Status Bar

 

 

بـــه ســـائـیـت انــتـر نـتی الحاج اســتاد غـلام مُـحـمَـد فـیـضـی خـُوش آمَـدیـد

عـــر ض ارادت :

امید است که خواهران وبرادران بامتن ومحتوای این سائیت که همه وقفحقانیت قـُرآن مجـید ازجانب پروردگار عالمیان ازراه ســائـینسثابت شده، آشنائی حاصل وعلاقۀ شدید رادر توسعۀ ظرفیت سائیت وچاپ کردن موضوعات علمی، وتداوم دایمی سائیت درصفحۀ انتر نـِت نداشته باشند.

پس بهتر ازاین چه خواهد بود، که هریک از شما نـیز طبق وعدۀ که خـُداونـد مُـتعال درآیۀ کریمه(64:17)

{{{{{{  {الله .ج.{ {{{{{{

﴿ 64:17﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

﴿اگر به خدا قرض الحسنه دهيد (و در راه او انفاق كنيد)، آن را براى شما مضاعف مى سازد و شما را مى بخشد; و خداوند قدردان و داراى حلم است.

{{{{{{  {الله .ج.{ {{{{{{

 

مُـژده داده، عمل کنید وبرای انکشاف هرچه بیشتر ظرفیت وادامۀاین سائیت ،که چاپ کردن موضوعات وحفظ دایمی آن درصفحۀ انتر نـِت جـهانی از قدرت اقتصادی یک نفر بعید به نظر می رسد،وبه شما رجوع می شود که ازکمترین تازیادترین کهمک مادی شان دریغ نکرده وآن را به حساب بانکی نمبر:

....................................

ویا دیگر طرق ممکن

 انتقال دهید.کمک مادی شما قرض حَـــسَـــــنـــۀ است که آن را به خـُداونـدج می پردازید، وهیچ شخصی حق تصرف وضایع کردن آن رانداردمگر اینکه درراه تقویه وانکشاف این اراده وخـُشنودی خداوندج مصرف ،وبا شماطبق وعدۀ آیۀ کریمۀ فوق عمل خواهد شد انــشـاءالـلـهر.ر

موقع را مغتنم شمرده از کلیه خواهران و برادران همکیش که درین امر خدا پرستانه مرا یاری رسانیده اند اظهار سپاس و امتنان نموده از بارگاه ایزد متعال برایشان اجر دنیوی و اخروی استدعا مینمایم.ر

با عرض حرمت

ا.غ.م.فیـــضی
Idaho Web Design Tools

 

e-mail

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

تلیفون

(0045) 35 82 73 63

Copyright 2006, www.ustadfaizi.com
All right reserved