توافق قرآن مجيد با علم(سائينس) مثبت

 

 

اهميت دانش در پروسه شناخت آيه هاي خلقت در بنياد جهان هستي و انسان

 

 

بخش يکم

بخش دوم

ضميمه بخش يکم و دوم

 بخش سوم

 

  PDF   اگر به پروگرام

ضرورت داشته باشيد ميتوانيد آنرا ازينجا بدست .آريد