هدف نشراتی سائیت علمی استاد فیضی

 

 

     خواهران وبرادران عزیز افغان سلام !

     اهداف اصلی این مقدمه  ومحتوای عمومی این سائیت شما درک ماهیت علمی این ابیات وتوفیق عملی کردن

 نتایج آن درخویشتن به توفیق خداوند ج است.ا

 

 

ابر و بادو ماه و خورشید وفلک درکاراند

تا تو نانی به کف آری وبه غفلت نه خوری

 
 

همه ازبهر تو سرگشته وحیران باشند

  شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

 

*    *    *       

 

 بنی آدم اعضای یک دیگر اند  

که در آفرینش زیک جوهر اند

 
 

چوعضوی به درد آورد روز گار

 دیگر عضوها رانماند قرار

 

*    *    *       

 

 الهی توآن کن که پایان کار

 توخوشنود با شی ومارستگا ر

 
 

الهی نه آن کن که انجام کار

 تو نا راض باشی و ما شرمسار

 

 

---------------------------------------

بصورت فشرده: دراختیار گذاشتن آزاد ورایگان آن موضوعات علمی قرآن مجید که ایمان واخلاق را مستحکم ودرراه تأمین وحدت وهمکاری همه جانبۀ برادرانه بایک دیگر ازهیچ گونه سعی دریغ نه کنند. اما چطور ؟

جواب قانع کنندۀ آن را به عرض میرسانم:

          براصل وبنیاد این حقیقت که اگر شخصی عمر طولانی را در یک شغل وکاری گذشتانده باشد ، تاثیرات مثبت ومنفی نتایج کار وشغل اش را بهتر ارزیابی میتواند.ا

         من هم که اضافه از 57 سال عمر عزیز را به تدریس ، معلمی ومطالعۀ پیگیرانه سپری نموده ام ، ازسرگذشت حیات و نتایج تدریس آموختم که:ا 

         خداوند ج مومنی را دوست داشته وبهترین نعمات رابه آن عنایت می فرماید که ازاین دوصفت کامل باشد.ا

        1 ) صاحب ایمان به الله ج بوده ودرراه استحکام آن پیگیرانه کوشاباشد.ا

        2 ) عمل صالح داشته باشدیعنی به شیوۀ ازشیوه ها مصدر خدمت به انسان دیگری واقع گردد.ا

        تشریح دواصل فوق متکی به آن است که:

          اولأ انسان درتمام حالات نه تنها که ایمان به خداوندج داشته باشد بلکه درهرلمحه وثانیۀ که ازعمر گرانبهایش  میگذرد، خداوندج راناظر اعمال وحامی وپشتیبا ن زند گی خود مدنظر داشته ،وبرطبق آن نیات ، گفتار وکردار خویش را عیاروتحت کنترل بگیردتا رضامندی آنرا حاصل کرده باشد ونه عکس آنرا.ا

       وثانیأ نیات ، گفتار واعمال آن متوجه فرد، جامعه وملت بوده وکاری رادرعمل پیاده نماید که به خیر وسعادت مردم تمام گردد.ولو یک نفرباشد ویا هزاران انسان دیگر.ا

        قر آن مجید یگانه منبع علمی است که آن دو اصل را به این طریق به انسان میدهد .ا

       1 ـ اگر ازراه دانش علمی سائینسی مجموعه بخش های جهان هستی

( آغاز جهان ، خاتمۀ جهان ؛ ستاره ها ؛ کهکشان ها ؛ آفتاب ؛ سیارات ؛سیارۀ زمین وسیستم کار دورانی تمام بخشهای زمین ؛ چگونگی خلقت انسان؛سیستم کار مشترک تمام بخشهای فوق جهان هستی بایک دیگر  شان ؛ اهداف خلقت جهان ؛ نظم وقوانین درجهان ) را دقیقأ مطالعه وبه موازات آن آیات قرآن مجید را با حقایق فوق مطابقت دهد ،به این نتیجه میرسد که خلقت جهان از خود هدفی دارد که آن انسان است .این زمان ایمان واعتماد انسان به حقانیت خداوندج

 هرچه عمیق تر ومستحکم تر میگرد د.ا

      2ـ اخلاق فردی واجتماعی را از آیات قرآنی ومسائل طبی وروانی مطالعه وخویشتن را طبق هدایات آن عیار وعملأ درخود تطبیق نماید.ا

     متاسفانه که عالم اسلام وعلی الخصو ص جبر أ جامعۀ افغان از این کاروان علم به دور گذاشته شده که نتیجۀ آن را درازهان جامعۀ بشری امروز باچشم ودل می بینیم وحس میکنیم.ا

     هدف از ایجاد این سائیت تهیۀ مواد ی است که شفا ودوای درد وعلاج امراض فوق خواهد بود ورایگان وارزان بدست رس مطالعۀ خواهران وبرادران افغان وآنهائیکه به زبان دری آشنا ونیاز به آن دارند که ازراه  فراگیری آن دواصل فوق ، به اصلاح خویشتن پرداخته و درزندگی  تنها نباشند؛ بلکه خداوند ج یار ومددگارشان وقرآن راه عمل شان ومردم وجامعۀ مکمل افغان، برادر ومتحد کار ؛ عمل وزندگی شان گردند.ا

      یگانه امیدم ازخواهران وبرادران این است که محتوای مکمل این سائیت را با قلب وهوش مطالعه فر مایند تاباشد که حقیقت گفتار فوق را عمیقأ درقلب وروح شان احساس ودرخویشتن مشق وتمرین نمایند.ا

باعرض احترام

با عرض حرمت

ا.غ.م.فیـــضی