توافق قرآن مجید با علم سائینس  مثبت  

 

  جزء     الف)  اهمیت دانش درپروسۀشناخت آیه های خلقت دربنیاد جهان هستی وانسان

مجموعۀ آ یات راجع به دانشمند

 مجموعۀ آیات راجع به دانش

   اهمیت دانش ازنگاه قرآن

   جزء    ب ) شناخت چیست ؟  

مجموعۀ آیات از نعمت ابزارشناخت

   پروسۀ شناخت   

 جزء      ج  )   منزلت طبیب به مثابۀ دانشمند  درقر آن مجید .

مجموعۀ آیات راجع به علم جنتیک