قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   نقل صحیح البخاری به دری

 

 

 

 

 

کتاب یازدهـُم نـُمـازجـُمـعـه صحیح البخاری شریف

 

 

{{{{آغاز کتاب 11

{{{{

 

    با ب [ 1 ]:ـــ فرضیت نـُماز جـُمـعه      

 ( 492) ـــ ازابوهُـریره ( رضی الـله عـنه) روایت است که ازپـیغـمبـرخـدا(صلی الله علیه وآلـه وسلم) شنیده است که  فرمودند :

﴿ [ مسلمانان] درآخر آمده ولی درروز قیامت از همه پیشتریم،باآنکه برای آنهاپیش از ما کتابی فرستاده شده، وتعظیم این روز  [ روز جمعه]برآنها فرض گردیده بود، آنها درآن اختلاف نمودند، ولی خداوند متعال مارا در[ اختیاروتعظیم ]این روزموفق نمود، مردمان دیگر [ درتعظیم ]این روز ازمامطابعت خواهند کرد، فردا یهود، وپس فردا نصارا

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 876  )                                                                                                                                                                          با ب [ 2 ]:ـــ استعمال خوشبوئی برای روز جمعه      

   (  493 )     ـــ ازابو سعید خـِدری    ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت:شهادت می دهم که : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  فرمودند :              

 ﴿ غـُسل روز جـُمـعه ، ومسواک زدن، واستعمال خوشبوئی ــــ اگر موجودباشد ـــ برهر مسلمان بالغی واجب است

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 880  )

 

                          با ب [ 3 ]:ـــ فـضـیلت روز جـُمـعه     

   (  494 )     ـــ از ابو هُـریره   ( رضی الـله عـنه) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  فرمودند :

﴿ کسیکه روز جـُمـعه مانند غسل جنابت غـسل نموده، وسپس بطرف مسجد برود، مانند کسی است که شـتری خیرات کرده است ، وکسیکه درساعت دوم برود، مانند کسی است که گاوی خیرات کرده است ، وکسیکه درساعت سوم برود، مانند کسی است که   قوچ شاخ داری راخیرات نموده است وکسیکه درساعت چهارم برود، مانند کسی است که مرغی را خیرات کرده است ، وکسیکه درساعت پنجم برود، مانند کسی است که تخم مرغی را خیرات کرده است ، وهنگامیکه امام [ برای خطبه دادن ] بیرون میشود، ملائکه[ اوراق نوشتن ثواب اعمال رابسته نموده] ومشغول شنیدن خطبه می گردند

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  881 )                                                                                                                                                     

    با ب [ 4 ]:ـــ استعمال روغن خوشبوی درروز جـُمـعه      

   (  495 )    ـــ از سلمان فارسی ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم) فرمودند:

﴿ کسیکه روز جمعه غسل نموده ، وتاجائیکه برایش مـُیسر است خودش را پاک ونظیف نماید، وازروغن خوشبوئی که دراختیار دارد به جانش روغن زده، ویااز خوشبوئی که درخانه دارد به جانش استعمال نماید، بعدازان از خانه برامده، وبدون آنکه[ درداخل مسجد] ازروی شانه های کسی بگذرد، آنچه که برایش مقدراست نماز بخواند، سپس هنگام خطبه، به سخنان امام گوش بدهد، گناهان بین این جمعه وجمعۀ آینده اش بخشیده خواهد شد

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 883  )

   (  496 )     ـــ روایت است که کسی از ابن عباس   ( رضی الـله عـنهما)پرسید: [آیا صحیح است که میگویند : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  فرموده اند :

﴿ روز جمعه اگرچه جـنُب هم نباشید ، غسل نموده وسر خودراشسته ، وخوشبوئی استعمال نمائید ؟ [ درجواب گفت ] بلی! ولی از خوشبوئی نه می دانم.

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  884 )

 

   با ب [ 5 ]:ـــ  باید بهترین لباس خودرا بپوشد     

   ( 497  )     ـــ روایت است که عمر بن خطاب ( رضی الـله عـنه) دید که به دروازۀ مسجد جامۀ ابریشمنی را می فروشند، گفت :یا رسول الـله ![ چه می شود] اگراین جامه راخریده وروز جمعه، وروزهای که مردم به ملاقات شما می آیند، بپوشید؟ پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  فرمودند :                                                                                                ﴿  این جامه راکسانی می پوشندکه برای شان نصیب وبهرۀ از آخرت نیست  ، بعدازمدتی جامه های ابریشمینی رابرای پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) آوردند، وایشان یکی ازآن جامه هارابه عمر بن خطاب ( رضی الـله عـنه) دادند، عمر ( رضی الـله عـنه)گفت: :یا رسول الـله ! شما درمورد جامۀ ( عطارد )[ عطارد: اسم صاحب آن جامۀ ابریشمینی بود که درروز جمعه به دروازۀ مسجد می فروختند] چنین وچنان گفتید پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فرمودند:                            ﴿ من این را به تو ندادم که بپوشی، بلکه برای آن دادم که به دیگری بپوشانی  ، وعمر بن خطاب ( رضی الـله عـنه) آن جامه را برای برادرش که مشرک بوده ودرمکه می زیست، فرستاد.

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 886  )                                                                                                                                                                                                     با ب [ 6 ]:ـــ مسواک زدن درروز جـُمعه      

   ( 498  )     ـــ از ابو هُـریره ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت: پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  فرمودند :

﴿ اگربراُمـتـم ــ یا برمردم ــ دشوار نه می شد،ایشان راامر می کردم،تادروقت هرنمازی [ دندان های شان را] مسواک بزنند

حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 887)              

   (  499 )     ـــ ازانس ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  فرمودند :

﴿  درمورد مسواک به شما بسیار توصیه نمودم .

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 888  )

   با ب [ 7 ]:ـــ آنــچـه که درنـُماز صـبح روزجمعه باید تلاوت نمود      

   ( 500  )     ـــ از ابو هُـریره ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  درنماز صبح روز جمعه سورۀ [ الم تنزیل ][ السجده] ، وسورۀ [ هل اتی علی الانسان ][الانسان] را قرائت می کردند.

                      حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  891)                                                   تلاوت هردو سورۀ مبارک را ازاین آدرسهای تفسیر شریف باز نمائید.

مقدمه|السجده |کلیک شودــــ|

 

مقدمه| حـم السجده فصلت ، الا نسان کلک شودــــ

 

    با ب [ 8 ]:ـــ نماز جمعه دردهات وشهرهــا      

   (  501 )     ـــ ازابن عـُمر ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت:از پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) شنیدم که فرمودند :                                

  ﴿ [ ای مردم !] همۀ شما نگهبان بوده و همۀ شماازرعیت خود مسئول هستید ،امام[ یعنی: خلیفه] نگهبان بوده واز رعیت خود مسئول است ،شخص درداخل خانه اش نگهبان بوده واز افراد زیر دست خود مسئول است ، زن درخانۀ شوهر خود نگهبان بوده واز آنچه که نزدش میباشد مسئول است ، خادم نگهبان بوده واز آنچه که تحت تصرفش میباشد، مسئول است     راوی میگوید: فکر میکنم این راهم گفتندکه : ﴿ شخص درمال پدر خودنگهبان بوده، واز آنچه که زیر دستش میباشد، مسئول است ، و همۀ شما نگهبان بوده واز آنچه که زیر دست شما یان است ، مسئول هستید  

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  893 )

 

   با ب [ 9 ]:ـــ آیا برکسیکه نماز جمعه واجب نیست غسل روز جمعه واجب است ؟      

   (  502 )     ـــ حدیث ابو هُـریره ( رضی الـله عـنه) که :[ پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) ]  فرمودند بودند :

﴿ ما آخر آمده واز همه پیشتریم .......  قبلأ گذشت ،ودرین روایت این هم آمده است که فرمودند:   ﴿ برهر مسلمانی لا زم است که درهر هفت روزی، یک روزغسل نموده وسر وجان خودرا بشوید  

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 897  )

 

   با ب [ 10 ]:ـــ نماز از کجا ثابت شده وبرکدام شخص واجب است ؟      

   ( 503  )     ـــ ازعــائـیشه  ( رضی الـله عـنها) روایت است که گفت :مردم از منازل خودواز ( عـَوالی ) بطور نوبتی به نماز حمعه می آمدند، درایام گرد وخاک ، غـبار وعرق به جان شان نشسته واز ایشان بوی عرق می آمد، شخصی از این افراد درحالیکه پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) به خانه ام بودند نزد شان آمد، پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )     برایش گفتند:                                                                                                                                                   ﴿ چه می شود اگر برای امروز[ یعنی: روز جمعه] ،خودرا شسته وپاک نمائید  ؟

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 902  )                                                                                         

   (  504 )     ــ ـو ازعــائـیـشـه  ( رضی الـله عـنها) روایت است که گفت :مردمان به کار های روزمرۀ خود مشغول بوده وبه همان لباسهای کار خود به نمازجمعهمی رفتند،برای شان گفته شد که: ﴿ چه می شود اگر غسل کنید  ؟     

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  903 )

   ( 505  )     ـــ ازانس بن مالک ( رضی الـله عـنه) روایت است که : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  نمازجمعه راهنگام زوال آفتاب می خواندند.

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  905 )

 

    با ب [ 11 ]:ـــ اگرگرمی درروزجمعه زیادشد      

   (  506 )     ـــ و ازانس بن مالک ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت :زمانیکه هوا به شدت سرد می شد ، نماز جمعه رادراول وقت اداء نموده ،وهنگامیکه هوابه شدت گرم می شد، نماز جمعه را وقتی می خواندند که هوا کمی سرد می شد.  

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 906  )                                                                                                                                                                                                                                                                 با ب [ 12 ]:ـــ رفتن به سوی نماز جمعه      

   (  507 )     ـــ روایت است که ابو عـَبس ( رضی الـله عـنه) درحالیکه به سوی نماز جمعه روان بود، گفت : از پـیغـمبـر  خـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  شنیدم که فرمودند:                                                                                               ﴿  کسیکه قدم هایش  درراه خدا غبار آلودشود ،خداوند آتش[ دوزخ ]رابروی حرام می گرداند .

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 907  )

 

    با ب [ 13 ]:ـــ نباید کسی برادر مسلمانش رااز جایش دور کرده وخودش به جای او بنشیند      

   ( 508  )     ـــ از ابن عـُمر  ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  ازاینکه شخص برادرش رااز جایش دورکرده وخودش بجای وی بنشیند، نهی نموده اند، پرسیدند : درروز جمعه؟ گفت درروز جمعه وغیر جمعه .

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 911  )

   با ب [ 14 ]:ـــ آذان درروز جـُمعـه      

   ( 509  )     ـــ ازسـائب بن یزید ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : درزمان پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم وابوبکر وعـُمر( رضی الـله عـنهما)، آذان اول هنگامی بود که امام برروی مـُنبرمی نشست ، چون خلا فت به عـُثـمان( رضی الـله عـنه) رسید ومردم زیاد شدند، آذان سومی را زیادنموده، ودربام خانۀ که به نام( زَوراء )یاد می شد آذان می دادند.

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  912 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          با ب [ 15 ]:ـــ آذان دادن یک مؤذن درروز جــمـعـه      

   ( 510  )     ـــ و ازسـائب بن یزید ( رضی الـله عـنه) درروایت دیگری آمده است که گفت : برای پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  جز یک مؤذ ن ، مؤذن دیگری نبود ، وآذان درروز جـُمعـه هنگامی بود که امام روی مـُنبر می نشست.

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 913  )

 

   با ب [ 16 ]:ـــ واجب است که درروز جــمـعـه برروی مـُنبر آذان داده شود      

   (  511 )     ـــ روایت است که معاویه بن ابی سـُفیان ( رضی الـله عـنهما) درروز جـُمعـه بالای مـُنبر نشست ، چون مؤذن گفت :  ( الـلهُ اکـبر، الـلهُ اکـبر ) معاویه ( رضی الـله عـنه) هم گفت : ( الـلهُ اکـبر، الـلهُ اکـبر ) چون مؤذن گفت :  ( اشهدُ ان لا الـه الا الـله ُ ) معاویه ( رضی الـله عـنه) گفت :من هم شهادت می دهم ، چون [مؤذن] گفت : ( اشهدُ انَ مـُحـَمـَدأ رَسوُل الـله)،     معاویه ( رضی الـله عـنه) گفت : من هم شهادت می دهم ، چون مؤذن آذان راتمام کرد، معاویه ( رضی الـله عـنه) گفت :ای مردم! من از پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  درحالیکه درهمین جا نشسته بودند،شنیدم که درهنگام آذان دادن، آنچه را که شما ازمن شنیدید ، می گفتند.

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  914 )

   با ب [ 17 ]:ـــ  خـُطـبه دادن بربالای مـُنبر     

   (  512 )     ـــ حدیث سهل بن سعد ( رضی الـله عـنه) درموضوع مـُنبر، وکیفیت نـُماز خواندن آن حضرت ( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) وبه عقب آمدن شان هنگام سـُجده کردن ، قبلأ گذشت ودراین روایت آمده است که: چون پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) ازنماز فارغ شدند، روی به مردم نموده وفرمودند :                                                                           ﴿ ای مردم !ازاین جهت چنین کردم،تابه من اقتدا کردهوکیفیت نماز خواندن مرایادبگیرید

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  917 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (  513 )     ـــ ازجابر بن عبدالـله  ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  [هنگام خـُطبه دادن ] روی تنۀ درختی که در آنجا بود، می ایستادند،وچون برای شان مـُنبری ساختند، از آن تنۀ درخت آوازهای مانند آواز شـُتـرحامله داررا می شنیدیم ، تا جائیکه پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) از مـُنبر پایان شده ودست خودرا بر بالای تنۀ آن درخت نهادند .

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 918  )

 

    با ب [ 18 ]:ـــ خـُطبه دادن درحالت ایستاده      

   (  514 )     ـــ ازعبدالـله بن عـُمر( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )مانند ی که شما امروز خطبه می دهید ، خطبه می دادند ، در حالت ایستاده خطبه داده وبعد ازآن می نشستند، باز دوباره بر خواسته و خطبه می دادند.

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 920  )

  با ب [ 19 ]:ـــ گفتن (امابعد) درخطبه بعد ازحمد وثنای خـداوند متعـال     

   ( 515  )     ـــ ازعـَمروبن تَغـلب ( رضی الـله عـنه) روایت است که مال ویا اسیرانی را نزد پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  آوردند ، ایشان آن چیزهاراتقسیم نمودند، ولی به مردمی از آنها داده وبه مردمی نه دادند، چون به نزد پـیغـمبـر خـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )خبررسیدکه مردمانیکه به آنها چیزی داده نه شده است متاثرگردیده وخشمگین شده اند،  [ برخاسته] وبعداز حمد وثنای پروردگار گفتند:                                                                                                       ﴿   اما بعد: به خداوندقسم است که من به مردمی چیزی داده وبه مردم دیگری چیزی نه می دهم، ولی آنهائی را که چیزی نه می دهم، درنزدم محبوب تراز کسانی اند که برای شان چیزی داده ام، به کسانی که چیزی می دهم نظر به حرصی است که درآنها مشاهده می نمایم، وکسانی راکه چیزی نه می دهم به جهت قناعت وصبری است که خداوند متعال دردل آنها نهاده است ، از آن چمله عَمروبن تغلب  ،[ عَمروبن تغلب] میگوید: به خداوندقسم است که این سخن پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  جهان رابه همه نعمتهای جهان برابر نه میکنم.

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 923  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (  516 )     ـــ ازابوحمید ساعدی ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )   شبی بعداز نماز برخاسته وبعداز حمد وثنای که سزاوار خداوند متعال است گفتند:     ﴿ امابعد.....

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  925 )

 

    ( 517  )     ـــ ازابن عباس ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت : پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) بالای منبربالاشده، واین آخرین باری بودکه روی منبرنشستند، ودر حالیکه جامۀ را به شانۀ های خود پیچانده ودستمال بزرگی را به سر خودبسته بودند، بعداز حمد وثنای پروردگارگفتند :

   ﴿ ای مردم !نزد من بیائید بعداز جمع شدن مردم فرمودند:   ﴿  اما بعد:[ بدانید ] که مردم انصاراین قریه کم گردیده، ودیگران زیاد می شوند، اگر کسی از امت مـُحـمـد( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) به منصبی رسید که می توانست به مردم نفع  وضرر برساند ، باید نیکو کار[ مردم انصار] را مورد نوازش،وخطا کارشان را موردبخشایش قراردهد

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 927  )

       با ب [ 20 ]:ـــ امام درحال خـُطبه دادن شخصی را دیده که به مسجد داخل میگردد،    

                          واورا امر می نماید تا دورکعت نماز بخواند

   (  518 )     ـــ از جابر بن عبدالـله ( رضی الـله عـنهما) روایت است که گفت :درحالیکه پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  مشغول خطبه دادن بودند، شخصی داخل مسجد گردید، پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) برایش گفتند:                ﴿ ای فلان! آیا نماز خواندی؟ گفت: نـه! فرمودند: ﴿ برخیز ونماز بخوان   .

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 930  )

     با ب [ 21 ]:ـــ طلب باران درخـُطبۀ روزجـُمعه      

   ( 519  )     ـــ ازانس بن مالک ( رضی الـله عـنه) روایت است که گفت : درزمان پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )  مردم به خشک سالی دچار گردیدند، دریکی ازروزهای جمعه هنگامیکه پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) مشغول خطبه دادن بودند، شخص بادیه نشینی برخاسته وگفت: یا رسول الـله! اموال ما هلاک، واهل واولاد ما به قحطی دچارشده اند ، برای ما درنزد خداونددعاکن! [پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )] دست به دعا بلند نمودند، ودرحالیکه اثری راازابر در آسمان نه می دیدیم، قسم به ذاتیکه جانم دردست اواست، هنوز دست خودرا پایان نه کرده بودند، که ابرهای مانند کوه بلند گردید،  وهنوزاز منبر پایان نه شده بودندکه دیدم باران از لحیۀ مبارک شان سرازیر شده است،همان روز وفردای آن وپس فردای آن وروزهای دیگرتاروزجمعۀ آینده باران بارید.                                                                                                         [درروز جمعۀ آینده] همان شخص بادیه نشین ـــ یاشخص دیگری ــــ برخاسته وگفت یا رسول الـله!خانه ها خراب، واموال غرق گردید، برای ما درنزد خداوند دعا کن، [پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )] دعا نمودندکه :

   ﴿ الـهی!باران را دراطراف خانه های ما بباران، نه برخانه های ما .  [بعدازاین دعا] ابری نبود که پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )به دست خود بطرف آن اشاره نمایند وآن ابر پراگنده نه شود، وشهر مـدیـنـۀ منؤره مانند حوضی آبی شده بود، دشت وصحرادرمدت یک ماه مانند کانالی گردیده ، وهرکسی که از خارج شهر مـدیـنـه می آمد،جزاز موضوع باران سخن دیگری نه می گفت.

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 933  )

    با ب [ 22  ]:ـــ گوش دادن به خـُطبۀ امام درروزجـُمـعه       

   ( 520  )     ـــ از ابو هُـریره  ( رضی الـله عـنه) روایت است که :  پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) فرمودند:       ﴿ اگردرروزجمعه هنگامیکه خطیب خطبه می خواند، به همنشین خود گفتی گه : ( خاموش باش) فضیلت نماز جمعه ات را ازبین بردی   .          

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری 934 )

     با ب [ 23  ]:ـــ ساعت اجابت دعا درروز جمعه       

   (  521 )     ـــ  واز ابو هُـریره  ( رضی الـله عـنه) روایت است که :  پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) درروزجمعه خطبه داده وفرمودند:

﴿ درروزجمعه ساعتی است که اگر بندۀ مسلمان دران ساعت نماز خوانده وچیزی را از خداوند بخواهد، دعایش رد نه می شود.

                حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        (رواءالبخاری  935  )

     با ب [ 24  ]:ـــ اگرمردمان درروز جمعه ازنزد امام رفتند        

   ( 522  )     ـــ از جابر بن عبدالـله  ( رضی الـله عـنهما) روایت است که : درحالیکه با پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم ) نماز می خواندیم ،قافـلۀ که طعام بار داشت رسید، مردم بطرف قافـله رفتند ، تا جائیکه با پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )به جز از دوازده نفرکس دیگری باقی نماند ، واین آیه نازل گردید:

  ﴿اگر کاروان تجارتی ویابازی راببینید، بسوی آنهاسرازیر شده وتوراایستاده تر ک میکنند. . (رواءالبخاری936)

الجمعه |ـــکلک شود | ترجمۀ مکمل آیۀمبارک  ]62:11[           حدیث نبوی ص   کتاب نـُماز جــمـعـه        

     با ب [ 52  ]:ـــ نماز خواندن بعد از نماز جمعه وپیش از آن       

   ( 523  )     ـــ از ابن عـُمر ( رضی الـله عـنهما) روایت است که :  پـیغـمبـرخـدا( صلی الله علیه وآلـه وسلم )پیش از نماز پیشین دورکعت ، وبعد از آن دورکعت، وبعد ازنماز شام درخانۀ خود دو رکعت وبعد از نماز خفتن دورکعت نماز می خواندند، وبعد از نماز جمعه تا وقتیکه برنه می گشتند نمازی نه می خواندند،ولی بعداز برگشتن به خانه، دورکعت نماز ادا می نمودند.

 

{{{{ختم کتاب 11{{{{

                                             

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved