Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

  معـجـزه های عـلـمی قـر آن مـجـیـد .

 

... جـهان برای خلقت وحمایۀ حیات انسان عــیا ر دقیق دارد..

 

عنا وین مر بوط به این فصل :

 

 

موضوع

عنوان

مقدمه ( بالای هر عنوان کلیک شود (

1

پـــــا را مـتـرهـا یـا انـدا زه گـیـریـهـا درمجـمـو عـۀ جــهــا ن ..

جز ها :ر

الف -ر. . جهان عـیـار دقـیق شده تا حیات درزمین.احـیا وحمایه گردد...ر

ب - ر آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد ستاره ها آفریده شده .

ج -رآن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد کهکشانها آفریده شده.ر

د)  آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد آفتاب ونظام شمسی آفریده شده ر.

ح) قوانین واندازه گیریهای که دربنیاد نورآفتاب آفریده شده

  عــنـوان 1 ) نشانه هائیکه که دربنیاد آفتاب ، نورقابل دید آفتاب وحامل انتقال آن امواج الکترو مقناطیسی آفریده شده :

 عنوان 2)نــقــش نـشـا نه های چارج الکتـریـکی درحـجـرات بـدن انسان وتمام موجودات زنده

عنوان 3) قرآن مجید دربارۀ میوه جات .
ر

 عــنـوان 4 ) تـعریف رنگ ، نشانه ها ومنـبع پـیـدایـش آن.ر

    عــنـوان 5 ) تــاثــیر روحی وروانی مــنــاظــررنگارنگ اماکن مقدس وطبیعــت بـر انسان :ر

  عنوان 6 ) مراکز چرخش انرژی بدن انسا ن :

عــنـوان 7 ) تـاثـیـرات طـبـی رنـگ یـا امواج نورقابل دید دربـدن انسان:ر

عــنـوان 8 ) نـشـانـه هـائی که چــشــم را یـگانه منبع اخـذ نور قابل دیدوانـتـقـال آن به مـغـزنـموده:ر

عــنـوان 9 ) نـشـانـه هـائی که یک بخشی از مغزرایـگـانـه منبع تحلیل وترجـمـۀ رنگـهـای نـورقـابـل دید نموده:

 

2

ستـودن دانشمندان از عیار دقیق جهان به  

    حکمت وارادۀ خداوند ج .

3

   آیا ت قرآن مجید راجع به عیار دقیق جهان :

4

آ یا ت قرآن مجید راجع به تسخیر جهان هستی برای انسان :ر

5

 

*************************************

بسمِ الـلهِ الرَحمنِ الرَحِـیم !

           عنوان 1 ) ـــ  مقدمه :ـــ

           قرآن مجید در اضافه از 1000آیۀ مبارک راجع به آفاق یا جهان واضافه از 800 آیۀ مبارک راجع به علم ودانش مژده فرموده وما تمام این آیات مبارک را دربخش های متعلق آن وهمرا با تشریحات علمی یا سائینسی آنها می بینیم ، پس از آنجا که هدف اصلی ما آشکار ساختن نشانه ها یامعجزه های علمی قرآن مجید راجع به چگونگی خلقت وعیار جهان است، لذا در آغازبعضی از آیات قرآن مجید متعلق به چگونگی خلقت  وعیار جهان  رامی آوریم تا تلاوت نموده وبعدأ عمق معانی آن را درتفصیلات سائِیـنسی ذیل یافته ودر معجزه های خلقت به تدبر وتفکر می شویم. 

 آیات مبارک دیگر ومتعلق به عیار دقیق جهان را جداگانه ودر تحت عنوان نمبر 4ونمبر 5 همین فصل آورده که بعد ازکلک کردن باز شده وخوانندۀ محترم بعداز مطالعه و درک سائینسی این فصل ، هریک از آیات مبارک را تکرار وتکرار تلاوت وعمق معانی آن رابا آنچه که از متن این فصل دریافته تطابق داده و به تفکر گردند. از نتیجه خواهید دریافت که معجزه های بیانی قر آن مجید علی الخصوص در قسمت خلقت جهان هستی باچه بیان لطیف  ، قابل فهم وخوش آیند مژده داده شده ،  وچنین بیانات واضح وروشن تمام دانشمندان امروز سائینسی را به حیرت انداخته ومعتقد ساخته که این کلام ، کلام خداوند ج وقرآن کتاب خداوندج است.امید است آن زمان هم آیه وهم معانی آن درزهن بنشیند و احساس محبت واحترام به خداوندج وقرآن وفرستادۀ آن پیغمبر خدا ( صلی الـله علیه وآله وسلم ) هرچه زیادتر وهرچه مستحکم تر گردد .

             قرآن مجید از آفرینش اندازه گیریها وقوانین در تمام اشیای جهان چنین فرموده :

 

  ﴿ 25:2 فرقان ﴾﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ      شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾﴿﴾﴿﴾

 

﴿خداوندي كه حكومت و مالكيت آسمانها و زمين از آن اوست، و فرزندي براي خود انتخاب نكرد، و شريكي در حكومت و مالكيت ندارد، و همه چيز را آفريد و دقيقا اندازه گيري نمود. (25:2)                      

یعنی هر چيزى را آفريده و بدان گونه كه درخور آن بوده اندازه‏گيرى كرده است  

 *************************************

  ﴿ 36:38یاسین﴾﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿38﴾

﴿ و خورشيد (نيز براي آنها آيتي است) كه پيوسته به سوي قرارگاهش در حركت است، اين تقدير خداوند قادر و دانا است. (38)

 جملۀ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  اين معنی را می رساند آفرينش و اندازه گيرى خداوند قادر دانا است . یعنی همه وهمه عالم برنامۀ حساب شده اى داشته كه از ناحيه آن مبداء بى پايان علم و قدرت تنظيم گردیده است .

               وقتی محتوای عنوان موجود را به نظر اول می بینیم ، سوال میشود که علما ودانشمندان چطورمتوجه شده واعتراف دارند که جهان با آن عظمت وبزرگی خود، چنان نظم وعیار دقیق یافته تا زمینۀ خلقت وحمایۀ موجود کوچکی مانند انسان را میسر نماید؟  برای رفع ودرزهن پیداشدن این چنین سوال ، بعضی از تدقیقات دانشمندان رامی بینیم تا ما هم باتعقیب راه آنها ، محتوای این بحث عمیقآ علمی را خوب تر تحلیل ودرک وقانع شویم .

            دانشمندان قبل از اینکه به اجسام آسمانی که قابلیت دست رسی به آن کم وناممکن بود بپردازند ، تدقیق وتجسس را از انسان که بااو درتماس دائمی است شروع کرده وچنین نتیجه گرفتند .

            انسان موجودی است که مجموعۀ نیاز های حیاتی آن از بالا ویا به تعبیر علمی از آسمان تکمیل می شود، مثلا :

           ـــ دروجود انسان اضافه از 50 عنصر کیمیاوی بکاررفته وشما نام وخواص هریک از آن را درمتن خواهید دید که هیچ کدام آن درشرایط زمین تولید نه می شود، وهرچه است از آسمان آمده اما از کدام منبع آسمانی ؟.

          ـــ آهن عنصری است که یک اتم آن نه تنها درزمین بلکه اگر مجموعۀ حرارت داخل آفتاب با حرارت داخلی تمام سیارات مربوط به آن جمع شده وبعد چهارچند اضافه شود ، باز هم یک اتم آهن را ساخته نه می تواند.آیا این آهن از کدام ستاره یاکهکشان آسمان به زمین آمده ؟

         ـــ حیات انسان مربوط به نور آفتاب است ، اما این نور باید کدام کیفیت را داشته باشد تا به نفع انسان تمام شود ؟ زیرا نوریکه با او اشعه های ماورای بنفش باشد، انسان را به خطر ناک ترین مرض که سرطان جلد است مبتلا و نابود می کند ، پس این نور درکجا وچطور تصفیه وصاف می گردد وچرا ؟ تا به نفع انسان تمام شود ؟

         ـــ آکسیجن یگانه گازی است که انسان آن را تنفس میکند، آیا این گاز از کدام جای از فضا به زمین آمده ؟

         ـــ  بخارات آب به آسمان بلند می شود ولی کدام تدبیر ونقشه، دست به کار می شود که این بخارات آبی به آب تبدیل ونه تنها بصورت کتله های آب که موجب طوفان ها وهلاکت شود، بلکه بصورت قطرات بسیار نرم واپس به زمین می بارد ، علت درچه ونقشه از کی ؟

         ـــ به میلیونها میلیون سنگ های آسمانی در فضا سر گردان است ، چرا آنها به طرف زمین سرازیر نه می شوند ؟ کدام تدبیر دفاعی برای آنها گرفته شده وچطور ؟ نقش سیاره های دیگر وماهتاب چه است ؟

         ــــ به بلیارد ها بیلیارد ستاره در فضای بالای سرما قراردارند که هریک آن ازخود حرارت هلاک کننده ،  اشعه های تباه کننده وقوۀ جاذبۀ نیرومند دارند، چراسیارۀ زمین واز آنهم انسان ازآن فاجعه ها مصئون مانده ،چانس است ویا کدام تدبیر حکیمانه ؟ واین تدابیر کدام ها اند ؟.

        ـــ باانکه تمام کتله های آسمانی درمکان خالی فضا معلق هستند ولی هیچ یک آن از موقعیت خود به دیگر استقامت حرکت نه میکنند چرا وعلت درچه است ؟

        ـــ وقتی وظایف کتله های زمین تدقیق می شود ، آنها مانند اُرگانهای بدن انسان وظیفه انجام می دهند که اگر یکی از آنها نباشد نه تنها که وظایف ار گانهای دیگرزمین ازکار وفعالیت می مانند ، بلکه ادامۀ حیات انسان به فاجعه ونابودی می انجامد ، این تدابیر عالی از کجا پیداشده وچرا ؟ مثلا نباتات بدون ریشه که آن را الجائیها گویند گاز کاربن دای اوکساید را کم می سازد ودر عوض آکسیجن هوارا اکمال میکند که کم نه شود .آتشفشان مواد کاربن دای اوکساید را اززیر زمین وهمرا با گازات دیگر به آتموسفر هوا می دهد که کمبود نه شود. نباتات کاربن دای اوکساید هوارا گرفته آن را به کاربن هائیدراتها تبدیل وآکسیجن اضافی را به آتموسفر می دهد. آتموسفر زمین ، کرۀ زمین را مانند لهاف پوشانیده حرارت آفتاب را به زمین انتقال می دهد ولی حرارت زمین را نه می گذارد که به مکان وفضای باز فرار کند . اشعۀ نوری را به زمین انتقال می دهد ولی اشعه های مضره وهلاک کننده راکه یکجا با اشعۀ نوری است نه می گذارد که به زمین رسیده وموجب نابودی انسان شود .آیااین همه تدابیربصورت چانس پیداشده ویا براساس پلان وتدبیر باحکمت ؟ ما تمام این میکانیزم سنجیده شده وپلان شده را در عنوان تشکل زمین خواهیم دید.

        دانشمندان معلوم کردند که ساختار هریک از آنها برای خود اندازه گیریهای معین دارند  وآیا این اندازه گیریهارا کدام کس عیار ساخته ؟ لذابادرنظرداشت نکات فوق وتعداد زیاد سوالات دیگر بود که دانشمندان متوجه آسمان یا بصورت ساده تر متوجه آفتاب ، ستاره ها، کهکشان گردیده وبعداز تدقیقات وآزمایشات ، قوانینی را کشف کردند که مراحل تکامل جهان را اعتبار از نقطۀ آغا ز آفرینش جهان تاامروز تحت کنترل دقیق خود گرفته وحاصلۀ را بدست می دهد که ثمرآن به انسان می رسد.

        دانشمندان فشردۀ این تکامل سلسله واررا تدقیق، عمروسال انفجاراولیۀ جهان ، وقوانین واندازه گیریهای آنهارادرمراحل ذیل کشف کردند .         

        1 ) قبل از آغاز جهان از انرژی، مکان ، زمان ،ماده وقوه ها اثری نبود،که در:

           مرحلۀ اول :ـــ    

         2) آغاز جهان از نقطۀ بی عرض وطول یعنی هیچ شروع شدکه آنجا فقط یک انرژی لایتناهی بزرگ ، یک غلظت لایتناهی بزر گ ویک حرارت لایتناهی بزرگ وجودداشت.

 

            خداوند ج آسمانها وزمین را از نور خود آفرید :

 

نور ــکلک شود24:35                       ﴿

            

    ﴿...... اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.....

 

                   ﴿ ....خداوند نور آسمانها و زمين است،....

        تفصیل مکمل آیه را از این آدرس تفسیر شریف که درسائیت ثبت است ملاحظه فرمائید :

 

 

....تفسیر نمونه|ـــــکلِک شود.

 

 

            آدرس (1) نمونۀ آغاز آفرینش جهان رااز نور خداوندج می بینید :

 

:ـــکلیک شود:آغاز آفرینش جهان از نورView Animation

 ا

        3) باگذشت مدت سه دقیقۀ اول این نعمت ها آفریده شد :

             ـــ مکان از هیچ آفریده شد وتمام جهان را اشغال نمود،

            ـــ قوه های چهارگانه که تمام فعالیت جهان را تحت کنترل خود گرفته است وعبارت اند از قوۀ بزرگ هسته وی ، قوۀ ضعیف هسته وی ، قوۀ الکترو مقناطیسی وقوۀ جاذبه ازهیچ آفریده شد.

           ـــ چارجهای الکتریکی مثبت ومنفی از هیچ آفریده شد .

           ـــ زمان عـرض اندام کرد.

           ـــ ـــ از انرژی حرارتی موجود، اولین زرات ماده ( فوتون ، نیوترینه ، کوارک ، پروتون ، نیوترون ،  دیوتیریوم وهستۀ هیلیوم ) شکل گرفت .

           مرحلۀ دوم : ـــ مرحلۀ تشکل عناصر ثقیل مورد نیاز حیات ازنعمات مرحلۀ اول ، به کهمک :

           ـــ تشکل ستاره های بسیار عظیم به نام های پر نوا که با انفجارشان تمام عناصر ثقیل دربطن ستاره ساخته شده وباانفجار ستاره به مکان پراگنده شد.

          ـــ تشکل ستاره های بزرگ به نام های سوپر نوابود که با انفجارشان تمام عناصر ثقیل ساخته شده دربطن ستاره به مکان پراگنده شد.

         ـــ تشکل ستاره های به نام های نیوترونی ، پلسار وحفره های سیاه از هسته های مرکزی هـای پر نوا وسوپر نوا( شرح مکمل درتحت عنوان ستاره ها وجوددارد ).

         ـــ تشکل کهکشانهای بزرگ وزیاد.

        مرحلۀ سوم  : ـــ چگونگی تشکل آفتاب .

        ـــ  تشکل ستاره های متوسط از جمله آفتاب .

        ـــ تشکل سیاره ها از جمله زمین .

        ـــ موقعیت مکانی آفتاب در کهکشان شیری .

       ـــ چگونگی کار آفتاب ونوع مواد سوخت داخل آفتاب.

       ـــ اشعۀ نوری آفتاب ، مقناطیست وبادهای آفتابی .

       مرحلۀ چهارم : ـــ چگونگی تشکل زمین .

       ـــ مراحل اولیۀ تشکل زمین .

       ـــ چگونگی تشکل ماهتاب از خاکۀ زمین .

       ـــ آتشفشانها ، زلزله ها، تشکل کوه ها وتشکل بستر های ابحار.

       ـــ دوران جداشدن کتله های خشکه وتشکل براعظم ها.

       ـــ تشکل آتموسفر زمین .

       ـــ کار وفعالیت ارگانهای جداگانۀ زمین بایکدیگر به مثابۀ یک سیستم زنده (برای حمایۀ حیات انسان ).

       ـــ فعالیت مشترک بین نور آفتاب ، آتموسفر زمین ، نباتات ، خشکه ، ابحار.

       ـــ فعالیت مشترک بین نور آفتاب ، آتموسفر زمین ، سطح زمین اتم ها والکترونها ، چشم انسان ، مغز انسان وعکس العمل متقابل آنها به مثابۀ رنگ های جهان.

      ـــ فعالیت مشترک بین نور آفتاب ، آتموسفر زمین ، ریشه های نباتات ، برگهای تباتات ،کاربن دای اوکسائید وعمل انجام فوتو سنـتـیـز.

      دانشمندان باتحلیل مواد فوق نه تنها معتقد به آن هستند که جهان برای حیات عیار دقیق شده بلکه برای آنهم عیار دقیق شده تا در زمین شرایط حیا ت برای انسان مساعد گردد.    

        اینک ما مجموعۀ آن قوانین ، اندازه گیریها وتدابیرهای مقدماتی ومیکانیزم کار وفعالیت تمام مواد مربوط به هرمراحل فوق را یک یک می آوریم تا ثابت شود که در ایجاد وآفرینش آنها منظوروهد فی نهفته که مُد بر وخالق آن خداوندج است تا آنچه مورد نیاز انسان است برایش برسد.

         اما آیات قرآن مجید از وجود آن همه اندازه گیریها وقوانین در1400سال قبل از امروز بشارت داده که ما همه آن آیات مبارک را در محل لازمۀ آن می آوریم تا ثابت شود که قرآن حق وکلام خداوند ج است .

         امید است خودهارا به عمق وماهیت هر یک از اندازه گیریهای که تشریح می شود، برسانید ودر چگونگی آفرینش آنها درفکر واندیشه گردید ، آن زمان به حقیقت اصلی یعنی که همه به اراده وحکمت خالق جهان آفریده شده ، می رسیم انشاءالـله .

            متن این عنوان به رازها واسرار آفرینش جهان هستی روشنی می اندازد ولذا امید است عمیقآ مطالعه ومژده های آیات قرآن مجید را در خلقت وهستی چنین رازهاکه همه وهمه به منظورهدفی آفریده شده که آن میسرشدن زمینه های مساعد برای حیات وحمایۀ حیات انسان است تلاوت ودرعمق معانی آن تدبر واندیشه نمائیم.

            یقین است که متن این بحث ، ازیک جانب حقیقت قرآن مجید را ازجانب خداوندج وازجانب دیگر مهربانی ورحمت بی پایان خداوندج رابرانسان گواهی داده ایمان ومحبت را به آن ذات پاکج مستحکم تر می سازد . انشاءالـله .

            قرآن مجید دربسیاری از آیات خودتجلی دو وصف فوق حقانیت خدای واحد ومهربانی آن بر بندگان که یک حقیقت اصلی است ، درچگونگی آفرینش جهان مژده داده است ولی از آنجا که درک وفهم این حقیقت اصلی کار آسانی نیست ونیاز به تدقیق ، تحقیق ، آزمایش وتجربه های علمی دارد ، بنأ تاسطح دانش علمی به حد اعلی آن بلند نه باشد ، نه می توان حقیقت اصلی راکشف کرد، بلکه آنچه را می بینیم ویا تجربه می کنیم گوشۀ از تجلی کیفیت وخواص حقیقت اصلی است که آن راواقعیت گویند ونه خود حقیقت اصلی .

            مثالی را می آوریم اینکه : هرشخص می بیند که آفتاب ازطرف صبح ازشرق طلوع وبعد از حرکت خود رابه طرف غـرب رسانده غروب میکند. آیا این پدیدۀ حرکی وهم تجلی قرص آفتاب حقیقت است ویا واقعیت ؟ ( گوشۀ ازتجلی یا خواص حقیقت ونه خود حقیقت )؟ انسانها باگذشت تاریخی جواب این سوال را به دو قسم داده اند . اول آنکه درزمانهای گذشته که علم وآزما یشات وکنترل از اجسام آسمانی مـُیسر نه بود، واقعیت را حقیقت دانسته وقبول کرده بودند که زمین وستاره های دیگرثابت است ولی آفتاب وماهتاب به دور زمین می چرخد، اما امروزثابت شده که این آفتاب نیست که به دور زمین بچرخد بلکه زمین است که به دور آفتاب وبه دور محور خود می چرخد .

 

       آدرس ( 2 ) دوران گذشته تصور می کردند که آفتاب وماهتاب به دورزمین حرکت میکند.

 

The Greek Geocentric Model of the Universe - (Animation 4-1)

 

 دودفعه فشارد هید ، فلم شروع ومی بینید که زمین درمر کز ثابت play             باباز شد ن صفحه ، بالای کلمۀ  وبدون حرکت است ولی دراطراف آن آفتاب وماهتاب می چرخـند وهم چنین تمام ستاره ها که در مسافات دور اند نیز در حرکت اند .

              آدرس ( 3 ) شما باباز شدن آدرس به تعداد 30 فصل واضافه از 100 آدرس مختلف را می بینید که با کلیک کردن هریک ، دانش شمارا در ساختار نظام شمسی وستاره ها زیاد می نماید ( آدرسها ترجمه نه شد عفوه فرمائید ):

Complete list by chapter

 

            اکثریت ازاسلاف گذشتۀ بشریت درقسمت آفرینش وفعالیت ستاره ها وکهکشانها وآفتاب وزمین مانند مثال فوق عمل کرده ونظر به ظواهرآنها ، عقیده داشتند که جهان همین طوریکه است بوده وکدام طراح ومدبر وخالقی ندارد بلکه هرچه است از خود جهان است. ولی باپیشرفت دانش ، معلوم شد که هست شدن جهان کار تصادف نه بوده بلکه او مدبر وطراحی دارد که آن را به منظور هدفی خلق کرده یا آفریده است ، این طراح ومدبر جهان به جز خداوند ج کسی دیگری شده نه می تواند وبراصل همین اکتشافات است که:

            امروز دانشمندان ، تمام مژده های آیات قرآن مجید راجع به چگونگی خلقت جهان را علمأ ثابت ساخته ومعلوم کرده اند که درجهان قوانین واندازه گیریهای بسیار دقیقی وجوددارد که سیر حرکت وتکامل آن را به استقامتی به پیش می برد که حاصلۀ مفیدۀ آن میسر شدن زمینه های مساعد برای احیای حیات وحمایۀ حیات انسان است. وروی همین منظور است که معتقد گردیده اند که آفرینش جهان برای خود هدفی دارد که آن انسان است . واینکه قرآن مجید درآیات زیادی این هدف را در 1400سال قبل بشارت داده ، ودانشمندان اعتراف میکنند که مژدۀ چنین حقایق وآنهم در 1400 سال قبل از امروز، کلام انسان شده نه می تواند بلکه از ذاتی است که این آفرینش را تدبیر واراده فرموده وآن خداوندج است ولذاگواه حقیقت آیات قرآن مجید از جانب خداوند متعال شده اند. واین آغاز کار است  زیراعلم خداوندج نامتناهی  واسرار جهان هستی نیز بی انتهااست ولذا تاجهان است شواهد زیادتر وزیادتر کشف میشود ،

  انشاءالـله خداوندج بهتر میداند .

**************************************

 

                                   [عیار دقیق کدام امکانات رابرای حمایۀ حیات میسر نمود]

 

            آیۀ مبارک که در متن خود چگونگی خلقت 7 آسمان وآنچه دربین آنها است را مژده داده و انسان را  اطمینان میدهد که درخلقت جهان تضاد وعیبی نیست، به آن نظر کن وازراه علم به ماهیت آن خودرا برسان. برای دانشمندان که تمایل به چگونگی خلقت جهان دارند، درهمه زوایای خلقت در وسعت وپهنای جهان، درنظم وبر قراری اشیای جهان در مکان معین ودر مدار معین ودر خوردی وبزرگی اجسام آسمانی ودر خواص وکیفیت درونی وبنیادی همه زرات عالم وهمه ارگانها وسیستم های جهان بشارت داده که همه وجوددارد وهمه بصورت دقیق کار میکندیعنی دارای چنان قوانین واندازه گیریهای دقیق است که از کار خود عقب نه می ماند آزمایشات را انجام داده و  به نتیجه های مثبت رسیده اند . قرآن مجید می فرماید :

****************************************

                   ﴿67:3﴾﴿  الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي

          خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُور   

 

           ﴿ همان كسي كه هفت آسمان را بر روي يكديگر آفريد، در آفرينش ‍ خداوند رحمان هيچ تضاد و عيبي نمي‏بيني، بار ديگر نگاه كن، آيا هيچ شكاف و خللي مشاهده مي‏كني ؟  )

         ******************************************************

                 ﴿67:4﴾﴿ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً ..

                                      وَهُوَ حَسِيرٌ    

                           ﴿ بار ديگر (به عالم هستي) نگاه كن سرانجام چشمانت (در جستجوي خلل و نقصان ناكام مانده) به سوي تو باز مي‏گردد در حالي كه خسته و ناتوان است. (4)

*******************************************

             سماء (آسمان) درلغت ازریشۀ سمو به معنی بلندی گرفته شده  حتی برخی لغویین ادعا كردند هر بالای نسبت به پایین آن آسمان و هر پایین نسبت به بالای آن زمین است. 

            استعمال کلمۀ سماء درقرآن مجید بمعنی مادی ومعنوی استفاده شده . از جمله جهت مادی آن درسه حالت آمده:

                  اول آسمان معنی جهت بالا را می دهد ( اصل پایان وفرع بالا )، پس هر چیزی از دیگری بلند تر بود به آن آسمان گویند مثلا برگ های درخت به مناسبت ریشه های آن درآسمان است وستاره ها نسبت به زمین در آسمان است. ( سورۀ ابراهیم آیۀ 24) .

             ودوم  آسمان به معنی جو یا آتموسفر زمین است که اطراف زمین را دربالا پوشانیده، سورۀ ق آیۀ 6و9 (50:6.9).                        

           وسوم آسمان به معنی مکان ستاره گان وسیارات ، سورۀ فرقان آیۀ 6 ( 25:6).

           و آسمان به معنای معنوی:
قرآن کریم در بسیاری از موارد واژه ی سما (آسمان) را به معنای معنوی آن بکار برده است که از آن نیز مصادیق و معانی متعددی اراده می شود از جمله:
1. آسمان به معنای مقام قرب و مقام حضور كه محل تدبیر امور عالم است: اوست كه امر عالم را از آسمان بسوی زمین تدبیر می
كند.سورۀ سجده آیۀ 5 (22:5).

         2) آسمان به معنای موجود عالی و حقیقی: روزیتان و آن چه به شما وعده داده میشود (كه ظاهراً بهشت منظور است) در آسمان قرار دارد.سورۀ زاریات آیۀ 22 (51:22).
                 نکته ی چهارم. مقصود از سبع (هفت) چیست؟
كلمه سبع (هفت) در عربی به دو صورت به كار می
رود.
الف. هفت به معنای عدد مشخص و معین كه در ریاضیات به كار می
رود.
ب. هفت به معنای نماد كثرت؛ چرا كه گاهی در عرب كلمه هفت به كار می
رود و معنای كنائی آن (تعداد زیاد و كثیر) مراد است.
                 نکته ی پنجم. مقصود قرآن از واژه ی هفت آسمان
مفسرین دربارة واژه ی هفت آسمان چندین احتمال داده
اند.
          الف: هفت به معنای عدد حقیقی باشد كه در این صورت این احتمالات متصور است.
1. هفت آسمان پر از ستاره و سیاره که هر یک مثل آسمان كره خاكی زمین می باشند.
، احتمال وجود هفت جهان مشابه كه هنوز كشف نشده است، وجود دارد.
2. هفت مقام قرب و حضور و موجود عالی معنوی (هفت آسمان) در مقابل هفت مرتبه ی پست وجودی طبیعت (هفت زمین).

           ب هفت، به معنای كثرت باشد که در این صورت احتمالات زیر متصور است:
           1) آسمانهای زیادی (مجموعه كرات و سیارات و...) خلق كرد. و زمینهای زیادی (كرههای خاكی مشابه زمین) خلق كرد. كه همه آنها در فضا شناور و معلق هستند.
          2). تعداد زیادی از طبقات جوّ آسمان را خلق كرد و تعداد زیادی از طبقات داخلی زمین یا قطعات زمین و اقلیمها را خلق كرد.
          3). مراتب معنوی و مقامات قرب و حضور و موجودات عالی بسیاری خلق كرد.
           نتیجه این که با توجه به عدم شناخت و اطلاع کافی ما از معنای هفت آسمان در قرآن و با توجه به ابهاماتی كه در مورد آسمان و كهكشانها از نظر علمی وجود دارد؛ نمیتوان درباره آن نظر قطعی داد و همه ی نظریات به صورت احتمال و گمان مطرح میشود. امّا نباید از این نكته غافل شویم كه هدف قرآن هدایت معنوی و تربیتی بشر است و اشاره قرآن به مواردی از قبیل هفت آسمان و زمین، حركت خورشید و زمین و... علاوه بر حقانیت آنها، نشان از قدرت لایزال او و هموار نمودن راه خداشناسی و آماده كردن زمینه تفكر و تدبر در آفرینش است. همچنین بعضی از مطالب علمی قرآن نیازمند به زمان و اثبات علم تجربی می‌باشد اگر علوم در مسائل علمی قرآنی نظریه‌ای نداد، دلیل بر باطل بودن نظریه قرآن نیست.

            آیۀ مبارک بازهم نه تنها انسان را تشویق به مطالعه دراسرار خلقت می نماید بلکه به او اطمینان میدهد که تو هیچ نقص وکمبودی را در اسرار خلقت یافته نه می توانی واز جانب دیگر معنی آیه مجموعۀ جهان هستی را درخود شامل دارد زیرا خوردترین زره که اتم است آنهم مانند جهان بزرگ از هفت مدار مسقل الکترون ها ساخته شده که اگر با مقایسۀ بزرگی جهان مد نظر گرفته شود فاصله بین یک مدار از مدار دیگر از فاصله بین زمین وآفتاب کمتر نیست. در آدرسهای زیل انواع مدار های اشیای جهان را از اتم تا ستاره ها می بینید که با دیدن آن باید سوالی راحل نمود وآن اینکه این مدارها برای چه؟ وتوسط کدام تدبیر حفظ می شود؟ وخالق آن کیست ؟ وبرای کدام هدف استوار شده ؟

*************************************

                             ...  برای تصدیق از محتوای آیۀ مبارک خصوصأ حفظ اجسام سماوی ..

                      بالای مدار های شان آدرسهای فلمی زیل را باز ، مطالعه ، تفکر واندیشه کنید :

آدرس (4 ) مدارهای یک اتم را می بینید که الکترونها به اطراف هسته ودربالای مدارهای معین می چرخند .

 

 YouTube - Blender 3d Atom Animation

  شما دراین آدرس عناوین زیاد از مدارها واز انجام تعامل هسته وی در اتم هارا می بینید که همه در فضای خالی ودر محل معین جاه گرفته وبه حرکت دایمی قراردارند.ومی توانید هریک از عناوین را کلیک ودرخلقت ،نظم وساختار دقیق آنها به تفکرو اندیشه شوید.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                 چگونگی نجات از ریزش سنگهای آسمانی به زمین  

      

            به بلیاردها دانه سنگهای متحرک وسرگردان آسمانی فضای نظام شمسی را پر و چهاربخش یا طبقۀ زیل ( داخل نظام شمسی ، مابین نظام شمسی ،خارج نظام شمسی ومحیط ماهول کرۀ زمین ) را پر ودرحرکت دائمی هستند. که این آدرس شمارا به هر چهار بخش راهنمائی میکند .

 

          آدرس (   5 ) نمایش سنگهای آسمانی.  

 

|ــــکلیک شودThe Animations Page

             محتوای فلم : باباز شدن صفحه هر چهار طبقه از سنگها دردایره های ثابت ، بطرف راست و بالترتیب یکی بالای دیگری ظاهر می شودکه برای متحرک ساختن دایره ها ، باید بالای آدرس آنها که درطرف چپ وپایان تشریحات است کلیک شود.مثلا:

                1 ) برای نشان دادن سنگهای داخل نظام شمسی یعنی در میدان بین چهار سیارۀ عطارد، زُهره ، زمین ومریخ بالای یکی از این دوجمله کلیک شود.

      درفلم درنقطۀ مرکزی آفتاب به رنگ زرد، آستروئیدها به رنگ سرخ وسنگها به رنگ آبی نشان داده شده.

           2 ) برای نشان دادن سنگهای وسط نظام شمسی از آدرس دوم که مثل دو آدرس فوق تحریر شده و درپایان تر است وبرای نشان دادن سنگهای خارج نظام شمسی از آدرس سوم که مثل سه آدرس فوق تحریر شده و درپایان تر است وبرای نشان دادن محیط ماحول کرۀ زمین از آدرس چهارم که مثل چهار آدرس فوق تحریر شده و درپایان تر است استفاده شود.

            سنگهای خارج نظام شمسی را سیارۀ پلوتون درکمر بند کوپیـیر وسنگهای وسط نظام شمسی وداخل آن را سیارۀ مشتری در یک کمربند حفظ نموده وسنگهای داخل ونزدیک سیارۀ زمین را ماهتاب ، زُهره ، عطارد وخودآفتاب حفظ واگربازهم کدام یکی روبه طرف زمین کند، بارسیدن به داخل آتموسفرزمین به اثر استکاک با آتموسفر شعله ور شده وبه زرات ملی متری وپایان تر جدا ومانند شعله های دُم داردرفضا تیت واز قطرات آب آن ابرها تشکیل ومثل باران به زمین می آید واززرات دیگر کمبود گازات زمین اکمال می شود.چنین است تد بیر واندازه گیریهای خلقت که همه به منظور خدمت به انسان آفریده شده سپاس بی پایان به فضل ورحمت خالق جهان خداوند ج بهتر می داند .

 

             آدرس (6 ) گردش سیارۀ زمین ومشتری همرا با قمر های شان دربالای مدار ها وریزش سنگها به طرف آفتاب ودفع آن از طرف مشتری ملاحظه می شود.

 

 |ـــــکلیک شود| نظام شمسی.Solar System

 

            برای بکارانداختن فلم از دکمه های که در بالای چوکات فلم تحریر شده کلیک شوند وشما علائم هریک را درفلم می بینید ..

             

On/ off  l   in / out  l    orbit    l  +  -  l  ship   l

 

         آدرس (  7  )  تعین مدار های ستاره ها ی مختلف الی 100سال نوری دور تر:

 

Orbit Animations of Planetary and Multiple Star Systems

 

       محـتوای فلم : شما دراین فلم اضافه از 300 نام های ستاره گان را در فاصله های مختلف سالهای نوری دارید که با کلیک کردن نامهای شان، صفحۀ جدید بازشده وچوکات فلم ظاهر می شود. شما برای فعال شدن فلم بالای همین چوکات کلیک کنیذ همان ستاره درمدارش به حال حرکت نمایان میشود وشما می بینید که هیچ جسمی در جهان بدون جای ومدار معین نیست. تنظیم کنندۀ این همه فقط از قدرت خالق جهان ج است .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

            عیار دقیق زادۀ خلقت خداوندج بوده واز همان آوان آغاز آفرینش جهان تا امروز وتا زمانیکه جهان است به فعالیت خود ادامه داده وهمیشه شرایطی را میسر نموده ومی نماید که گامی برای پیداشدن ورشد امکانات مـُفـید مراحل بعدی است. تفصیل همه شرایط طولانی بوده وصرف از مهمترین آنها ذکر می شود . 

 فشردۀ ازمراحل آفرینش جهان را اعتبار از آغاز آن تا رسیدن به خلقت انسان می بینیم :

درسال 1979ادعا نمودند که بزرگی کتله              Carr and Rees            دونفر دانشمند کار وریز وطول درهریک ازسطح ساختاری درجهان ، بواسطۀ سه فکتوراز اعـداد ثابت ساختاری ذیل : قوۀ الکترو مقناطیس، قوۀ جاذبه وتناسب کتلۀ الکترون وپروتون تعین می شود .                                                                   ازجانب دیگرساختارعناصر ثقیل جهان یک امر فوری ومستقیم نبوده ومطابق به تیوری بیگ بنگ    تنها هائیدروجن و دیوتیریوم ( ایزوتوپ هائیدروجن که متشکل از یک پروتون ویک نیوترون است ) ، هیلیوم ولیتیوم در مرحلۀ اول جهان تشکل نمود . کاربن ، نایتروجن ، آکسیجن ، آهن وعناصر دیگر جدول دورانی مندالیف تا گذشت بیلیونها سال دیگر تولید نه شده بودند .  

          بیلیونها سال نیاز بود تا ستاره ها تشکل نموده ودر نزدیک خاتمۀ عمر آنها بود که عناصر ثقیل از پروتون ونیوترون تشکل کردند. وقتی ستاره های بسیار سنگین مواد سوخت هائیدروجن شان را تمام کردند، انفجار نموده وتمام آنچه را درداخل ستاره ساخته بودند به مکان پراگنده ساختند .                                               

           وقتی این همه عناصر در مکان سرد شدند جاذبۀ شان کتله هارا گردهم جمع و سیارات رااز آنهاتشکل داد.

              بیلیونها سال دیگر نیاز بود تا آفتاب تشکل وتازمانیکه به مرحلۀ سوخت ثابت خودرسیده ودر خروج خود انرژی ثابت را دادکه یکی از سیارات آن زمینۀ احیای حیات را بدست آورد .

           آنچه که دراین پروسه حیاتی ، ودانشمندان آن را کشف نمودند این بود که: اگردرداخل ستاره هاقوۀ کشش یا جذب کردن  قوۀ جاذبه بین پروتونها نسبت به قوۀ دفع الکتریکی ( چون هر پروتون به خود چارج های مثبت برقی دارند واین چارج ها به اطراف خود یک ساحۀ الکتریک را نشر می کنند که به کهمک آن یک پروتون پروتون دیگر را از خوددفع نموده ونه می گذارند که باهم نزدیک شوند ) به اندازۀ بسیار زیاد یعنی به اندازۀ

39 10 ضعیف نه می بود، ستاره ها قبل از آنکه عناصر ثقیل را از هائیدروجن ودیوتیریوم اولیه می ساخت به فروپاشی می گذشت  یعنی نابود می شد. تشکل عناصرثقیل در جهان بعداز عمر طولانی صورت می گیرد ولی  نه تنهاعمر طولانی بلکه درستاره ها پروسۀ ترکیب شدن عناصر کیمیاوی از همه اول تر تابع به حساسیت یا دقیق بودن وفراوانی دیو تیریوم وهیلیومی است که در اول جهان تشکل می کند .

        هرگاه فرق بین کتله های پروتون ونیوترون از آن اندازۀ که برایش آفریده شده به اندازۀ بی نهایت جزئی به این طرف ویا آن طرف کم یا زیاد بیجا شود ، دران حالت دیو تیریوم یعنی اولین قدمۀ ساختار عنصر ثقیل هـیلیـوم وجود نه خواهدداشت. 

         هم چنین فراوانی نسبی هائید روجن وهیلیوم نیزقویأ به این اندازه گیریها مربوط است :                                     1 ) اینکه هائید روجن وهیلیوم  به داشتن یک شدت یا اندازۀ  متوازن و دقیق بین قوۀ جاذبه وقوۀ ضعیف هسته وی ( یعنی قوۀ که مسئول تجزیۀ هسته اتم به اشعۀ بیتا می باشد ) نیاز دارند ، به این ترتیب که :

            ـــ اگرقوۀ ضعیف از آن اندازۀ که برایش آفریده شده یک اندازۀ بسیار جزئی قوی تر می بود : دران حال تمام نیوترونهای که درجهان اولیه وجودداشت به پروتون تبدیل می نمود ویک دانه هم نه می بود تا از آن دیوتیریوم ساخته می شد تا می توانست عناصر ثقیل را درداخل ستاره ها بسازد ،دراین صورت جهان را 100% هائیدروجن اشغال می کرد.

           ـــ  اگرقوۀ ضعیف از آن اندازۀ که برایش آفریده شده یک اندازۀ بسیار جزئی ضعیف تر می بود :

دراین حال قوۀ ضعیف تعداد محدودی از نیوترون را به پروتون تجزیه وبه این صورت درجهان اولیه مقدار مساوی نیوترون وپروتون باقی می ماندکه بعداز آن تمام پروتونها با تمام نیوترونها یک جا شده واز آن هیلیوم را می ساخت وجهان را 100% هیلیوم اشغال می کرد ، وهائیدروجنی نه می بود که از آن مادۀ سوخت ستاره وآب جهان تشکل نماید . 

              درموجودیت هر یک از دوحالت فوق ، پروسۀ هسته وی داخل ستاره اجاز ۀ آن را نه می داد که یا ستاره وجودداشته باشد ویا حیات ( ستاره نابود می شد واز عناصر ثقیله خبری نه می بود ).

           ــــ همچنین نقش  الکترون درساختن عناصر ثقیله درداخل ستاره تهدابی است :ازآنجا که کتلۀ الکـترون کمتر از فرق کتله های نیوترون برپروتون است ، ازان رونیوترون آزاد به پروتون ،الکترون وضد نیوترینه تبدیل  میشود. یعنی الکترون به اندازۀ 1836خوردتر از پروتون ، ونیوترون به اندازۀ1836( برابر وزن الکترون )  بزرگ تر ازپروتون است .

 n/p=1836                                                             

n  ---- p + e +-v

              ـــــ  اگرکتلۀ الکترون یک کمی بزرگتر می بود: دران وقت نیوترون به الکترون تبدیل شده نه می توانست ( به اثر قانون بقای انرژی ) ولذاثبات داشته ولی بسیاری از پروتونها والکترونها ی آغاز اولیۀ جهان باهم یکجا شده واز آن نیوترون ساخته می شد ، ومقدار بسیار کم هائیدروجن باقی می ماند که آنهم مادۀ سوخت ستاره ها می شد وبیدون هائیدروجن آب وبدون آب حیات در جهان نبود .

P + e------ > n  +v

         نیوترون که باید از پروتون سنگین تر می بود ولی نه به آن اندازه که نه تواند درهسته جمع شود .

         آدرس ( 8  ) نقش پروتون درساختن دیوترون وازآنهم در تشکل عناصر ثقیل درداخل ستاره :  

|ــــکلیک شود| تشکل دیوتیریوم از پروتونSee full-size image.

             محتوای فلم : بابازشدن فلم ،شما دردوستون عین عملیه را می بینید که 2 پروتون باهم درتصادم شده ، یکی از آن به نیوترون تبدیل ودیوتیریوم ( یک پروتون ویک نیوترون ) را تشکل می دهد . بعدأ دیوتیریوم مذکوربا یک پروتون دیگر یکجا شده واز آن تری تـیـیوم را می سازد.

           درقدمۀ سوم ، تری تـیـیوم های هردو ستون باهم یکجا می شود واز آن یک هستۀ هیلیوم راساخته وهم زمان 2 پروتون آزاد میشود .یعنی  6عدد پروتون در پروسه فعال شد ودر خاتمه 2 عدد آن واپس آزاد شد واز متباقی چهار عدد 2پروتون و2 نیوترون هستۀ هیلیوم را ساخت وهم زمان درهر قدمه مقدار زیاد انرژی والکترونها را هم تولید نمود .

          آدرس ( 9  ) تشکل عناصر ثقیل از دیوتیریوم تا هیلیوم :    

| ـــ کلک کنید  See full-size image.

.

         محتوای فلم : بابازشدن فلم ، شما درپنج عملیۀ زیل:

               1)  از یکجاشدن پروتون ونیوترون ، ــــ دیوتیریوم ساخته شد،

                2 ) ازیکجا شدن 2 عدد دیوتیریوم ،ـــــ  هیلیوم ـــ 3 را ساخته ونیوترون آزاد میشود .                                          3 ) ازیکجا شدن 2 عدد دیوتیریوم ،ـــــ تریـتـیـیوم را ساخته وپروتون آزاد میشود .

               4 ) ازیکجا شدن دیوتیریوم و هیلیوم ــ 3 ــــهیلیوم ــ 4 را ساخته وپروتون آزاد میشود .

               5 ) ازیکجا شدن دیوتیریوم و تریتیوم ،ــــهیلیوم ــ 4 را ساخته ونیوترون آزاد میشود .

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ادامه در عنوان اول

 

 

{{ {{{ {{ {{ {{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved