملائکه ]درنماز صبح ونـُماز عصرباهم جمع می شوند ،بعدازان ملائکۀ که شب باشما بودند، عروج نموده و[ باریتعالی ] ـــ درحالیکه خوودش بحال بندگان خوداز همه واقف تر است ـــ از ایشان می پرسد:بندگان مرا درچه حالتی ترک نمودید ؟آنها می گویند :آنهارا درحالی ترک نمودیم که نـُماز می خواندند ، ودر حالی نزد شان رفتیم که نـُماز می خواندند.

(رواءالبخاری555 )               .    حدیث نبوی ص کتاب 9اوقات نماز    

 

              با ب [13 ]:ـــ حکم کسیکه یک رکعت از نـُماز عصررا

                                         پیش از غروب دریابد                                             

 

               ( 344 )     ـــ واز  ابـُو هـُرَیـره ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

               ﴿ اگر کسی یک سجده را از نـُماز عصر، پیش از آنکه آفتاب غروب نماید، دریافت ، نـُمازخودرا تمام نماید ، واگر یک سجده از نـُمازصبح راپیش از طلوع آفتاب دریافت، نـُمازخودراتمام نماید .

(رواءالبخاری 556) .    حدیث نبوی ص    کتاب 9اوقات نماز                     

               ( 345)     ـــ ازعـبـدالـله بن عـُمـر   ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : واز پـیغـمبـر خدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیده است که فرمودند :

         ﴿  مدت بقای شما نسبت به ا ُمت های گذشته ، مانند نسبت نـُماز عصر تا غروب آفتاب است ،تورات برای اهل تورات داده شد ،وآنها تا نصف روز به آن عمل نمودند ، سپس [ از عمل کردن به آن ] عاجز گشتند ، از این جهت برای هر کدام شان یک یک قیراط ، مزد داده شد.

         وانجیل برای اهل انجیل داده شد ،وآنها تا نـُماز عصر به آن غمل نمودند ، بعد ازان[ از عمل کردن به آن ] عاجز گشتند ، از این جهت برای شان یک یک قیراط ، مزد داده شد.

             وبرای ما قرآن داده شد، وما به آن تا غروب آفتاب عمل نمودیم ، پس برای مادودوقیراط مزد داده شد.

            یهود ونصارا گفتند :پروردگارا! برای مسلمانان دو دو قیراط ، وبرای مایک یک قیراط مزد دادی ، حالانکه ما از آنها وقت بیشتری کار کرده بودیم ، خداوند جل جـلا لـه می فرماید : مگر درمورد مزددادن ، به شما ظلم کرده ام ؟ میگویند :نـه ، خداوند متعال می فرماید : پس این مزدی راکه برای مسلمانان داده ام فضل ومهربانی من است، و فضل ومرحمت خودرا بهرکسیکه خواسته باشم می بخشم .

(رواءالبخاری557 ) .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز                   

  

              با ب [ 14 ]:ـــ وقت نـُماز شام                                      

 

               (346 )     ـــ ازرافع بن خـُد َیج ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : نـُماز شام را با پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )ادا می نمودیم ،وکسیکه از نـُماز برمیگشت جاهای تیرخودرا[برروی دیوار] می دید  (رواءالبخاری559 )      

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز         

 

               (347 )     ـــ ازجـابر بن عـبدالـله  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) نـُماز پیشین را درشدت گرمی ، و نـُماز عصررادروقتیکه هنوز آفتاب درخشان بود ، و نـُماز شام را هنگامیکه آفتاب غروب میکرد ، اداء می نمودند ،ولی نـُماز خـُفتن را گاهی باتاخیر وگاهی به عجله می خوانند ، اگر می دیدند که مردم جمع شده اند ، تعجیل می کردند ،و اگر می دیدند که دیر تر آمده اند ، آن را به تاخیر می انداختند ، ونـُماز صبح را به تاریکی اداء می کردند .

 

(رواءالبخاری 560)              .    حدیث نبوی ص کتاب 9اوقات نماز           

        

              با ب [15 ]:ـــ کسیکه نه میخواست برای  نـُماز شام

                                              نـُماز خفتن گفته شود                                  

 

               (348 )     ـــ از عـبـدالـله مـُز َنی  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:               

             ﴿   درمورد ادای نـُمازشام خود تحت تاثیر مردم بادیه نشین قرار نگیرید ، .

             و عـبـدالـله مـُز َنی  ( رضی الـله عـنه ) گفت : مردم بادیه نشین [ نـُماز شام را ] خفتن می نامیدند .     

 (رواءالبخاری 563) .    حدیث نبوی ص    کتاب 9اوقات نماز        

 

              با ب [ 16 ]:ـــ فضیلت نـُماز خـُفتن                                      

                ( 349)     ـــ ازعـائـیشه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : شبی پیش از اینکه اسلام انتشار پیداکرده باشد، پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نـُمازخـُفتن را به تاریکی اداء نموده ، واز مسجد تا آن وقت بیرون نه شدند که عـُمـر ( رضی الـله عـنه ) گفت :زنها واطفال خواب شده اند .

             وهنگام بیرون شدن ،به مردمیکه در مسجد بودند ، گفتند :

             ﴿  درتمام روی زمینغیر از شما هیچکس دیگری این قدربه انتظار نـُماز خفتن نه میماند .

.    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز         (رواءالبخاری566 )

               (350 )     ـــ ازابـو موسی   ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت :من وهمراهانم( رضی الـله عـنهم )که بامن درکشتی آمده بودند، به ( بـَقـیع بـُطحان ) پیاده شدیم ، و پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درمدیـنـه بودند.

              هرشب عدۀ به نوبت نزد پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) می رفتیم ، من وهمراهانم نزد پـیغـمبـر خدا( صلی الله علیه وسلم ) آمدیم ، وایشان مشغول بعضی کارها بوده ازین سبب نـُماز خفتن را تا وقتیکه آسمان پر ستاره شد ، به تاخیر انداختند، بعدازان آمده و نـُمازرابامردم اداء نمودند ، چون از ادای نـُماز فارغ شدند ، به اشخاص حاضر آنجا فرمودند :

             ﴿ آرام باشید ! وبه شما بشارت می دهم که از جملۀ نعمتهای خـُداوند برشمااین است که : درین ساعت هیچ مردم دیگری غیر از شما نـُماز نه می خوانند .

              ویا چنین فرمودندکه .:

           ﴿  دراین ساعت هیچ کسی غیر از شما نـُماز نه خوانده است.

           راوی نه میداند که  پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) کدام یک ازین دو عبارت را گفتند ، ابو موسی میگویدکه : ما برگشته واز آنچه که از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیده بودیم خوشحال بودیم .

 

(رواءالبخاری 567)                .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز           

                                    

              با ب [ 17 ]:ـــ خواب شدن پیش از      

               نـُماز خـُفتن برای کسیکه خوابش بگیرد                                   

 

                (351 )     ـــ درحدیثیکه پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نـماز خـُفتن را درتاریکی اداء نموده و عـُمـر ( رضی الـله عـنه )  برای شان گفته بودکه: [ زنها وطفل ها خوابیده اند ]:این عبارت نیز آمده است که :[ نـُماز خـُفتن ] رابین غروب شفق آفتاب وبین حصۀ (سه یک ) اول شب ، می خواندند.

              ودر روایتی از ابن عباس آمده است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برآمده ،وگویا که من همین حالا بطرف شان نگاه میکنم ، آب از سر شان میچکید ،  ودر حالیکه دست خودرا روی سر شان گذاشته بودند فرمودند :

            ﴿  اگر برا ُمت من مشقت نه می بود ، به آنها امر میکردم که نـُماز خـُفتن را چنین بخوانند .

(رواءالبخاری571 )               .    حدیث نبوی ص کتاب 9اوقات نماز    

 

               ( 352 )     ـــ وابن عـباس ( رضی الـله عـنهما ) ازچگونگی گذاشتن پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دست خودرا بالای سرخود ، حکایت نموده [ومیگوید ] :

              انگشتان خودرا تا اندازۀ گشوده ، وسپس سر انگشتا ن خودرا برفرق سر خود گذاشتند ، بعدازان انگشتان خودرا بهم نزدیک نموده وهمان طور آنهارا روی سر خود حرکت میدادند ، تا اینکه انگشت شان به کنار گوش شان از ناحیۀ که بطرف روی ولحیه نزدیک است تماس نمود ، این کاررا، نه ازین آرام تر ، ونه هم شتا بانه تر انجام میدادند.

(رواءالبخاری 571) .    حدیث نبوی ص    کتاب 9اوقات نماز                     

 

              با ب [18 ]:ـــ وقت نـُماز خـُفتن تانیمۀ شب است   .                                      

 

               ( 353 )     ـــ وانس ( رضی الـله عـنه ) روایت کرده ومیگوید :گویا که همین حالا ، همان شب است ومن به درخشش انگشتر [ پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) نگاه میکنم.

(رواءالبخاری 572) .    حدیث نبوی ص    کتاب 9اوقات نماز                     

 

              با ب [19]:ـــ  فضیلت نـُمازصبح         .                                                  

               ( 355)     ـــ ازابو موسی ( رضی الـله عـنه ) روایت است که پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:  ﴿ اگر کسی دو نـُمازی راکه در سردی روز واقع است [ یعنی  نـُماز صبح و نـُماز عصررا ] بخواند ، به بهشت داخل شده است.  (رواءالبخاری 574)  

         .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             

       

              با ب [ 20]:ـــ  وقت نـُمازصبح              

               (354 )     ـــ ازانس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که: زید بن ثابت( رضی الـله عـنه ) برایش گفت که :آنها با پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سحـری نموده ، بعدازان نـُماز خواندند ،پرسیدم :بین سحری ونـُماز خواندن چقدر وقت بود ؟گفت : به اندازۀکه پنجاه یا شصت آیت را تلا وت نمائید. 

(رواءالبخاری 575) .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز                   

  

               (356 )     ـــ ازسـهل بن سـعد ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : باخانواده ام سحری کرده وبه عجله می آمدم تا نماز را با پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دریابم.

(رواءالبخاری 577) .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز                   

 

              با ب [21]:ـــ حکم نـُمازخواندن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب    .                                                    

               (357 )     ـــ ازابن عباس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : مردم قابل قبولی ،واز همۀ شان قابل قبول تر عـُمر( رضی الـله عـنه ) نزد من شهادت دادند که :  پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ازنماز خواندن بعد از ادای نماز صبح تا برآمدن آفتاب ، وبعد از نماز عصر تا غروب آفتاب ،نهی نموده اند .

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             (رواءالبخاری581 )          

 

               (358 )     ـــ ازابن عـُمر( رضی الـله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿  قصد نکنید که نـماز خواندن تان هنگام طلوع وغروب آفتاب واقع گردد. .

                    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             (رواءالبخاری582 )         

 

               (359 )  ـــابن عـُمر( رضی الـله عـنه) گفت که : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿ وقتیکه گوشۀ افتاب برآمد ،تاهنگامیکه کاملا بلند می شود ، نماز را به تاخیر بیندازید ، ووقتیکه گوشۀ افتاب غروب کرد ، تا هنگامیکه کاملا غروب میکند ، نماز را به تاخیر بیندازید.

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             (رواءالبخاری583 )          

                                                                                        

               (360 )     ـــ از ابـُو هـُرَیـره  ( رضی الـله عـنه ) روایت است که: پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ازدو بیع ، واز دولباس ، نهـی فرمودند ، واین حدیث قبلأ گذشت ، ودر این روایت آمده است که :از دو نمازنیز نهی فرموده اند : از نـماز خواندن بعد از نـماز فجر تا طلوع آفتاب ، و نـماز خواندن بعد از عصرتا غروب آفتاب. (رواءالبخاری 584)     

                   حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز                                 

 

              با ب [22]:ـــ نبایدپیش ازغروب آفتاب قصدنـُمازخواندن رانمود.        

               (361 )     ـــ ازمـعا ویه ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : شما یان طوری نماز می خوانید که مایان با پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هم صحبت بودیم ، ندیدیم که چنین نماز خوانده باشند ،بلکه ازاین نوع نمازخواندن نهی فرموده اند ، یعنی از خواندن دو رکعت نماز بعد از عصر .

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             (رواءالبخاری 587)          

 

              با ب [23]:ـــ نـُمازهای قضائی راکه میتوان بعد ازعصرادانمود  .                                                

               (362 )     ـــ ازعـائیشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : قسم به ذاتیکه روح آن حضرت ( صلی الله علیه وسلم ) راقبض نمود، که پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) تا هنگام رحلت خود ، خواندن دورکعت نماز بعد از عصر راترک نه کردند ، وتا وقتیکه نماز خواندن برای شان مشکل نه گردید ،به لقا ءالـله نه پیوستند ، وبسا می شد که نماز های خودرا بطور نشسته اداء می نمودند.

            ومراد عـائیـشـه( رضی الـله عـنها ) ازین نماز ها ، دورکعت نماز بعد از عصر است ، و پـیغـمبـرخدا  ( صلی الله علیه وسلم ) این دورکعت نماز را در مسجد اداء نه می کردند، تا مبادا زحمت ا ُمت شان گردد، در حالیکه همیشه دوست داشتند تا سبب تخفیف برامت خود باشند. (رواءالبخاری 590) 

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز                      

 

          (363 )   ـــ واز عـائیـشـه ( رضی الـله عـنها ) روایت است که گفت : دونمازبود که : پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) هیچگاه آنهارا ـــ چه درحالت پنهان وچه درحالت آشکارا ـــ ترک نه می کردند ، دو رکعت پیش از نمازصبح ، ودورکعت بعداز نماز عصر.

          .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             (رواءالبخاری 592)          

 

          با ب [24]:ـــ آذان دادن بعد از خا رج شدن وقت   .                                                      

        (364 )     ـــ ازابو قـتاده ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : شبی با پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم )در سفربودیم ، بعضی ازمردم گفتند :یارسو ل الـله !چه می شود که شب راهمینجا بخوابیم ،  فرمودند:   ﴿  می تر سم که وقت نـماز به خواب بمانید  .، بلال  ( رضی الـله عـنه ) گفت من شمارا بیدار میکنم ، [ همان بود ]که خوابیدند ، و بلال  ( رضی الـله عـنه ) پشت خودرا به شتر ش تکیه داد، وچون خواب  بروی غلبه کرد ، خوابید.

         پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هنگامی بیدار شدند که آفتاب برآمده بود ، فرمودند :

       ﴿  یا بلال! چیزی که گفته بودی کجا شد ؟. گفت :هیچ وقت چنین خوابی به سرم نیامده بود ، فرمودند:

          ﴿ خداوند تا زمانیکه خواست ارواح شمارا قبض نمود ، وباز زمانیکه خواست دو باره برای شما برگردانید ، یا بلال ! برخیزوبرای نماز خواندن آذان بده . ،

          بعد ازان پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) وضوء نموده ، وهنگامیکه آفتاب بلند گردیده وخوب  سفید شده بود ، نماز را ادا نمودند . (رواءالبخاری 595)

 

.    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             

 

              با ب [25]:ـــ کسیکه برای مردم بعد از خارج شدن وقت

                                           به جماعت نماز خوانده است .                                                    

               (365 )     ـــ ازجابر بن عـبدالـله ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که عـُمر بن خـطاب ( رضی الـله عـنه  ) روز چنگ خندق بعد از اینکه آفتاب غروب نموده بود آمده وشروع به دشنام دادن قریش نمود ، وگفت : یارسو ل الـله ! نزدیک بود که نمازعصر را تا غروب آفتاب خوانده نه توانم، پـیغـمبـر خدا

 ( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

            ﴿  به خداقسم من تا حالا نماز عصر را نه خوانده ام .

              ومایان با پـیغـمبـر خدا( صلی الله علیه وسلم ) برخاسته وبطرف  ( بـُطحان ) رفتیم درآنجا وضوء ساخته وبعد از اینکه آفتاب غروب نموده بود ، اول نماز عصر ، وبعد ازان نماز شام را ادانمودیم . (رواءالبخاری596 )   

           .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز                    

 

              با ب [26]:ـــ کسیکه نـُمازی رافراموش کردهروقت

                                   که به یادش آمد،باید آن را اداء نماید   .                                                    

               ( 366)     ـــ ازانس بن مالک ( رضی الـله عـنه ) از پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند: 

             ﴿ کسیکه نمازی را فراموش میکند ، هر وقت که به یادش آمد آن نماز را اداء نماید ، کفاره اش جزاین ، چیزدیگری نیست .،  ﴿ ونماز رادر هنگام یاد آوری اش بر پای دار.

 

.    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             (رواءالبخاری 597 ) 

********************

  آیۀ مبارک راکلیک کنید :ــ

طه   سوره: 20 , آیه: 14                             

 ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي .

            ترجمه : ــ

                ﴿ من الله هستم، معبودي جز من نيست، مرا پرستش كن و نماز را براي ياد من به پادار. .

**************************

              با ب [27]                                                    

               ( 367)     ـــ واز انس ( رضی الـله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:  ﴿. تاوقتیکه انتظار نماز راداشته باشید ، در حالت نماز خواندن گفته می شوید .

         .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             (رواءالبخاری600 )          

 

              با ب [28]                                                    

               (368 )     ـــ حدیث ابن عـُمر( رضی الـله عـنهما ) درمورد اینکه بعداز صـد سال ازین مردمان هیچکسی زنده نخواهد ماند، قبلأ گذشت ، ودر روایت دیگری از ابن عـُمر( رضی الـله عـنهما ) آمده است که گفت :  پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

             ﴿  از کسانیکه امروز ذر روی زمین وجود دارند ، هیچکسی باقی نه میماند . وقصد شان این بود که :درین مدت صـد سال ، تمام اهل این قرن از بین رفته ومی میرند . (رواءالبخاری601 ) 

 

.    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             

              

               ( 369)     ـــ ازعبدالر حمن ا بن ابوبکر ( رضی الـله عـنهما ) روایت است که :  اهل  ( صُفه)  مردم فقیری بودند و پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند: 

             ﴿  کسیکه نان دو نفررا داشته باشد ، شخص سومی را باخود برده ونان بدهد ، و کسیکه نان چهار نفررا داشته باشد ، شخص پنجم یا ششمی را . وهمان بود که ابو بکر( رضی الـله عـنه ) سه نفرو پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم )  ده نفرراباخود بردند .

            عبدالر حمن ا بن ابوبکر ( رضی الـله عـنهما ) میگوید : [ خانوادۀ ماازاین افراد تشکیل می شد ] من ، پدرمن ، مادرمن ،همسر من وخادمی که بین ما وبین خانۀ ابوبکر( رضی الـله عـنه ) مشترک بود .

            دران شب ابو بکر( رضی الـله عـنه ) نان شب را نزد پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) صرف نمود ،وبعد از صرف نان تاهنگامیکه نمازخـُفتن خوانده شد درهمانجا ماند ، بعد ازادای نماز دوباره بخانۀ پـیغـمبـرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) وتا وقتیکه پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) طعام شب را صرف نمودند ،درهمان جا باقی ماند ، وچون پاسی از شب گذشت به خانۀ خودش آمد .

           همسرش از وی پرسید : سبب چه بود که نزد مهمانهایت نیا مدی؟ ابو بکر( رضی الـله عـنه ) گفت: مگر تا حالا برای مهمانهانان نداده ئید ؟ همسرش گفت : ما نان را برای شان تقدیم نمودیم ولی خود شان تا آمدن تو از نان خوردن ابا ورزیدند.

           عبدالر حمن ا بن ابوبکر ( رضی الـله عـنهما ) میگوید : من [ از ترس ]رفته ودر جائی پنهان گردیدم ،

 و ابوبکر ( رضی الـله عـنه) مرا صدازده وگفت : ای جاهل ! وبعدازان به مخاصمه ود شنام دادن نموده وگفت :

شما بخورید وبه خداوند قسم است که من هر گز ازاین طعام نه خواهم خورد.

          عبدالر حمن ا بن ابوبکر ( رضی الـله عـنهما ) میگوید :ما به طعام خوردن شروع نمودیم ، وبه خداوند قسم هر لقمۀ راکه بر میداشتیم بجایش طعام بیشتری نمایان می شد، همان بود که همگان سیر گردیده وطعام از اندازۀ اول بیشتر شده بود .

          چون ابوبکر ( رضی الـله عـنه) نظر کرده ودید که طعام همان طور به حالت خودباقی مانده وحتی بیشتر هم شده است ، به همسر خود گفت : ای خواهر بنی فراس ! چه کرده ئی ؟ همسرش گفت : به سر فرزندم که کاری نه کرده ام ، وطعام سه چند زیاد شده است ، وهمان بود که ابوبکر ( رضی الـله عـنه) از آن طعام خورده وگفت : قسم خوردنم ازتاثیر شیطان بود ، ولقمۀ دیگری ازان طعام برداشته وبقیه را نزد پـیغـمبـرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برد ، وطعام تا صبح همانجا ماند .

          ودربین ما ومردمی ، عقد وقراردادی بود ، موعد عقد به سر رسیده ودووازده نفر از آنها که به همراه هر کدام آنها عدۀ دیگری از اشخاص بود ، نزد ما آمدند ، آنها نیز از آن طعام خوردند .

                        .    حدیث نبوی ص   کتاب 9اوقات نماز             (رواءالبخاری 602 )          

{{ 께{{ 께{{ {{ 께{{ 께{{

  {{ خـتـم کتا ب 9 اوقات نـُماز 께{{ 

                                  خداوندا توفیق عنایت فرما تاقرآن واحادیث نبوی راسرمشق

                         زندگی خویش قرارداده ،رضامندی ذات پاکت راحاصل کرده بتوانیم آمین    

  {{ 께{{ 께{{ {{ 께{{ 께{{   

 

{{{{껏{{{{껏

{{{{껏{{{{껏{{{{껏

 خـتمکتاب 1 صحیح بخاری

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved