خـلقت آسمــان هـا

خلقت آسمانها

مجموعۀ آیات راجع به خلقت آسمانها

مجموعۀ آیات راجع به خلقت ستاره ها

تشکل ستاره های اولیه وانجام تعامل هسته وی 

  تشکل آسمانها                   

  تشکل کهکشانها                  

تشکل ستاره ها ی مختاف        

تشکل افتاب                  

تشکل زمین

تشکل اتموسفرزمین                       

تشکل آب             

 تشکل دریا

 تشکل بحر

 تشکل ابر

 تشکل باد

 تشکل باران

 تشکل مدار

  پیداشدن شب وروز

  پیداشدن معاد

  پیداشدن کوه

   پیداشدن زلزله ؛ آتش فشان  

پیداشدن نباتات