1)  خلقت جهان

آیات باترجمه از آنچه خداوند ج اراده فرماید آنأ موجودمیشود

 آیات باترجمه از هدف از آفرینش جهان                               

آیات باترجمه از هدف از آفرینش انسان

 آ یات باترجمه از آفرینش جهان درشش روز ( شش دوران )  

 آیات باترجمه از آغاز آفرینش جهان

 آیات باترجمه از  وجود نظم ، قانون ، اندازه گیریها

وحدت وهمکاری  همه جانبه درجهان

آیات باترجمه از معجزه های علمی نشانه ها درخلقت جهان 

دانشمندان ازوجود نظم ، وحدت ،قوانین واحد وهمگانی واندازه گیریهای دقیق به آفرینش وخاتمه یافتن جهان معترف  ومعتقد گر دیدند

 تشریحات سائینسی راجع به آغاز آفرینش جهان

 خداوند ج به منظوراحیا،تکامل وتامین حیات انسان ، جهان را طرح  ودیزاین عیار دقیق   فرموده .

 اندازه گیریها ی دقیق دروجود قوه های چهارگانۀ طبیعت .

 اندازه گیریهای دقیق دروجود ذرات مادی جهان .

 اندازه گیریهای دقیق درتشکل ستاره ها وکهکشانها.

 اندازه گیریها ی دقیق درتشکل وچگونگی موقعیت وکارآفتاب

 اندازه گیریهای دقیق درتشکل ، ماهتاب ، زمین واجزای متعلق به زمین .

  2)    خلقت انسان

مجموعۀ آیات راجع به خلقت انسان

مجموعۀ آیات راجع به هدف آفرینش انسان

مجموعۀ آیات راجع به  تسخیر موجودات جهان برای انسان .

مجموعۀ آیات راجع به نعمت های که برای بندۀ صاحب  ایمان وعمل صالح مژده داده شده .

مجموعۀ آیات راجع به مذمت های قرآن مجید از انسان

معجزه های علمی قرآن مجید درچگونگی خلقت اعضای وجود انسان.

   3 )  خلقت حیوانات

 آیات باترجمه از خلقت حیوانات

  معجزه های خلقت دروجود حیوانات

    4 )   خلقت پرندگان

 آیات باترجمه از خلقت پرندگان

 معجزه های خلقت دروجود پرندگان

  5 )   خلقت حشرات وموجودات مکروسکوپیک

 آیات باتر جمه ازخلقت حشرات وموجودات  مکروسکوپی.

معجزه های خلقت دروجود حشرات وموجودات ذره  بینی .

   6 )  خلقت نباتات

 آیات باترجمه ازخلقت نباتات

 معجزه های خلقت درساختار نباتات

   7)  خاتمۀ جهان

 آیات باترجمه از علا ئیم آغازخاتمه یافتن جهان قیامت .

 آیات باترجمه از خاتمۀ جهان

 تشریحات علمی سائینسی ازچگونگی  خاتمه یافتن  جهان .

 آیات از نسبیت زمان

دانشمند آلبرت آئینشتین وقانون نسبیت