قوه های چهار گانۀ طبیعت

مجموعۀ آیات راجع به قوه ها

جزء الف ) قوۀ بزرگ هسته وی

جزء  ب  )  قوۀ ضعیف هسته وی

جزء   ج ) قوۀ الکترو مقنا طیسی .

چارج الکتریکی  وخواص آن 

مقناطیس وخواص آن

الکترو مقناطیس وخواص آن

جزء د )  قوۀ جاذبه وخواص آن